L f .ON Ion 1 "A 1 Eenig adres voor Alkmaar: reukloos Jachtwater Flink dagmeisje BAZAR „ALCMARIA", DAMES- cd K1SDERCÖSTDÜMS. Munt voor opvoeding en onderwijs. Cinema-Americain, Koningsweg, Alkmaar. Programma van Vrijdag 29 tot en met Donderdag 4 April De Aviatenr en ie vrouw van den Entree gereserveerde plaatsen 50 ct., le rang 30ct2e rang 20 ct VAN NIEüWKUII's SchoenmagazynJ IIËHS09 Firma BREKELMANSI Afkmaarscïi Warenhuis. Gratis Bioscoopvoorstelling. Brood- en Banketbalikers!)edjende. Zie de Isge prijmoteerlog der Vruchten bij A. BRUIN, Aikmgarsche Crediet- en Etlentenbank. Gemeub. Zit- en Slaapkamer Reusachtige sorteering Luxe en Huish. Artikelen. n 9. Wi^lF.R. ROW VfoRCESTER iRCESTER Flink Café te koop, Frissclie Zit- en Slaapkamer GEVRAAGD met volledig Pension, door R- K HEER. BEDIENDE gevraagd geschikt voor alle voorkomende werkzaamheden. een FLINKE JONGEN, Broodbakkersknecht Onmisbaar is in iedeie huishouding het van AN81NGH MESMAN, eene flinke DIENSTBODE, LANGESTRAAT, lijfde STEENENBRIIG. HET ADRES voor VerjaringsHuwelijks- cade&ux en Feestprijzen, Alles is geprijsd. VRIJ ENTREE. OP EU TOP BAZJM*. de Nederlanden no i845 Een flinke JQHGEN 08ideg?*»chi 245, ATELIER voor de vervaardiging van Verdronkenooid 109, Alkmaar. Concurrerende priizen| Hieuwde modellen. als hoofdnummer1! Drama in de Vliegmachine. Sensatie-Drama in 3 afdeelingen. Voor het geheele Program, zie aanplak biljetten. Hiermede bericht ik mijne geachte Clientèle de ontvangst dei en noodigi beleefd tot een bezoek uit. L&ïicges&i^aat Achterstraat. H. AN SEN. RU5IABLL Non-Rus met pension gevraagd door HE Eli. Niet enkele, doch alle goederen zijn goedkoop. I BRAND -- INBRAAK VERZEK.ER.mG Zaadmarkt. Provinciaal Comité voor Openlucht- samenkomsten van vrijzinnig gods- dienstigen in Noord-Holland. Christelijke Jongedames-kostschool DOORN bij UTRECHT. Alkmaar. A. BRUIN. Demilleur Vijgen (prachtig) de 5 ons 15 cent- v.- - Aanvang 's avonds 8 uur. onze étalages en gij zult erkennen, flat ons| schoenwerk, wat sierlijkheid, on afwerking betreft, onovertroffen is. Prachtige sorteering fijne Heeren- en Damesmolières Hollandia Schoeisel Goodyear Welt Systeem! HOUTTIL 17, TELEFOON 59. Om de vele koopers tevreden te stellen, geven wij de deze week, van 4 tot G uur, wederom een Iedere kooper, die deze week 50 ct. of meer besteedt, krijgt dus een Qr&tis Kaart voor de BIOSCOOP AMERICAIN. Royal Worchester Corsets. ^lOfj-RU STABLE gpH-RUSTABU 1 S0S RUiTAJJU RUSTABUC B. VV. G. MKWSfJI, Langestraat 43, Telef. 242J op bloeien'! dorp bij ALKMAAR (gew. verg.). Zij die over geen 4 h 5 mille kunnen beschikken, gelieven niet te rellecteeren. Br. fr. No. 846 aan de Firma ZWAAN ZOON, Adv.-Bur Alkmaar. Br. fr. lett. P 234, bureau van dit blad. Br. fr. met prijsopgaaf onder lett. S 234 bureau v. d. blad. in <le BIOSCOOP KOJilSGSWEO Adres HOFPFFTM, B 51. Ter drukkerij van Firma ZWAAN ZOON, Ged. N. Sloot, wordt gevraagd voor tiidelijk (1 Mui Aug.) met het vak bekend. TERSTOND een bekwaam gevraagd, tegen hoog loon, bij K. DISSEL, bakker te Koedijk. A 20 Ct. per FLA(OX Apothekers en Drogisten. !HaK"<IIeueiiHlr»at. Telet. 15» GEVRAAGD tegen 15 Bel een derde «1 aankomend tweede hij W. G. E. VALK, Alkmaar. OEVBAAGD. WESTERWEG 39. Zich aan te melden 's avonds tussclien 7—81/2 uur. GEVRAAGD met 1 M e i te BERGEN a/Z. voor den tijd van 6 maanden, die goed koken en werken kan. LOON t 3.50 p. w., waschgeld en verval. Fr. br. lett. M 234 aan het Lur. v. d. blad. OEN MAAO (viotqw lotpMlD Direct.» MENNY KAPITAAL r 4 O 000 00 RESERVEFONDS »uim l.öüUOOOOO gevraagd in den Kruidenierswinkel van de CoOp. Ver. „»dh Belang", Hiilgbrouweralr. Aanmelding in persoon. PEUIMEDANTEN de ons n n n V) Zoete en zure Appelen TELEFOONNUMMERS 439 en 499. Plaatst eu bezorgt voor derden GEI.- DEM op liy pol lier k. Heeren Zangers, Tenoren en Bassen, die met het doel van bovenstaand Comité instemmen en hun ge- waardeerden steun wenschen te verleenen aan het koor, dat op de eerstvolgende samenkomst te Heiloo op 16 MEI zich zal doen hooren, wordt beleefd ver zocht, zich op te geven aan den Heer W. H SLIN GER, boekbinder, Langestraat, alhier. De eerstvol- gende repetitie is VRIJDAGAVOND 29 MAAKT GRONDIG OM DER WIJS voor de moderne des avonds om 8 uur, in Café Central, hoven taleQ- inwonende buitenlandsche onderwijzeressen. Ue- Namens het Comité zonde lucht. Prospectus en adressen ter informatie de Secretaris i verstrekt gaarne De Directrice A. C. DE REGT. A. M O N G E R S. 20 tl 25 ctl 30 ctl 35 ctl 40 e,| SCHIJFJES voor moes (prachtig) de 6 on* 36 ctl DADELS de 5 ons 10 ctl üroote NOTEN 20 ctl KRENTEN 17 ctl SUCADE per ons 8 ctl BLOEM B p. 35 ct. METAL 5 p. 321/2 le kwaliteitj Aanbevelend Zaterdag van 2—4 Familie- en Kinder-Vooratelling. Entrée 15 cents. Voor Aannemen en Trouwen de nieuwste modelleij voorhanden. MODELHOEDEN Hoogachtend,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 3