nging voor Vfomuf t Openbare Vergadering Bouwterrei n Noordhollandsch -i Landbouwcrediet. C H Q U E S. Prijscourant Rundvleesch, bij H. G. SCHOEN, :-:3 BAAN's Croquetten io Melk- en VaDille Chocolade. DAMES per paar 16 ct. HEEREN Idem 25 et- GELD J'A ALKMAAR-PACKET" Goedkoope „SHILLING" |j S Kunsttanden en Gebitten. Veerliendaagsche Motordienst, U.H. Wielrijders. Broedeieren EEN" VERRASSING aïSmaaSsch warenhuis De Tariefwet beteekent: Bli A. BRUIN, Markt. WONING-BUREAU, „Waarom Vrouwenkiesrecht en hoe het te verkrijgen". „Wat Marijke er van docht", Dansclub „Alkmaria Victrix", op Zaterdag 30 Maart 1912, 's avonds 8'|2 uur, Gegarandeerde v v v Gummihakken. Een belasting op de verbetering der huisvesting. VERKRIJGBAAR ZOMERSEIZOEN 1912. Wat eischt uw belang?? 3 dssgsche retours. Alkmaar—Amsterdam v.v. Ie KAJUIT 70 Cent. 2e n 45 W. >Tederkoorn, Schoutenstraat Piano^onderwij Zaanlandsche Spaar- en Voorschotbank, - een miilioen gulden, - VERTREK: Boerenarbeider. y Ritsevoort 15 SLOTBAL. Beslist uw schoenwerk te koopen ËÉMÉS KUNSTHANDEL. HULP-BEAMBTEN wacht den wielrijder, die voor het eerst een F O N G E R 8 bestijgt. Het berijden van een betrouwbare toermachine, met den lichten gang van een baanracer, is zelfs een openbaring voor menig ervaren wielrijder. Afdeeling ALKMAAR ft*' Lezing door den Heer C. NOBEL, aan den Westerweg, Nauaulaan, NasaaupleinEgmonderstraat Lamoraalstraat en Lindelaan. A. a DEN BOESTERD. Toaaaaintair. 9 N.B. Alles zonder slacktgeld. Een specialiteit onzer fabriek welke algemeen zeer in den smaak val'. Hebt U ze ook al eens geproefd Of het Loterij-briefje van Baas Drilboor. Onovertrefbaar. LAN GESTRA AT en ACHTERSTRAAT. (met of zonder borg). Bij de Oud-Hollandeche Voorschotbank, Prinsengracht 83të, Amsterdam, Telefoon 10897, vanaf f 50. tot elk bedrag, tegen 4#/o 'sjaars, met een aflossing vanaf f 5 per maand, zonder Levensverz. Vraagt toezending onzer voorwaarden met postz. voor antw. Men zij gewaarschuwd tegen geld- aanbiedingen zonder naam en adres. LANGESTRAAT A15 Hoek Boterstraat Volle garantie op alle artikelen. Elegante modellen. Fijne alwerking. Zeer nette en vlugge^bediening. Dagelijks ontvangst der nieuwste modellen. ggr Zie onze scherpe ConcnrrentieprUzen in de [Etalage». 1) TOT I APRIL Van ALKMAAR 8.—, IO— 2.80, 6.— nar. Van AMSTERDAM 0.80. 0.80, 2.15, 4.—, 6 nnr. Houttil 64. Telefoon 356. ALKMAAR. Kleeding aanmeten Kleermakery ALKMAAR irtj Vervaardigen van Lijsten en Passe-partouts. Groote verscheidenheid in platen en foto's. Vlugge levering en billijke prijzen. 't, Keizersgracht 420, AMSTERDAM. diploma N'ederl. Toouk. Vereen., HOOGSTRAAT 7, - gevestigd te KROMMENIE. Maatschappelijk kapitaal waarvan uitgegeven en volgestort f 300.000. DirecteurA. DE RUYTER. BOTER. BOTER. Harlingen —Texel— HelderAlkmaar. van TEXEL naar HARLINGEN Woensdagmorgen 10 April, van HARLINGEN naar TEXEL Zaterdagmorgen 30 Maart, van TEXEL naar DEN HELDER Dinsdagnamiddag 2 April, van DEN HELDER naar ALKMAAR Donderdagmorgen 4 April, van ALKMAAR naar TEXEL Vrijdagavond 5 April. UEd. dw. dienaar, J. Ph. RAKKER ZOON. Aan het Rijksopvoedingsgesticht alhier kunnen geplaatst worden. NieuweslootB 96, nabij 't Postkantoor Onderstaande Perceelen zijn uitsluitend te bevragen aan het eerste en grootste Woning-bureau te Alkmaar van BAKKER GOVERS. De nieuwe geïllustreerde prijscourant is verschenen en op aanvrage verkrijgbaar. VertegenwoordigerB HEUS te Alkmaar. op VRIJDAG 20 VIA ART, 's avonds 8 unr, inde bovenzaal van het gebouw ,,DE UNIE", Koorstraat. Rijkslandbouwieeraar te Schagen. voordracht door Mej. C. S. GROOT, uit Rotterdam. Vóór en na de pauze zal er gelegenheid zijn tot het stellen van vragen en tot debat. Na afloop der vergadering verloting der prijzen van een tombola zonder nieten, tot het houden waarvan toestemming werd verkregen van den Ed.Achtb. Heer Burgemeester van Alkmaar. De opbrengst der tombola komt geheel ten voordeele der „Vereenlging Klnderkleedlng", alhier. IV Toegangsprijs voor niet-leden f 0,10. Te bevragen bjj per 5 ons HAAS75 sta. BIEFSTUK75 LENDENCO ROASTBOEUF00 RIB60 ROLLADE 60 GEHAKT50 POULET50 BOUILLI50 LAPPEN50 VET40 KOE VET bij de 5 pond 371/2 Cts. de 5 ons. Gesmolten KOEVET bij de 5 pond 371/2 cts. de 5 ons. Extra liju KOOKVLEKM H 20 Cts. per ons. Extra fijne ROLPENS 00 ct. per 5 ons, o in de Schouwburg Harmonie. Ter afwisseling opvoering van Blijspel in twee bedrijven. Kaarten aan de zaal verkrijgbaar. Enkele Kaarten 85 cts. Heer en Dame 50 cts. 2 J* ■jj jg m j Gevestigd sedert 1837. -r NGEGÏ ONZE SPECIALITEIT OO CENT. GROOTE KEUZE. DE BESTE VOOR I»EN PRIJS. Telefoon SPECIALITEIT IN beveelt zich aan voor het geven van De BANK verleent credlet voor handel, land' bouw en Nijverheid. Gelden worden ln depdf ge" nomen, rente 31 2 percent. Verkrijgbaar 4 o/j, depoaito-obligatiën in stuk ken van f 500.en f 1ÜOO.—voorzien van balf- faarlijksche coupon» per 2 Januari en I Juli, met een looptijd van minstens een jaar. Des ZATERDAGS te ALKMAAR in hot koffie huis „de Tabakshandel", aan het Waagplein van 11 tot 1 uur. Heerlijke MELANGE de 6 ons 45 ct. 40 ct. 30 ct. 50 ct. Zeer goede kwaliteit Kop Boter (vervangt natuur) per kop Verpakte merken: JURGENS MELANGE, zeer nette verpakking per Tub van een l/o pond 27/2 ct. SOLO per pak van l/2 pond 221/2 ct. PIEK PIJN per pak van l/2 pond 18 ct. VERO per pak van 1/2 pond 20 ct. SANTOSA per pak van l/2 pond 24 ct. IRIS (Verschure) per pak van 1/2 pond 20 ct. PALMIRA (plantenboter) per l/j P.'s pak 22l/8 ct. Cadeau (Margarine) per 1/2 P.'s pak 221/2 ct. ENZ. ENZ. Aanbevelend Vraagt prijs opgave en condities van onze nieuwe modellen Rijwielen, BURGER's E. N. R., Eerste Ne- derlandsche Rijwielfabriek, ROVER's/ en Padvinders Rijwielen, allen door en door gegarandeerd, aan den Alk- maarschen Naaimachinehandel. Telef. 236. Speciale inrichting voor reparatie. Aanbevelend, A. HILDEB1NG. Brieven met opgave van leeftijd en werkkring aan den Directeur J. KLOOTSEMA. Gevraagd een Boerenarbeider, goed kunnende melken bij J. BRUIN, Egmondermeer, waar woning beschikbaar is. van witte LeghornS, beste leggers, 6 cents per stuk. Consumptie-eieren tegen marktprijs. Hoenderpark, St. Willibrordus, Hollenweg, Heiloo. TE KOOP: Een flink ingericht WINKELHUIS, »ta«*d» o, een der drukste standen van Alkmaar. Op een goeden stand een ruim WINKELHUIS, be staande uit een ruimen winkel, woonkamer, serre, keu ken, gang, boven 4 kamers en 2 zolderkamertjes met ruime zolder en achter het huis een flinken tuin met vrije steeg. Koopprijs billijk. Aanvaarding bij overeen komst. PIT DE HAND TE KOOP: Een prachtig op een der drukste punten van Alk maar gelegen BAKKERIJ annex LUNCHROOM, met geheel nieuwe inventaris, bevattende 3 apparte menten, waarvan 2 plaatsing voor 40 en één voor 20, alzoo geheel 100 personen kunne-nde plaatsen. Bewijzen van omzet voorhanden. Aanvaarding bij overeen komst. Een flink PERCEEL, werkplaats met bovenwoning, aan den Kennemerstraatweg, gem. Alkmaar. Een BURGERWONING, Verlengde Landstrnat. Een prachtig nieuw solide gebouwd HEERENHUIS op een der mooiste standen te Alkmaar met prachtig uitzicht. Koopprijs billijk. Aanvaarding bij overeen komst. Een riant nieuw gebouwd HEERENHUIS met TUIN, verhuurd voor 3 jaar, bijzonder geschikt voor soliede geldbelegging. 16000 vierkante Meter BOUWTERREIN, geheel of bij gedeelten, gelegen aan het Noord-Hollandsch Kanaal, bij Alkmaar, zeer geschikt voor fabriekster rein of landingsterrein voor heeren Aviateurs. Om gezondheidsredenen uit de hand TE KOOP een best beklante DROGISTZAAK, 70 jaren bestaande. Prachtig en degelijk gebouwd perceel. Winkel, wo ning, pakhuis, tuin en schuur en bergplaats voor ben zine. Alles bij elkander staande op een welvarend dorp, waaraan verbonden vele afnemers van nabij ge legen plaatsen. Boeken voor ernstige reflectanten ter inzage. Een flinke WONING, KANTOOR en twee PAK HUIZEN met ERF, te zamen groot 346 C.A. Te be vragen bij D. Blaauw, Baangracht No. 4. dismede aan het Woning-Bureau, Nieuwesloot 36. Bij de voormalige touwbaan, 3700 M2. TUIN GROND met daarbij staande Woning eu Bergplaats, bijzonder geschikt voor fijubouw. TE HUUR: Een flink PAKHUIS, staande Bleekerslaau, huur prijs 1.75 per week. Een degelijk gebouwd HEERENHUIS, staan de aan de Van Everdingenstraat te Alkmaar, onmid dellijk bij den Alkm. Hout, bevattende beneden 2 ka mers en suite met serre, vestibule, kelder en keuken. Boven 2 groote kamers en suite en twee kabinetjes, alles voorzien van gas en waterleiding, flinke tuin inet achteruitgang. Aanvaarding direct, huurprijs bil lijk. Een PERCEEL, Heilo, in de Hondsbosschelaan. Huur 1.50 per week. Een PAKHUIS, Achterstraat No. 3. Huurprijs 2 per week. Aanvaarding direct. Een PAKHUIS, staande Geest, huurprijs 1.50 per week. Aanvaarding direct. TWEE IIEERENHUIZEN, bevattende kamers en suite met serre, vestibule, gang, keuken eu bijkeuken, boven 2 groote en 2 kleine kamers, flinke zolder met dienstbodekamertje, gas, waterleiding, voor en achter tuintje, staande in de Van Everdingenstraat. Te be vragen bij BAKKER en GOVERS, Nieuwesloot 36, alsmede bij A. TIP, Oudegracht No. 173. Huurprijs billijk. Aanvaarding direct. Een PERCEEL, Liefdelaan. Huurprijs 1.45 per week. Aanvaarding direct. Een flink ingericht ITEERENIH IS, staande in de Spoorstraat, bewoond geweest door den M elEd. Heer Maas, huurprijs 300 per jaar. Aanvaarding di rect. Een riant IIEEiRENHUIS, staande aan den Ken nemerstraatweg op prachtigen stand, huurprijs 475 per jaar. Een flink IIEERENHUIS, bevattende diverse ka mers, staande aan de Steinstraat, alles degelijk inge richt. Een PAKHUIS, staande Sint-Jacobstraat. Huur prijs 2.per week. Ter overname aangeboden Een KOEK- en BANKETBAKKERIJ met winkel en bakkerij-inventaris, op een der beste standen van Alkmaar. Overnemingssom billijk. Druk N. V. rfk. HERMs. COSTER eu Zn., Alki n,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 4