DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Van Houten *s De beste voor den prijs LIEFDESOFFER Honderd en veertiende Jaargang. 1912 V R IJ D A O 29 MAART. FEUILLETON. BINNENLAND. No. 76 Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk f 1, Afzondei lijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f0,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. IN ELK OPZICHT kan |den toets der vergelijking met andere goedkoope merken doorstaan. Inderdaad is hetl 1 Kg. ƒ1.50 - 0.80 >4Kg. 0.42| Mo.. - 0.18. MAARSCHE Rona Cacao ALKMAAR, 29 Maart. Uit do oude rooversverhalén kennen' wij allen het klassieke: „Je beurs of je leven," en allen hebben we die uitdrukking vreeselijk gevonden. Thans echter moeten wij wel tot de slotsom komen, dat de roover* van eertijds goedhartige mensehen waren, althans ver geleken bij hun Parijsolie collega's van 1912, die geen keuze laten, maar beurs èn leven eischen. De brutale moorden on diefstallen van de autodie ven vormen op het oogenblik het onderwerp van het gesprek. Zooals onze lezers weten hebben een drie tal personen Maandag een auto aangehouden en zijn daarna naar Chantilly gereden, waar ze een bankin stelling beroofden van ongeveer 50.000 francs, daarbij ti*© beambten doodende en twee zwaar verwondende. liet geldt hier een goed georganiseerde bende, met de meest moderne hulpmiddelen toegerust, welker le den de rollen onderling uitnemend verdeden, brutalen moed aan don dag leggen en niet schuwen degenen te dooden, die hen in den weg treden. Wat er de laatste maanden alzoo door de bende is geschied? door RUDOLF STRATZ. 74) o— Toen werd er heftig aan de bel getrokken.. Zij hoorde, hoe het meisje iets mompelde, en daarop zijn barsch: „Ach, laat mij met rust!" waarbij hij waar schijnlijk het weerstrevende meisje op zijde schoof. Zijn haastig© voetstappen klonken1 in de gang, nader den de welbekende kamer, daar stond hij, bijna ge lijktijdig met zijn kloppen, op den drempel, sloeg de deur aehter zich dicht en trok Vera, die hem tegemoet snelde, hartstochtelijk naar zich toe. Hij drukte haar aan zijn borst, en was zoo opgewonden, dat hij geen woord kon uiten. Eerst nadat zij elkaar vele, vele malen gekust hadden, met gesloten oogen, de wereld vergetend, eerst toen, na de bedwelmende zaligheid van het weerzien, begoni hij: „Hij zegt mij, dat hij bij je geweest is?" „Ja." „Hij zegt, dat je alles weet?" „Ja." „Ilij is zooeven bij mij geweest!.... Hij heeft met mij maar heel kort gesproken staande met zijn hoed in de hand! Vera.Vera. om Godswil. „Ja, Georg?" „Ik begrijp niet, dat je zoo kalm blijft!.... Of heeft hij jou misschien iets anders gezegd dan mij? Heeft hij jou misschien eenige hoop gelaten?" „Niet zóó veel, Georg. Zij willen je niet vrijla ten!. Dat heeft hij gezegd!" „En wat heb jij geantwoord?" „Niets, Georg! Ik heb alleen geluisterd!...." „Zonder een woord van tegenspraak?" „Hij heeft mij niets gevraagd. Hij heeft mij een voudig voor feiten geplaatst!" „Zoo?.... Anders ben je zoo zachtzinnig niet! Ik zal jo zeggen, wat ik hem geantwoord heb!. Een voudig dit: al kom je nu met tien wetboeken en ver bodsbepalingen, je zult er ons niet onder krijgen!. Wij staan voor niets meer! Wij zullen ons er door heen slaan, knoop dat in je oorenEn als daar noo- deloos een schandaal uit voortkomt, is het de schuld Met den diefstal van een auto in Villancourt is lu-t begonnen. Daarop volgde de aanval op den bode van een bankkantoor, Gaby, in de rue Ordener boven in Montmartre te Parijs. Hij werd op de openbare straat in druk verkeer door twee revolverschoten getroffen. Een auto, die in de buurt, stond en die eenige dagen vroeger van een rentenier in Puteaux bij Parijs was gestolen, bracht de roovers met hun buit van ander half honderd duizend francs in bankbiljetten en pa pieren van waarde in veiligheid. Later vond men de auto verlaten op 't strand te Dieppe en een deel der papieren van waarde bij een heler in Rij seek Hij werd met andere verdachten in hechtenis genomen, maar de werkelijke daders ioopen nog rond. Eenige weken la ter werd een auto gestolen te Saint' Mandé. Toen hield in de rue du Havre in 't midden van Parijs een politieagent een auto aan, waarmede harder gereden werd dan geoorloofd was, vermoedelijk de gestolene. l)o man v.'iklo nummer en namen opteekenon, hij werd door een revolverschot, uit de auto op hem gericht, doorschoten en viel dood op den boulevard, terwijl do auto zich snel verwijderde. De bende deed1 verder van zich liooren, dan eens in de nabijheid van Parijs, dan eens uit 't midden van Frankrijk, dan eens uit 't zui den, telkens kwamen berichten van onverhoedsche, brutale aanvallen en diefstallen, o.a. werden twee ge- weerwinkcls in de me de Lafayette en den boulevard Haussmnnn bestolen. Woensdag 20 dezer, werd een poging gedaan om een auto te bemachtigen in Cha teau, vlak bij Parijs, maar toen wist de chauffeur uit de bovenverdieping met pistool en geweer de bende te verdrijven. Thans heeft men meer succes gehad. Het drietal personen, dat vermoedelijk in al deze misdaden de hoofdrol heeft gespeeld, zijn Bonnot, Cnrouy en Gar- nier, die werden bijgestaan- door Vnlet, Godorowski en Reymond. Natuurlijk ziet men met koortsachtige spanning in Frankrijk uit. naar de arrestatie der bandieten, maar ook elders brachten zij groote beroering teweeg. Over al worden ze gezocht, overal zijn ze gezien eir overal worden er verkeerde personen opgebracht. De dwaaste geruchten doen de ronde. Alle banken in de Parijsche voorsteden en elders in bet land wor den bewaakt door agenten met geladen revolvers, alle bankloopers zijn zwaar gewapend, terwijl de wagens, die do belangrijke sommen naar Parijs brengen, op last vaui de prefectuur geëscorteerd worden door een twintigtal gewapende soldaten! Vastgesteld werd, dat de bende in haar bezit heeft negen karabijnen, negentien revolvers en zes repeteer geweren, afkomstig van den diefstal bij een wapen handelaar aan den boulevard Hausmann en bovendien nog ongeveer twintig magazijnpistolen, gestolen bij een geweermaker in de rue Lafayette. Bonnot schijnt een meester te zijn in de kunst, om /ich te grimeeren. Bij een huiszoeking in zijn woning te Lyon het vorige jaar ontdekte men tallooze valsche baarden in alle kleuren. Ilij kon alle gedaanten aan nemen en het is dus licht te verwachten, dat hij bij deze gelegenheid nu zijn portret overal wordt ver toond, zal zorgen er zoo min mogelijk op te gelijken, i Zijn vrienden moeten zelfs dikwijls moeite hebben ge- had hem te herkennen. Hot spreekt intusschen wel van zelf, dat de Frnn- selie fantasie geducht aan het werk is. Maar de politie zit er maar mee nu al haar pogingen om de bandieten in handen te krijgen, tot dusverre vruchte loos bleven. van diegenen, die menscheu willen terughouden, die zich niet laten terughouden...." Er werd geklopt. Georg draaide zich om, en keek, over al zijn leden bevend naar de deur, waar mevrouw VonPfennigreuter verscheen, die Vera verontwaar digd aankeek. „Ik ben zeer verbaasd, mevrouw!.Ik heb u uit drukkelijk gezegd, dat ik de bezoeken van den kapi tein niet langer kan toesetaan Zij kwam niet verder, daar hij haar in de rede viel: „God in den Hemel! Laat ons met rust! Ja. dat is mij totaal onverschillig, wie u bent! Wie waagt liet, zich op dit oogenblik tusscheu mevrouw Von Vogt en, mij te plaatsen Eu terwijl zij verschrikt de vlucht nam, hoorde zij nog zijn snijdende commandostem: „Er gebeurt een ongeluk, als iemand ons nu komt storen, mevrouw, dat zweer ik u!" Toen werd het. stil. Moeder, dochter en dienst meisje hadden zich in de keuken teruggetrokken en wachtten daar bevend op het vertrek van den onwel- komen bezoeker. Hij lachte toornig en wendde zich weer tot Vera: „Waar je ook komt, overal ontmoet je van die Philisters!.Zij maken je gek!.Ik heb het mijn schoonvader ook gezegd. Maar in ernst, Vera: wij zijn werkelijk als kaarsen, die aan twee ein den tegelijk branden!.... Wij moeten gauw tot een besluit komen. Anders zijn wij weg." Hij balde zijn vuisten. „Wij moeten hun den heelen rommel voor de voeten gooien, dat het kraakt!.... Zij kunnen het ons niet beletten.... zij kunnen ons heelemaal niets deen. als wij maar willen Zij keek hem rustig, met groote oogen aan. Hij vatte haar beide handen en fluisterde hartstochtelijk: „Verawij zijn toch samen getrouwd. De geeste lijke heeft ons toch zijn zegen gegeven en die vent op het stadhuis toch ook. Wij ziju man en vrouw kijk die lui uit Worms erkennen geen scheiding. Zij zeggen: een huwelijk blijft een huwelijk in alle eeuwigheid!.... Dat zegt mijn schoonvader van mijn tweede huwelijk! Nu ik pas het- op mijn eerste toeNiet voor de mensehen die mogen moord eu brand schreeuwen maar voor ons eigen geweten Ilij drukte haar vingers zoo stijf, dat zij haar pijn deden. Hij was half gek van opwinding en de woor den stroomden hem van de lippen. „Vera. er blijft ons geen andere keus over! De mensehen zijn nu eenmaal zoo krankzinnig. Zij dwin- T WE F DE KAMER. In de zitting van gisteren waren1 de moties-Arts en -Ter Laan ter verhooging van de wettelijke minima der onidorwijzerssalarisaen aan dc orde. De heer Sm een ge (U. L.) achtte de, eerste mo tie onvoldoende en zal stemmen voor die van den heer Ter Laan. Spr. wilde een: voorschrift, dat verhoo- ginig in elk geval don ouderwijzers zal ten goede ko men. 11 ij was miet bezorgd voor de hooge kosten. De heer de Klerk (U. L.) achtte aanneming van de motie-Ter Laan dringend noodig. Spr. be streed den heer Tydeman, die de motie te eenvoudig vond, en den heer Oosterbaara, die genoegen nam met de 3 ton, waarvan het niet zeker is of de regeering ze voor dit doel beschikbaar stelt. De zaak is urgent, want men kan de verbooging niet. aam de gemeentera den overlaten. Spr. was tegen den door den beer Arts gewenschten kindertoeslag. De lieer Truub (V. D.) bestreed! de incidenteel© wijziging, door den' heer Arts in zijn motie aange bracht: de invoeging vara een kindertoeslag. Het gaat niet aan zich hierbij te beroepen op het precedent der postambtenaren. Spr. zag hierin een nutteloos propa gandamiddel tegen hot nieuw-malthusianisme. Dan ging sj)r. na op welk standpunt men zich behoort te plaatsen bij het salarieeren. Spr. zocht verband tus scheu loon en praestatie de minister doet dit ook, maar bovendien let hij bij liet loon op de behoefte. Daarbij komt men in strijd met de wet. van vraag en aanbod,, die niet. uitgeschakeld kan worden in de be looning van ambtenaren, wil de staat zich zelf niet be- nadeelen. Spr. betoogde, dat de mot ie-Arts de actie der ambtenoren wil breken, door de onderwijzers te splitsen in categorieën met verschillende belangen. Op die wijze ontkomt dc staat aan de verplichting, oni door goede loonen het hoofd te bicden aan de con currentie van particuliere werkgevers. Dc motie-Arts kan geen goede werkkrachten trekken door het voor uitzicht van een kindertoeslag. Trouwen is niet liet hoofddoel van een jong onderwijzer, maar gelegenheid tot ontwikkeling. Bij loon naar behoefte, zou men moeten letten op het vermogen van een onderwijzer. De motie is niet voldoende voorbereid voor een princi- gen ons, wij moeten en kunnen niet. anders. Dus weg, weg!.Er uit.alles maar in den steek laten. het beste is, vanavond nog'.jij en ik. „Waarheen Hij zag haar verbluft aan. Ilaar vraag kwam ge heel onverwachts voor hem. Zij zei kalm: „Aan je aabstelling in Oost-Afrika behoef je ook niet meer te denken, als wij. zóó er heen gaan. „Nee, natuurlijk niet! Voor mijn part!" Hij deed moeite, zich te beheerschen, maar hij beefde over al zijn leden. „Wat doet dat er toe? Scheiden kunnen wij niet, VeraDat éóne jaar van gescheiden zijn hadden wij misschien doorworsteld. Maar voor al tijd. dan word ik gek en jij ook, bij de gedachte al leen al! Dus wat helpt het wij moeten weg!" „Waarheen?" Ilij schrok terug voor deze herhaalde vraag. „Dat weet ik nog niet, en daarnan denk ik ook nog niet. Wat kunnen wij meer doen dan. het noodlot tarten! Moeten wij daaraan ten onder gaan ook goed Maar dan hebben wij tenminste alles gedaan. Het komt nu op jou aan. Vera! Van jou vraag ik dit laatste, dit eenige, omdat geen andere weg meer open staat, ik eiseh het voor al de vreeselijke offers, die ik reeds gebracht heb! Dan staan wij gelijk en gaan hand aan hand! Dan kunnen wij lachen!" ...Ie zult niet meer kunnen lachen. Georg! Hij liet haar handen les en rekte, diep ademhalend, zijn armen uit: „Vera.... breng mij niet tot vertwij feling!.... Hier sta ik en heb alles gedaan uit lief de tot jou! Maar toon mij nu jouw liefde!. Ik kan je niet sparen!. Ik wil het niet de nood dwingt ons.... er is geeu andere weg.... geef ant woord Ja of neen „Waan breng je mij heen?" Hij stampvoette. „Goede Hemel! Dat weet ik niet!" „Maar i k weet het!" Het was een oogenblik stil. „Vera heb je mij lief?" „Meer dan je deukt 1" „Kom dan mee!" Zij zweeg. Hij keerde zich om en liep, schijnbaar kalmer, de kamer eenige keeren op en neer. Toen bleef hij plot seling voor haar stilstaan en haalde langzaam iets uit zijn zak.... Een revolver blonk in zijn hand. „Ik heb daar straks gezegd: „Er is geen andere weg meer!" Er is natuurlijk nog een weg! Die is er pieele beslissing. Spr. zal stommen vóór de motie-Ter Laan. De hoer L i e f t in c k (U.-L.) was het met deze rede eens en vroeg of de kindertoeslag bij overlijden van kinderen verminderd wordt. Spr. bestreed den heer Tydeman, die het aanvangssalaris voldoende achtte. In alle opzichten is J 500 te weinig. Spreker verwachtte een gunstigen invloed op het onderwijs, als de motie-Arts verworpen, de motie-Ter Laan aan genomen wordt. De heer De Meester (U. L.) wees op den sinds 1907 verbeterden financieelen toestand, die toelaat om de onderwijzerssalarissen te verbeteren, nu de rogee- i-ing zooveel beschikbaar stelt voor andere belangen. Spr. was tegen de motie-Arts, voer de motie-Ter Laan, a! betreurde spr. dat de regeering vrij blijft den daar in geniten wensch niet te verhoorem De lieer de Geer (C.-H.) wees op de nadeel©it van kindertoeslag, daïir ouders met veel kindereu daardoor minder gezochte Werkkrachten warden. Ook voor ambtenaren heefl deze regeling bezwaar, door het vernederend karakter van een „nooddrufttoeslag." I>o heer Arts (R.-K.) verdedigde zijn gewijzigde motie tegen de verschillende aanvallen. Spr. houdt vol, dat liet eerste deel van zijn motie slechts 229.000 zou kosten en zegt, dat gezinsloon niets nieuws is. Spr. drong tenslotte aan op een toezegging van den minister, dat zoo spoedig mogelijk een onderzoek zal worden ingesteld unnr liet aantal kinderen van ge huwde onderwijzers, opdat nog dit. jaar een wetswij ziging als in het 2de deel zijner motie beoogd, zal kunnen tot stand komen. De heer Ter L a a n (S. D. A. P.) repliceerde. l)e. toevoeging aan do motie-Arts heeft het debat op oen- verkeerden weg geleid eu noodeloos gerekt. Spr. verdedigde uitvoerig zijn motie tegen de daar tegen ingebrachte bedenkingen en bestreed de „fok premie" van den heer Arts, waardoor een goed© sala- riëering wordt tegengehouden en alleen de schijn ge red. Vervolgens kwam do minister aan het woord, die evenwel zijn rede wensch te af te breken, gezien dc nrustige stemming in de vergadering. De voorzitter antwoordde d'at liet zijn voor nemen is nog dien middag de stemming te houden. Over een voorstel om 's avonds te vergaderen, zal spr. zich nog niet uitlaten, omdat het nog niet gedaan is. D© M i n i s t e r, de heer Heemskerk, zei daarna kort te zullen zijn.. Zijn taxatie gegeven van de kos ten van de eischen van het salaris-comité der onder wijzers 18 millioera was slechts een ruwe schat ting. De schatting van den heer Ter Laan is te hoog. De voorzitter verklaarde hierna, dat roods twee hoeren na den Minister het woord gevraagd heb ben; spr. zal daarom afzien van het voornemen om 's middags deze zaak te. doen afhandelen. Ilij schorste dus de beraadslagingen. Daarna kreeg de heer T roelstra het woord, die voorstelde den volgenden, dag met d© Bakkerswet te beginnen en dus wel avonds te vergaderen, ten einde klaar te komen. In elk geval zou spr. willen dat na Pasehen met de Bakkerswet, begonnen zou wor den. De voorzitter antwoordde, als men klaar is, er deze week mede te willen beginnen, maar geen toe zegging te kunnen geven, dat- er direct na het Pnasch- reces me© zal worden voortgegaan. altijd. Wij kunnen van elkaar niet scheiden!. Dat is duidelijk! Wil je dus niet weg niet mij dan ko men wij beiden niet meer uit deze kamer! Wil je dat, dan gebeurt het! Dadelijk! Ik begrijp wel, dat jij ook niet anders kunt. Beslis dus! Eéni van tweeën!" Het bleef stil. „Vera. geef mij antwoord! Wil je vluchten met mij of niet Zij was niet bevreesd voor het glinsterende wapen. Zij was rustig vóór lieni blijven zitten, die dood of le ven in zijn neerhangende rechterhand hield. Nu zeide zij: „Laat mij tijd, Georg! Kom vanavond terug. Zoo tegen zeven uur!" „Wil je dan gaan?" „Dan ga ik!" Zweer het mij „Dat zweer ik bij onze liefde. Hij trok haar naar zich toe en hield haar vast om klemd.... langen.... langen tijd. Eindelijk smeekte zij: „Ga nu! Ga!" Hij kuste haar nog eens hartstochtelijk en fluister de- „lk dank je! Ik dank je! Tk zal alles gaan re gelen! Klokslag zeven ben ik weer hier!" Toen keerde hij zich vlug nnar dc deur. Maar zij riep hem ti-rug: „Kom nog eens, Georg.... bij mij." Zij wierp zich* in zijn armen, die haar opvingen. Zij zocht zijn mond. haar pogeu schitterden hartstocht© lijk, zij drukie hom met de kracht der vertwijfeling to nen zich aan, zoo heftig, dat hij er bijna van schrok. Zij smeekte: „Kus mij niet op mijn mond!.... kus mij op mijn oogen.... op mijn rechter.... op mijn iinker. En terwijl hij haar gesloten oogleden kuste, vloog or een glans van tevredenheid over haar bleek gelaat, oen zwak. dankbaar lachje toen nog een omhelzing, lang en innig. „Zoo...." zeide zij en duwde hem zacht naar de deur. „Dat is de afscheidskus. Eén oogenblik keek hij haar wantrouwend aan: „Wat is e.r, Vera?" „Niets. Niets!" Hij aarzelde. „Ik heb toch jc belofte?" ,,I)ie heb je!" Hij gaf haar de hand. „Tot -weerziens, Vera!" „Tot weerziens!" (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1