DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. De Oorlog. "bInITë jx lTTi). No. 77 Honderd en veertiende Jaargang. 1912 ZATERDAG 30 MAART. Dit nummer bestaat uit 3 bladen. ALKMAAR, 30 Maart. Een buitenlaradsch blad' van gisteren bevatte een correspondentie uit Rome, waarin o.a. werd verklaard, dat de mooiste couranten-artikelen en zelfs de an nexatie-zitting der Kamer, eenig en grootseh in liaar soort, de waarheid niet kunnen wegdoezelen, dat Ita lië naar don vrede verlangt. Men heeft geld, men heeft een leger eru een vloot, men kan den oorlog nog geruimen tijd volhouden, maar op dein duur krijgt men er genoeg van. En dit laat zich wel begrijpen. In den beginne schijnen do overwinningen ruimschoots op te wegen tegen de ver schrikkingen van den oorlog. Maar langzamerhand wordt het anders. De krijg geeft dan als we het zoo mogen noemen geen lusten meer, maar louter lasten. De zegeroes en de geestdrift verdwijnen en de gedachten gaan naar de gedooden, naar de gewonden, de verminkten, toeven bij zwaar getroffen verwanten eii betrekkingen, wien de oorlog slechts leed bracht en smart. liet- geldelijk verlies doet zich steeds ster ker in zijn gevolgen gevoelen. En om al deze redenen wordt steeds sterker verlangd naar het èinde van den oorlog, zelfs in. die kringen, waar men hem bij het uit breken met geestdrift heeft begroet. Toen we bovenstaande woorden in liet buitenlaud- t-elio blad lazen, moesten we onwillekeurig denkeu aau de woorden welke professor van Embden onlangs iin een redevoering gebruikte, waarin hij den economi- sohen kant van den oorlog behandelde. Oorlogen om dynastieke belangen hebben hun tijd gehad, godsdienst-oorlogen behooren tot het verleden. Handelsbelangen, expansie voor een snel aanwassende bevolking, het beheersehen van koloniën, het vrijhou den der zee, e. a., dlat zijn de redenen voor den oorlog heden ten dage. Spreker meende dat de economische redenen voor die onaantrekkelijke rol konden bedanken en dat zij zich mochten excuseeren: oorlog is ook van econor misch standpunt onnoodig, ja schadelijk: de groote kosten worden niet goed gemaakt, de hedendaagsche oorlog levert ook den overwinnaar een nndeelig saldo. Do oorlog is een vernriningsbedrijf. De eeuwenoude waarheid luidt: „Geweld en vernietiging kunnen geen bronnen van rijkdom zijn; want alleen) in arbeid en nog eens arbeid, in eerlijkheid, verdraagzaamheid en vrijheid ligt de welvaart der volken." In de uitvoerige teekening dor economische gevol gen van den oorlog trof ons dit zinnetje: „De nijvere individuen in de onderlaag kijken om hoog, of hun staatsmachten daarboven uitgekibbeld zijni; zij vragen gemelijk, of do stoornis nu uit is en men bestuurspliehten bepalen zal." Komt deze uitspraak van den Noderlandscheu hoog- leeraar niet volkomen overeen met wat er meer en meer onder het Italiaausche volk wordt gevoeld en gedacht? liet was een zeer belangrijke vergadering, waarin deze redevoering- werd gehouden. Zij was te 's-Gra- venhage belegd door den Algemeeuen Nederlandsclien Rond „Vrede door Recht" met het doel, om den Ita- liaa.nsch-Turksohen oorlog als aanleiding te nemen tot. oen protest tegen den oorlog in het algemeen. Men wenschte in een openbare vergadering den oorlog van verschillende kanten te bezien, en het onrecht vaardige en onnutte van zijn wezen aan te toonen uit algemeen staatkundig, uit volkenrechtelijk, uit econo misch en uit sociaal-ethisch oogpunt. De hoeren ds. Mr. ,T. Ankerman, lid van de Tweede Kamer, prof. dr. D. van Embden uit Amsterdam, prof. Mr. J. de Louter uit Utrecht en ds. S. Lulofs, voorganger der Doopsge zinde Gemeente te 's-Gravenhage, vond men bereid een spreekbeurt op zich te nemen. Vogels van diverse pluimage lieten zich dus liooren: de eerste spreker is lid der Christelijk-IIistorische Unie, de tweede vrijzin nig-democraat, de derde en waarschijnlijk ook de vierde is liberaal. Zij allen traden dus op voor hetzelfde ideëele doel. Want in de in meer dan één opzicht strijdlustige redevoering, welke mr. Verkoute ren de vorige week hier ter stede heeft gehouden, moge wel zijn beweerd, dat de liberalen) in vrede willen rusten om geld' te verdienen, dat ze niets voelen voor ideëele dingen, ieder, die nog iets anders voor zich ziet, dan zekere fakkels, welke in 1913 moeten worden ontstoken, weet wel heter. Alsof de leuze ..vrede door recht' gpem idieel doel beoogt Ds. Mr. .1Anierman, het christelijk-historische Kamerlid zette dit punt zoo mooi uiteen. Hij stelde voorop, dat elke oorlog een gruwel is en dat het pro test, waarvan hier sprake is, ging tegen den oorlog- in het algemeen, tegen het wapengeweld als zoodanig. Hij aarzelde niet om uit politiek oogpunt, bezien, den oorlog, vooral als hij gevoerd wordt tusschen de groo te mogendheden, een internationale ramp te noemen. Reed» hierom moeten, zoo zeido hij, alle krachten sa menwerken, opdat de internationale politiek niet ge richt. zij op den oorlog, 1 rui ar strovo naar vrede. Door steeds geweldiger wapenmacht, door altijd grootcr krijgstoerustingen willen vorsten en regeerin gen, leiders van de wereldstaatkunde, bewaren den wereldvrede, den vrede voor het eigen volk. De beste waarborg daarvoor vinden ze in hun ontzagwekkende legers en hun machtige vloot. Gaarne nam spreker aan, dat deze machtige man nen, die zoo groote verantwoordelijkheid dragen, wel bewust meenen, dat zij hunne roeping getrouw volgen en werkelijk het beste voor hun volk en voor de wereld beoogen. Als het echter op deze wijze voortgaat, al-s steeds meer milliarden moeten worden besteed! voor oorlogs doeleinden, om nlzoo den vrede te bewaren, wordt dan niet het „zoo gij don vrede wilt, bereidt LT voor ten oorlog" de ondergang, het bankroet der volkeren? Naast deze strooming in onzen tijd in de internati onale politiek stelde de heer Anker-mam de internatio nale politiek der volkeren, die hoe langer zoo luider protesteert tegen de gruwelen van den oorlog, tegen den oorlog zelf. Een machtig wapen in den- strijd1 tegen den oorlog- moet worden het Christendom, moet worden de Kerk van Christus over de gansehe aarde, aldus besloot de ze «preker. Prof. mr. .T. de Louter, hoogleernar aan de rijksuni versiteit. te. Utrecht- behandelde den oorlog uit juri disch en volkenrechtelijk oogpunt, daarbij den oorlog een maatschappelijk verschijnsel van verbijsterende,n aard noemend, dat vergeleken kan worden met de ziekteverschijnselen in het organisme. Alleen ethische krachten kunnen den oorlog in de wereld overbodig maken en de ontwapening verzeke ren. De laatste spreker sprak een protest uit sociaal- ethisch oogpunt uit en eindigde met aan te sporen vast te staan in het geloof, dat ook in deze wereld al wat waarachtig, al wat rechtvaardig, al wat lieflijk is oen toekomst heeft, dat ontferming en recht mach tiger zullen blijken dan onrecht en wreedheid, dat liefde de meeste is en dat Jezus geen dwaas was toon hij profiteerde van Gods Koninkrijk dat. op deze we reld komt en dat werkt als het kleine stukje gist in het meel verborgen, maar dat ten slotte den geheelen meelklomp doortrekt en dat gelijkt op een mosterd zaadje, dat wel het kleinste is onder de z.aden, maar opgroeit tot de grootste heestergewassen, in welks takken de vogelen komen om te nestelen. Ziehier in het kort aangegeven, wat er tegen den oorlog werd aangevoerd. Het is niet allee nieuw nianr het is goed ook eens weer bekende dingen in herinnering te brengenI EERSTE KAMER. In de vergadering van gisteren werden verschillen de wetsontwerpen aangenomen, n.l. het wetsontwerp tot toetreding van Nederland tot de verlengde Suiker- conventie, de wetsontwerpen tot goedkeuring van de te Parijs onderteekende verdragen tot beteugeling van de verspreiding van ontuchtige uitgaven en tot be strijding van den zoogennamden handel in vrouwen en meisjes, het wetsontwerp tot aanvulling en1 wijzi ging der bepalingen omtrent de heffing en de verze kering der invoerrechten en accijnzen en eindelijk een aanvullende begrooting van financiën voor den aan koop van een gebouw voor den belastingdienst te Delft. Vooraf was besloten tot toelating van deoi heer P. B. J. Ferf, benoemd tot lid' voor Noord-Hollaiul, die, na aflegging der beloften, zitting nam. De heer 't II o o f t merkte vooraf op, dat bij het onderzoek der geloofsbrieven twijfel was gerezen over de vraag of nieuwe leden moeten overleggen het be wijs dlat zij hooge ambten hebben bekleed' eni de ver klaring, dat zij tot de hoogstaangeslagenen behooren. Om dienaangaande zekerheid te erlangen, stelde hij een motie voor, waarbij do Kamer verklaart, dat mot het inzenden van een dezer verklaringen kan worden volstaan. De motie zal later worden behandeld. De vergadering, werd verdaagd tot nadere bijeenroe- ping. doen. Spr. behandelde de motie, aangenomen in do I I laagsohe meeting. j De heeren De Geer (C. II.), S me enge (U. L.) en Troelstra (S. D. A. P.) repliceerden. Laatstgenoemde constateerde onder luide protester, van rechts en instemming van links, dat het goed is, dat de houding van den heer Oosterbaan naar de juis te waarde is gekwalificeerd, omdat vaak leden van rechts buiten de Kamer met mooie woorden voor de mocratische eischeni worden gespannen^ doch i.n de Kamer toonen geen ruggegraat te hebben en daardoor zijn een schande voor hun partij. De heer Tor Laan (S. D. A. P.) repliceerde. Tijdens diens rede ontstond weer veel rumoer. De heer Duys, toen de heer Kuyper binnenkwam: Daar is de Toewnn besaar. (Nieuw rumoer.) De heer Thomson: We gaan in de stille week. De hoor Ter Laan wachtte eenige oogenblik- ken tot het rumoer bedaard was. Hierna voortgaande zei hij overtuigd te zijn dat was op de onderwijzers- meeting over zijn motie gestemd, deze met algemcene stemmen zou aangenomen zijn. Van den heer Ooster baan zou spr. eerlijker vinden indien hij zeide: ik wilde wel met de motie medegaan, maar ik mag niet van den Minister De voorzitter kon niet toe staan dat de spreker persoonlijk wordt. De heer Tor Laan eindigde met te zeggen dat de Minister voor den kindertoeslag misschien niet eens een meerderheid zal vindon. De minister van Binnenlandsehe Zaken, de heer Heemskerk, hield vol, dat. de heer De Meester gezegd heeft dat het geld voor den maatregel zoo spoedig mogelijk gevonden moet worden, echter niet voor 1913. Vervolgens motiveerde spr. nog nader den kinder toeslag. Den heer Smeenge antwoordde hij nog dat de school te Zuidwolde niets met deze moties te maken heeft. De heer Arts vooropstellend, dat de Minister niet aanvaardt het eerste deel zijiner motie en dat de Minister instemming betuigde met het tweede deel en een desbetreffende toezegging deed, meende dat daarmede reeds veel is gewonnen. Zijn motie heeft dus als aanleiding daartoe zijji nut gedaan en daarom trok spr. zijn motie in (rumoer). De motie-T er Laan werd hierna met 46 tegen 30 stemmen verworpen. De voorzitter sloot hierna de beraadslagingen en verdaagde de vergadering tot na het Paaschereoos. Vóór 23 April zal de Kamer in geen geval bijeen geroepen worden. TWEEDE KAMER. Allereerst werden in de vergadering- van gisteren verschillende kleine wetsontwerpen aangenomen^ daar na hield de Kamer eindstemming over de Vogelwet, die niet 58 tegen 6 stemmen werd aangenomen. Vervolgens waren de moties-Arts en -Ter Laan weer aan de orde, waarbij het woord' was aan den m i n i s- t o r van binnenlandsehe zaken (de heer Heemskerk), die den vorigon dag zijn rede onderbrak. Deze spr. toonde aan, dat slechts een klein deel van de voor ver hooging bestemde gelden aan de onderwijzersminima ten goede zou komen. Hij ontraadt daarom de motie- m r ii i »r 1 w. i er naan, woikc tot zjju verbazing door den lieer 1 Je Meester wordt gesteund. De gewijzigde motie-Arts nam spr. in bescherming tegen den lieer Treub. Aan propaganda tegen het nieuw-malthusianisime heeft de regeerinig- niet ge dacht. De kindertoeslag ligt in de lijn der wenschen op de Haagsche meeting geuit. Kindertoeslag staat op denzelfden grond als kinderaftrek bij belastingen. Het bezwaar, dat kindertoeslag de actie der vakorga nisatie breekt, voelde spr. niet. Wat de vergelijking met den particulieren werkgever betreft, meende de minister dat do overheid meer dan deze moet letten op de behoefte. Daarom is de min. voor het tweede gedeelte der motie-Arts. Een daarop gegrond wets ontwerp zal niet reeds dit jaar geheel gereed kunnen zijn. Daarna werd gesproken over het nieuwe gebouw voor het ministerie vara buitenlandsche zaken op het Plein, waarvoor de heer De Stuers (R. K.) zijn steun toezegde ten behoeve van de restauratie. Er mogen echter wegens het brandgevaar geen diners en hals worden gegeven, wel recepties. IX minister van buitenlandsche zaken (de heer De Marees van Swinderen) wilde zich noch zijn opvolgers ten aanzien van het niet geven vani diners en bals binden. Brandgevaar is er altijd. De heer De Stuers wikle de aangevraagde som mot J 100 verminderen, bij wijze van verbod van feestelijkheden. De minister kwam hiertegen op. De heer Van Idsinga (C.-H.) zeide, dat de heer De Stuers een motie behoorde in te die nen, waarnaar deze geen ooren heeft. De heer Roodhuyzen (U. L.) outried namens de Comm. v. Rapp, het amendement, dat met 69 tegen i stemmen werd verworpen. Het wetsontwerp werd z. h. s. aangenomen. De beraadslaging over de onderwijzerssn la rissen werd nu voortgezet door den heer T y d e m a n O I,.), die nogmaals de motie-Ter Laan bestreed. De hoer Bos (V. D.) zei in zijn repliek, dat hij door s ministers betoog niet tot den kindertoeslag is overgehaald. De lieer Ketelaar (V. D.) geloofde, dat de min. wel degelijk kan bewerken, dat de 2 millioen van hot amendement-Ter Laan den ouderwijzers teil goede komen. Spr. wees voorts met voldoening op den te genstand togen de motie-Arts, waarvan hij ontkende, dat ze gaat in de richting der Haagsche meeting. Hij besprak de houding van den heer Oosterbaan, die bin nen en buiten de Kamer anders over de zaak dacht. De heer De Klerk (U. L.) bestookte den heer Tydeman. De heer Oosterbaan (A. R.) verdedigde zijn houding en hield' vol, dat de Haagsche meeting kin dertoeslag meer wenschfe dan de motie-Ter Laan. Met de 28 millioen van di» motie kan men wat beters BEGRAFENIS C. E. RECHLIEN MORRA Men meldt uit 's-Gravenhage: Bij de ter aarde bestelling van het stoffelijk over schot van den heer Rechlien Morra, in leven lid der Rekenkamer, welke gisteren op Eik-en-Duini plaats had, waren aanwezig de president, de secretaris en de moeste leden en ambtenaren der Rekenkamer, de se cretaris-generaal van 't Departement van Landbouw en andere personen uit de ambtenaarswereld) en- daar buiten. Een zoon van den overledene dankte voor de betoonde belangstelling en de groote sympathie door zijn vader steeds van vele vrienden ondervonden. Gemengd nieuws. AANHOUDING. Door de politie te Rotterdam is gisternacht aange houden een 27-jarige huisknecht uit Arnhem, die daar in dienst zijnde van een tandarts te diens nadeel 80 had verduisterd. Ilij is gevankelijk naar Arnhem overgebraeh t DE VROUW IN DEN DIAMANTHANDEL. De d'iamantelub „Concordia," gevestigd Wecsper- plein hoek Nieuwe Achtergracht te Amsterdam heeft besloten van 1 April af vrouwelijke kooplieden en eommissionnairs in diamanten als leden der vereoni1 ging aan to nemen. Dit is de eerste diamanthnndels- vereeniging aldaar, die de vrouw als zoodanig toelaat. UIT URSEM. Na de opening der voltallige vergadering van den raad, welke gistermiddag alhier werd gehouden, wer den de notulen door den w. n. secretaris, den lieer J. de Leeuw, gemeente-secretaris van Schermerhom, ge lezen en door den raad onveranderd goedgekeurd. Medegedeeld werd dat was ingekomen een) schrijven van Ged. Staten, de begrooting 1912 goedkeurende en van de onderwijzeres, in de vorige vergadering be noemd, dat zij hare benoeming heeft aangenomen. Het proces-verbaal der kasverificatie gaf aan con form de boeken en kas een saldo van 3294.17. Deze modedeelingen werden voor kennisgeving aan genomen:. Het bekende adres der E. West-Friesland werd daarna ter sprake gebracht. Op een vraag vani den voorzitter of de gemeente, al dan niet zal aansluiten, antwoordde de heer Koppes, dat het vele geld dat het. zal' kosten hem noopte tot niet-aansluiting te moeten adviseeren. De voorzitter vond het ook een groot waagstuk. De lieer Oudt meende dat de belangen niet zoo groot waren, de mensehen gaan hier te vroeg nanr bed. De voorzitter zeide daarop: wanneer het beslist in 't belang der gemeente bleek te zijn, .dan is dit i. geen motief om niet aau te sluiten. De heer Koppes wees op de onbekendheid van hol werken van dergelijke centrale. De hoer de Geus, erkennende het goede van hel electrisch licht, meende, met het hoog op de hoog-e kos ten tegen te moeten stemmen. Met algemcene stemmen werd daarna besloten zieh niet aan te sluiten. De afdeeling „Alkmaar buiten" van het N. O. G. verzocht herziening der onderwijzersjaarwedde-n. B. en W. stelden) voor hierop afwijzend te beschik ken. De heer Oudt vond liet aanvangssalaris 550, te laag in vergelijking met de loonen van1 boerenmeiden en knechten; do levensstandaard der onderwijzers is veel hooger. Dc voorzitter: m. i. is het heel oog, wat verdienen ze wel niet per uur, de boerenmeiden moeten 's morgens vroeg op; de jaarwedden, der onderwijzers zijn m. i. heel hoog. Dc heer Oudt wee* andermaal naar de hoogere le vensvoorwaarden die de maatschappij aan den onder wijzer stelt. De. heer Schaap meende de zaak uit te kunnen stel len, daar eone regeling in behandeling is bij de Twee de Kamer. De heer Geus wees op do scheve vergelijking die de voorzitter trok, steunde de meeniitg van den heer Oudt en stelde voor dit. schrijven niet voor kennisge ving aan te nemen, maar te behandelen bij de a.as. begroot ing. De heer R. de Boer, keurmeester, verzocht met het oog op de verleden jaar verrichte buitengewone diens ten een gratificatie te ontvangen. B. en W. stellen voor een extra toelage van 10 te geven. Na eenige algemeene besprekingen werd dit voor stel met algemcene stemmen aangenomen. De heer J. Oudt verzocht een stuk grond ter breedte van \'z meter langs zijn erf te mogen koo-pen onder door den rand te bepalen voorwaarden. B. en W. stellen voor het verzoek In te willigen en de prijs te bepalen op 5 per M'. ons de kosten van verplaatsing van bet hek te dragen door den kooper. De kooper, de heer Oudt, lid van den raad, ver klaarde op deu vraag van den voorzitter, hoe of hij stemt, dat hij voor dien prijs den koop niet- aanvaardt. De voorzitter en de andere heeren vinden 't alle maal goed. De heer Hillc: ja uitgezonderd de heer Oudt. De heer Oudt: ik blijf van zelf buiten stemming. Het voorstel van B. en W. wordt daarna aangeno men. Ged. Staten verzochten andermaal inlichtingen- om trent de stichting van een ziekenbarak. De voorzitter zeide dat het perceel waarover, deze aangelegenheid' betreffende, reeds vroeger was gespro ken, thans weer gehuurd kon worden en behoudens goedkeuring van de gezondheids-commissie tot zieken barak kon worden ingericht. De lieer de Geus vroeg inlichtingen omtrent het huis. De voorzitter zeide dat het perceel stamt naast de woning van den secretaris, aan wier het behoort. De heer Oudt meende dat de eigen-aar dit steeds zelf gebruikt en dat de huur door de Gemeente een stil douceurtje voor den secretaris zal zijn. De heer de Geus vroeg of het huis terti allen tijde ter beschikking staat van de gemeente. De voorzitter zeide: de secretaris gebruikt liet, doeb zal het, zoo noodig, direct ontruimen. De heer Oudt achtte de ligging in- de kom en vlak aan de straat zeer ongelegen. De voorzitter verwees naar Grosthuizen, waar de barak ook in de kom en aan den weg staat, on dit, is goedgekeurd door de Gezondheidscommissie. De heer de Geus meende dit aan de Gez.-commissie over te latten. De heer Schaap vroeg hoc hoog de huur was. Do voorzitter zeide van 39. Het voorstel van B. en \V. werd daarna aangenomen met 6 tegen 1 stem, die van den heer Oudt, Het rapport dor doeterswoming, uitgebracht door dorr opzichter, den heer Wartenhorst, werd' ter tafel gebracht. Hieruit blijkt dat hij met het oog op de inrichting van het gebouw een verbouwing, waarvan- in de vorige vergadering werd gesproken, ontraadde. De dom- den opz. aangegeven wijzigingen werden daarna breedvoerig besproken, waarbij de heer do Geus op een beslist, afdoende verbetering aandrong, waarop zooals hij meende de opzichter wel een raad zal weten. De voorzitter: „Neen dat weet hij niet." De heer ITille: „Nou dan blijft de woning steeds lek. De heer de Geus: „En steeds veel voor de gemeente kosten." De heer Schaap: „Met een zuiden-wind lekt het 't meest in de voorkamer." De voorzitter: „En met een noorden-wind moet men in andere kamers de parnpluie opzetten en de water laarzen aantrekken." Do heer Oudt„En de kelder is lek en de bak is lek, de deuren zijn slecht, de schoorsteen is leelijk." De heer Schaap: „Blijft er dan nog wat over dal goed' is?" De heer Geus vroeg of de opzichter een afdoende maatregel wist. De heer Wartenhorst„Als mij do finantiën era do arbei<lskra.chton worden gegeven dan kan dit wel en is slooping niet noodig." De voorzitter: „Nou dat kon anders net evengoed zijn." De opzichter werd opgedragen een rapport ter af doende verbetering in te dienen onder opgave der kos ten. De voorzitter tegen den opzichter: „O wee als 't dan niet goed is, en, vinden- de heeren dit goed1?" De heer de Geus: „Dat is steeds en al zoo dikwijls goed gevonden." De heer Oudt zag 't liefst direct den opzichter op te dragen de verbeteringen aan te brengen era een bedrag van 6 ad 700 daarvoor te voteer en. De voorzitter was daar tegen, daar de opzichter dan te veel aan banden wordt gelegd. Do opzichter was het daarmee eens en vreesde, on der het aanhalen van voorbeelden, dat het door den heer Oudt genoemde bedrag niet voldoende zal zijn. Het voorstel werd daarna met algemcene stemmen aangenomen onder bepaling dat er met het rapport zoo veel mogelijk spoed' zal worden gemaakt. De gemeen te-opzichter bood daarna een rapport aan omtrent do in 1912 aan de gemeerate-eigondom- mon te verrichten werkzaamheden en verzocht met 't oog op de belangrijkheid daarvan een onderzoek in loco in te stellen-. Na eenige besprekingen werd in dien zin besloten. De door B. en W. voorgestelde af- en overschrijvin gen werden zonder oeiiigo besprekingen goedgekeurd, zoowel als de gevraagde betalingen uit deu posf voor onvoorziene uitgaven. Nadat de Raad nog een stembureau had benoemd voor do in dit jaar te houden) verkiezingen, wej-d de openbare vergadering gesloten. In de algemeciiie vergadering- der afdeeling Ur- sem van de Holl. M. v. Landbouw is in beginsel beslo ten dit jaar een tentoonstelling in die gemeente te organ i see ren, welk plan in de volgende bijeenikomsU nader uitgewerkt zal worden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1