DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN Kaasmarkt te Alkmaar. Van houten s Cacao No. 80 Honderd en veertiende Jaargang. 1912 WOENSDAG 3 APRIL. Met zorg bereid uit gezonde en krachtige Cacaoboonenvandaar de echtepittige Cacaosmaak- BINNENLAND. Dit nummer bestaat uit 2 bladen. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter kennis van belanghebbenden, dat hun besluit tot vervroeging van het uur van aanvang van de Kaasmarkt wordt opgeschort tot het_tijdstip, waarop de markttrein uit de richting Hoorn, te Alk maar aankomende te 9.09 eventueel zal zijn vervroegd. Alkmaar, 2 April 1912. VS) "i Burgemeester "en Wethouders van Alkmaar. G. RIPPING, Voorzitter. aDONATHSecretaris. tz~- POSTKANTOOR TE ALKMAAR. Lijst van de aan dit kantoor ter post bezorgde brie ven en briefkaarten, welke wegens onbekendheid van de geadresseerden niet zijn kunnen worden uitgereikt. 2e helft der maand Maart 1912. Brieven. t'. Groot, Bangert. lijk erna, Sneek. 1'. Oppenhuis, Ijlst. Briefkaarten. I'. Vv'eisel, Amsterdam. .7. llaktna, Amsterdam, ten Hoef, Amsterdam. Buitenland. IJ. Bakker. Jowa City. ALKMAAR, 3 April. Zaken zijn zaken en ook de vaderlandsliefde kan tot een zaak worden gemaakt. Zooals bekend is, gaat het Fransclie leger achteruit men tracht wel steeds door zwarte soldaten het te kort aau te vullen, maar tot dusver blijft bet nog maar bij het pogen. Do Fransclie vloot kan niet de vergelijking met die van andere mogendheden doorstaan dezer dagen nog lazen we, dat de Fransche vloot een vierden of vijfden rang schijnt te gaan intomen. Natuurlijk vindt men dit in^Frankrijk weinig aangenaam en zou men het gaarne anders zien maar in marine-aange legenheden wordt een achterstand niet gemakkelijk ingehaald. Bijblijven kost tegenwoordig al schatten! Gelukkig heeft er zich voor de vloot als voor het leger een romplagant voorgedaan. En in tegen stelling met hetgeen we waarnemen ten aanzien van den zwarten plaatsvervanger in het leger, schijnt het uitnemend te gaan met de instelling, welke het te kort, in de vloot kan dekken - de luchtvloot. Inderdaad ■.taat Frankrijk in de militaire aviatiek vooraan en tracht het die plaats te behouden, hetgeen echter niet gemakkelijk valt, daar er ook op dit gebied reeds zwa re concurrentie is. De regeering is echter actief en het particulier initiatief steunt haar. Men weet, dat het dagblad de Matin, dat geen geschikte gelegenheid om van zich te doen spreken laat voorbijgaan, een in zameling heeft gehouden, teneinde „de oprechte va derlanders'' in staat te stellen, een kleinigheid of meer bij te dragen tqt de Fransche luchtvloot, d. w. z. vrijwillig, in andere kwaliteit dan belastingbetalend burger. Het blad heeft thans reeds twee millioen francs bijeen, een buitengewoon bedrag dus, dat waar schijnlijk nog hooger zal worden, daar de inschrijving tot dusverre niet gesloten is. Het vaderlandslievende (hm!) blad, heeft reeds gemeld, hoe de eerste dertig luchtschepen, welke aan de regeering worden aange boden, zullen heeten. Drie ervan krijgen den naam „Matin," drie dien van „Journal'" met de onzedelij ke concurrentie tusschen die twee couranten is het thans gedaan, ze bekampen elkaar niet meer met al lerlei gomeene wapenen, doch hebben vrede gesloten en leven in zusterlijke verstandhouding. Een ander luchtschip heet „Saint-Galmiér," naar een bekend ta felwater, een ander „C'asenier," naar een jenever- en absinth-fnbriek, weer andere „Prin temps," ..Louvre," Bon-Marché", naar groote Parijsche magazijnen. In het kort, vrijwel allo namen, welke men kent van de aanplakzuilen en uit de advertentiepagina's der cou ranten zal men in de luchtvloot terugvinden. Men ziet dus dat de reclame in de lucht een nieuw veld gevonden heeft, vanwaar nesthetisehe eisehen haar wel niet zoo spoedig zullen verdringen. De fa brikanten zullen in hun vuistje lachen! Zno'n lucht schip is niet zoo bijzonder duur, althans niet in verge lijking met de enorme sommen, welke door zaken-men sclion, die hun eigenbelang begrijpen, voor reclame doeleinden worden besteed, terwijl men voor een der gelijk bedrag gelegenheid heeft niet slechts om ven zijn vaderlandsliefde blijk te. geven, maar ook om op een pakkende wijze de aandacht op zijn chocolade, pil len, jenever, schoensmeer te vestigen. Zaken zijn za ken! De oorlogsschepen zijn te duur, om op deze wijze zijn patriotische gevoelens kond te doen en tegelijker tijd zijn eigen belangen op de beste wijze te beharti gen. Maar het algemeen belang zou op een andere manier door dit stelsel kunnen worden gebaat. Waar om zouden de rijke fabrikanten bijvoorbeeld niet de locomotieven aan de stnatslijnen kunnen schenken, die dan hun namen droegen hetgeen allicht mooier zou klinken dan aap, ezel, doffer enz. Een Fransch journalist meent, dat deze methode ook nog anders kan worden toegepast. Te Parijs heeft men de gewoonte, de straten en pleinen te noemen naar groote medeburgers, die niemand kent, van wie ^nie mond iets weet. Waarom verkoopt, vraagt hij, de stad Parijs niet aan de meestbiedende het recht, om den straten een naam tc geven? Evengoed als men een luchtschip naar een jeneverfabrikant noemt, zou men immers ook wel een straat of plein naar hem kunnen noemen. De belastingbetalers zouden er wel geen bezwaar tegen hebben. Men zou misschien hee- lemaal geen belasting hebben te betalen en wellicht werd het stelsel tot zulk een volkomenheid gebracht, dat de staat tenslotte zijn burgers nog iets bon toege ven! De fabrikant, wiens naam een straat droeg, moest niet alleen voor deze vergunning zorgen, maar ook voor de instandhouding (natuurlijk onder toezien van 13. en W„ met of zonder beroep op den raadl) En des te schooner de straat, des te beter de reclame! Geprezen dus de „Matin," die het eerst op het denk beeld kwam, de reclame nuttig te maken voor het vaderland 1 EEN PERSJUBILEE. Jlet 40-jarig bestaan van De Standaard heeft den hoofdredacteur, dr. A. Kuyper, die van den beginne al de leiding van het blad had, er toe gebracht, in een feestartikel van vijf kolommen uiteen te zetten hoe De Standaard ontstond en welken invloed dit orgaan der anti-revolutionaire partij in die 44) jaren geoefend heeft. Met voldoening constateert de schrijver: En zoo ben ik dan door goed gerucht en kwaad gerucht, na veertig-jarigen dienst, nog altoos staan de gebleven, en zie ik niet zonder zekeren vaderlij ken trots op dezen loop van mijn geesteskindeken terug. Of ik er spoedig van denk te scheiden Als 't moet ja, maar eer niet. Een leven zonder althans nu en dan een driestar zou mij te ongezellig lijken, en heel uitgepraat ben ik nog niet. En dit te min der, daar ik nog steeds voor dit mijn geesteskinde ken in zoo breeden kring voortzetting van de oude -.vmpathie vinden mag. Dan worden herdacht allen, die dr. Kuyper met toe wijding ter zijde stonden en zij die „het van stapel loepen van mijn scheepjes" mogelijk maakten. Gemengd nieuws. EEN NIEUWE BOTERVERVALSOIIING. Een boterhandelaar van Bressoux, een voorstad van Luik, had c-en werkelijk vernuftig middel uitgevonden om aan het vervalschte produet, dat hij verkocht, een uiterlijk van echte, gewaarborgde Hollandsche boter te geven. Hij kleedde dat product namelijk aan, door In t te omgeven met een omhulsel Hollandsche boter, ongeveer 2 c.M. dik en dragende het Nederlandsche botermerk. Een inspecteur der levensmiddelen vond onder de Hollandsche laag een goedje, dat 40 Belgische mar garine bevatte, vermengd met sesamolie en aardappel meel. De „boter''handelaar in quaestie werd tot 300 francs boete veroordeeld. UIT KOEDIJK. Gistermiddag vergaderde de Raad dezer Gemeente in voltallige zitting. Medegedeeld werd: dat de kasverificatie aangaf een saldo in kas van 134.92 conform de boeken enz; van den ontvanger dat do Gedeputeerde Staten do kohie ren van den lloofdelijken Omslag en Hondenbelasting goedkeurden; (Uit de Koninklijke goedkeuring is ver kregen op de gewijzigde verordeningen inzake de hon denbelasting en het heffen van rechten. Deze mededeelingeu werden voor kennisgeving aan genomen. De heer Oostwouder, opvolger van den heer K. Harf, verzocht in aanmerking te mogen komen voor het ver richten van gemeentewerken. De Rijksbetaalmeester betaalde aan de Gemeente J 190.80; het Hoofd der School zond den Raad het verslag van het Lager Onderwijs; Gedeputeerde Sta ten berichtten dut over 1912 een bqdrag van 2060 aan de Gemeente inzake het onderwijs is toegekend. Deze mededeelingen werden eveneens voor kennis geving aangenomen, waarna het bekende adres der E. 0. West-Friesland ter tafel werd gebracht. Het Bestuur der Gemeente Linunen verzocht voor het benoemen van een adviseur de beslissing af te wachten van de Gemeente Alkmaar, die voor zich reeds een adviseur heeft benoemd. De lieer Beets zeide met het. oog op de kosten niet tot aansluiting te durven overgaan. De heer Visser was het met het advies van den heer Beets eens en gevoelde veel voor het schrijven van Linunen. De heer Jonker vreesde dat voor 15 April geen vol doende advies kon worden ingewonnen. De voorzitter verduidelijkte dit schrijven en wees op de reeds door vele andere gemeenten genomen be sluiten tot niet-aansluiting en merkte op, dat daar door deze Gemeente zeer geïsoleerd zou blijven liggen. Vervolgens wees hij op de groote kosten. Zonder hoofdelijke stemming werd besloten zich niet aan te sluiten, terwijl het schrijven vau Limmen voor- loopig voor kennisgeving' werd aangenomen in af wachting van de beslissing van Alkmaar. Omtrent het adres van den A. N. W. B. om plaatsen van gemeentenaamborden, werd op voorstel van 13. en W. besloten aan de grenzen der Gemeente eenvoudige palen te plaatsen. De heer Jonker meldde dat hij wegens vertrek uit de gemeente, zijn ontslag nam als lid van den Raad. De voorzitter wees met een waardoerend woord op het vele goede dat de heer Jonker gedurende 18 jaren tijdens zijn raadslidmaatschap voor de Gemeente heeft verricht. Moge 't, zoo besloot de voorzitter, den heer Jonker en zijne familie in zijne nieuwe woonplaats in alle opzichten welgaan en moge hij daar vinden hetgeen hij in deze Gemeente meende niet te kunnen machtig worden. Op voorstel van B. en W. werd het besluit tot het aangaan eener leening inzake den bouw van een dok terswoning ingetrokken en werd het indertijd daar voor aangekochte huis* verkocht aan de gezamenlijke bakkers voor den zelfden prijs als het de Gemeente in zijn geheel heeft gekost. Verder werd besloten van den heer K. Bakker aan te koopen voor den prijs van 2400 een stuk grond, teneinde daarop te bouwen een dokterswoning, die met den grond te samen J 13000 zal kosten en 1 Sep teiuber a.s. gereed zal moeten zijn. Dit bedrag zal ge vonden worden in een aan te gane leening, rentende hoogstens 5 Verder besloot men het salaris van den te benoemen geneesheer te bepalen op 800 niet vrije woning en tuin. Deze besluiten, reeds in een geheime zitting be sproken, werden nu zonder eenige besprekingen geno men. 13. en W. boden den Raad de volgende aanbeveling aan ter benoeming van een Gemeente-geneesheer: de heeren Fred. Bennick, arts. officier van gezondheid te Vlissingen en J. J. Fronk, arts te 's-Gravenhage. Benoemd werd de heer Bennick met algemeeue stemmen. Do datum van infunctietreding werd bepaald op 1 September. De rekening van het Burgerlijk Armbestuur werd daarna vastgesteld zooals door het armbestuur aange boden. Bij de rondvraag vroeg do heer Jonker zijn ontslag als opperbrandmeestcr en als zetter, onder dankzeg ging voor de steeds ondervonden samenwerking. De vergadering werd daarna gesloten. UIT BROEK OI' LANGENDIJK. Bij de gistermiddag alhier gehouden vergadering van den raad, de heer Wagenaar was afwezig wegens ongesteldheid en de heer R. Slot wegens verblijf bui ten de gemeente, werd na vaststelling der notulen me degedeeld' dat ingekomen was van Gedep. Staten de goedkeuring op het besluit tot verkoop van ge meente-eigendommen, en een bericht dat zij hunn beslissing omtrent het lceningsbesluit verlagen; een bericht dat aan den Gemeente-ontvangw is uitbetaald 928.40; dal de commissie tot wering van sehoolver zuim den raad hilar verslag aanbood, daarbij verzocht dc commissie een ander vergaderloknnl en een betore vergoeding. De voorzitter zeide dat hij voor het eerste zal zorgen en wat het tweede punt aangaat werd liet adres in handen van B. en W. gesteld om advies. Het proces-verbaal van kasopname gaf aan conform de boeken enz. 3244.53. In Februari waren 852 telegrammen- ingekomen. Deze mededeeli ngen werden voor kennisgeving aan genomen. Het adres van den A. N. W. B. werd "in handen van B. en W. gesteld ter afdoening. I)c heer G. Bobeldijk alhier verzocht van de ge meente te mogen koopen een stukje grond ten Oosten van het Armenhuis om daarop een huis te bouwen. 13. en W. stelden voor het verzoek in te willigen te gen 1.25 per M2. Bij de besprekingen bleek dat men den prijs wat hoog vond #n besloot men het nader aan J3. en W. te rt-uvoyeeren ter fine van onderzoek. De heer Jb. Smit verzocht een stuit water te mogeu koopen. De voorzitter stelde voor dit verzoek in te willigen tegen 1 dc M2., welk voorstel na eenige besprekingen werd aangenomen; het voorstel om het verzoek van den heer I). Wagonaar om een stuk water aan te mo gen koopen, in te willigen, tegen den prijs van J 1, werd oveneens aangenomen onder door B. en aau te wijzen voorwaarden. De heer C. Jansen wcnschte van Gemeentewego ie worden aangesteld als besteller der goederen van de II. IJ. S. M. De voorzitter zag liet nut dezer aanstelling niet in. evenmin zag hij er geene bezwaren in als de adressant de goederen' bestelt. De heer de Does meende dat er toch wel personen in de Gemeente zijn, die van de bestellingen gebruik zullen maken. Na eenige algemeeue besprekingen werd het verzoek afgewezen. De voorzitter deelde mede dat de Gemeente Sint- I'ancrus samenwerking verzocht met deze Gemeente om den Twuijverweg te doen beplanten. Na eenige besprekingen werd dit punt tot een vol gende vergadering aangehouden. De Directie der Dir. Belastingen berichtte dut do zitdagen in 't vervolg zullen worden gehoudeu mot in gang van Maart te Broek op Langendijk den 2den Woensdag in Maart, April, Juni, September, October en November. De voorzitter deelde namens de eonunissie van ia- heer mode dat het nieuwe veilinggebouw is aangeno men door de firma Van Gelder Zoon voor do Bom van 12200. Nadat de voorzitter nog conigo mededeel in gen had g cd a a u betreffende de plaatsing van telegraafpalen, werd de openbare vergadering gesloten en ging do Raad in geheime zitting over tot het vaststellen van het kohier van den lloofdelijken Omslag. UIT HEER-lIUGOWAARD. In het lokaal van den heer Meereboer werd de voor jaarsvergadering' gehouden van Nieuwleven, welke door 05 personen werd bijgewoond. De heser Brugman opende de vergadering, waarna hij meedeelde, dat de nieuwe automatische afslager door de commissie voor aankoop is geïnspecteerd' en zeer solide is bevonden, terwijl aan' de oude gratis eenige hesstelling zal plaats hebben. Voor den 14den keer werd door den secretaris jaar verslag uitgebrachtgaf de koolmarkt reden tot kla gen, zeyr gunstig was de veiling van zilveruien en aardappelen geweest. Een levendig aandeel nam dc voreeniging in de beweging voor een toevoerlijn Noord-SchfirwoudeStationdorp, zij besloot mede tc werken tot het houden eener tentoonstelling; zag haar ledental stijgen tot 703. Spreker achtte eensge zind optreden van alle leden der vereeniging een steeds geldende eisch voor bloei en vooruitgang. Do voorzitter dankte den secretaris voor zijn ver slag en stelde aan1 de orde de rekening over 1911, wel ke voor de vergadering is nagezien door de heeren Joh. Barteu, C. Houtman en J. van Stralen. De heer Meereboer las de rekening voor, waaruit we slechts het volgende aanstippen: totaal der ont vangsten J 1137.84, die der uitgaan J 1000.06, batig saldo 137.78, waarbij nog gevoegd raag worden een bedrag van 35.94"' op het spaarbankboekje en .1 11.05 rente, alzoo totaal J ldl-S?1". De voorzitter dankte den penningmeester, nadat op advies der commissie voor het nazien deT rekening, deze door de vergadering is goedgekeurd. Vervolgens bekwam de heer Akkerman het woord voor het uitbrengen van het marktverslag. Hij wees daarin op de hoogst gunstige resultaten teil aunzieii der prijzen van de verschillende producten. De markt werd geopend 14 Juni, er werd 62.000 zak aardappe len verhandeld, 33000 baal zilveruien, sommige dagen beliep de aanvoer 1200 baal, zoowel aardappelen als zilveruien brachten flinke prijzen op. Spreker wees op de noodzakelijkheid eener centrale markt, met het oog op den koolbouw en de teelt van nieuwe producten. De totaal omzet beliep 245.553.97. Hulde werd aan de tuinbouwers gebracht voor de zorg, welke men zich getroost om de producten zoo goed mogelijk ter markt te brengen. Ook dit verslag werd met aandacht gevolgd, terwijl de voorzitter den heer Akkerman dankte voor dit ver slag, tevens meende hij de heeren Akkerman en De Wit een*woord van dank te mogen brengen voor de wijze, waarop ze. hun taak in 1911 weer vervulden. Daarna stelde de voorzitter aan de orde het spoor- plan. Hieromtrent werden door hem eenige mededee li ngen gedaan, welke door den heer Meereboer werden aangevuld. De voorzitter deelde mede, dat thans zich eerst de officiëelo corporaties hebben uit te spre ken. Aangezien niemand hierover meer het woord verlangde, werd overgegaan tot nadere bespreking dei- te houden tentoonstelling. Do zitting hebbende leden oer nog bestaande commissie werden voor Nieuwleven gehandhaafd, terwijl nog werd gekozen de heer H. Overtoom. Besloten werd 100 beschikbaar te stellen voor het zekerheidsfonds. In het bestuur werden herkozen met bijna algemce- ne stemmen de heeren T\ Meereboer, J. Botman, J. fit, onland en 1'. Groen, die allen de benoeming aan namen. Na een kleine pauze werd aan de orde gesteld een -utworp-statuten voor den te stichten Xoordennarkt bond. De voorzitter wees er op, dat de tuinbouw-ver- eenigingen. die te zanten op de nieuwe centrale markt te Noord-Scharwoude zullen samenkomen, dienen ver enigd te zijn in eon bond en deelde mee, hoe het ont- werp-statuteu tot stand is gekomen. Hierna volgde artikels-gewijze behandeling, welke tot geenerlei op merking aanleiding gaf. Op de vraag van den voor zitter of de gelieele vergadering zich met deze statu j ten kan voreenigen, volgde een bevestigend antwoord, zoodnt werd geconstateerd, dat „Nieuwleven de sta tuten heeft aanvaard. Dc voorzitter deelde mee bezoek te hebben gehad van den heer J. Klaver te Allunaar met het oog op le verantie van rabarber-planten. Na het een en ander omtrent de teelt te hebben meegedeeld, vroeg hij of er onder de aanwezigen ook gegadigden zijn. Door een 10-tal leden werd 1750 stuks besteld. Nog werden eenige huishoudelijke zaken afgedaan

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1