STADSNIEUWS HUlTENLAND on bij de rondvraag nog eens weer gewezen, op het on redelijke boetestelsel bij gelijktijdig mijnen door de handelaars, waarna de gratis verloting plaats had Gelukkige prijswinnere waren die beeren P. Beers, P, Wonder Pz., P. Meereboor, L. Bas, A. Groenland, J Botman, de Jong en J. Klaver. Hierna werd de vergadering door den voorzitter ge sloten. UIT HENSBROEK. De at'd. IlensbroekObdamSpanbroek der Ned Vereen, tot afech. v. alc. dranken, heeft thans haar eerste jaarvergadering gehouden. Uit het jaarverslag van den secretaris, den lieer Kluft, bleek duidelijk dat de jonge afdeeling lang niet stil had gezeten; veel lectuur is door de leden ver spreid terwijl bovendion een uitstekend1 geslaagde pro paganda-avond te Obdam gehouden is. De rekening vun den penningmeester sloot met een batig saldo van rukn 5 gulden. Ter viering van het één-jarig bestaan der afd. zal den tweeden Paascbdag bij den heer G under albie een feestavond worden gehouden. Als spreker zal op treden Ds. van Leeuwen uit Aartswoud, verder zang van een gemengd dubbel kwartet. D. O. V. uit Alk maar en een tooneelstuk door den onthouders-tooneel- club uit Heer-IIugowaard. Bij de sluiting dankte de voorzitter de heer Kroon uit Obdam in hartelijke bewoordingen den scheidenden secretaris Kluft in wien de afdeeling een1 wakker en ijverig lid verliest. UIT HOOGKARSPEL. De raad dezer gemeente heeft met 5 tegen 2 stem me.n besloten niet deel te nemen aan de oprichting van do West-Friesohe electrische centrale. UIT ZIJPE. De gemeenteraad heeft gisteren besloten, dat deze gemeente niet zal deelnemen aan de stichting van een electrische centrale voor West-Friesland. UIT OOST-GRAFTDIJK. Door het Bestuur van het Begrafenisfonds te Oost- Oraftdijk en Omstreken is verslag uitgebracht om trent den toestand van dit fonds op 1 Januari 1912 Aan oontributiën werd in 1911 ontvangen 318.99; aan rente van belegde gelden 114.54, nlzoo een tota le ontvangst van 433.63. De uitgaven in dat jaar bedroegen: wegens 6 uitkeeringen bij overlijden 300; aan bodeloon 10 en aan administratiekosten 52.75 terwijl aan rente werd bijbetaald op een gekocht stuk N. W. S. groot J 1000 8.82, alzoo een totale uitgaaf van 371.57. Het winst saldo over 1911 bedroeg 01.90. Het dit winstsaldo bedroegen de bezittingen van bet Fonds op 1 Jan. 1912 4070.05. EEN DANKBETUIGING! Uit de advertentie van een bewoner te Velden uit dankbaarheid voor een gebiuschten brand: ,,Mijn hartelijken dank aan de brandweer van dorp en Sehandelo en aan allen welke zoo krachtig medege werkt hebben tot blussching van den brand op 19 Maart j.l. en aan de jongedoebters in het bijzonder voor den voldoenden watertoevoer, waardoor ondanks den sterken wind het woonhuis is gespaard gebleven." (Hbld.) ELECTRIC1TE1T OP HET PLATTE LAND. Het comité van actie voor de electrische verlichting in de gemeente Zuidhorn is naar Kollum geweest om daar een onderzoek naar de electrische verlichting in te stellen. Dit onderzoek heeft zich bepaald, ten eerste tot de technische voor zoover dit voor leeken mogelijk is ten tweede tot de financieele inrichting, ten derde, en voornamelijk, tot het gebruik van electricite.it voor licht en kracht ten platteniande. Over dit laatste deelt een der leden iets mede in de Prov. Gron. Ct. Het kan zojn nut hebben, zegt bij, voor ons publiek, om te weten hoe het oordeel van het Kollumer publiek luidt over de nieuwe kracht, die tegenwoordig in het loven van die bloeiende plaats ert hare omgeving zoo'n belangrijke rol speelt. Dat men dit weet is op 'toogen- blik van grooter practisch belang voor dé aanstaande afnemers van electrische stroom dan te weten hoe de fabriek is ingericht, hoe de verdeeling plaats vindt en hoe de geldzaken gdfregeld zijn. Wij zijn uitgegaan van het standpunt zoowel vóór als tegenstanders te vragen, om zoo-wel het oordeel van den een als van den ander te vernemen. Tot onze verbazing is het ons niet mogen gelukken in Kollum tegenstanders te vinden. In aanmerking genomen, dat een persoon of zaak al heel volmaakt moet wezen als niemand gelegenheid vindt er iets op aan te merken, zouden wij de gevolgtrekking kunnen maken, dat de electrische verlichting daar het ideale heeft bereikt. Doch deze conclusie zou gevaarlijk we zen, want ik vermoed, dat er hier of daar in Kollum in 'n donker hoekje nog wel een stille pruttelaar zal zitten, die wacht op gezelschap om straks gezamenlijk openlijk op te trekken tegen de hooggeroemde nieuw lichterij. Ik dixrf hem evenwel gerust weinig succes voorspel len. „Hoe bevalt het nieuwe licht?" Met die vraag zijn we Kollum doorgetrokken. Wij hebben gevraagd aan den burger, den nering doende, den ambachtsman, den arbeider en zonder uit zondering kregen we van ieder tot antwoord: „best," Op zoek naar tegenstanders hebben wij gevraagd aan do zeer enkele woningen waar nog petrolAim werd gebrand, waarom de bewoner nog niet was aangeslo ten; telkens was het antwoord: dit is een gehuurd huis en de verhuurder wil er nog niet van weten, doeh wij hadden er wel wat extra voor over om het nieuwe licht te kunnen hebben. We kregen den indruk, dat binnen een of twee jaar ieder huis, van het grootste tot het kleinste, electrisch verlicht zal worden. De meesten vonden deze verlich ting iets, doch zeer weinig, duurder dan petroleum, maar wanneer men tevreden was met dezelfde hoeveel heid licht, die men vroeger van een petroleumlamp eischte, dan was de prijs beslist niet hooger. Wat het kraehtverbruik betreft; voor den landbouw is de electrische stroom van bijzonder belang. Sommi ge boeren in de omgeving getroosten zich belangrijke offers om van de kracht- te kunnen profiteeren. Die het hebben zeggen, dat het hun nu al eene be hoefte is goworden. Dorschen, haksel snijden, water pompen.... alles doen ze electrisch. De bakker kneedt zijn brood en1 dé wagenmaker zaagt zijn hout met electrische kracht. Ieder is uitstekend over het werk der machines te vreden en vindt het zeer goedkoop. Eene enkele huisvrouw werkt, met een electrisch strijkijzer. Dit is echter nog al duur. Wij maakten kennis met een oud man, die voor de deur van zijn huisje, stond. Tn den gang brandde een klein olielampje. Op onze belangstellende vraag, waarom hij nog die ouderwet.sche petroleum brandde gaf hij ten antwoord: „ik heb dit huis gehuurd, de eigenaar wil geen draad aanbrengen, doch ik zelf ben een groot voorstander van eleetrieiteit, want ik heb er verscheiden menschcn mee genezen." ..Jammer, toch, zeiden we, ,,dnt deze specialiteit niet electrisch is aangesloten'!" Of zou 't goed zijn? Onze reis naar Kollum heeft ons gemaakt tot be wonderaars van de organisatie van het. bedrijf daar en tot groote en onvoorwaardelijke voorstanders van eeno zeer spoedige totstandkoming van eene electrische centrale, liefst vanwege de provincie. Kan dit niet dan misschien van twee of meer gemeenten te samen anders voor onze gemeente alleen. Bij ieder die te Kollum komt, en zooals wij, in de gelegenheid is om onder geleide van den burgemeester vau Kollumerland en Nieuwkruisland de centrale in werking te zien, eenigszina wordt ingewijd in de zaken van de coöperatie, en vooral die de stem des volks, het oordeel uit de praktijk, hoort over deze dingen, wordt de begeerte levendig spoedig voorgoed af te zijn van walmende, vette en doorslaande petroleumlampen hooge cnrbidrekeningen en alle andere ongeriefelijkhe den. em niet te spreken van dure en omslachtige stoommachines, te kunnen genieten van de moderno stroom, die licht en beweegkracht geeft, die bezig de wereld te veroveren. GEMEENTELIJK ELECTRISCH BEDRIJF TE ASSENDELFT. Van de C. V. Nationale Eleetriciteits Maatschappij (Beboerend' Vennoot: A. ten Bosch N.Jzn. e. i.) welke vennootschap zich beschikbaar stelt, voor Nederland sche gemeentebesturen een rapport uit te brengen over de mogelijkheid om een rendeerendé electrische een trale voor een gemeente of een kring van gemeenten tot stand te brengen, ontvingen we „eenige mededee lingen naar aanleiding van het gemeentelijk electrisch bedrijf te Assendelft." De schrijver betoogt dat een electrische centrale, die als industrieele onderneming wordt gebouwd en niet als luxe-inrichting wordt opgezet, binnen bet bereik valt van zeer vele Noderlandsehe gemeenten. (Assen delft heeft pl.m. 3500 inwoners). Gezien bet feit, dat tot nu toe de Noderlandsehe gemeenten prijs stellen op hare onafhankelijkheid en haar zelfstandig bestaan koestert hij dé meening, dat er geen redenen1 bestaan, groote Noderlandsehe centrales, die vele gemeenten omvatten, tot stand te brengen. De nadeelen van onderlingo afhankelijkheid van vele gemeenten zijn z i. de gemeentebesturen genoeg bekend. Het is zeer de vraag, of gemeenten, die een gasfa briek bezitten, van economisch standpunt bekeken mogen overgaan tot aankoop van electrische energie van derden of tot het bouwen van een electrische cen trale in samenwerking met andere gemeenten. Im uiers, om in het eerste geval een lagen inkoopsprijs te bereiken, moeten zij den annkoop van een groot aan tal eenheden garandeereu. De verkoop van een groot aantal eenheden kan déor hen alleen worden bereikt door een krachtige propaganda. Wanneer echter in korten tijd vele inwoners afnemers wordén van eiec t rise he energie, dan kan dit alleen geschieden ten koste van de rentabiliteit der gasfabriek. aar het vaststaat, dat moderne kr a ebt we r ktu Lge n met afvalproducten der gasfabriek kunnen werken, kunnen gemeenten, die eeni gasfabriek bezitten, op het terrein der gasfabriek een electrische centrale stichten, waarvan dc machines met afvalproducten der gasfabriek worden gedreven. Indien dan in den loop der jaren blijkt, dat de gas techniek het onderspit moet delven en dé eleetrotech- niek, behalve haar buitengewone diensten voor de klein-iudustrie, ook ten opzichte van het koken en verwarmen het pleit wint, dan kan een geleidelijke overgang zonder schokkende financieele gevolgen voor de gemeente plaats vinden. De Vennootschap is bereid verschillende financieele overeenkomsten met gemeenten te sluiten, welke sa nten of alleen een centrale wenschen. rXVALlDITETTvS EN O UDERDO MS VERZE KERING. Blijkens een bekendmaking vanwege de commissie van voorbereiding der Tweede Kamer voor het wets ontwerp betreffende de invaliditeit- en de ouderdoms- verzekeritig, besloot de commissie, ondanks de afwe zigheid der linkerzijde, desniettemin' de werkzaamhe den voort te zetten, zich niet verantwoord achtend, den voorbereidingsarbeid nog langer op te schorten. Daar slechts van twee leden der linkerzijde van afwe zigheid bericht was ontvangen, kon de commissie bo vendien nog elk oogenblik op deelname der overige leden aan de beraadslaging hopen. EEN SNAAKSCHE INVAL. In ons vorig nummer maakten wij melding van de verkiezing voor notabelen in de Herv. Gemeente te 1 trecht. Er zijn drie modernen en twee eva ngeli sche n in bedoeld college gekozen. Wij meenden dat daar mee een bres was geschoten in het bolwerk der Stieht- sche orthodoxie. Het, cijfer der uitgebrachte stem men echter kon reeds recht geven tot de vraag, of hier wel sprake koi» wezen van een eigenlijke overwin ning, waarvan, ais van een heugelijk feit, het Week blad voor de Vrijz. Hervormden zelfs per telegram be richt ontving. Die „overwinning" blijkt ons thans niet anders te zijn dan liet gevolg van een snaakschen inval, die wel voor herhaling niet vatbaar zal zijn. Met moet weten dat do verkiezing van- notabelen in dc I trechtsche gemeente nog op de meest ouderwet- sehe manier plaats heeft Men moet 6f zelf zoo meldt men ons of door een ander zijn stembiljet ha len binnen den daartoe bepaalden tijd, en dan later binnen een bepaalden tijd komen stemmen. Gewoon lijk is er voor deze verkiezing niet de minste animo. Ook nu duchtten de orthodoxe partijen geenerlei ge vaar. Een kwartier echter vóór het. sluiten van den aanvraag-termijn kwam een der aanvoerders van de actie der Vrijz. Hervormden voor 200 stemgereehtig- den natuurlijk allen vrijzinnigen een stembiljet vragen. Dit kon niet worden geweigerd en daarmede was de „overwinning" beslist. Men begrypt. dat do orthodoxie een volgend maal voor repetitie van het geval wel op haar hoede zal zijn. Er zal dan wèl animo voor dit soort van verkiezing blijken te wezen. Intusscheu heeft deze snakorij alvast een vijftal andersdenkenden in het orthodoxe college gebraeht. De rijzinnigeu hebben acte do presence gegeven en daarmee getoond, dat zij er zijn en opkomen voor hun recht; een herinnering die voor de oppermachtig heer- sehende orthodoxie niet overbodig is. De orthodoxie zelf heeft geen-gewetende orthodoxe menscheu heb ben het wel. Laat ons mogen hopen, dat het op den duur, bevriid van den ban der orthodoxie, zal leeren te spreken. (T>c Herv.) KORTE BERICHTEN. Gisteravond werd te Delft een beschonken man wegens ordeverstoring in bewaring gesteld. Bij fouii- loeriug kwam maar even 1400 in contanten uit 's mans zakken. Een zeeman werd 15 jaar geleden wegens dief stal tot drie maanden gevangenisstraf veroordeeld. Tot op gisteren wist hij vrij te blijven uit de handen van liet gerecht. Maar nu heeft een rechercheur item aan de Lloydkade te Rotterdam aangehouden. Hij is ter beschikking van de justitie gesteld. Gistermorgen vroeg (te half zes en te kwartier voor zessen) zijn van Amsterdam twee extra-treinen met het koor van „Toonkunst" en het orkest van het Concertgebouw naar Frankfurt vertrokken. Tot de belangstellenden die de reis meemaken behoort minis ter Heemskerk. Te Reiderwolderpolder is gisteren door eeu hoo gen vloed een schip op den Uiterdijk van den Doliard geslagen. De loopknecht van een firma Lm assurantiën te Breda is or vandoor met 1500 vau ziju patroon. De man heeft zijn vrouw met vijf kinderen achtergelaten. Door den storm werden Maandagavond' de wie keu van den aan den Zeedijk te llarlingen staanden, niet gebruikt wordenden windmolen van „Frisio" af gerukt en verbrijzeld. Ook de omgang werd gedeelte lijk versplinterd. Geen persoonlijke ongelukken. De Haagsche recherche heeft ter beschikking der justitie gesteld een agent van een buitenlandsehe bookmakersfirma, die er zijn werk van maakte in of bij het postkantoor weddenschappen af te sluiten op paarden rennende in de Fransche wedloopen. Er werd een groot aantal paris bij hem in beslag genomen. De wolhandelaars op Texel noodigen de boeren uit, hun schapen en lammeren niet meer met teer te willen merken. De fabrikanten klagen, dat- deze teer schadelijke gevolgen voor de machine heeft, en de met teer gemerkte wol daarom minderwaardig is. Maandagavond heeft in een woning te Tilburg een hevige gasontploffing plaats gehad, die vrij aan zienlijke schade aan huis' en inboedel veroorzaakte. De meubelen in de kamer, waar de ontploffing plaats greep, werden geheel vernield. Geen enkele ruit bleef er heel. de reehtermuur viel dwars door de kamer te gen den linkermuur. Oorzaak is, dat bij hot zoeken naar een lek een lucifer gebruikt werd. Ds. O., te Westervoort, meldt, dat van gevonden d.vnnmietpntronen op zijn stoep geen sprake is. Wel hebben Zaterdagmorgen soldaten, tijdeus een kleine manoeuvre, schoten gelost vlak voor de pastorie, en toen kunnen er eenige patronen voor 't hek in den tuin zijn gevonden. Volgeus een bericht in de „Gelderlander" waren de gevonden dingen afgewerkte elementen uit een eiee- trische zaklantaarn. Te Amsterdam is Zondagavond een meisje, dat met haar verloofde wandelde, plotseling ontvoerd door iemand, die met een auto kwam aanrijden en haar greep. Maandag was het meisje reeds opgespoord, liet bleek, dat een gehuwde man de ontvoerder was. PROEFSTOOMEN. Gister werd met goed gevolg proef gestoomd! door de stoomboot „Amsterdam," gebouwd voor rekening van dc N. V. Stoombootdienst van Gebr. ZurMiihlen, door de N. V. Soheepsbouwwerf (Dordrecht) Direc teur de heer J. Bijvoet. Het schip is bestemd voor den dienst van AmsterdamNieuwediep via Purrne- rend en Alkmaar v. v. en biedt ruimte voor 450 passa giers. Het is voorzien van groote moderne kajuiten, deksalon, glasbeschutting aan dek en electrisch licht, en voldeed geheel aan de gestelde eischen. Een 2e boot van gelijke type is voor dezen dienst op de werf (Dordrecht) in aanbouw. TE WATER. Gistermiddag geraakte iemand die op een fiets lang, de Mient reed en blijkbaar zijn stuur niet recht kon houden, te water. Door de bewoners dier straat werd hij spoedig op liet droge gebracht, waarna hij door de politie naar liet bureau werd gebracht, vanwaar hij na zich bij den kachel te hebben gedroogd, huiswaarts kon gaan. BURENGERUCHT EN VERZET. Door ile politie is proces-verbaal opgemaakt tegen iemand die zich schuldig mankte aan burengerucht en geen direct gevolg gat aan hare aanmaning om daar mee op te houden. Toen zij liem deswege wilde nr- resteeren, werden zij daarbij lastig gevallen en daarin belemmerd door een viertal andere personen, tegen wie proces-verbaal werd opgemaakt. OPENBARE LEESZAAL EN BOEKERIJ. Het bezoek aan de Openbare Leeszaal bedroeg- ovei de maand Maart 1911, 853 mannen en 46 vrouwen, over dezelfde maand in 1912, 639 mannen en 46 vrou wen. BADHUIS „HET WITTE KRUIS." In de weck van 25 tot. 30 Maart zijn in liet badhuis van „Het Witte Kruis" genomen: 67 kuipbaden, 77 re- genbaden le klas, 152 regenbaden 2e klas. te, samen 296 baden. AGENDA. WOENSDAG. Zangvereeniging „Nieuw Leven" mat mannenkoor Orpheus, repetitie voor hecren, 8 uur precies, gebouw Diligentia. „Zang en rieudschap, van 7Vb9 uur, Harmonie. Einderkoor, van 41,jj—6 uur, Harmonie. Mannenkoor „de Vcreenigde Zangers", repetitie, te 77„ uur, lokaal Harmonie. Gymn.-ver. „Turnlust", mannen 8V2—0V2 R. H. B. S. Gymn.-vereeniging „Kracht en Vlugheid," dames- afd. van 7Va8Va uur, heerenafd. van 9l/2101/, uur VRIJDAG: „Gemengd koor van rijzinnigeu," geen repetitie. Zangvereeniging „Nieuw Leven" met mannenkoor Orpheus, repetitie voor het geheele koor, 8 uur pre cies, gebouw Diligentia. ENGELAND. De uitslagen van de stemming on der de mijnwerkers hebben tot gisteravond 11 uur do volgende totalen opgeleverd: voor hervatting van het werk 113.671; tegen 137.435 stemmen. Hier en daar komen onlusten voor. Zoo in Houghton waar stakers vensterruiten inwierpen, een restaurant binnenvielen en zich aan de spijzen- te goed deed, en een inval trachten te doen in een schouw burg. Onder do bezoekers brak eeu paniek uit, maar directeuren en tooneelspelers kalmeerden hen. Het bleef ook hier bij gebroken ruiten. In verschillende winkels werd aanzienlijke schade aangericht. I- RANKRIJK. In het verdrag betreffende het pro tectoraat wordt verklaard, dat Frankrijk met. Marokko tot overeenstemming zijn gekomen omtrent de instel ling van een nieuw stelsel, waarbij volledige gods dienstvrijheid wordt gewaarborgd. Met het oog op de handhaving van de ordé kan Frankrijk de noodige punten militair bezetten. Na bekrachtiging door den- Sultan van het verdrag werd nog beraadslaagd over den steun aan den Sultan te geven voor de handhaving van zijn gezag, over de bevoegdheden van den resident-generaal, de diploma tieke vertegenwoordiging van Marokko, de financieele reorganisatie en het verbod tot. het sluiten van leenin gen zonder Frankrijk® goedkeuring. President Inllières richtte ann den Sultan een tele gram, waarin hij hem Frankrijks steun verzekerde en hem gclukwenschte met den goeden uitslag der onder handelingen. Ill ST.AN I). Na een proces van twee maanden te gen 146 leden der Armenische revolution na ire partij, werden 52 der aangeklaagden veroordeeld, onder wie 4 van 4 tot 6 jaren dSvangarbeid. De overigen tot 2 jaar vpstingstraf en 3 jaar gevangenisstraf. 94 der aangeklaagden werden vrijgesproken. CHINA. Dc Times verneemt uit Sjanghai, dat dr. Soenjatseu eu de revolutionaire regeering zijn afge treden. Soenjatseu heeft hekend gemaakt, dat hun taak afgeloopen was, nu Noord-China eu Zuid-China tot een bevredigend vergelijk nopens de staatsregeling zijn gekomen. Dr. Soenjatsen verklaarde nog te hopen en te ver wachten, dat China tot aanzienlijken voospood zal ge raken en een eereplaats zal verwerven onder de volken der wereld. De Daily Telegraph vernam uit Peking dat het kor telings tot stand gekomen verbond van de legerhoof den in Noord- on Zuid-China een half millioen solda ten onder zijn bevelen heel't. Het verbond heeft er to Nanking op aangedrongen, dat Toeantsjitsjoe tot mi nister vau oorlog zou worden benoemd. Mocht de be noeming uit blijven dan zou het legerverboud aan Joe- ansjikai den raad geven, een ander ministerie te benoemen. EEN RAAD VOOR VERLOOFDEN. De te Parijs zeer beminde kanselredenaar monsig- nore Bolo houdt tegenwoordig een reeks voordrachten, welke vooral door dames worden bezocht. Zoo be toogde hij 'dezer dagen, dat een meisje met haar ver loofde. op reis moest gaan in Frankrijk mag er wel eea-oudere, dame mee. zei hij. Het jongemeisje moest voorzien zijn van potlood en aanteekenboekje en er bijzonder op letten, hoe haar aanstaande man zich houdt onder de kleine onaangenaamheden en zorgen van de reis. Al is de man er in belangrijke aangele genheden op uit zich van zijn beste zijde te laten zien, het best leert men hem kennen uit zulke bijzaken. Een meisje moest daarom nooit een man trouwen, dien zij weinig kout, want verlooiden zijn de „liefste leuge naars." Vier eigenschappen moet een jong meisje vooral lubben: vaste principes, kennis van het huishouden, een ontwikkeld verstand en maar eerst in do laat ste plaats een aangenaam uiterlijk. KORTE BERICHTEN. Eeu dievenbende te Londen heeft bij een diefstal in een juwelierswinkel 125.000 gulden buitgemaakt. De dieven waren begonnen in een melkinriehtiug en moesten drie muren doorboren om zich een weg te ba nen door twee andere huizen. Dc monnik Damatsi Makosj, die tot 12 jaar dwangarbeid werd veroordeeld, ziet er van af in hoo ger beroep te gaan van zijn vonnis. Hij wil echter een verzoek om verzachting van straf tot den Tsaar richten. In een ijzergieterij te Bochem brak tot tweemaal toe de sluiting van oen gietkan, het vloedbare staal stroomde er uit. Zeven werklieden werden ernstig gekwetst, drie van hen doodeiijk. Te Panewnik (Opper-Silezië) dronken de kinde ren van een mijnwerkersvrouw medicijnen met mor phine, welke aan de zieke moeder waren voorgeschre ven. Drie der kinderen zijn reeels gestorven, het vier de is hopeloos. AMSTERBAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET. Voordam, C 11, Alkmaar. Ned. Werk, Staatsleeningen. NEDERLAND. Schuld pCt BUITENLAND. Bulgarije Ta~akslewing pCt. Brazilië Funding Mexioo binnenl. J apan n Oostenrijk Jan. Jal. Rusland Hope Comol 1906 1894 6e Em. Iwang Dombr. Finano. en Industr. ondernemingen enz Si* 21/8 5 5 S 4 4 4 4 5 4 4 lis Nationale Hypotheek Bank pCt Noordhollandsch Grondcrediet 11 Ned. Handelmaatschappij resc. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew. 4 4 div. Westersuiker aaud. A'dam Deli Langkat Idem pref. A dam Serdang n Bindjey Deli Batavia Deli-Maatschappij Medan tabak Rotterdam Dell Senembah Tabak-Mij. Amst. Rubber Cult. Gecons. Holl. Petrol. Cert. A Kon. Mij t. expl. v. Petroleum Dorischs Petroleum Moaara Enim Sumatra Palembang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Ketahoen Ge w. Pref- Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Amer. Hide and Leather Anglo ..mer. Telegraph Comm. Steela Car and Foundry Amerik. Stoom v.-Mij Common Marine Preferent Marinebonds pCt. 41/g Comm. Peru aand. div. Preferent Spoorwegleeningen. Holl. iJz. Sp.-Mij, Mij. lot expl. van Staatsspoorw. Deli Spoorweg AMERIKA. Atch. Top. Cert. v. Convert pCt, 4 Denv. en R. Gr. Cert. aand. div. Erie Kansas City South. pref. Miss K. Texas C. v. ew-York and Ontarie Norfolk Western C. v Rock Island gew Southern Pacific Southern Rail» ay Union Pacific cert v. Wabash gew. RUSLAND. Wladikawkas 18S5 pCt, 4 Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterd. fl00 3 Gemeente-cred 3 BELGIE An werpen 1887 Ü/s HONGARIJE. Hongaarsche Hyp. 4 idem 3 OOSTENRIJK. Staatsleening 1860 5 RUSLAND. 18 4 „5 Koers van het geld. Prolongatie 41/4 pCt. Mededeelingen. Voor Oliewaarden heerschte Koers van Apr. 3 Apr. 68 97u/]6 104s', 463/ 8911/ 803/4 883/4 1001/4 87 907,8 99»/* IOOI4 961/0 185a 4 118 175 158 50 1441* 652 357 429 57 106 509 569 243 455 576 2291/s 298 504 16 J hé 223 184 851/3 797/8 61 90 310 071/3 821/2 2614 251/4 7O7Z3 573/4 170 241% 70 11'm 46 85 98 2341,, 1081/3 IO734 247n 363/ 28 I's 64 3I3/4 39 IO8S/4 277'8 H31/4 30 174 73/4 805'n IO61 1011/, 85H/1(J 1225/g 116 163 448 923,4 677/g 97'i/ia 104»/w 463/4 8911/1, 871/4 88V4 IOO8/4 875/, 967/j,] 1851/» 1741/4 151 1481/g 655 1051, 504 - 579 2411/2 464 574 228 801 508 16214 225 185 65 88 310 881/0 813, 251, 70i i 6 2834 78 llVis 46 98 IO8I4 1083, 24 361/4 28 64 31 27'4 113 29 Vs 1781, 73/4 lOflVifi 1013 S lieden in aansluiting met de na beurskoersen van gisteren eene willige stemming. Koninklijke openden op 510, zakten daarna evenwel in tot 505 om weder op 508 te uiten. Noteering Geconsolideerde 299'/,304 slot 101. Tabakken kalm met vasten grondtoon voor de voorname soort en Amerika over het algemeen iets la- ger,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2