Ilhntels en Stifffl. Laat 131. J- XX. WIXjXjBRS, (a. i Vischmarkt). Lingeiie-Bonneteile, Verdr.oord 117. KADASTER (Grondbelasting). Kantoorbediende Puik best koehooi j. van der Veen J. DE LANGE Corns. Johs. Zn., qtr Tandarts SWAAP Alkmaarsche Ciediet- en fctenDanli. Fijn Krentenbrood. Hoornscbe Broeder. Tulbanden. „LIMBUS", 3^1 „DEMI-MOuDE" N.Y. „Bet Tooneel" Dir. WILLEM fiOYAARDS. De Violiers. IMHüLSEN HOIJER, LAAT 133. Telef. 532. Ontvangen J A NSEN. KOEVET, eenvoudige Maalde lullr.-liÉlioudster betrekking gezocht, Langestraat, Tel. Interc. 417 Achterstraat De Tariefwet beiast rentenierswoning met erf Zie dezen winkel gevuld Spükers en dergelijke met 1 90.000. f 2,40 per baaltje, 100 pond, P. D. Roozendaal, gffir VAN OUDS BEKEND. Stoffeerder en Zadelmaker Te koop gevraagd A RVERTENTIEN. J. F. VAN DER OORD. TE &ÖÖP is ZATERDAG 6 APRIL nie« ie coiiSfjlteeren. Oasdegracht 245 y Verzilvert Coupons. eene nette DIENSTB0DK Bestellingen s.v.p. vroegtijdig op te geven Staan ter dekking i]e Doele" te Purmerend Stamboek- en premiehengst, Banketbakkersbediende, o. aGEHSLXDir. Arnhevnsche Courant9 Gebouw De Harmonie, Alkmaar. Buitengewone Voorstelling Verwaarloost uw nieren niet. van best land, DB JOISTO. notaris te Alkmaar, Kansier en Commissionair in Effecten. Wed. J. B. DE JONGE-BLEEKER. B. DE JONGE. H. DE JONGE. Het beste adres voor VET en REUZEL met de allerpiimeste kwaliteit en verder deze lage prijscourant. zie en bij op Het BESTUUR van de Alkmaar- sche Vereeniging voor den GELD- EFFECTENHANDEL maakt bekend, dat de de Vereeniging aangesloten Kantoren van: ALKMAARSC1LR CREDIET- en EFFECTEN- BAN K, 8. BREGMAN, J. ÜE LANGE C J.Zn. DE LANGE DE M0R4AZ, MULDER QUAX, NflOROERBANK. N00RDH0LLANDSCH LANDBOUWKREDIET, H. G. PREIJER, 1). A. WISSELINK, Vrijlag 5 April (Goeden Vrijdag) na één uur zullen gesloten zijn. Namens het Bestuur voornoemd Mr. M. MOENS, Secretaris. Terstond gevraagd in Er werdt bij mij gewerkt op grootfti omzet en kleine winst, daar kan een ieder ven profiteeren. DE 96e Opvoering van witte en gekleurde J upons, Fantasie- en Huishoud- Schorten. 1 29 23 Vl2 - 2» 60 «0 GROOTE KEUZE itanifn lIaii<U<'boeiifn, #u Fmiiaiiifbuiiseii, orsetlf u it Reclame JupwuH (gepllceerd S»s.li«i) 1 4.DO Groote kpnn« Linnen lloonlcu, Effen en Fantasie Ileeren Sokken. Fijne Ileeren Dassen (zeltldnders) vanaf I 0.75 tot t 3,00. IlGt HFIÜ OVSBHÜMDEM XUnw! (ROCK l'ACON) Nieuw! in PERCAL, PIQUE, ZEPHIR, WASCHZIJOE en ZIJDE. ltn geriyke Slaml GEBOREN 1 April. Carel .Johau Joseph, z. van Geiardus Bots en Theresia Carolina Maria Lissone. 2 Catharina Maria, d. van Hendrikus Poppen en Maria Johanna Cornelissen. Johanna Paulina, d. van Gerardus Bernardus Termaat en Cornelia van der Gragt. 3 Lina en Benjamin Meijer, d. en z. van Meijer Benjamin Cohen en Rosetta Zuidema. De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR brengt, overeenkomstig Art. 16. tweede lid, der A et van 26 Mei 1870 (Staatsblad No. 82). ter algemeene kennis, dat ter Gemeente-Secretarie, gedurende 30 dagen na heden, ter inzage ia nedergelegd eene opgme vhii nltbomslen, bedoeld in de Artt. 15, 23 en 43 der genoemde wet. De Burgemeester voornoemd G. RIPPING. Alkmaar3 April 1912. Anti-Tarielwet-Comité. op «en FABRIEKSKANTOOR GEVIi hAGP, vlug en accuraat werker. Opgaaf van leeftijd, godsdienst aan het bureau dezer couranl onder letter S 235. Ingezonden uiedcdeeiiugcu Zij zijn de belangrijkste organen van het lichaam.^ Het is ellendig om iederen morgen met hevige pijn in uw rug op te staan, ellendig om stekende pijn in uw rug te voelen wanneer gij u bukt. rheuinatische pijnen te krijgen, wanneer gij u wendt of draait, last te heb- heii van waterzucht, voortdurende hoofdpijn, urinc- stoomissen, schrijnende loozing, enz. Verdenkt gij uw nieren wel? .Iedere drie minuten van uw leven passeert al liet bloed door de nieren oin gefiltreerd en gezuiverd te worden. Wanneer het de nieren bereikt, is het donker van kleur 11 onzuiver. Als het de nieren verlaat, zijn alle onzuiverheden eraan onttrokken. Doeh wanneer de nieren traag werken of ziek zijn, kunnen zij dit uiterst belangrijk werk niet behoorlijk verrichten. l)e onzuiverheden, blijven dan in het bloed achter en het onzuivere bloed, dat naar alle doelen van uw lichaam wordt gevoerd, veroorzaakt verschijn selen als de bovenstaande. Een goed-doorgevoerde kuur met Poster's Rugpijn Nieren Pillen voert de nieren zachtjes tot kracht en gezondheid terug. En wanneer de nieren weer gezond zijn, worden de onzuiverheden uit het bloed geregeld afgevoerd en is het onmogelijk, dat zij in het lichaam achterblijven. Op die manier genezen Foster's Rug pijn Nieren Pillen de werkelijke oorzaak van nier- en blaaskwalen en zijn de genezingen daarom van blijven de n aard. Let er evenwel op dat gij de echte Foster's Rug pijn Nieren Pillen krijgt. Op iedere eehte doos komt de naam voluit voor henevens de handteekening van James Foster. Zij zijn te Alkmaar verkrijgbaar bij de hoeren Niérop Slothoubor, Lnngestrnat 83. Toe zending geschiedt franco na ontvangst van postwissel 1.75 voor één of 10 voor ^es doozen. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 3 April. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandse!» Meteorologisch Instituut te De Bilt. Geldig tot dén avond van 4 April. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 77t5.4 te St. Mathieu. De laagste stand van den barometer 749.1 te Veat- tnanoer. VERWACHTING. Zwakke tot matige winden uit westelijke richtingen, gedeeltelijk bewolkt, weinig of geen regen, iets zach ter. t»U party prUa lager. KOOLTUIN 35. Mevrouw Laat U L. UK JONG ontbieden, die is overal be kend, geeft de hoogste waarde voor kleeden, klecdercu, - ouraaten, boebeu, wljuflesselieu en kriiikea. Is ten allen tijde aan huis te ontbieden. Oudegraclit 253 titans No. 18. Let s.v p. op het adres. Muurtsehe buien en Aprilsche luchten, l)oen zoo menig zieke zuchten: Och, werd het toch maar gauw mooi weer Opdat mijn ziekte nam een keer. En menschen gezond van lijf en leden, Zeggen ook niet zonder reden, Ach, werd 't weer maar zacht en schoon En kwam de lente op zijn troon, 'k Zou dan vroeg uit wand'len gaan In bosch en heg, plantsoen en laau, 'k Ruste op een heuveltop En stak een KAAIJ's sigaartje op, Want wand'len zonder een sigaartje van Kaai.i Dat is te eeutoonig, dat is te saai, Maar met wat geurige Rococo's in de tasch Dan maak je met genoegen den grootsten marseh. C. K A A IJ Sigarentabrleh „do Concurrent,*', Kooltuin 13, tlbrdiiar, Telefoon 272. is voornemens op DONDERDAG 11 APRIL 1213, des namiddags te 3 uur. in het cafe „de Onderne- ming" van den heer Jb. RUITER te II E I L O O, in het openbaar bij opbod en afslag TE VERKOO- l'ES een goed oiulerliondeu aan den Rijksstraatweg in de kom der gemeente IIET- LCC, kadaster sectie A nummer «870, groot 2 aren 9 centiaren. Verhuurd aan den heer ELZ1NGA voor f 2.50 por week Eigenaar de heer II. HEKKET te Heiloo. Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van no taris J. VAN DER VEEN, Oudegracht 291, Alkmaar. gevraagd, zich aan te melden in persoon bij J. HOED, ScharlooAlkmaar. In- cn KiMcliryvlug van kapitalen op <le Groot litteken der Nationale Schuld een TOON11VNB vau 3.5» A 3 II lang Alk maarsche Naaimachinehandel A. HILDER1NG. Marktberichten. BROEK OP LANGENDIJK, 3 April. Roode kolen f 2 a 4,—, 0— gele kolen f 15.0 a 19,witte kool f 2.60 a 5.Aanvoer 5900 stuks, 400 baal uien f 8,20 a 3,45 per haal. Den oden April a.s. hopen onze geliefde Pa eli Moe K. DEKKER K en V. DEKKER-BLOM hunne lS'/y-Jarfge Eebtvereeuiging te herdenken. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de wensch van hun dankbare kinderen JACOB en SIMON. Heden overleed, in 1 e' gesticht Meerenberg, na een langdurig lijden van vij fjaar, onze geliefde Echtgenoot en Vader, de Deer J. B. DE JONGE, in den ouderdom van 42 jaar. Bergen, N.-H 2 April 1912. j.l. ZATERDAG een zwart Kussen met zitting vau een sportkar. Gaarne teiug le bezorgen bij K. SMIT, Heiligland 18 Ossenhaas Biefstuk Roastbief Lenden per 5 ons. 75 ct. 70 60 «0 een weinig gebruikte witte KINDERWAGEN (twee" tluw's) voor 1" 14,—. Te bevragen bur. dezer courant. per 5 ons. Rollade 55 ct. Osaenlappen 50 Poulet of Gebakt 50 i Rauw Ossenvet 40 ct., bij 5 pond 37l/2 et- Gesmolten Ossenvet 35 ct., bij 5 pond 32'/2 ct. H A L F 8 V L E E 8 f! H. per 5 ons. Schijf 75 ct. Carbonade 75 Lappen 75 Poulet of Gehakt 70 per 5 ons. Biefstuk 90 ct. Oesters 90 Blinde Vinken 90 Fricandeau 80 Terstond gevraagd een bekwaam METSE LAAR voor pl. m. 7 weken, loon f 0,27 per uur, bij Jb. BRF.GMAN Szn, lirma STOEL, te Bloomendaa) TELEFOONNUMMERS 439 en 499. Wegens teleurstelling tegen 15 APRTL of' 1 MEI GEVRAAGD een niet onder de 30 jaar, om aan het hoofd te staan van een dépendance van druk Pension (seizoen-zaak), uitstekend kunnende koken en naaien, eerste ver- eischte. Zij die niet eerder in dergelijke zaak werk zaam waren, behoeven niet te refleoteere'i. Fr. br. Mej. HOFHUIS, Egmond aan Zee bij Mejuffrouw WESTERLuttik Oudorp No. 3, Alk maar. TELEFOON 280. UI P P V4LK Filiaal Ntatloufttraal. N.B. De Krenten en Rozijnen worden machinaal gereinigd. 99 van Happy Promise u Willich Lisl. Record 1 min. 33 sec. de K. M. Dckge'd vcor paarden mei record I 25 en voor paarden zonder record f 15 contant. Anglo-Normand van „Rhum" u. „Vanille". Vader van de Moeder „Libau". No. 60, G. P. S. No. 292 N. P. S. en No. 11 N. S. Tg In 1912 hoogst bekroond te Beverwijk. Dehgeld f 15 A contant. Tegeu 15 Mei gevraagd een eenigszins bekend met de broodbakkerij door W. G. E. VALK, Alkmaar. Aanbevelend, Een HEER, z.b.b.h.h., vraagt tegen 1 Mei a.s. Voor een oppassend betrouwbaar persoon, die door 'n ongeval het volle gebruik zijner rechterhand heeft verloren, wordt een tot bijverdienste bij het pensioen hem verleend door de R. V. B. Brieven onder letter U 235, Bureau van dit Blad. opgericht ISIS. verschijnt des namiddags en des avonds, is het voo1' naamste blad voor Arnhem en Gelderland. Rurean Kouing&traal 3D. liefst in de nabijheid van de Spoorstraat. Brieven franco letter M 235 met vermelding van religie en hoeveel commensaals inwonen. Donderdag 4 April 4912, 8 uur, I Prijzen der plaatsen f 1,75: f 1.50; f 1.en f 0.50. Plaatsbespreking dagelijks. Elegante conpe. Nieuwste modellen. Alkmaarsch "Warenhuis. Gekleurde kop en schotels Wit porcelein kop en schotels Glazen aschbakjes Eetboiden, le soort Blauw porceleinen spoelkommen Porceleinen suikerpotten Melkkannetjes glas met nikkel, zeer fijn Suikermandjes Lepel vaasjes, Piesenteerblaadjes m. nikkelen afwerking Gegolfde boterhambordjes Horloge - armbanden Koperen wekkers Teksten met vergulden rand Wandborden met koperen rand Spiegels mot eiken rand 30/t^ Glazen kapje3 voor hanglieht Gasglazen Eierdopjes Koperen bloemhaugers Koperen roosters Koperen panopzetters Japacsche schooi steenschei ni«-n Etagère's Dames reistasschen 87, 10« Koperen kapstokken Groene schaaltjes met goudrand Citroenpersen FijnghWerkte dekkrafjes Petroleumtoestellen, 3-vlanis Koffielepelljes Aschbakjes met Sigarenleggers Groote koffie-, thee- en suikerbussou Groote kabinet-portretlijsten met eiken rand Glazen portretlijsten, visite-formaat kabinet-formaat Handspiegels Zware crêpé's Kuifkammen Haarkapjes Kambakje met spiegel 71/2 et. 7l/a 71/a «»/l a 21 a 121 2 35 35 71/2 - 69 4 19 105 109 29 59 19 311, U/2 11 y - 71 29 12'2 12i/2 15 83 121 29 H VI, a 23 219 21/2 l21/2 14 a 21 6 9 21 11 r 12 27 33 Kammen met^ handvat Tandborstels Krultangen dubbel handvat Hoedenspelden Celluloid Haarzakken Schuierhangers Gewerkte Vorken Sleutelrekjes 6 Zwarte Tafelmessen 6 Nikkelen fijn bewerkt Kamerpot* en Borstelhangers met spiegel Poetsdoeken Mt ubelglijders W andbordhangei s Straalbrekers Gummituitjes Close trollen Eierenrekjes voor 24 eiereu Muizenvallen Kippenringen Borstels op plank Broodschotels Groote gedecoreerdé Keukenj»otten Pleisterpakjes Doozen Goud- 011 Zilverbrons groot B t'pin Jashangers met «Iwarslat Lepelrekjes Dweilen Boenders Stoffers Luiwagens Plumeau's Groote eiuaille Emmeis Waterketels Wasehbakken (Geen miniatuur goed). Kralenranden voor lampen (In alle soorten). vanaf 121/2 ct, 9 16 28 23 7 2 n 6 5 3 n V/j r 29 5 U/2 29 28 19 r 11 6 U/2 29 van af 71/2 v 6 ia»/* 26 n 4® f 56 p 99 46 99

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 3