IN QUALITEIT VOOR DEN PRIJS. li al Gewijzigde dienst Lokaalboot „ZIJPE". Maandag 8 April (2e Paaschdag). HOEDEN en PETTEN. Gemengd koor Vrijdag a s. GEEN REPETITIE IBAflïl ILi II li) !H|d Nationale Vrouwenraad. DAALDERS CACAO EEN KIND KAN DWALEN, J. LIND Hz., o Mient 1. Costuumgarneering en Fournituren. Prijzen zeer billijk. Beste adres voor dames costunmnaaisters. HEEREN-MODEARTIKELEN Langestraat A 23, Alkmaar Mej A. J. VAN L0GI1EIIII, Van Galenstraat 60, Na elke proef met een ander, merk, zult ge de kwaliteit van nog meer waardeeren dan ge reeds deedt» m De oplossing der rebus, waaraan door 4691 personen is deelgenomen, luidt als volgt: Firma van Vrijzinnig Godsdienstigen, inzake Opvoeding en Onderwijs. Agent voor Alkmaar: A. HILDERING. BergenN. HOEBE. Meest gesorteerd magazijn van alie soorten Dagelijksche ontvangst van nieuwe artikelen. N. V. Het Vertegenwoordiger J. WONDER Pz. Geb. Zup* MühBen. AMSTEL RIJWIELEN. HET BESTE ADRES VOOR N.V. HET LANDBOUWHUIS. Houttil 64. Telefoon 356. ALKMAAR. 19 en QUALITEIT OKTOVKRTRBIPBAAFI. Vertrek van ZAND—ALKMAAR 's morgens 6.00 uur. ALKMAAR—ZAND 8.45 ZANDALKMAAR 's middags 2.45 ALKMAARZAND 's avonds 6.00 N V. Stoombootdirnst van AMSTEIa R.IJWIEIIA Rijwieltabriek „DE AMSTEL", Amsterdam. Eerstvolgende repetite Vrij- dag 12 April Café „Central". DEN HAAG, Kaarten voor den Feestavond op 10 April, zijn alléén op Zaterdag 6 April te verkrijgen bij Mevr. AUKES, Oudegracht 198 voor leden van de volgende aangesloten Vereemgiugeu. maar een kind koopt ook geen rijwiel. Maar dat een vol wassen, verstandig mensch kan dwalen in de kens van zijn rijwiel blijkt iederen dag. Dwaal niet en kies een 02 H Ph 02 O Ph ALILMAAFL, Z a A DMülFIKLT 48-79. Magazijn van Veevoederwerktuigen alsLijnkoekbrekers, Stroo en Wortelsnijders, Graanbreker. Verder Melatte en andere Ploegen. Centrifuge voor melkonderzoek, Futijrometers, Gummistoppen enz. Aanbevelend, O.NOV IJlTEtOFFËN IN coupe en afwerking TOONAANGEVEND VOOR DE MODELLEN. ONZE SPECIALITEIT IS IN ZIE ETALAGE. Indien men zich een Rijwiel aanschaft, koopt men gewoonlijk het beste. Door duizenden wordt eenparig verklaard dat het het beste Hollandsche Rjjwiel is, met en zonder veerende voorvork. AMSTEL RIJWIELEN worden in ruim 80 modellen geleverd. Zie de Etnlage Vertegenwoordiger: J. KOEMAN, Alkmaar. Teletoon 343. DAMES en HEERENdie zich hebben opgegeven worden dringend uitgenoodigd allen op te komen. W. H. SLINGER. Kal Woensdag 10 April van 11— 4 nar voor Ouders en Voogden te spreken zjjn Hotel Proot, Langestraat. Consult f 2. Brochure gratis aan het Bureau van dit Blad. 1BO liter per dog. Brieven franco m^t prijsopgaaf onder letter R 236 bureau dezer courant. Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging „Tes- selschade". Rein Leven. Nederlandsche Vrouwenbond tot verhooging van het Zedelijk bewustzijn. Vereeniging Vakschool voor Verbetering van Vrou wen- en Kinderkleeding. Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht. Nederlandsche Vroedvrouwen-vereeniging. Nederlandsche Bond voor Ziekenverpleging. Vereeniging van Hoofden van Industriescholen. Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht. BLOOKER'S Burgers E. N. R. s Druk N.V Hermi. Ooster k. Zn.,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 4