GE VO INT 13 E N. Winterkoning Rijwielen, De Lange de Moraaz, Menbelhais „Het Roode Bord" Noordhollandsch :- -j Landbouwcrediet. CRED1ETEN. Bouwterrein Stoombootdienst AMSIERDAM—NIEUWEDIEP. Zomerdienst 4 April 1912. nnp Dop Alkmaar-Amsterdam w Huishoudelijk - - Gereedschap. Wring- en Mangelmachines. A 111)1; Tandarts SWAAP 11 de Firm 1). A. WISSELINK, Houttil 8. Voor ALKMAAR lijn zij verkrijgbaar bij Magazijn „DE DRIE GEWEREN", St Annaatraat 41, P. J. VELTHUIS. ADVERTENTIE N. Ned.Ind. Escompto-Maatschappij W. Nederkoorn, Schoutenstraat. Werktuigen en Gereedschappen. Dijk. Alkmaar. Dijk* van Amsterdam, De Algemeene Maatschappij Te huur of te koop: KUNSTHANDEL. WASCHPERSEN. Uit de hand te koop Stokpaardjes- LS' -Zeep speciaal geschikt voor H.H, Doktoren, Vee artsen, Handelslieden en hen, die dagelijks onder alle weersomstandigheden fietsen, zijn vrii van onderhoud, zün gebouwd van 1ste kwaliteit onderdeden, z\jn gemonteerd met alluminium velgen, te?w«l alle nikkeldielen met celluloid overtrokken run, zelis de spaken zijn in een celluloid buisje gehuld m dus roestvrij. Schoonmaken daardoor overbodig. Keurig van bouw buitengewoon licht van gang. Kosten desondanks'slechts f 85.-. In de groote plaatsen zijn reeds honderden m gebruik. Te zien bij den alleen-vertegenwoordiger der B. S. A. en N. S. U. rijwielen Correspondenten der M&ndoline enz. Hoe men ook er opstaat, houdt allen vast aan U weet dat deze U zeker voldoet. 7 Yeikrijgbaar bij T. BAK. Zaadmaikt hoek Kooltuin Eigen werkplaatsen, Meubelmakerij en Stoffeerderij. Vervaardigen van Lijsten en Passe-partouts. Groote verscheidenheid in platen en foto's. Vlugge levering en billijke prijzen. Kan den Weeterweg, Naaaulaan, NassaupleinEgmonderstraat Lamoraalutraat en Lindelaan. K. O. DEN BOESTERD Touwaintatr 0 DAGEL.IJK St Van Amsterdam 's morgens 9.00 uur 's middags 3.30 uur. Purmerend 10.30 5.00 Alkmaar 's middags 12.15 's avonds 6.45 Van Nieuwediep 's morgens 7.00 uur 's avonds 11.00 uur. Alkmaar 10.00 's nachts 2.00 Purmerend 's middags 12.00 's morgens 4.00 N.V. Stoombootdienst van Geb. Zur NlüKlen. WBÊF Vraagt Prijscouranten. Huuropbrengst 1 k 8' is voortaan iederen Zaterdag te spre ken van 10-3 uur, ALK.MA.AR, voor tandheelk. behandeling. Kunsttanden en Gebitten (in goud gezet) h f 2.50 per tand. Operatiën beslist pijnloos. tot beleenen en aankoopen van met vruchtgebruik ot periodieke nitkeeringen belaste waarden te Middelburg geeft 4-Va pandbrieven uit in stukken van t 1000. -f 500.— en f 100 tegen den koers van t 100i/4 °/0. Stokpaardjes-Leiienmeik-Crearn Mej W S, SCHILLING 13 1 _i-A I* nl-Jirkit AMrl AT/)nal eerste getuige in deze zaak, verklaarde dat liij te Alk maar bij den kastelein Mooij stalt. Den 24en Febru ari kwam hij bekl. tegen op de Luat, die hem zeide een pakje voor hem te hebben voor Heemskerk, waar het afgehaald zou worden. Daarna vroeg hij 1.85, die getuige betaalde. Onderweg maakte getuige liet pak je open(!) en ontdekte, dat er wat steenkool inzat. Elisabeth Schuitemaker, huisvrouw van Dirk Baan te lloogkarspel vertelde van het bezoek, dat zij van beklaagde bad gehad. Hij dischte zulke verhalen op over haar zoon en over de moeilijkhocfen waarin hij ge raken zou. dat zij hem dadelijk 5 ter hand stelde. Dirk Baan, zonder beroep, te Hoogknrspel, ver klaarde, dat bekl. gezegd had Steenbergen te heeten en vertelde 25 aan zijn zoon geleend te hebben, waarop getuige hem 5 ter hand; liet stellen. Klaas Baan, koekbakkersknecht te Alkmaar, ver klaarde beklnagde gekend te hebben, maar nooit geld van hem geleend te hebben. De Officier noemde de feiten waaraan bekl. zich had schuldig gemaakt gemecne oplichterijen en eisch- te tegen hem C maanden gevangenisstraf. Mr. A. M. Leesberg, verdediger, was van meening, dat bekl. zich in het eerste geval niet aan oplichting heeft schuldig gemaakt, wees er op dat bekl. de kost winner is van zijn oude moeder en vroeg een lichtere straf voor hem. MELKVERVALSCHING. Anna Oatharina H. te Oudorp had zich te verant woorden wegens melkvervalsching ten nndeele van den broodbakker Van Trienen, aldaar. Uit het rapport, opgemaakt door den; scheikundige H. J. F. Wanna, bleek, dat op 100 deelen melk 19 deelen water waren toegevoegd en dat ann 100 deelen melk 0.88 deelen vet waren onttrokken. Beklaagde bekende te weten, dat haar vader 4 maal in de week zuivere volle melk aan Vnu Trienen moest leveren. Haar broer bracht ze daar heen, nadat bekl. ze daarvoor gereed had gezet. Den 2en Februari hadden bekl.'s vader en broers de koeien gemolken bekl. zeefde toen de melk eerst en deed er daarna wa ter bij. Willem noogzaad, veldwachter te Oudorp, was den 2en Februari op verzoek van Van Trienen naar de woning van beklaagde gegaan om monsters te nemen van de molk, die de vader van bekl. hem leverde. Hij deed zulks en verzegelde de flesschen, waarin hij de monsters deed. Daarna werden ze tot scheikundig onderzoek opgezonden naar Alkmaar. Arie van Trienen, bakker te Oudorp, gaf eenigo in lichtingen over de afspraak, die hij met beklaagde's vader had en waarin o.a. stond, dat deze zoete, volle melk zou leveren. Herhaaldelijk had getuige gewaar schuwd, dat de melk niet aan de gestelde eischen vol deed. Reeds meer dan 25 jaar betrekt getuige melk van bekl.'s vader. Ten slotte werd de heer Wanna, apotheker en schei kundige, alhier, gehoord. Getuige bevestigde de ver klaringen in zijn rapport neergelegd. De Officier wees er op, dat niet de vader, maar de dochter in deze de schuldige is, daar deze do melk heeft doen afleveren, wetende dat deze vervaLscht was en de vervalsching verzwijgende en oischte togen haar 1 maand gevangenisstraf. Mr. A. Dorbeck, verdediger, bracht in het midden, dat beklaagde ronduit verklaard hééft water bij de melk te hebben gedaan, omdat zij anders dien dag niet het vereischte kwantum bij elkaar kon krijgen. Waarschijnlijk handelde zij ter wille van haar vader, daar zij bang was dat anders Van Trienen haar vader de levering zou opzeggen. Zij had er absoluut geen besef van, welke ernstige gevolgen deze daad kon heb ben. Ten slotte vroeg pl. beklaagde de geringste straf die mogelijk is o-p te leggen. Johan W. te Hoorn had zich eveneens aan melkver valsching schuldig gemaakt. Uit het rapport, van den heer Wanna, ook in deze zaak uitgebracht, bleek dat in dit geval op 100 deelen melk 117 deelen water wa ren bijgevoegd. Beklaagde verklaarde, dat de molkslijter Molenaar te Hoorn tweemaal daags de melk bij hem kwam ha len. Hij of zijn moeder waren daarbij tegenwoordig. Den 28en Februari molk beklaagde de koeien en deed cr volgens zijn verklaring „een beetje" water bij, daar een der koeien een emmer met melk omschopte. Ver volgens zette hij de vervalschte melk in den koegang, waar Molenaar ze weg haalde. Klaas Molenaar, agent van politie te Hoorn, ver klaarde monsterR van de melk van de koeien van be klaagde's moeder genomen te hebbon en ze verzegeld naar Alkmaar ter onderzoek te hebben gebracht. Cornelis Molenaar, molkslijter te Hoorn, deelde me de eerst altijd goed bediend te zijn door beklaagde's vader, maar na diens dood! had hij meermalen opge merkt, dat de melk dun was. Hij liet daarom den 28en Februari een onderzoek instellen. De heer Wanna bevestigde daarna wederom de ver klaringen in zijn rapport neergelegd. Ook tegen deze beklaagde eischte de Officier 1 maand gevangenisstraf. MISHANDELING. Klaas N., boerenknecht te Uitgeest, was ten laste gelegd, dat hij in den nacht van 9 op 4 Maart zekeren Pater aldaar had mishandeld. Uit do verklaringen van den mishandelde, Pieter Pater, bloemistknecht te Uitgeest, bleek, dat hij den 3en Maart 's avonds laat met een paar vrienden op den openbaren weg van Uitgeest naar Assum had ge- loopen. Onderweg kwam er iemand, dien hij kende biet gebalde vuisten voor hem staan, terwijl beklaagde hem van achteren aangreep en hem in de sloot, die langs den weg liep, duwde. Machiel Kok, tuinder te Uitgeest, was getuige ge weest van het voorgevallene on vertelde nogmaals dc toedracht van de zaak. De eisch tegen bekl. luidde 4 weken gevangenis straf. BELEEDIGING EN WE DE RSPA NNI GHEID. Cornelis M., werkman te Helder, had den I7den Fe bruari den poli tie-agent Göddeke aldaar beleedigd eu zich tegen den agent Hoving, eveneens aldaar, verzet. Nadat de beide agenten als getuigen waren gehoord en de toedracht der zaak hadden medegedeeld, eischte de Officier tegen bekl., die zich onhebbelijk had aan gesteld. 3 weken gtwangenisstrnf. VALSCHHEID IN GESCHRIFTE. Matthija Gr., bierbottelaar te Noordwijk, thans ge detineerd in het huis van bewaring i>e Alkmaar, was valschheid in geschrifte ten laste gelegd. Uit het verhoor van den eersten getuige, Aris Ju- hannes Hellings, metselaar te Venhuizen, bleek, dat hij reeds jarenlang met beklaagde in rekening stond en deze hem eind 1907 nog 700 schuldig was, dat hij hem renteloos had voorgeschoten. Een notaris had dit omgezet in een obligatie, terwijl overeengekomen werd, dat beklaagde bet eerste jaar 100 zou afbeta len, het tweede, het derde en het vierde 200, zoodat ze in 1911 quitte zouden zijn; de 10e Januari was do vervaldag. Begin Jan. 1908 maakte getuige een quitantie klaar, die hij dateerde op den lOen Januari. Beklaagde, die den 8en Januari kwam aflossen, nam hiermede geen genoegen en liet getuige een nieuwe quitantie schrij ven, waarop hij schreef 8 Jaminri. Beklaagde betaalde en stak beide kwitanties bij zich. Getuige, die hierin geen kwaad zag, liet hem stil begaan. Januari 1909 kwam bekl. 200 aflossen en had weer aanmerking op de quitantie waarop stond: blijft 400. Een nieuwe werd! geschreven, waar dit niet op stond. In 1910 loste bekl. weer 200 af en wilde alleen op de quitantie vermeld! hebben: „voor geleende gelden." In 1911, toen beklaagde in Noord- wijk was gaan wonen, liet getuige de laatste 200 per postwissel innen, die kwam echter onbetaald terug, „te hoog" stond er op. Daarna ontving- getuige een zeer onvriendolijken brief van Ijekl., cjio daarin be weerde in 1908 tweemaal 100, in 1909 200 en in 1910 200 te hebben afgelost, zoodat hij nog maar 100 had te betalen. Toen getuige hiermede niet ac- coord ging, zond bekl. de quitanties op aan den deur waarder Jongbloed' te Enkhuizen. Daar zag getuige dat er 2 quitanties bij waren van 1908, hoewel bekl. in dat jaar slechts 1 keer afgelost had. Op de eene qui tantie, die gedateerd was 8 Jaquorj stond: Blijft 600; op de andere, die 10 Januari gedateerd was, blijft 500. Toen ontdekte getuige, dat beklaagde gebruik had gein.Uflkt van de quitantie, die hij niet wilde aceepteeren, maar toch bij zich had gestoken en daar opgezet had: Blijft 500. Christina Holsteijn, huishoudster van den vorlgen getuige, te Venhuizen woonachtig, verklaarde begin 1908 tegenwoordig te zijn geweest bij het bezoek van beklaagde, die den 8em Januari kwam. De quitantie die al klaar was en waarop 10 Januari stoqd, werd niet door bekl geaccepteerd. Getuige zag, dat de hoer Ifcllings toen een nieuwe quitantie schreef. In Jan. 1909 en in Jan. 1910 ontmoette zij bekl. weer bij den heer Hellings in huis. In 1909 wilde bekl. weer de quitantie niet aannemen, hij zei: wat maak je daar een werk van, je moet een andere schrijven," waarna de hoer Hellings een andere schreef, waarop moest staan: voor geleende gelden. Do heer Hellings zei„wat beteekent dat," verder kan getuige niets zeggen, daar zij de kamer verliet, In 1910 moest er weer op „voor geleende gelden," toen zei bekl. op een vraag van den heer Hellings, dat dat voor hem gemakkelijker was. Christiaan Jongbloed, deurwaarder to Enkhuizen ver klaarde, dat den 2en Kerstdag bij hem de desbetref fende obligatie en de vier quitanties in beslag waren genomen. De obligatie had hij van den heer Hellings gekregen om het restant te innen, de quitanties zond bekl. hem. Reijkert van Wagtendonk, steenkooper te Enkhui- zen, verklaarde lange jaren zaken te hebben gedaan met den heer Hellings, die altijd zijn finantieele ver plichtingen nakwam, alleen een enkelen keer wat langzaam. Wel heeft hij hem wel eens gemaand, maar dat was op verzoek van den heer Hellings zelf, daar deze bekl. daarmee tot betaling kon aanzetten. Pieter Horjus van Gestel, leeranr aan de Openbare Handelsschool te Amsterdam en Joris Ott, onderwij zer te Alkmaar, werden als getuigen-doskundigen ge hoord. Zij volhardden bij hunne verklaringen na microscopisch onderzoek in het rapport neergelegd. Volgens hen is het onmogelijk, dat er op de quitantie, waarop nu 500 staat, eerst 600 heeft gestaau. Zij verklaren fénparig, dat beklaagde geschreven heeft, wat er op dc quitantie is aangevuld. Bovendien is het mot andere inkt geschreven. Beklaagde blijft halsstarrig ontkennen, ooit een quitantie vervalseht te hebben. De Officier van justitie zette uiteen eerst getwijfeld te hebben aan de schuld van bekl., daar de heer Hel lings eerst pertinent verklaarde op alle quitanties ge zet te hebben: Blijft zooveel, terwijl later bleek, dat de lieer Hellings zich vergist had en dit er niet altijd op gezet had. Na het onderzoek der deskundigen ver dween de twijfel echter. De Officier ging daarna de heele zaak nog eens na eai eischte tegen bekl. 1 jaar geva ngenisstraf Mr. P. A. Offers, verdediger, achtte het bewijsmate riaal onvoldoende, ging de zaak nogmaals na en kwam tot de conclusie, dat bekl. geen vervalsching gepleegd kan hebben, weshalve hij vrijspraak vroeg. koopen en verkoopen wissels op IndiP. maken telegra fisch gelden derwaarts ovep. VIOOL onderwijs door II. A. MAAS, Dir. Sted. Orkest, SPOORSTRAAT. BAAN'S ALCMARIA Cacao. is het grootste en meest gewenschte adres voor Alk maar en Omstreken. Solied werk. Billijke prijzen. Aanbevelend Te bevragen bij r> ii V 11 W 11 W 11 11 «nir! I O Vn ALKMAAR 0 8-—, 10- 8 SO, Ouur. ifcï-Sïrl Vb* AMSTERDAM 6.S0. 9.80, 8.15, 4.—, 6 nar. Ohmstede O* Te bevragen bjj 0. DB RUITBR, Timmerman-Aan nemer, Stuartstraat 68. Oog verblindend schoon wordt de ge- laatskleur, jeugdig en frisch wordt MHHIBK het uiterlijk doort dagelijkscb gebruik van van Bergmann Co., Arnhem Fabrieksmerk«Stokpaardjes" alleen echt in rood-gele (hollanasche) verpakking. Prijs 40 cent per stuk. Verder maakt het roode, ruwe en opengesprongen huid in een nacht blank en fluweelzacht Tube 35 cent bij; LEO BIJLOOS, Coiffeur, Langestraat', J. SCHOU TEN Co., Huigbrouwerstraat, Alkmaar. een IIEERENHUIS, Nieuwlandersingel bjj de Etn" mastraat E 52, huurprijs f500.— per jaar bevatu-ude 7 kamers, dienstbodenkamer en sousterrein. 1 Mii te aanvaarden. Te bevragen Kinheimstraat 39, Alkmaar. Diploma N. T. V. GEESTERSINGEL E 32. beveelt zich aan tot het geven van PIANO-ONDERWIJS.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 6