STADSNIEUWS. BUITENLAND 96 A, 1851% 118 174i.. 151 1481, 655 357 429 57 verzekering uit de wet wordt gelicht; dat de hoegrootheid en düur der uitkeeringen den Raad van Arbeid wordt bepaald in de wet; dat aan de bijzondere klassen de noodigo zelfstan digheid gegeven worde. HOLLANDS NOORDERKWARTIER. Te Oostwoud hield de Vereeniging tot Ontwikke ling van den Landbouw in Hollands Noorderkwartier gisteren een algemeene vergadering, onder leiding van den heer R. Visser Lz., van Berkhout- Deze her innerde er in zijn openingswoord! aan, dat er in den afgeloopen winter in deze streek weer heel wat bun ders voor groententeelt in gebruik zijn genomen. Hij zag een bezwaar in de vermeerdering van klein grond bezit en vreesde, dat er voor de groenten telers een maal even slechte tijden zullen aanbreken als voor de veehouders in de jaren omstreeks 1890. De prijzen van de landerijen noodig voor het veehouders- en land- bouwersbedrijf, zijn, zoo zeide hij verder, ook dermate gestegen, dat de kans om met succes daarin werk zaam te zijn, al kleiner wordt. Voor geheel Neder land is het percentage eigen boeren, gebruikende van 10-20 n.A. land, gedaald van 55.4 pet. in 1906 tot 50.8 in 1910. Beperking van grondbezit tot direct bij den grond belanghebbenden zou veel bijdragen tot vestiging van een welvarenden eigen-geërfden boe renstand. Vervolgens werd medegedeeld, dat de vereeniging thans 170 leden telt. De rekening werd goedgekeurd ten bedrage van 10.077.92® in ontvang en 9150.48® in uitgaaf. Uit het verslag omtrent de werkzaamheden over 1911 van den zuivelconsulent dr. L. T. C. Seheij bleek, dat het geven van vakonderwijs meer en meer een be langrijk deel van de werkzaamheden van het zuivel- eonsulentsehap gaat uitmaken. Negen zuivelfabrie ken en acht boerderijen werden ëën of meermalen be zocht met 't oog op bedrijfsstoringen. In snmenwer king met de bacteriologische afdeeling van het rijks- landbouwproefstation wordt ter verkrijging van goed' boenwater gaarne hulp verleend. Ondeugdelijk boen- water brengt gasvormende bacteriën in de melk, wel ke steeds een gevaar opleveren, dat de kaa9 weinig of in ergere mate gaat rijzen. De consulent heeft voor een nieuwe zuivelfabriek een reglement op de melkle vering samengesteld. Het rapport omtrent het bevorderen van goed ploe gen, uitgebracht door den heer W. Metzelaar te Oude- ahiis, stelde in het licht, dat de vereeniging in deze zeer vruchtbaar werkzaam is. Door den heer C. Nobel, van Schagen, werdeu me- dedeelingen gedaan over het. landbouw-huisonderwijs en wel over den 5-jarigen cursus te Alkmaar en de 2- jarige cursussen C in Beemster en Winkel. De 4-ja- rigen cursus B in Nieuwe Niedorp is niet geslaagd en opgeheven. In de. Beemster wordt nu zoo'n cursus aangevangen met 10 leerlingen. De oommissie heeft nu in Winkel nog een cursus in 8 lessen gi-opcnd voor arbeidersvrouwen en -dochters in koken en voedingsleer. Met al deze cursussen wordt veel succes behaald In ernstige overweging wordt ge nomen ook korte cursussen te openen voor boerinnen, waarin dan behalve koken en voedingsleer ook het zuivelbedrijf behandeld zal worden. Ook zal overwo gen worden, of er een tweede cursus als die te Alk maar zal worden geopend. De heer G. Nobel, van Lutjewinkel, deed mededcc- li ogen over de 5 cursussen in landbouwboekhouding, die mede met goede resultaten werken. De volgende algemeene vergadering zal te Rollagen worden gehouden. Tot bestuursleden werden gekozen de heeren G. No bel, te Lutjcwinkel. P. Kaan Dz., te Anna Paulowna, en J. Zijp Kz., te Venhuizen. Besloten is in dit jaar ter hand te nemen: a. Het bevorderen van goed melken (inleider dr. L. T. C. Seheij) en daarvoor beschikbaar te stellen 100. b. Het bevorderen van goed ploegen (inleider de heer H. Waiboer Az.) en daarvoor een crediet van 100 toe te staan. e. Om proeven te nemen, omtrent soort en stand- wijdto van karwijzaad, in verband met oliegehalte en opbrengst (inleider dr. B. R. de Bruijn). Hiervoor werd een crediet van 200 toegestaan. d. Tat het beproeven van zwadkeerders (inleider de heer K. Zijp Jz.), waarvoor een crediet van 100 toegestann werd. e. Tot het beproeven van zelfbinders (inleider de heer D. f'. Rezelman), waarvoor een crediet van 400 werd toegestaan. f. Om proeven te nemen in zake den meest ge- wenschten waterstand ia den zomer voor grasland (inleider de heer C. Nobel). Hiervoor werd een be drag van 300 uitgetrokken. 1 oor de cursussen in lnndbouw-huishoudonderwijs werd 3000 uitgetrokken en voor tide in landbouw boekhouding 118, welke bedragen echter gedekt wor den door subsidicn. Voor het onderzoek naar de maalkracht bij polders werd uitgetrokken 1013.29, van welk bedrag men 800 van polderbesturen terug hoopt te ontvangen. De begrootiug werd vastgesteld tot een bedrag van 7823.17]4 in ontvang en uitgaaf. Bij de rondvraag vroeg de heer K. Bres-baart, of het uiet op den weg ligt va a Hollands Noorderkwartier het adres van do Hollandsche Maatschappij van Land bouw in zake den afsluitdam der Zuiderzee te steu nen. Hiertoe werd besloten. UIT SINT PANCRAS. Hedenmorgen half acht- brandde bet woon- en win kelhuis met broodbakker!) van den heer A. Gutker tot den grond toe af. Gelukkig wist men de belendende perceelen te be waren. Oorzaak onbekend. UIT HOORN. De Jieer P. leunissen te Amsterdam, secretaris van den Xederlandschen Landbouwersbond heeft, een can- didatuur voor het district Hoorn aangenomen en zal -Maandag a.s., s namiddags 2 uur te Iloom zijn eerste verkiezingsredü in dit district houden. De heer Teu- nissen treedt op als Landbouw-candidaat, Het is de bedoeling, dat, genoemde heer zooveel mo p-lijk in alle gemeenten in dit district een spreek beurt zal vervullen. De heer Teunisson behoort tot de vrijainnige frac ties, hoewel hij bij geen der politieke partijen is aan gesloten. dagen allicht niet overbodig is even op te merken schrijft de N. Ct. Heel wat vlugger model dan de oorspronkelijke zeil wagen van Simon Stevin, zag deze wagen er uit. Hij had veel vau een autochassis, maar dan veel lichter gebouwd, van hout. Voor op liet breede, laag-bij-de grondsche vier-wielige wagentje staat een vierpoot waartusschen 't zeil geheschen is. Er zijn twee plaat sen, midden in het chassis; het besturen geschiedt net als bij een auto, met een stuurrad, werkend op de wielen. De zeiler had een dame medegenomen op zijn tocht langs het strand. In vlugge wendingen ging de zeil wagen over 't zand, vlot met den wind mee, of opleg geud. met zijwaartschen wind. En gebeurde 't al een enkelen keer, dat de wind geheel uit 't zeil was, dan bewogen de passagiers even met de voeten hun wa geutje over 't zand vooruit, totdat de wind 't flappe rende zeil weer bolde. En voort, ging 't- weer, recht uit het strand af in sierlijke bochten en wendingen en vlugge draaiingen. Vroolijk kleurde het witte zeil en 'n klein vlaggetje, 'n roode bol op een blauw veld, wapperde strak in den wind. be- TTIT HEILOO. De heer 0. Tonneman, onderwijzer alhier, is noemd tot onderwijzer te Amsterdam. AFSLAGVEREENIftING BEEMSTER PURMEREND EN OMSTREKEN. De afslagmarkt van groenten is heden weder aan gevangen. Een buitengewone aanvoer wordt dit jaar weder verwacht, daar in den afgeloopen winter in de naaste omgeving een groot aantal hectaren wei land in tuingrond is omgezet. EEN ZEILWAGEN, n Ongewoon verschijnsel gistermiddag aan het Scheveningscho strand. Een zeilwagen; wit blinkt 't w-il in het voorjaarszonnelieht, over ons nog schaars- bezochte strand, 't Is gèën AprilgTap; wat in deze DE BLOEMBOLLEN. Men meldt uit Hillegom: De bloembollenvelden staan dit jaar mooier dan ooit, en de bloei belooft lang aan te houden. Ten ge volge van het zachte voorjaarsweer hadden de hyacin then zich zeer tijdig ontwikkeld, zoodat de vroege soorten reeds sinds korten tijd hun geuren en kleuren verspreiden. Dezer dagen is het weer echter wat koe lor geworden, waardoor de bloei min of meer tot stil stand werd gebracht. Intusschen beginnen nu de la tere soorten ook hun knoppen te openen, zoodat door de eigenaardige weersgesteldheden de verschillende soorten tegelijk in bloei staan, wat zelden voorkomt. Bij eenigszins gunstig zonnig weder zullen de bloe men zich zeer snel ten volle ontplooien, zoodot de vel den een zeldzaam schoone afwisselende kleurenpracht zullen bieden. Er valt voor bloemen- en natuurlief hebbers met de Paaschdagen, om welken tijd de bloei zijn hoogtepunt zal bobben bereikt, weer volop te ge nieten. KORTE BERICHTEN. Naar de „Tielsche Ct." verneemt oefent de nieuwbenoemde burgemeester van Geldermalsen het eerzame bedrijf van molenaar uit. Een jongeman to Zevenhuizen onder Kollum, dk 0 dagen in militairen dienst is geweest, heeft een aan gename thuiskomst gehad. Zijn gezin was met een dochter vermeerderd en de veestapel was er ook op vooruitgegaan; een koe wierp n.l. 2 kalveren en een zeug kreeg 12 biggen. He burgemeester van Zoeterwoude requiroerde gisteravond een twaalftal artilleristen uit Leiden om eenige woonwagens, welker bewoners weigerden op be vel van den burgemeester de gemeente te verlaten, te verwijderen. Zij werden onder militaire geleide buiten de grenzen der gemeente gebracht. Het lijk van het sedert 13 Maart verdwenen dienstmeisje Jantje Lubbers te Westerbork, is drijven de in het Oranjekanaal gevonden. De justitie te As sen is gistermiddag, vergezeld van een dokter, naar Westerbork vertrokken om bet lijk gerechtelijk te schouwen. Terwijl een vrouw op Urk even een. boodschap deed en haar beide kinderen zonder toezicht in de wo ning had achtergelaten, was het vierjarig zoontje gaan spelen met lucifers, welke bij een theelichtje lagen. Brandende lucifers schijnen geworpen te zijn in de wieg, waarin een kindje van enkele weken lag te sla pen. I non de moeder op zijn geroep kwam aansnellen, stond de wieg met het bedje in brand. Stervend werd het schier geblakerd kindje opgenomen. Bij den bekenden J. M. Schoenmakers, thans te s-IIertogenboseh gedetineerd wegens inbraak, is de zer dagen in zijn woning te R-otterdam, een winkel in antiquiteiten, ingebroken. Tijdens een korte afwezig heid van de vrouw, heeft men zich met valsche sleutels toegang tot dien winkel weten te verschaffen en een aantal oude zilveren munten, een verrekijker, kistjes sigaren, enz. ontvreemd. Laatste berichten. TYPOGRAFEN STAK] N G TE GOUDA. GOl DA, 4 April. Naar aanleiding der gehouden bespreking is dc typografenstaking der firma Koek c-n Knuttel hedenmiddag opgeheven. Typografen heb ben oorspronkelijke eisehen teruggenomen, de loonre geling door de directie opgemaakt, kon beide pnrtijen bevredigen en zal 15 April worden ingevoerd. De di rectie zal een onderzoek instellen of de invoering van den O'/v-urigen arbeidsdag mogelijk is. DE DIEFSTAL VAN EEN KAAS TE St.-PANCRAS. AMSTERDAM, 4 April, liet Gerechtshof alhier heeft heden in hooger beroep vernietigd het vonnis der rechtbank te Alkmaar van 20 Jan. j.L, waarbij Maarten K. veroordeeld was tot 3 maanden gevange nisstraf wegens diefstal, hem wegens zwakheid van geestvermogens ontslagen van rechtsvervolging en zijn plaatsing gelast in een krankzinnigengesticht, den proeftijd van een jaar niet te boven gaande. CADETTEXSCIIOOI, De Cadetten zijn heden met Panschverlof vertrok ken. EVANGELISCHE UNIE. Het bestuur der Vereeniging van Vrijzinnige Her vormden vei zoekt .-ns er melding van te maken, dat op Goeden Vrijdag, 5 April, 's avonds te 7 uur, in de Ka- pelk. rk eene godsdienstige bijeenkomst zal gehouden worden. ALs spreker hoopt dan op te treden Dr. W. Haverkamp van Nijmegen, terwijl de godsdienstige bijeenkomst in dc Groote kerk, op Zondag a.s., Ie Paaschdag, des avonds te 7 uur, zal worden geleid door Ds. J. L. X. Zillinger Molenaar, van Dordrecht. PREDIKBEURTEN TE ALKMAAR. 5, 7 en 8 April 1912. Groote Kerk, Goeden Vrijdagavond 7 uur, Ds. de Pree. Eerste Paaschdag, 10 uur, Ds. Vinke. Evangelische Unie, avond 7 uur, Ds. J. L. N. Zillinger Molenaar, van Dordrecht. Tweede Paaschdag, 10 uur, Da. Kloosterman. Kapel, Evangelische Unie, Goeden Vrijdag avond 7 uur, Dr. W. Haverkamp, van Nijmegen! Eeiste Paaschdag, 10 uur, Ds. Verwaal, bediening van den H. Doop. Avond 6 uur Ds. de Pree. Tweede Paaschdag, 10 uur, Ds. Vinke. Evang.-Luth. Kerk, Eerste Paaschdag, 10 uur, Ds. J. L. F. de Meijere Joh.Czn., Evang. Lutli. Pred. te Haarlem. Doopsgez. Kerk, Goeden Vrjjdag, 7 uur, Ds Westra. Eerste Paaschdag, 10 uur, Ds. Westra. Rem.-Ger. Kerk, Goeden Vrijdagavond 7 uur, Ds. de Regt. Avondmaal. Eerste Paaschdag, 10 uur, Ds, de Regt. Geref. Kerk, Goeden Vrijdagavond 7 uur, godsdienst oefening. Eerste Paaschdag, 10 uur en avond 6 uur, Prol', van Gelderen van Amsterdam. Tweede Paaschdag, 10 uur, dezelfde. Consistorie Geref. Kerk, Oudegracht D 83. Zondag middag 3 uur, vergadering van de Jongelingsvereeni- ging „Paulus." Hersteld Apostolische Gemeente, Toussaintstraat voormiddag 10 uur en namiddag 5 uur, godsdienst oefening. Godsdienstoefening van de Heiligen der laatste dagen kleine zaal Harmonie, 6 uur. Gebouw Waakt en Bidt. Laat. Zaterdagavond 81/, tot 10 uur, vergadering van de Christelijke Jonge- lingsvereeniging „Zacheus", voor jongelingen boven 16 jaar. Zondagmiddag van 5tot 7 uur, vergade ring van de Christelijke Knapenvereeniging „Timo- theus", voor knapen van 12 tot 16 jaar. Uit de omgeving. Herv. Gem. te Oudorp, Goede Vrijdag, 's avonds 61 lx uur, Ds. Groot, Avondmaal. Herv. Gem. te Heiloo, 10 uur, Ds. Eilerta de Haan. Evangelisatiesatielokaal te Heiloo, 1ste Paaschdag, 10 uur, Ds. H. P de Pree, van Alkmaar. 2e Paaschdag, 10 uur, Ds. J. Visser, van Enkhuizen. Herv. Gem. te Bergen, Goede Vrijdag, 10 uur, ds. F. W. J. v. d. Kieboom. Bevestiging nieuwe leden. Avond 7 uur dezelfde. Avondmaal. le Paasch- dag, 10 uur, ds. F. W. J. v. d. Kieboom, kerkkoor. Herv. te Egmond aan den Hoef, le Paaschdag, 10 uur, ds. Bosch van Limmen. Avond 7 uur, ds. F. W. J. v. d. Kieboom v. Bergen. Bed. Avondmaal. ITALIAANSCH-TUBKSOHE OOBLOG. In verband met de besmettelijke ziekten, welke zich voordeden in verschillende steden aan de kust van 'I ripolis, welke door Italianen worden bezet, heeft ge neraal Caneva, de opperbevelhebber, geneeskundig onderzoek gelast van de bemanning op de schepen, geankerd in de Tripolitaauscke havens en aan de gar nizoenen. Men zal op de schepen de ratten en andere verdach te dieren, die de gevaarlijke ziekte overbrengen, ver nietigen. De bemanning van de schepen voor Tripo lis bestemd zullen moeten zijn voorzien van bewijzen van inenting tegen de pokken. Dl IT SOHLANü. Bij de opening van de lueht- vaarttentoonstelling kondigde prins Heinrich een na tionale inzameling voor het vliegwezen aan. ENGELAND. Tot gisternamiddag hebben in het geheel 159,000 mijnwerkers voor hervatting van het werk gestemd, 183,000 stemden tegen. Onzekerheid heerscht met betrekking tot de vraag, wat het mijnwerkersverbond' heden zal besluiten.. De kwestie is n.l. gerezen, of het bestuur de bevoegdheid heeft een hervatting van het werk te bevelen, indien een kleine meerderheid nog voor staking is. Geen voorschrift van het verbond regelt dit punt, en indien de cijfers ongeveer gelijk staan, dan zou een alge meene vergadering kunnen worden uitgeschreven. SPANJE. In de mijnen van Asturië dreigt een sta king, welke 10 April zou beginnen. De mijnwerkers vragen 15 pet. loonsverhooging; de mijneigenaars willen 5 pet. geven of wellicht 8 pet. De regeering tracht te bemiddelen. AMERIKA. Te Milwaukee is twee jaar geleden een geheel sociaal democratische gemeenteraad geko zen. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen is nie mand van die raadsleden herkozen! aantal toege- beslo Gemengde mededeelingen. BONI) VAN SCHOONMOEDERS. Te Illinois is gesticht een bond van ernstige vrou wen, die bang zijn voor de flirts, die haar schoonzoon zouden kunnen worden en daarom voor zij de jonge lieden in haar woning ontvangen, eerst een degelijk onderzoek instellen. De volgende vragenlijst doet daarbij o.a. dienst: Rookt hij sigaretten? Drinkt hij? Gaat bij alle Zondagen naar de kerk? Blijft hij 's avonds thuis of brengL hij zijn ai den in slecht gezelschap door? Wat zijn zijn finaneieele vooruitzichten? - Is hij goed voor zijn moeder en zusters? Gewoonlijk zijn aan deze vragenlijst nog een vragen over het verledën van den cand'idaat voegd. De vrijgezellen moeten intusschen hebben ten.... te stakeu. liet was reetbs moeilijk het étui schoonmoeder naar den zin te maken, maar een geliee- 'en bond met deze beginselen, dat is hun te machtig, zegt de X. Ct. DE AUTO BANDIETEN. Een der auto-bandieten, Caroug genaamd, is ge pakt. Om 4 uur gistermiddag werd hij aan het stati on van Lozere in hechtenis genomen door den chef van den veiligheidsdienst. De bandiet, die met behendig heid omsingeld werd, had den tijd niet om zich in staal van verdediging te stellen. Hij werd toen on middellijk naar een automobiel van den veiligheids dienst gebracht. Bij het eerste verhoor slaagde hij, hoewel stevig vastgehouden door vier inspecteurs, er in om een bal letje in zijn mond te brengen, dat naar men eerst ge loofde cyaankali bevatte. Men belette Carouy liet in te slikken en het vergif heeft den tijd niet gehad om in te werken. De geneesheer gelooft echter niet aau cyaankali. Carouy is nu in de lokalen van den veiligheids dienst opgesloten. De Figaro zegt dat de politie op het. spoor van Bon- not en Gnrnier is. Zoo zou men don eindelijk de ders van de bende in handen krijgen. Dinsdag is de anarchist Soudy in verhoor genomen. Hij weigerde elke verklaring en verweet den rechter, dat men een tendeneieus proces was begonnen, alleen omdat hij anarchist was. Ilij had niets te zeggen, men moest maar zien te bewijzen, dat liij schuldig was. Do geneesheer heeft behalve dat bij tuberculeus was, econstateerd, dat Soudy aan den rechterschouder ze kere gevoeligheid toonde, die het gevolg zou kunnen zijn van de stooten van den kolf, welke hij kreeg bij het afschieten van dë karabijn te Chantilly. KORTE BERICHTEN. De stad Keulen heeft de belasting op kinemato- ranf-voorstellingen verhoogd van 10 op 20 pet. per toegangsbiljet en door vermindering van den een heidsprijs eencT voorstelling van 3 tot 2 uur. Men re kent op 80,000 M. uit deze verhooging. Het paleis van den vorst van Samos is afge brand. Men stelt een onderzoek in naar de oorzaak, daar nien gelooft dat hier brandstichting door tegen standers in het spel is. He Mississippi en zijn zijstroomen stijgen voort durend. Men stelt alle pogingen in het werk, om het doorbreken «Ier dijken te voorkomen. I ele. steden staan onder water. De schade door de overstrooming veroorzaakt, is zeer groot. President Taft gaf aan het Congres het advies toe te staan, dat oen s,im van V2 millioen dollar worde uitgetrokken voor de versterking der dijken. - Te Jekaterinoslaw (Rusland) zijn een aantal longlijders onder verschijnselen van vergiftiging ge storven. Ze hadden van een zgn. slaapster een „genei-.mid del' gekocht, dat bestond uit vergiftigde kruiden, in salmoniak opgelost. Te Luxemburg is een leerares, beschuldigd van brandstichting, veroordeeld tot 5 jaar tuchthuisstraf. Zij had haar deftig jonge-dames-pensionaat in de I.uxemburgsehe badplaats Mondorf ia brand gestoken 0111 de verzekeringssorn in handen te krijgen. De stoomboot „Koombana," die den 20en Maart vau Noord-West-Australië uitvoer en waarvan men sedert niets meer hoorde, blijkt nu met 50 passagiers en 80 man personeel vergaan te zijn. Mevrouw Pankhurst, de bekeude Engelsche suf fragette, die twee maanden gevangenisstraf heeft on dergaan wegens het verbrijzelen van ruiten is thans weer op vrije voeten gesteld. Binnenkort zal zij weer terecht moeten staan, beschuldigd van samenzwering. Haar gezondheid heeft zeer geleden. - In Noord-Tirol heeft het hevig gesneeuwd, de treinen ondervonden niet weinig vertraging. In het Aardal zijn tal van boomen ontworteld, bruggen weg gerukt. straten met rotsblokken bedekt. Ook In het Ertsgebergte en het Reuzengebergte is veel sneeuw gevallen eu is het erg koud geworden. Op het eiland Oshiina is een geweldige massa asch en lava door den vulkaan Miharayama, die sinds 1868 niet gewerkt heeft, uitgeworpen. Een groot aan tal dorpen is door den reusnehtigen lavastroom vernie tigd, de inwoners konden vluchten. - Uit Parijs wordt gemeld, dat in Albi brand heeft gewoed in een weeshuis. De schade beloopt 15000. De brandweer kon met groote moeite de slaapzalen be schermen. Honderd kinderen werden naar buiten ge dragen. Ittarktberich ten BROEK OP LANGENDIJK, 4 April. Roode kolen f 3 a 11,—, gele kolen f 0.— A 1 witte kooi f 3.25 a 16.Aanvoer 5500 stuks, 150 baal uien f 3,40 a 4,50 per baal STATION NOORDSCHARWOUDE, 3 April'. Grove uien f 3.— a 3.30 per 50 Kgr., Roode kool le soort f a 2e soort fa.kleinere f 8,— a 18,—, gele le soort f a 2e soort f 15) 18, kleinere f 8,a 14,Deensche witte f a 2e soort f a kleinere f 10,a 18,per 100. HOORN 4 April. Kleine kaas f 35,50, commissie f 33.—, middelbare f fabriekskaas f33.—. Aan gevoerd 49 stapels, wegende 28890 K.G. Willig. SCHAGEN 4 April. Aangevoerd 12 paarden f 50 a 200, stieren en ossen f af 2 stieren f 255 a 300, 46 magere geldekoeien f 140 a 260, 43 vette id. f 200 a 350.—, 50 kalfkoeien f 160 a 300, 0 vaarzen f 0, 15 pinken f 50 a 110, 0 gras- kalveren f a 100 nucht. id. f 7 a 24, - 0 lam meren f a magere schapen f a vette id f a-.—750 overh. f 18 a 27,—, magere varkens f a 30 vette id. 52 a64ct, per kilo, 100 biggen f 7 a 14, 30 konijnen f 0.75 a 1.80. 40 kippen f" 0.60 a 1.60, eenden f 0.— a 0.—, ganzen f 0.— a 0.—, duiven f 0. - a 0.—, 550 kg. boter f 1.30 a 1' 1.40, 100 kg. kaas f 0.70 a 0.80, 4000 kipeieren f 3.— a 4.10 per 100, 300 eendeieren f 3.80 AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET. Voordam, C 11, Alkmaar. S- Koers van Staatsleeningen. 3 Apr 4 Apr. NEDERLAN Ned. Werk. Sehuld BUIT INLAND. Bulgarije Ta aksleening Brazilië Funding Mexico binnanl. Japan Oostenrijk Jan. Jul. Rusland Hope Consol 1900 1894 6e Em. Iwang Dombr. pCt. 3i/s pCt. 5 5 6 4 4 i 4 5 4 U/s Finano. en Industr. ondernemingen enz. pCt. 4 H/j) div. Nationale Hypotheek Bank h oordhollandsch Grondcrediet M Ned. Handelmaatschappij resc. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew. Westersuiker aand. A'dam Deli Langkat Idem pref. A dam Serdang Bindjey Deli Batavia Deli-Maatschappij )l Medan tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Amst. Rubber Cult. Gecous. Holl. Petrol. Cert. A Knn. Mij t. expl. v. Petrolei» Dortsche Petroleum Moeara Enim Sumatra Pulembang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Ketahoen Ge w. pref- Redjang Lebong Great (lobar Amalgamated Copper Cy. Amer. Hide and Leather Anglo mer. Telegraph Comm. Steels Car and Foundry Amerik. Stoomv.-Mij Common Marine Preferent Marinebouds pCt. 41/» Comm. Peru aend. div. Prefereu t Spoorwegleeningen. Holl. iJz. Sp.-Mij. Mij. tot expl. vau Staatsspoorw. Deli Spoorweg AMERIKA. Atch. Top. Cert. v. Convert pCt. 4 Deuv. en R. Gr. Cert. aand. div. ®ric Kansas City South. n i> pref. Miss K. Texas C. v. b ew-York and Ontarie Norfolk Western C. v. Rock Island gew Southern Pacific Southern Rail» ay Union Pacific cert v. Wabash gew. RUSLAND. Wladikawkas 1885 pCt, 4 Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterd. flOO 3 Gemeente-cred 3 BELGIE An werpen 1887 Sl/o HONGARIJE. Hongaarsche Hyp. 4 idem 3 OOSTENRIJK. Staatsleening 1860 5 RUSLAND. 18 4 5 92s/4 677% 10413/^ 4b3% 866% 1% 87», 9b'/w "o/s 100i/4 1051 504 579 2411„ 464 574 228 301 508 162l4 225 185 801/2 797% 65 88 310 881/» 81") s 251/2 251% TO!/* 57 s 170 697% 23 s 78 IU/16 46 85 98 2341% 1081% 108s, 24 36i, 28 64 31 39 1083% 271% 113 291/2 1731/4 78/4 805% IOC®/), 1018% 85"/io 1225% 116 163 448 923% 68 97 s/4 1045% 46.3% 871% 883.% 100»% 876% 96 s% 99:i% 185:i 1731/» 150 148 652 351 425 502 569 249 466 571 2211/a 802 509 162 226 1861» 62 88 310 85 811/s 251% 251% 707% 57i% 170 53 24 70 111-4 461% 98 108» 4 236% 361% 278 i 64 31' i 275/i6 295% 178'% 77% 1066/ig 1013% Koers van hot Mededeelirigcii. geld. Prolongatie De stemming 4 pCt. voor Oliewaanleu

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2