Godsdienstige Bijeenkomsten Zondag 7 April (Ie PaasclÉg), Voor de a.s. Feestdagen. VAN DEN BERG, J t adres te i r een nette loopjongen of loopknecht. Paaschfeest Aimnaarsclit Crediet- en EllscienDaiik. Spoorstraat 64. Paarden vleesch. lueiis prima gesneden gerookt VU. TËË E Fijn Krentenbrood, lloornsehe Broeder. Tulbanden. Kantoorbediende GELD f 5.50 ds beds. J. KOEMAN. f 5.50 de goedkoopste. Alkmaar. SCHOONMAAKTIJD 1912 Paaschbrootl. Fijn Krenlebrood. Tulbanden. B. REI SMA, Firma Groenewoiid JONGELUI IBOUW GAUW. BAZAR „ALCMARIA", Bazar „Alcmaria" r— esnioudige besctaafds jufic-hui houditer VERKRIJGBAAR ADVERTENTIE N. Ver. van Vrijz. Hervormden, „Evangelische Unie". l)r. W. HAVERKAMP, Langestraat A 15, hoek Boterstraat ongeveer 80 pond Hanzen vee ren KOOPT EN VE!<K0 PT VREEIfll GELD. HEEREMIUIS GEVRAAGD Eerste en fijnste kwaliteit KI. BESSEAlkmaar. een KEUKENMEISJE, de Nederlanden van 1845 eene nette DIENSTBODE Bestellingen s.v.p. vroegtijdig op te geven Coslumes. L&nge&tff*aat hij de Steenenbrug. Doze aanbieding duurt vanaf nu tot 15 MEI a.s. Jongelui de beurt aan Ua L&ngestraat, bij f de Sfeenenbrug. op Goeden Vrijdag 5 April, Ds. J. L. N. ZILLINGER MOLENAAR, LANGESTRAAT. Kaarten voor den Feestavond op 10 /pril, zijn alléén op Zaterdag 6 April te verkrijgen bij Mevr. AUKES, Oudegrackt 198 voor leden van de volgende aangesloten Vereenigingen. 0 0 Werkkring, TULBAND. FIJN KRENTENBROOD. HOORNSCUE BROEDER. J*C. BRUGMAN üiadegracht 245, Wie z&ekf, zal hef viitdgn sn de Rolades 27112 cent en 30 cent. Bij A. BRUIN, Zaadmarkt. Letterzetter VLE' LEVENSVERZEKERING ERAND - - INBRAAK uevuaaud een Terstond gevraagd (met cf zonder borg) Bij de Oud Hollandsche Voorschotbank, Prinsengracht 8W, Amsterdam, Telefoon 10397, vanaf f 50.tot elk bedrag, tegen 4% 'sjaars, met een aflossing vanaf f 5 per maand, zonder Levensverz. Vraagt toezending onzer voorwaarden mot postz. voor autw. Men zij gewaarschuwd tegeu geld- aanbiedingen zonder naam en adres. 1 A. BRUIN. Ten eerste de Schoonmaak Voor de Schoonmaak is Uw adres dus in Bewaar ock deze aanbieding. Konom reusachtig goedkoop en enorme keuze. Eik artikel is goedkoop en alles geprijsd. Geheel vrij entrée als alle groote bazars in voornaamste pD&tsen. Bezoekt dus vooral «as wederom vast. Noteering Koninklijke 507V411. Geconsolideerde 301 Vz5 slot 509 en 302. Amerika iets beter voor Gewone Steels. Tabakkeu luier voor Aandeelen Senembali. De taxatie der diverse soorten waren echter gunstig. Mijnen zonder affaire. Cultu ren prijshoudend. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 4 April. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bilt. Geldig tot den avond van 5 April. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 777.1 te St. Mathieu. De laagste stand van den barometer 744.6 te Bodo. VERWACHTING. Meest matige westelijke tot zuidwestelijkcu wind, gedeeltelijk bewolkt, weinig of geen regen, zelfde tem peratuur. Hu'geriyke Miami, GEBOREN. 2 April. Gerrit, z. v. Teunis Wolzak en Maartje Kos telijk. 4 April. Jacob, z. v. Wijbrand Houtkooper en Maria Margaretlia van Doorn. OVERLEDEN. 4 April. Cornelia Vogelpoel 6 jaar. Den 15 April a.s. hopen onze geliefde Ouders J. JUKliElt en A. HOI MAN hunne Ü.Vjarlge Ecbivereeniging te her denken. Hunne dankbare kinderen, behuwd- en kleinkinderen. Alkmaar, Noorderkade 38, April 1912. O n d ettrouwd: G. II. SWITZER Szn. en P. UITENTUIS Cd. Alkmaar, 4 April 1912. Gevestigd sedert 1837. Ondertrouwd: P. H. ZWEERS en E. PRONKER. Groen lo, Sloterdijk. 4 April 1912. Adm. de Ruiterweg 224. 1 Huwelijksvoltrekking 18 April. Geen ontvangdag. Eenige kennisgeving. Getrouwd: P. B1DKE, Arts en L. M. VAN HECHT MUNTINGH NAPJUS, die, mede namens wederzijdsche familie, dank zeggen voor de talrijke blijken van belangstelling, bij bun huweljjk ondervonden. Rustenburg (N.-H3 April 1912. 's avonds 7 unr, in de Kapelkerk. van Nijmegen. 's avonds 7 uur, in de Groote Kerk. van Dord reeli t. HET BESTUUR. APPELGELEI de 5 ons 25 ets. GEDR. APPELEN de 5 ons 45 en 40 ets. PARADIJS PEREN de 5 ons 60 ets. PiiTES DE POMMES, voor moes, 50 ets. SCHIJFJES APPELEN 40 ets. JAMS „Kennemerland", en verwacht deze week rog JAM's van de „Betuwe" Tiel, en de echte ZUI- DERZEEANöJOVIS in blikken van 100, 75, 50 en 25 stuks k 240, 190, 130 en 75 ets. Prachtige PRUIMEDANTEN en PRUIMEN. SARDINES a L'HUILE in 3 soorten. ZALM en KREEFT in blik. CANDIJSTROOP de 5 ons 15 ets. Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereniging „Tes" selschade". Rein Leven. Nederlandsche Vrouwenbond tut verhooging van het Zedelijk bewustzijn. Vereeniging Vakschool voor Verbetering van Vrou wen- en Kinderkleeding. Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht. Nederlandsche Vroed vrouwen* vereeniging. Nederlandsche Bond voor Ziekenverpleging. Vereeniging van Hoofden van Industriescholen. Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht. Nationale Vereeniging voor Vrouwenarbeid. Bond van Onderwijzeressen bij hot Fröbelonderwijs. lETTES's SÈGlfZi komen zuiver. Fijnste delicatesse op brood, beschuit en gebak. Rapport IA iMCfC BUS Dub 11.50 een: Ftbrikiute Cacaofabriek Alcmaria J. C. 3AAN 4 Co.. ALKM.AAR. LH WORDT GLVltiAGD In een RANKET- Z1AK Te bevragen aan het bureau van dit blad. Zonder salaris zoekt nette Juffrouw voor Huishoudster of assistentie in de gegoede stand bij Dame, Heer of klein gezin. P.G. iu.1. beste infor matica. Br. onder letter V 235, Bureau van dit Bl id. RET ADRES: Limlclaaii Hl. Alkmaar. Bestellinyen voor buiten yeliece mtn vooral vroeg tijdig ote geven. bij Jb. BAKKER Pz., Boekelermeer, te Heiloo. TELEFOONNUMMERS 439 en 499. legen 1 Juli. Huurprijs booeMe. I 400,-. Brieven met uitvoerige inlichtingen onder letter A. K. aan de „Amsterdamsche Boekhandel". P. C. Hooftstraat 125, Amsterdam. Aanbevelend W 1 J N E N. PORT a PORT per fl. 50 ct. Allerfijnste PORT 60 n 60 Ter opleiding als kan een uelie JOA14EN geplaatst worden ter druk kerij van GEBR. KLUITMAN, Kenuemerstraatweg. B< ginloon f 1, Mevrouw BOSMAN - v. d. SLUIS te Rotterdam vraagt tegen 1 M e i loon f 120, waschgeld f 26. Zich aan te melden bij mevr. BELONJE- BOSMAN, Nassaulaan 41. VERZERERIItfC DEN HA AC (vroege Zutpr-an) Directie HENNY j KAPITAAL «000000.00 «ESERVEPONDS ruim. 16000000U Wegens teleuislelling tegen 15 APRIL of 1 MEI niet onder de 30 jaar, om aan het hoofd te staan van een dépendance van druk Pension (seizoen-zaak), uitstekend kunnende koken en naaien, eerste ver- eischte. Zij die niet eerder in dergelijke zaak werk zaam waren, hein even niet te reflecteeren. Fr. br. Mej. HOFHUIS, Egmond aan Zee by Mejuffrouw WESTER Luttik Oudorp No. 3, Alk maar. TELEFOON 2SH. UU p r l/ 'f j 1/ Filiaal UtatloiiNtraat. LIV, N.B. De Krenten en Rozijnen worden machinaal gereinigd. °p een FABRIEKSKANTOOR UKVItAiUD, vlug en accuraat werker. Opgaaf van leeftijd, godsdienst aan het bureau dezer courant onder letter S 235. Terstond gevraagd een bekwaam IU.TSK* LAAK voor pl. m. 7 weken, loon f 0,27 per uur, bij Jb. BREOMAN Szn, firma STOEL, te Bloemeudaal i Dein Verkrijgbaar bij: Teleloou £43. E V per l/2 fl. 45 55—60— 65—70 25- 30 SAMOS ADVOCAAT ROODE WIJNEN Alcoholvrije LIKEUREN Roode en'Witte BESSEWIJN. VUDCU X E K. APPELEN 35 ct, PRUIMEDANTEN 20, 25, 30 ct. Voor de B«terliaiu. JAM per pot 25 cent, (alle smaken). Aanbevelend TERSTOND GEVRAAGD aankomende Taille- werkstere. Adres Mej. WIEl-'SMA, Spoorstraat 35. Aanbevelend, De ware feesten, n.l. het schoonmaakseizoeu is voor de dames aangebroken alsmede bjj het aanbreken der lente gaat menig jong paartje zich in den echt verbiuden, en om IJ nu aan te radeu jongelui irouw gauw, zit in verbaud met dat ik van nu af aan zal beginnen dat ieder jong paartje, dat f 5.of meer besteedt, een fijn A'lkkeleii HnwelUhscadeau (Theelichtje, Theepot of Klbneien Theeb ad) mag uitzoeken als aandenken uit Dan Jongelui, een ieder liaaste zich om te gaan trouwen, ik bied dan ook voor deze plech tige gelegenheid mijn koioaeital lage pr||scoiir»ut 1012 aan. Een ieder doet goed deze adver tentie uit te knippen, zij heeft voor U veel waarde. Boenders 5'/j ct., Baleinen Bezems vanaf 26 ct., Luiwagens 221/? ct„ Raagboden 30 ct., Stof fers 12 15 ct., Vuilnisbiikken 14 ct., lange Kamerbezems 421/.; et., Dweilen 7'/2 en 11 ct., Zeem- leerlapprn zeer voordeelig 15—25 35—40 ct. enz, Sponzen 8 ct., Zwarte Kleerhaken 1 ct., Nik kelen Kleerhaken l1 /2 ct., Bezemstokkeu 7 ct., Poetspomade roode streep 2i/2 ct., Knijpers 50 voor 10 ct., Scnoen-cream 3 ct., Wrijfwas groote flesch 6 ct.. Goud- en Zilverbrons 5 ct., Gordijn-in gen 1 ct., Schroefoogjes 1 ct., Witkwast groot soort 15 ct., Mattenkloppers 11 ct., Werkemmers 87i/2— 40-45 50 ct. en duizenden artikelen meer. Bazar „Alcmaria, bij Willem Smit. Petroleumstellen 1-2-3 4-vlams vanaf 80 ct., Geëmailleerde Pannen 20-27'/.4-35-45 65-75 ct., Em mers vanaf 40 ct., Waschbakjes 28 ct., Steelpannetjes 12 ct Zinken Tobb-s 60-70-8:''-95-110 ct., Strijkijzers 175, nikkelen 225 ct., Strijkplanken 135 ct. en ook zeer zware, Broodtrommels 60 ct., Beschuittrommels mooi green geblokt 28 ct., Koffie-, Thee- en Suikerbussen 3 stuks voor 40 ct. Ook mijn sorteeriug Serviezen is reusachtig, keurige decors vanaf 185 ct.. in voorraad wel 20 soor ten, Nikkelen Theelichtjes 75 ct., Nikkelen Theepotten 85 ctKleurige Wandteksten 75 ct., Groote Schilderijen per paar 160 ct. Theetafels 175 ct-, Keurige driedeelige Sclioorateenstellen niet klok 275 ct.. Portretlijsten houten lijst 16 ctKeukenspiegels 16 ct.. Gevoerde Vorkeu- en Lepelbakkeu 26 ct., Waterketels vanaf 50 ct., 13-deelige Poreeleioen Koekstellen 104 ct., Porceleinen Koffiepot ten 19 ct., Extra groote porceleinen Koffiepotten 34 ct., Porceleinen Kop en Schotels 7' et., Groote beste bruinholt Broodmessen 124/2 ct., Koffiefiltreers 10 ct.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 3