Geld verkrijgbaar Aanbesteding. H.H. Wielrijders. 1 Bouwterrein Noordhollandsch Landbouwcrediet. COUPONS. Veerliendaagsche Moiordienst DAMES per paar 16 ct. HEEREN Idem 25 ct- Kunsttanden en Gebitten. HEEREN-HOEDEN Schoowburg „Harmonie". „Het Yrije Tooneel". Opgericht 1904. WIE ZONDER ZONDE IS. Burgerlijk Zedenspel in 3 bedrijven. FAN NIEUWKMJK's SchoeDiagazp, non Dnnfr Alkmaar-Amsterdam w Langestraat 24. ALKMAARSCH WARENHUIS (Luxe afdeeling). Telef. Int. 417. Mantels en Stoffsn. Laat 131. J. (a. (I Vischraarkt). Liipie-Bonnetiifle, Verdr.oord 117. Openbare Uitvoeringen op 7-8 April. M"Ne1p^Ji,dA.™1L LIEFDESLEED. 8 De nieuwste modernste Nouveauté's in Eiken en Mahoniehouten Theetafels, Piëdestals, Pronk tafels, Plastiek beelden, Kunstaardewerk, Marmeren Klokstellen, Marmora Klokstellen, Schemer en Salonlampen, Kristalwaren, Tafel-, Thee- en Ontbijtserviezen in nieuwste decors. Eerste kwaliteit Nikkelwaren gegarandeerd etc., etc. IBHF* Voorts de grootste uitgebreidheid in Cadeaux. -^ridderstraat 10, Ikmaar. De Tariefwet belast Een FONCERS RIJWIEL geeft veel, en vraagt weinig. Zijn lichte gang en groote betrouwbaarheid maken het FONGERS RIJWIEL tot een ideaal-toermachine. Hïdl" voor het fijne in de fijne Lederwaren is aan te besteden: Sinaasappelen met f 110.000. KUNSTHANDEL. W. Nederkoorn, Schoutenstraat. VERTREK: 174, ALKMAAR ALKMAARSCH WARENHUIS Gegarandeerde v v v v Gummihakken. Zaanlandsche Spaar- en Voorschotbank, - een millioen gulden, - In de Schemering. (Tooneelschets in één bedrijf. Zaalopening 7 aur- - Aanvang 8 oir- - Sloijing der zaal 9 uar. - Na afloop BAL. - Grimage JOH. y d. MEU EN- Hieuwde modellen. Concurrcerende prijzen* Mielk en Karnemelk De alleen-verkoop van Nouveauté's in Dames-Ceintuurs, -Dasjes, -Strikjes en Hoedenspelden, vervaardigd van fijn Kalfsleder, NIEUW NIEUW Ruime keuze Damestasehjes, Portefeuilles, Portemonnaies, Sigarenkokers, etc. etc. Steeds liet nieuwste op dit gebied. Groote sorteering in Koffers, Reistasschen, Reismanden en Citybags. Specialiteit in alle mogelijke Reisbenoodigdhéden. met en zonder borg. Ook scheeps en andere Hypotheken. Hoofdkant. Obrechtstr. 594, Den Haag. te Bergen aan Zee. aan den Weiterweg, Nastaulaan, NauaupleinEgmonderstraat, Lamoraalatraat en Lindelaan. A. G. DEN BOESTERD. Touaaaintatr 0. Vervaardigen van Lijsten en Passe-partoul». Groote verscheidenheid in platen en foto's. Vlugge levering en billijke prijzen. Harlingen—Texel HelderAlkmaar. van TEXEL naar UAKLINUEN Woensdagmorgen 10 April, van HARL1NGEN naar TEXEL Zaterdagmorgen 13 April, van TEXEL naar DEN HELDER Dinsdagnamidd g 16 April, van DEN HELDER naar Al KMAAR Don-'a-rd«eniorgen 18 April, van ALKMAAR na r TEXEL Vrijdagavond 19 April. UEd. dw. d'enaar. J. Ph. BAKKER ZOON. Laat uw Kleeding aanmeten biji Kleermakerij Onovertrefbaar. L A.NG-E3TRA.A.T en ACHTERSTRAAT, j Keizersgracht 420, AMSTERDAM. gevestigd te KROMMENIE. Maatschappelijk kapitaal waarvan uitgegeven en volgestort f 300.000. DirecteurA. DE RUYTER. Houttil 64. Telefoon 356. ALKMAAR. CHIQUJS VORMEN. PRIMA QUA31.ITE3ITB3V. L.AGUS PR.IJ'ZEIV. Zondag 7 April (le Paaschdag) op verzoek weder opvoering van: onze étalages en gij zult erkennen, dat ons schoenwerk, wat sierlijkheid en afwerking betreft, onovertroffen is. Prachtige sorteering fijne Heeren- en Damesmolières. Hollandia Schoeisel Goodyear Welt Systeem. I HOUTTIL 17, TELEFOON 59. o De nieuwe geïllustreerde prijscourant is verschenen en op aanvrage verkrijgbaar. VertegenwoordigerB. GEFS te Alkmaar. 01^^* fj 1 hj ETALAGE! -s? GROOTE KEUZE Dames Handschoenen, Ellen en Fautanlekousen, Fometten B. F. Reclame Jiipong (gepIfgKeeril Nat in) f 4.00. ZIE ETALAGE! Groote keuze Finnen Koorden, Ellen en Fantasie Heeren Sokken. Fijne Heeren Dassen (zeltblnders) vanaf f 0,75 tot 1 3,00. HEEREN OTEBHEIHDEN Nieuw (ROCK FACON) Nieuw! ln pERCAL, PIQUE, ZEPHIR, WASCHZIJDE en ZIJDE. Namens de „Deutsche Ferteukolonie" te Am sterdam, wensehen de Architecten P. VORKINK en JAC. PH. WORMSER, Ie Helmersstraat 187 te Am sterdam op VrUdag 13 April 1012, Anti-Tariefwet-Comité. Vraagt prijs opgave en condities van onze nieuwe modellen Rijwielen, BURGER's E. N. R., Eerste Ne- derlandsche Rijwielfabriek, ROVER's, en Padvinders Rjjwielen, allen door en door gegarandeerd, aan den Alk- maarschen Naaimachinehandel. Telef. 236. Speciale inrichting voor reparatie. Aanbevelend, A. HILDERING. Bestek met 3 teekeningen ad f 2,50 verkrijgbaar bjj de firma CORNs. IMM1G Zn., Rozengracht 810 te Amsterdam, vaDaf 3 April en worden mits in goeden staat a f 1,50 terug genomen. Aanwijzing op het bouwterrein Dinsdag 9 April a.s., des namiddags 2 uur. Te bevragen bij Telefoon 143. yy rp yj ny j 8PEFIA FITEIT IN WR vestigen uwe aandacht op onze groote collectie WELKE FITMFNTEN DOOK GEVOLGD DOOR: Enkele Kaarten 40 Cts. Heer en Dame 70 Cts. Introducties a 30 Cts. verkrijgbaar bij C L C DE BOER Sigarenmagazijn, VerdronkenoordB. C. LOEVENS, Druivenlaan; L. VERHAGE, Tuinstraat; J. OUDEs! Lindemaan; W. HOEK, Akerslaan en verder bij de Leden. De BANK verleent crediet voorj handel, land- bouw en Nijverheid. Gelden worden in depOt ge nomen, rente 31 2 pereent. Verkrijgbaar 4 °/q depoaito-obligatiën in stuk ken van f SOO.en f ÏOOO.voorzien van half- iaarlijksclie coupon* per 2 Januari en 1 Juli, met een looptijd van minstens een jaar. Des ZATERDAGS te ALKMAAR in het koffie huis „de Tabakshandel", aan het Waagplein van 11 tot 1 uur. Voor Aannemen en Trouwen de nieuwste modellen voorhanden. 1 Van ALKMAAR 6. S10— 2.80. nnr. Van AMSTERDAM O.SO. 9.30, 2.15, 4O nnr. De COMMISSIE van BESTUUR van bet PROVIN CIAAL OESTICHT ,,DUIN en BOSCH" te CASTRI" CUM, zal op DINSDAG 10 APRIL, des namid dags t nnr, in het gesticht voornoemd, aanbeste llen de levering van ten behoeve van genoemd gesticht, over het tijdvak 1 Rei 1012 tot 30 April 1913. De voorwaarden van aanbesteding n nadere in lichtingen zijn te bekomen ten kantore van genoemd gesticht, eiken werkdag van 912 uur v.m. en van 2-5 uur n.m. l)e iuschrUving.biljetteu moeten cp zegel ge schreven en behoorlijk verzegeld portvrijvrtór MAANDAG 15 APRIL, 's avonds 10 nnr, zijn ingeleverd aan het gesticht te Castricum. - - -v i irigr ALKMAARSCTTWAREN

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 4