Van Houten s De beste voor den prijs LenteKuur H EEL wat menschen wier gezondheid benij denswaard is, danken de goede werking van geheel hun organisme aan het feit dat zij bij iedere verandering van jaargetijde een kleine versterkende en zuiverende kuur doen. Deze ver sterkende en zuiverende kuur bevrijdt het licham van alle onzuiverheden die er in zijn opgehoopt en versterkt alle organen. Het is een nieuw n op-dreef-brengen dat de beste resultaten geeft. Deze versterkende en zuive rende kuur is in het bijzonder aanbevolen voor de lente, en de personen die zorg hebben voor hun gezondheid, laten niet na hun lentekuur te doen met de Pink Pillen die een uitstekend zuiverend en versterkend middel zijn. PINK PILLEN buitTsTanu e STA 1) SIV 1 E u Aan het publiek kan hete oordeel worden gelaten, ofï inderdaad is 1 Kg. 1.50 to - 0.80 ^K?./0.42i Ho» -0.18 \LU\JLS IN K E RSONNES ALES De Pink Pillen geven bloed en krachten, zij wekken de eetlust op en bezorgen een uitmuntende spijsvertering. Zij wekken alle organen op en bevorderen alzoo de uitdrij ving der vergiften die gedurende het slechte jaargetijde in ons lichaam zijn opgehoopt. De Pink Pillen zuiveren het bloed en doen de roode vlakken, puisten en zweren verdwijnen. v wmzMZJ. mi iSMSËSS&EasBaasÈÈBBÊBB&mammgGssmmsÊsas&tlF Rona Cacao BE ONTPLOFFING IN DE WOL VEX STRAAT TE AMSTERDAM. Door de justitie wordt het onderzoek naar den ver onderstelden aanslag op 't huis van den loodgieters- patroon Hosseling, in do Wolvenstraat te Amsterdam voortgezet. Do politie moet op het spoor van het drietal gear resteerde loodgieters gekomen zijn, wijl haar bekeud werd, dat door eenige bestuurders der Loodgietersge- zellenvereen igi ng gelden werden bijeengebracht om een drietal vakgenooten den overtocht naar Amerika mogelijk te maken. De personen, voornemen® de reis over den Oceaan te ondernemen, waren reeds uit Amsterdam verdwe nen. Het onderzoek deT politie em de huiszoeking bij één hunner in de Van Hallstraat te Amsterdam, deed hunne verblijfplaats in Den Haag ontdekken. Bij dc arrestatie van het drietal en bij hunne fouilleering op het bureau Leidscheplein te Amsterdam werd in het bezit van één hunner een briefkaart gevonden, ge schreven door den secretaris van het nationaal Ar beidssecretariaat en behelzend' het verzoek aan een buitenlaudschen vriend van dien functionaris, om be doeld drietal eenigen tijd in veiligheid te brengen. De heer Kolthek is te dier zake door den rechter commissaris gehoord, evenals de voorzitter der Lood- gieteTsvereeniging Het Lam. oorts zijn met de gearresteerden verschillende werkwilligen uit de loodgietersstaking alsmede eenige loodgieterspatroons geconfronteerd, omdat men de ge detineerden er van verdenkt, ook aan verschillende an dere gewelddaden en sabotage-handeling schuldig to staan. EEN ERXSTIG RIJTUIG-ONGEVAL. Te Ba arn ontkwam Woensdagavond de familie Van den Bosch, van de Ilooge Vuursche, ternauwernood aan een ernstig ongeval. De paarden van het rijtuig, welke door mevrouw Van den Bosch werden gemend, sloegen op hol. Het rijtuig kwam in botsing met een telefoon- en lantaarnpaal en werd geheel vernield. Eén der paarden werd zoodanig gewond, dat het. moest worden afgemaakt. De familie, die op den phaëton was blijven zitten, kwam met den schrik vrij. PLAN 1913. Te Delft heeft de commissie voor Plnn 1913 onder voorzitterschap van den burgemeester vergaderd. Be sloten werd een tentoonstelling te houden van Delftsch aardewerk, welke dan een keurcollectie zou vormen. Men zal trachten haar in het „huis Lambert vau Meerten" te installeeren. Bovendien zal gehouden worden eene tentoonstelling van geschiedenis en oud heden van Delft en een van moderne Delftsche kunst nijverheid. Men zal trachten een waarborgfond® van 40.000 te vormen. EEN NIEUWE SPOORWEOIIAVEN TE HAARLEM. Daar de spoorweghaven aan dc Westergracht te Haarlem niet aan de eischen voldoet, hebben B. en W. den raad voorgesteld, een nieuwe te maken aan het Noorderspaarne bij het Vuilrak. De totale kosten worden geraamd op 500.000. ANTIEK GEVONDEN. Aan den oorweg onder Zoetermeer zijn bij het ver richten van graafwerk, bij den bouw van een woning, een antieke kruik en eenige borden gevonden. Dc borden werden bij het spitten zwaar beschadigd. AVONTURIERS. Twee jongelieden van 20 en 17 jaar, woonachtig te Wormerveer, begaven zich een paar dage® geleden naar Krommenie en maakten zich daar schuldig aan het stroopen van eieren. Een der personen, die door hen benadeeld zou worden, verraste hen, doch moest zich terugtrekken, wijl een der stroopers ee.n revolver op hem richtte en dteigde te schieten. Niettemin werd aangifte bij de politie gedaan en hoewel zij eerst naar Alkmaar waren getrokken, gelukte het der poli tie hen op te sporen. Dc revolver was echter reeds verdwenen. Het onderzoek leidde tot de ontdekking, dat dit wapen verkocht, was aan een kameraad, bij wien het met 40 scherpe patronen in beslag werd ge nomen. Arrestatie volgde en de straf zal vermoedelijk niet uitblijven. OUR OW O W t L. L. t /K At S te wijzigen in dezen zin, dat rentegarantie zal worden verleend voor een kapitaal van ten hoogste 3000 te gen eene rente van 4 op voorwaarde dat de eventu eel te maken winsten op het kapitaal zullen worden afgeschreven en dat de exploitatiekosten niet meer dan 4000 zullen bedragen. Dit voorstel, evenals dat om 2V2 bij te dragen in de voorloopige onkosten, werd met algemeene stemmen aangenomen. In behandeling kwam verder het in de vorige verga dering aangehouden verzoek van de afd. Schagen va.11 het X. O. G. om herziening van do salarissen der on derwijzers. De voorzitter deelde mede, dat B. en W. voorstellen afwijzend te beschikken. In de eerste plaats zijn do salarissen niet beneden andere gemeenten en is korten tijd geleden de verordening terzake nog herzien en voorts zijn B. en W. van oordeel, dat eene verhooging als tegemoetkoming voor de duurte een te groot offer zou vragen, aangezien dan ook de andere gemeente ambtenaren recht op een toeslag zouden hebben. Dit voorstel werd aangenomen met algemeene stem men. De rondvraag leverde niets op, waarna sluiting volgde. Verkrijgbaar K f 1,75 per doos en f 9 per zes doozenbij'^het Generaal-Depot der Pink Pillen, van Eeghenlaan 22, Amsterdam. Te Alkmaar bij Nierop en Slothouber, Langestraat 88. EEN GEVAARLIJK MENSCH. Aan een benedenhuis in de Ohmstraat te 's-Graven- hage schelde gisterochtend iemand aan, om een qui- tantie te presenteere®. De bewoner opende het straatdeurrnainpje en schoot daardoor met een revol ver in de richting van den man, die had aangescheld. Het schot miste, waarop de bedreigde ijlings heen ging en van het gebeurde aangifte deed bij de politie. De kogel was langs zijn arm gegaan en in do deurpost van een nabijgelegen woning gedrongen. De man, die het schot had gelost, werd gearresteerd; hij is, als verdacht van poging tot doodslag, ter be schikking van de justitie gesteld en naar het huis van bewaring overgebracht. DE LEIDSOHE GROENENQUAESTIE. Nader bericht men, dat de makers van 't libretto voor de Leidsche collegiumsreceptie tegen de wijziging- van hun zaak niet in verzet zijn gekomen, zoodat zij thans werkelijk tegen den 22sten dezer zullen worden gedagvaard. ANNIE PASCAL AANGEHOUDEN. Eindelijk is het der politie mogen gelukken de hand te leggen op de beruchte oplichtster en pseudo-aviatri- ce Annie Pacnl, over wier oplichtingstalent gedurende de laatste weken de meest fantastische verhalen in de pers de ronde deden. Gisterenavond is Annie Pascal in een lunchroom te Arnhem aangehouden. In haar bezit werd een porte feuille zonder eenig geld gevonden. Dat zij haar rol van aviatrice prachtig blijft door spelen moge blijken uit hare verklaring aan de politie, dut zij aan de eerst volgende rondvlucht wil deelne men. Heden zal zij voor den burgemeester van Kenkum worden geleid. GEEN BEZOEKEN MEER. De gemeenteraad van Zaandam nam Donderdag avond met algemeene stemmen een motie aan waarin verklaard wordt, dat de raadsleden geen bezoeken meer verlangen van voorgedragenen ter benoeming van leeraren M. O. en van onderwijzers en onderwij zeressen. deelde mede, dat de bekende ruilovereenkomst met den heer van der Molen bij den notaris Kroon wordt opgemaakt, alsmede, dat dé huur vau het huis van den Rijksveldwachter is opgezegd, doch dat tijdelijk eene andere woning is gehuurd. Besloten werd voor hem een nieuw huis te laten, bouwen op een terrein van den heer van der Molen, dat door hem aan de gemeen te wordt afgestaan op annuïteit. UIT STOMPETOREN. In de plaats van den heer K. Spaan die benoemdi is tot kerkvoogd is als notabel bij de Ned. Ilerv. Gem. gekozen do heer C. Kramer Glijnis. UIT SCHERM ERHORN. Predikb. Ie Paaschdag. Ned. Ilerv. kerk v.m. half 10, Ds. Groot te Oudorp. Oer. kerk vm. half 10 en m.m. half 2 preeklezen. 2e Paasohdag. Ned. Herv. kerk geen dienst. Ger. kerk v.m. half 10 preeklezen. WAARSCHUWING. Dc burgemeester van Schagen maakt in het Alg. Politieblad bekend, dat hij zich gaarne bereid ver klaart voor 't geven van inlichtingen aan personen, die in handelsrelatie wensehen te treden met II. Vel- leman, koopman aldaar. WEDSTRIJD FOKVEREENIG1NGEN. Aan den wedstrijd betreffende de organisatie en werking van Fokvereenigingen, uitgeschreven in ver band met de Nationale en Internationale Landbouw tentoonstelling te 's-Grnvenhage in 1912, nemen niet minder dan 28 vereenigingen deel, namelijk die te Minnertsga, Noordahuizum, Leeuwarden, de Wijk (2), Enschedé, Lenth, Ilarle, Brammen, Oude Rijn, Hoog- kar-pcl, Assendelft, Twisk, Wognum, Oostwoud, Blok ker, Ursem, Wieringerwaard, Poortugaal, Oud-Char- loi-, Xieuwenhoom, IJsselmonde, Abbenbroek, Roo sendaal, Wouw, Zcvcnbergsohe Hoek, Nieuwstadt cn Baexem. Het Dagelijksch Bestuur der Kon. Ned. Laudbouw- vereeuiging benoemde voor dezen wedstrijd de volgen de keuringscommissie: S. Koenen te Bennekom, voor zitten, C. Broekema, Leeuwarden, secretaris, en T. J. Swierstra, Arnhem, lid. UIT BROEK OP LANGENDIJK. *In de Woensdag voortgezette vergadering van den Raad, waarin ook de hoer Slot aanwezig was, werd het kohier van den hoofdelijken omslag vastgesteld op 2080, dat der hondenbelasting op 79. Op voorstel van de gasoommissde werd besloten het bouwen van den condensor en ammoniakwasscher te gunnen aan de hoeren G. J. Wispelwey Co te Zwolle voor 1218 en van den gashouder aan de heeren Gronemeijer Bauoh te Braekwede voor 20915. Besloten werd met. de vernieuwing der dorpsstraat voort te gaan, aanvangende bij den wethouder Kostelijk. De voorzit ter deelde mede, dat de heer Dr. Potter wegens ver trek zijn praktijk heeft overgedaan aan den heer Dr. Verdonk, van wien een adres ter tafel is om benoemd te worden tot het verrichten van doodschouw cn vacci natie, waarop gunstig werd beschikt. De voorzitter UIT OUDORP. Predikbeurten le Pnaschdag geen dienst. 2c Paaseh- dag v.m. 10 uur Ds. J. Ritter van Wommels. UIT KOEDIJK. De heer F. Bennik, officier van Gezondheid le klasse te Vlissinge®, heeft de benoeming tot gemeen te-geneesheer alhier aangenomen. BENOEMING HAVEN MEESTER. B. en W. bieden den Raad eene aanbeveling ter be noeming van een havenmeester aan, op welke aanbe veling door dit college zijn geplaatst: 1. II. de Boer, gepensionneerd opperschipper hij de Kon. Ned. Mari ne, te Alkmaar. 2. Q. H. van Opzeeland, gepension neerd zeilmaker-majoor bij de Kon. Ned. Marine, te Amsterdam. 3. J. C. Bender, gepensionneerd' schip- per-majoor bij de Kon. Ned. Marine, te Amsterdam. BENOEMING VAN EENE ONDERWIJZERES AAN DE 3e GEMEENTESCHOOL. Ter vervulling der vacature aan de 3e gemeente school, ontstaan door het verleend eervol ontslag aan Mej. M. Eshuis, bieden B. en W. de volgende voor dracht aan: 1. Mejuffr. J. J. van Altena, te Ruur- loo. 2. Mejuffr. A. C. Abcouwer, te Ben nebroek. 3. Mejuffr. C. A. M. vau 'tVeer, te Hoenderloo. HET MAKEN VAN EEN NIEUWE SCHA- PENBRUG. Door B. en W. wordt aan den Raad voorgesteld Burgemeester en Wethouders te machtigen tot het doen maken van een nieuwe Schapenbrug, op dezelfde plaats waar thans de oude brug zich bevindt, gecon strueerd van ijzer, omkleed met hout, volgens het door den directeur der gemeente-werken ontworpen nader plan, waarvan de kosten zijn geraamd op 9200. BENOEMD. In <le gisteren te Utrecht gehouden raadszitting werd benoemd tot tijdelijk leeraar in de Hebreeuwsche taal aan het Stedelijk Gymnasium, ds. P. J. Glnsz, doopsgezind predikant aldaar, vroeger alhier. DE AMBACHTSSCHOOL. De jaarlijksehe tentoonstelling in de Ambachts school werd hedenmiddag om 1 uur geopend en zal heden, morgen, Maandag en Dinsdag telkens des na middags van 1 tot 4 uur voor belangstellendën toegan kelijk zijn. En die belangstellenden behoeven niet alleen ge- venden te worden onder de talrijke leerlingen, die nu vergelijkingen kunnen maken tusschen hun en eens anders werk, onder de oudei's die gaarne zullen willen zien wat hun kinderen hebben gemaakt, maar ook on der degenen, die het ambnehtsonderwijs een goed hart toedragen. Talrijk zijn ook nu weer de teekeningen en de werkstukken, welke een zeer groote verscheiden heid aanbieden, die het verblijf in de school tijdens deze tentoonstelling daar aangenaam maakt. Door den voorzitter van het Bestuur der Ambachts school alhier, den heer Mr. E. II. G. van der Hoeven, heeft op Woensdag 3 April, des avonds 8 uur, in de Bestuurskamer de uitreiking plaats gehad' van de di ploma's enz. aan de leerlingen, die den vierjarigen cursus met vrucht gevolgd hebben. Met den volgenden uitslag: AVONDCURSUSSEN 1911—1912. Behangers en stoffeerders. Bevorderd van de le naar de 2e klasse. A. Zandbergen. Gerrit Zandber gen. Jurriaan Zandbergen. X iet bevorderd 1 leerling. Bevorderd van de 2e naar de 3e klasse. P. Admiraal. W. Timmer. N. Wortel. Bevorderd van de 3e naur de 4e klasse. N. Bijleveld. Het diploma niet toegekend aan 1 leerling. Schoenmakers. Bevorderd van de le naar de 2e klasse. W. Beemsterboer. Abrosius Hof. J. A. Ko gels. R. Zwart. Xiet bevorderd 3 leerlingen. Bevorderd van de 2c naar de 3e klasse. A. de Rooij. Xiet bevorderd 1 leerling". Bevorderd van de 3o naar de 4e klasse. C. Hoeben. M. Westerbeek. Diploma toegekend aan: Fokke Bruijn. Piet de Goede. Louweres A. Greve. Kleedermakers. Diploma toegekend aan: Trijntje Madderom—Leijen. Pieter Hartog Jzoon. Mnrtinus Sander. Johannes Terhaak. Xiet toegekend aan 4 leerlingen. Elisabeth Hulskamp heeft den cursus nog als h e r- h a 1 i tl g bezocht. Jacob de Rover, als voren. Pieter V erhngen, als voren. Al aren in het bezit van een di ploma. A. Maria Jansen, Maria J. van Ommen, Maria Ros kam, Johanna Schouten, Maria Tolle en Sijke Knaap zullen aan den volgenden cursus weder deelnemen. REMONSTR. KERK. Te beginnen met den eersten Paasehdag zal de dienst in de Remonstr. kerk om 10 uur aanvangen. PAASCHP AARDEN. In het Rott. Nieuwsblad lezen we, dat door den In or B. 1 erkaaiek, handelaar in slachtpaarden to Schiedam, aan den beer J. Pels alhier zeven z. g. 1 anschpaarden verkocht zijn, die op de fairbank aan 't openbaar slachthuis aldaar gewogen, tezamen het ko lossale gewicht van 5354 K.G. of gemiddeld 765 L-G. per stuk bereikten. De collectie had veel be kijks, te meer daar ze van uitmuntende kwaliteit was. l'RANKRIJK. Barones Coutriguy, die te zameti met haar zoon haar man verraderlijk had vermoord, werd onlangs ter dood veroordeeld door d© jury van Caens. President Fallières heeft haar gratie ge schonken en het doodvonnis veranderd in levenslange tuchthuisstraf. ENGELAND. De officieel© uitslag van dé stem ming der mijnwerkers is: 201.013 voor eu 244.011 te gen hervatting van den arbeid. Daar er geen meerderheid van tweederde der uitge brachte stemmen is, adviseert het uitvoerend comité tot hervatting van den arbeid. Of dit advies zal wor den opgevolgd, zal op de morgen te houden nationale conferentie worden beslist. De prins vau Wales heeft een cheque vau 500 pond sterling aan minister Burns gezonden ter leni ging van de ellende, door de mijnwerkersstaking ver oorzaakt. Met de bedragen, door den koning, koningin Mary en koningin Alexandra geschonken bedraagt dé totale som, door de koninklijke familie gegevens, dus 42.600 gulden. AMERIKA. De bond van huisvrouwen te Niew- 1 ork heeft V oensclag tegen, de duurte vau die levens middelen een betooging gehouden, welke zeer goed is geslaagd. De leden begaven zich gezamenlijk naar de markt om haar inkoopen te doen. De dames van do grooto wereld liepen met een mand aan den arm en kochten zeli, zonder tussehenkomst van haar dienstboden. Een fanfarecorps begeleidde de dames bij haar tocht. KORTE BERICHTEN. Volgens een bericht uit Frankfort vinden de Fran- sche auto-bandieten navolging in Duitschland. Daar hebben drie mannen in een auto een villa te Karna bij Essen beroofd en een 2000 mark meegenomen. Twee van hen werden gearresteerd. Het zijn gevaar lijke recidivisten. Bij een ontploffing- in de dynamietfabriek ..Avi- iiana te Rome werden 2 personen gedood en 15 ge wond. Rnrgeriyke Stand. ONDERTROUWD. 4 April. Jelle Mooij en Margrieta Frikkee. Jan Pronk en Grietje Hop. Cornelis Henricus Switzer en Pietertje Uitentuis. Michel M. r- tinus Josephus de Lang en Maartje Wiering. Hessel van der Kolk en Maria Elisabeth Klaverweijden. Alfred Ernest Johannis Tyndall en Aleida Johanna Brunklaus Alexander Wellensiek en Elisabeth Baren- dina Wijnanda Top. Cornelis Anthonius Maria Swaerts en Aagje Wagemaker. Ja cob Willem Johan Cock en Pietertje Pels OVERLEDEN. 4 April. Krijntje Schoen, gehuwd met Weije: t Wor tel 75 j. Beiijamin Meijer Cohen, 1 dag. Knngten en Wetenschappen. DE VIOLIERS. Tragi-Komedie in 4 bedrijven van Willem Schür- lann. Mark iolier is ramscher, een Jodenkoopman in on geregelde goederen die als Sachel in Heijennans Ghetto de negotie kent tot dé nagels van zijn dui men. Zaken zijn zaken goed. Maar in één zaak zitten volgens Mark Violier soms tien zaken, vraag echter niet welke. Is handel dan geen handel meer? Geld verdienen is zijn eenig princiep andere prin cipes en wandelstokken kan men er opnahouden als inen binnen is. Kieskeurig is hij niet als hij maar buiten de handen van het gerecht blijft en zoete winstjes kan maken, gaat het andere hem niets aan. Hijweet niets en wil niets weten, wanneer de kleine joodjes bij hem, den groot-koopman, den geldschieter, komen met hun masseltjes. n Hond is hij voor den handel. Toch heeft hij ge negenheid voor zijn oude moeder en warme liefde voor zij® dochter. Zijn Esther daar zal hij vreugde aan beleven, naar hij hoopt, maar het komt anders uit. Esther heeft hij zooveel mogelijk verre willen houden van zijn milieu, haar heeft hij, rijk wordend, naar Brussel gezonden, haar laten opvoeden en ontwikke len. Zoo groot is zijn liefdé voor haar, dat zij alleen hem de baas is, allen ka.n-ie an, zooals zijn zuster zegt, haar niet. Naast de liefde voor zijn dochter heeft Mark Violier n hartstocht den man aan den overkant er onder te brengen. Die man heeft een gemoderniseerd mode paleis, krijgt de sjiekste klanten. Bovendien heeft de vader van dien Christen Marks vader eens bedot en hem bijna in de gevangenis gebracht. De jonge Mau- rit-s van Keulen, employé van Mark, laat geen gele genheid glippen om dien van Es er onder te brengen, in de hoop dat voor de overwinning van den aartsvij and Esther zijn belooning zal zijn. Als hij zegevierend verkondigt, dat „hij, aan den overkant" „zit," dan is

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2