Degelijke grondstoffe». Zorgvuldige bewerking. Goed passende modellen. Onovertroffen in kwaliteit voor den prijs. Vuile Stroohoeden 'l*v CINEMA-AMERICAIN, Koningsweg. De Bloembollen bloeien le Heiloo, Limmen, Castricum, Heemskerk, Beverwijk, Velsen, Santpoort. Bioscope Moderne. Gebouw Diligentia. Kantoorbediende Grinlleverantie. Ilollandia's.Pad vinders Hotel-Restaurant PROOT, Openbare Uitvoering, Rederijkerskamer „DE ROOS", Xr ^0 tp A. BURGER, Alünwlii! Met- en tttscienbanK pgr vrij b&l* Bekwame TIMMERLIEDEN 150 M'. Riviergrint. Firma H. S. CLOECK, LAAT, hoek BOIERSTRAAT, mi, hoek BOTERSTRAAT. ONrnBRwus A D V E R T E N TI EN. Faillissement» km.it mm inwoning* NJEROP en SLOTHOU8ER, X>E3 SIjAVIM, Vraag Onderlinge Hypotheekbank voor iederSafid. Maatschappelijk Kapitaal ...f 2 000.0ÖU. Uitstaande Hypothecaire ïeeningen - 4.263.605.™ Reserve-Fondsen- 44.492.62 Voor wie rustig van mooi Kennemerland wil genieten, is een uitstapje per stoomtram AlkmaarVelsenHaarlem zeer aan te bevelen. iüiHÏ TWEE "W"JKES22. MiJST (beschrijving op de programma's). Wiöjees wan den looien, (prachtig gekleurde film). CAMHL.X.S X5ESMOUI-.IJVS, JHEJEKTO? OX3" iOJSSBES VftOUW, aankomende bediende, ongeveer 80 pond Ganzenveeren een KEUKENMEISJE, eene nette DIENSTBODE Yan. Sprits - Carré's- Slagroom-gebakjes. Oudegc*achf 245 9 O. U* PROOTe 1. Het Parelsnoer. 2. Dat is Engelsch. Alkmaar, Tel. 212. Firma H. S. CLOECK Alkmaar, Tel. 212. Van Hollands Noorderkwartier de grootste en meest moderne inrichtiüg, SPECIAAL voor Heeren- en Kinderkleeding, gemaakt en op maat. 1. PRINS Az,, Oudegracht 285b» HEDEN GEEN BEURS. ALFRED E. J. TYNDALL en JO A. BRUNKLAUS. Prijs per pakje voor 2 hoeden 15 Cts. Zondag en Maandag 2 voorstellingen, van 5—VU en van 8—11 uur. Agent voor Alkmaar: Di*i NOORDERBaNK. De tram vertrekt van Alkmaar (Nieuwlandersingel) om: 6.26; 7,43; 9.26; 10.46; 12.06; 1.46; 3.06; 4.23; 6.06; 7.23; 8.51; 10.16; 11.10. Zondag en Maandag (1ste en 2de Paaschdag) Entrée 50 en 30 ct. plus belasting. Aanvang 8 uur. Plaatsbespreken 10 ct. GEVRAAGD aan de Fabriek van P. H A M M E S Co. tr -rit ',r; Terstond gevraagd A. BAK. Bleeder maker», Klgeu werkpInatMen iukkhzUu. U lordci ui a hor*, El|;eii wcrkplH^tufii a la. oiHgnzUu- er uitbundige vreugde in dcu huize der ioliers cn Mark roept met een dankbare herinnering uit: Als vader dat had beleefd! Meer en meer krijgt Violier Van Es in zijn maelit. De groote zaak gaat achteruit en de eigenaar is ge dwongen bij den overbuurman uitstel te vragen van betaling van een wissel. Het slot is, dat hij den ge- heelen inventaris en den huur moet overdoen. Xu heeft Mark Violier den schoonsten dag zijns le vens bereikt de biljetten met zijn naam prijken op de ruiten van den overkant. Ilij is op het toppunt van zijn leven om onmiddellijk naar beneden te ploffen. In zijn grootste vreugde moet hij vernemen, dat Esther lief heeft den aartsvijand, den Christen, dien hij een stommeling schold, op wien hij zich heeft willen wreken voor den smaad en den hoon, den Jodeu aangedaan noemde van Es zelf niet de Violiers de kankers der maatschappij? Van Es jaagt hij de deur uit, maar Esther thans gesteld voor de keuze tussehen den beminde, dien ze lief heeft en den vader, dien ze lief had, tussehen den handelsman, dien ze heeft lee- ren hoogachten en den handelsman, van wiens prac- tijken ze steeds meer moest walgen, zij gaat met den jongen man, „den gojen," mee en verlaat haar vader. Gebroken is de zoo even nog zoo krachtige Violier zijn levensdoel is bereikt, zijn levensillusie gaat op liet zelfde oogenblik verloren. Vervloeken wil hij zijn dochter ondanks alles kan hij dat niet. Het stuk, waarover reeds veel is geschreven, ont leent o. i. zijn waarde vooral als milieu-schildering. Het is „Kleinmalerei" van uitnemende soort. Wat- een leven heerseht er daar in die huiskamer van Vio lier, hoe kleurig is dat leven geteekend, hoe raak ge typeerd. Eigenlijk is het te druk en geeft het te veel om het bij een eerste maal naar waarde te kunnen schatten. „De Violiers" behoort tot die stukken, wel ke men gaarne meer dan eens ziet, omdat dan de tal- looze typeerende trekjes van personen en toestanden, de bargoensehe woorden en de Oostersche gebaren be ter tot hun recht komen. Wie weet, of dezen zomer doet zich nog wel eens de gelegenheid voor om de eer ste kennismaking te hernieuwen.... Het spel was weer voortreffelijk. Voor jonge too- neclschrijvers moet het wel een aanmoediging zijn, dat aan de vertolking van de stukken door enkele ge zelschappen zooveel zorg' wordt besteed. En het „X. V. het Tooneel" neemt onder die gezelschappen een cereplaats in. De heer Jan Musch speelde de rol van Mark Violier. Vóór den aanvang kwam de heer Bossard, de admini strateur, meedeelen dat de heer Musch wegens koorts en een keelontsteking de toegevendheid van het pu bliek moest inroepen. Het was inderdaad te merken, dat 't spelen dezen bekwamen acteur niet gemakkelijk viel, dat hij zich zelf moest sparen, niet aan zijn rol kon „gnuiven". Wat zou hij anders bijv. met zijn si gaar die nu niet brandde en de rookwolken een furore gemaakt hebben! Wat zou hij zich meer heb ben gegeven, als hij niet telkens door angst voor een hoestbui moest laten weerhouden, zich af en toe door ten dro-nk water moest onderbreken! Ondanks deze stoornissen was het héél mooi, wat de heer Musch deed. Toch hopen wij, dat hij den boog niet al te strak zal spannen. Reeds dezer dagen hoorden we, dat hij rust noodig had. Moge hij haar spoedig nemen en niet te veel van zijn krachten blij ven eischeil! Wat speelde mevr. Snblairolles dc rol van de oude moeder mooi en wat liiekl ze haar opvatting getrouw vol. Ook mevr. Spoor-Carelsen als de levendige zuster met het Oostersche temperament, de eehte J iddesche koopvrouw, speelde merkwaardig goed. Mej. Marie Iïoltrop, als Esther, toonde, dat er too- neelbloed in haar aderen zit, haar in opstand komen togen haar omgeving, haar liefdesverklaring, haar af rekening met den vader, het was alles even goed als haar stille spel. De Joodsehe minnaar werd bij afwezigheid van den heer Mols dooi' den heer Stronheim zeer voldoende ge geven. Ook de andere dames en heeren werkten mede tot een uitstekende vertolking. Xa elk bedrijf werd eenige malen gehaald en dit succes was welverdiend. Overigens kon ook een zoo algemeen besproken stuk als „de Violiers" nog niet een geheel gevulde zaal trekken. E. C. II. Chr. B. in BOEKHOUDER' en aanverwante vakken ter opleiding veor praktijk en examens. Teleloon 229. Marktberichten. VOORLOOPIO KAASBERICHT. ALKMAAR, 5 April. Kaas. Kleine volvette met rijksmerk fkleine fabrieksbaas f 33.—, kleine boerenkaas f 32,commissie f 33.middelbare f 33.—. Aangevoerd 220 stapels, wegende 136000 Kilogram, Jwaaronder KG. volvette kleine f Handel stug. ALKMAAR, 5 April. Heden werden ter graanmar kt aangevoerd 350 H.L. Tarwe f 8,25 a 8.60, rogge f 0.— a 0,—, gerst f 0,— a 0,— id. chev. f 7.50 a a 7.75 haver f 4.75 a 5.60, paardeboonen f 0 a 0.—, bruine boonen f a 15,—citroen dito f 16,— a duiven dito f 0,— a 0,—, witte dito f 17,— a 20.karweizaad f erwten: groene f 18,— a 0,—, grauwe f 19.— a vale f PURMEREND, 4 April. Afslag-vereenigiug BEEM» STER PURMEREND en OMSTREKEN. Op de af- slagmarkt werd heden verhandeld Spinazie 27 h 63 ets. per mand. Raapstelen f 2.80 per 100 bos. BROEK OP LANGENDIJK, 5 April. 300 Witte kool f 5.a 76 baal uien f 4,30 a 4,40 per baal. Op den 6 April hopen onze geliefde Ouders, Behuwd- en Grootouders DIRK HOI' en HAARTJE KOELEMEIJ hunne 50-jarige Echtvereeuiglug te her- denken. Hunne kinderen, behuwd- en kleinkinderen. Stompetoren, 5 April 1912. Ondertrouwd: Hilversum, Eikbosscherweg 6. Bij vonnis der Arr. Rechtbank te Alkmaar, d d. 4 April 1912, is verklaard in nOia! van faillisse ment K. BRAATJE8, koffiehuishouder te C stri- enm, met benoeming van den E.A. Heer Mr. H. W. VAN TIENHOVEN. Rechter in gemelde Rechtbank, tot Rechter-Commissaris en van den ond-rgeteekende, Advocaat en Procureur aan het Kerkplein No. 9 te Alkmaar, tot Curator. Alkmaar, Mr. D. SLUIS 5 April 1912. Curator. worden zoo wit als sneeuw, wanneer men ze wascht met Alkmaar, Langestraat 8. 4 April. Ondertrouwd: JAN PRONK en GRIETJE HOP. Helder, Alkmaar, 4 APril 1912" Huwelijksvoltrekking 17 April a.s. Een WEDUWNAAR, werkman, 52 jaar, met 2 schoolgaande kinderen, P.O., weusehl kennisma king met Weduwe of Jongedame, om met goedvin den een huwelijk aan te gaan. Brieven worden franco ingewacht onder letter Z 236, bureau van dit blad. Net JONGMENSCII zoekt Brieven met prijsopgave onder letter A 236, bureau van dit blad. Verkrijgbaar bij: Drogisten te Alkmaar. NAMAAK verkrijgbaar k 10 Cents per pakje. VmiihI lieden tot en met 11 April als hoofdnummer: Groot Sensatie-drama in 3 afdeelingen naar de brochure van WILLIAM STEAD te Londen. Deze film heeft een lengte van 1000 meter en speelt één uur. Entrée 50, 35 en 35 ets. Opgericht 1896. te ABRHEM. Velperplelu 35. Deze Bank verstrekt GEUDER onder eerste hypothecair verband tegen matige rente, waarop een deel der WIRST wordt gerestitueerd, en stelt 1 O 'q en K/o u/y Band brieven in stukken van f 1000.f500. en f 250.verkrijgbaar door tusschenkomst van alle Bankiers. Groote Sensatiofilm in 3 afdeelingen naar den beroemden roman van d'Euuery, duurt 1 uur. Werd te Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Groningen avond aan avond voor uitverkochte zalen vertoond. een épisode uit do Fransohe Revolutie, (beschrijving op de programma's). lachsucces. Enz. Enz. Enz. Op een Kassiers- en Effectenkantoor te Alk- I maar, wordt voer spoedige in diensttreding go- vraagd een hekend met boekhouden en kantoor werkzaam-1 heden. Brieven met opgaaf van leeftijd, religie! enz., onder letter O 282, Bureau van dit blad. bjj Jb. BAKKER Pz., Boekelermeer, te Heiloo. op een FABRIEKSKANTOOR GEVRAAGD, vlug en accuraat werker. Opgaaf van leeftijd, godsdienst aan het bureau dezer courant onder letter S 235. Mevrouw BOSMAN—v. d. SLUIS te Rotterdam) vraagt tegen 1 M e i loon f 120, waschgeld f 26. Zich aan te melden bij mevr. BELONJE—BOSMAN, Nnssaulaan 41. bij Mejuffrouw WESTER, Luttik Oudorp No. 3, Alk Op 13 April 1913, 's middags 13 unr, zal ten Raadhuize der Gemeente Bergen publiek worden aanbesteed, de levering vnu De geheele hoeveelheid te leveren vóór 10 Mei 1912, ten behoeve van de gemeentewegen. Het Bestek ligt ten Raadhuize ter lezing. Burgemeester en Wethouders van Bergen, J. VAN REENEN. J. SWAAN, Wethouder. GEDTPE. RtRKETBAKKER. LAAT 146. E ALKMAAR. Opgericht 1814. Telefoon 187. TELEFOONNUMMERS 439 en 499. Koopt en verkoopt ebtques op Binnen- en Buitenland. Langeatrnat 70, ALKMAAR. Telefoon 43. Uitstekende Keuken. Uitzending vnu Diners. Zalen voer rarlfjeu, Vergaderingen, enz. Plat dn Junr 13- 3. Diner 5—7. Aanbevelend 9 te geven door de op MAARDAG 8 APRIL n s in het lokaal van Op te voeren 3tukken Drama in 3 bedrijven door C. J. ROOBOL. Blijspel in 1 bedrijf. Entrée 6<> t ent. Aanvang hitli acht.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 3