-TE» Th» vaii der Ntolt^ de R|jp. Boomkweekerij Tuinaanleg. D. J. BALDER, Dameskleedermaker, Spoorstraat 20 De Lange de Moraaz, 6 a 7000 pond Hooi Bouwterrein Noordhollandsch Landhouwcrediet. PROLÖNGATIëN. OP TO DATE Alkmaar-Amsterdam Vraagt A. de Luze et Fils. BORDEAUX Firma C. EEG. - rol li in Ihik - II a v e r ni o 11 Zelf Schilderen. Plegings bereide NIEROP en SLOTHOUBER. Puik best koehooi HEEREN-HOEDEN De Utrechlsche Voorschotbank. Heeren Mode-artikelen. Wed. Jac. van Beek, Schoutenstr. 18. Eerste Hygiënische Alkmaarsche Broodfabriek. geen brood zal worden bezorgd, Paaschfeest WONING-BUREAU, Mantels en Men. Laat 131. (a. d Vischmarkt). Lingerie-Bonneterle, Verdr.oord 117. De Tariefwet belast J. BAK, ZAADMMK1. boek KOOLTUIN. DE KINDERKLEEDING T E H U Ij R gevraagd een burgerwoonhuis Meubelen met f 360.000. LINOLEUM - WAS «Ituw NIEUW. )V A". 1906. per fleach f 0.95. Sinds japen In pakken van 5 ons 15 cent. f 2,40 per baaltje, 100 pond, P. D. Roozendaal, verstrekt Gelden tegen billijke rente op korten of langen termijn MET en ZONDER tusscbentijdsche aflossing Aan de Clientèle wordt hierdoor meegedeeld, dat den 2den Paaschdag ten einde liet personeel beide feestdagen vrij-af te kunnen geven. Beleefd wordt verxocht de bestellingen op den a.s. Zaterdag daarvoor eenigszins te willen regelen. DE DIRECTIE Nieuwe prijscourant op aan- vrage gratis verkrijgbaar. Agenten der Naamlooze Yennootschap „Nationaal Grondbezit" te 's-Gravenhage. De 4 0/o Obligation A 1 ÏOOO en f250,—zijn verkrijgbaar ten kantore Breedstraat A 10. Te bevragen bij Jb. TROMP, Noordeinde van Graft. van 3 tot 5 gulden per week. aan den Westerweg, Nassaulaan, NassaupleinEgmonderstraat Lamoraalatraat en Lindelaan. A. Q. DEN BOESTERD. Toussaintetr 0 Geen gevaar voor uitglijden. Geen vermoeiende arbeid meer. V V. en nog is de beste van alle Handels Venn. Anker-Maatschappij. verkrijgbaar in 48 versch llende kleuren. Vraagt, inzag klenrkaart en prijscourant. van best land, Houttil 64. Telefoon 356 ALKMAAR. CHIQUE] VORMEN. PRIMA QUALITEITEN. LAGU PHIJgEEV. Het Coniinissiefcantoor HOLLAND, Singel 265, Amsterdam. Voor het Vroorjaarseizoen brengen wij een overweldigende Collectie ZIE ETALAGE. "Ml WtKT CONCURREERENDE PRIJZEN. 45 Oonts f, per 3 maanden TULBAND. FIJN KRENTENBROOD. IiOORNSCHE BROEDER. JAC. BRUGMAN, NieuweslootB 96, nabij 't Postkantoor Onderstaande Perceelen zijn uitsluitend te bevragen aan het eerste en grootste Woning-bureau te Alkmaar van BAKKER GOVERS. GROOTE KEUZE DameH Handschoenen, Eden en Fantaelekonsen, Coraetten K. C. Reclame Jupon» (geitllfweerd Natfn) f 4,00. Groote kenze Linnen Boorden, Effea en Fanlanle Heeren Sokken. Fijne Heeren Dassen (zeltblnders) vanaf f 0,75 tot 1 3 00. UEEBEJf OVERHEMDEN Nieuw' (ROCK FAQON) Nieuw! in PERpAL, PIQUE, ZEPHIR, WASCHZIJDE en ZIJDE. Brieven letter W 286, bureau van dit blad. Te bevragen bij Anti-Tariefwet-Comitó Gemakkelijker - beter - goedkooper dan elke andere soort. De vloer licht inwrijven en eenige oogenblikken later lieht nawrjjven. 2_ 'HtnrT. Fan ALKMAAR O.8.—, IO— 8.80, 6 Van AMSTERDAM 6.SO. 9.8», 2.15, 4.—, 6 uur. Medoc Supérieur 1 Verkrijgbaar b(| s Engroa Grond- en Glansverf Drogisten. Alkmaar. bjj party prija lager. KOOLTUIN 25. WH vestigen uwe aandaebt op onze groote collectie WELKE UITMUNTEN DOOR (Directie: Mr. H. W. J. SANNES ena H. E. KOOPMANS VAN BOEKEREN) Inlichtingen verstrekt Aanbevelend Hoogachtend, k im <nu land een lénig Maandblad, uitsluitend gewijd aan kleedingitukken voor kinderen mn ém fongtien tot den twaalfjarigen leeftijd. Ieder Nommcr bevat 60 of 70 modellen van Horneten, Brookon, Mohorton, Jurken, Hoadun, Jasson en Mantola voor meisjes en jongens. By deze modellen Jtyn de uitvoerigste Knlppatra non, met behulp waarvan men alles gemakkelijk kan namaken. Ouder- 'arirrns'Cr/3!t> ^eet^eren>. °f die, waar de ouderen zijn. uitgegroeid, kunnen met behulp van „DEKINDER* KLEEDING", voor de jongeren vermaakt worden Nog vindt men in ieder Nommer, om de kinderen gezellig en nuttig bezig te houdenbehalve Versjes, Raadsels, Wedstrijden om prijzen en Kleine Vertellingen, ook tal van afbeeldingen met voorschriften, om uit garenklosjes, lucifersdoosjes en derf. aardig speelgoed te maken. De prijs is per drie maanden, franco naar alls plaatsen fo Nederland, slechts vijf-en-veertlg Gents. t.5S, a^e Boekhandelaren zijn proefnummers verkrijgbaar en worden bestellingen op ,DB KINDKRNLBS- DING aangenomen, evenals bij den Uitgever H. A. M. ROELAMTS, U Schiedam. HET ADRES Lindelaan 01, Alkmaar. SN*" Bestellingen voor buiten gelieve men vooral vroeg tydig oo te geven. TE KOOP: Een flink ingericht WINKELHUIS, «tasaoU op een der drukste standen van Alkmaar. Op een goeden stand een ruim WINKELHUIS, be staande uit een ruimen winkel, woonkamer, serre, keu ken, gang, boven 4 kamers en 2 zolderkamertjes met ruime zolder en achter het buis een flinken tuin met vrije steeg. Koopprijs billijk. Aanvaarding bij overeen komst. UIT DE HAND TE KOOP: Een prachtig op een der drukste punten van Alk maar gelegen BAKKERIJ annex LUNCHROOM, met geheel nieuwe inventaris, bevattende 3 apparte menten, waarvan 2 plaatsing voor 40 en één voor 20, alzoo geheel 100 personen kunnende plaatsen. Bewijzen van omzet voorhanden. Aanvaarding bij overeen komst. Een flink PERCEEL, werkplaats met bovenwoning, aan den Kennemerstraatweg, gem. Alkmaar. Een BURGERWONING, Verlengde Landstraat. Een prachtig nieuw solide gebouwd HEERENHUIS op een der mooiste standen te Alkmaar met prachtig uitzicht. Kooporijs billijk. Aanvaarding bij overeen komst. Een riant nieuw gebouwd ILEERENHUIS met TUIN, verhuurd voor 3 jaar, bijzonder geschikt voor soliede geldbelegging. 10000 vierkante Meter BOUWTERREIN, geheel of bij gedeelten, gelegen aan het Noord-Hollandsch Kanaal, bij- Alkmaar, zeer geschikt voor fabriekster rein of landingsterrein voor heeren Aviateurs. Om gezondheidsredenen uit de hand TE KOOP een best beklante DROGISTZAAK, 70 jaren bestaande. Prachtig en degelijk gebouwd perceel. Winkel, wo ning, pakhuis, tuin en saliuur en bergplaats voor ben zine. Alles bij elkander staande op een welvarend dorp, waaraan verbonden vele afnemers van nabij ge legen plaatsen. Boeken voor ernstige reflectanten ter inzage. Een flinke WONING, KANTOOR en twee PAK HUIZEN met ERF, te zamen groot 346 C.A. Te be vragen bij D. Blaauw, Baangracht No. 4, alsmede aan bet Woning-Bureau, Nieuwesloot 36. Bij de voormalige touwbaan, 3700 M2. TUIN GROND met daarbij staande Woning en Bergplaats, bijzonder geschikt voor fijnbouw. TE HUUR: Een flink PAKHUIS, staande Bleekerslaan, huur prijs 1.75 per week. Een degelijk gebouwd HEERENHUIS, staan de aan de Van Everdingenstraat te Alkmaar, onmid dellijk bij den Alkm. Hout, bevattende beneden 2 ka mers en suite met serre, vestibule, kelder en keuken. Boven 2 groote kamers en suite en twee kabinetjes, alles voorzien van gas en waterleiding, flinke tuin met achteruitgang. Aanvaarding direct, huurprijs bil lijk. Een PERCEEL, Heilo, in de Hondsbosschelaan. Huur 1.50 per week. Een PAKHUIS, staande Geest, huurprijs 1.50 per week. Aanvaarding direct. TWEE HEERENHUIZEN, bevattende kamers en suite met serre, vestibule, gang, keuken en bijkeuken, boven 2 groote en 2 kleine kamers, flinke zolder met dienstbodekamertje, gas, waterleiding, voor en achter tuintje, staande in de Van Everdingenstraat. Te be vragen bij BAKKER en GOVERS, Nieuwesloot 36, alsmede bij A. TIP, Oudegracht No. 173. Huurprijs billijk. Aanvaarding direct. Een PERCEEL, Liefdelaan. Huurprijs 1.45 per week. Aanvaarding direct. Een riant HEEiRENHUIS, staande aan den Ken nemerstraatweg op prachtigen stand, huurprijs 475 per jaar. Een flink HEERENHUIS, bevattende diverse ka mers, staande aan de Steinstraat, alles degelijk inge richt. Een PAKHUIS, staande Sint-Jacobstraat. Huur prijs 2.per week. Een riant ILEERENHUIS, staande aan de Bier kade, thans bewoond door den WelEd. Heer S. Krom. Huurprijs billijk. Aanvaarding Mei. Ter overname aangeboden Een KOEK- en BANKETBAKKERIJ met winkel en bakkerij-inventaris, op een der beste standen van Alkmaar. Overnemingssom billijk. N.V. T/k HERMS. COSTER ZOON, Alkmaar"

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 4