DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. 83 Honderd en veertiende Jaargang. 1912 ZATERDAG 6 APRIL. BINNENLAND. Dit nummer bestaat uit 3 bladen. EEN NE DER L. AVOND ZONDER NEDER LANDERS: ALKMAAR, 6 April. Altijd heeft de mensoliheid vierdagen noodig ge had, omdat deze stemden tot hooger geestelijk leven en edeler aandoeningen wekten, omdat deze haar wat- te zeggen hadden, iets meer en iets beters dan de an dere da ge tl van het jaar. Zoo komt Kerstmis in den donkersten tijd tot ons als een vriendelijk licht en spreekt ons van vrede op aarde, hetgeen een aansporing is om te- trachten naar vrede in ons zelf eu met onze medemenschen. Zoo is Paschen in het voorjaar het feest van bemoe diging, dat ons geloof eu vertrouwen versterken wil. De eerste Christenen herwonnen don moed op den Paasehmorgen, die de overwinning van het Leven op den Dood verkondigde. De stille week ging heen, haat, leugen en dood hadden overwonnen, liefde, waar heid en leven schenen verloren te zijn. Maar toen kwant de Paasehmorgen met haar blijde boodschap van de eind-overwinning. En nog altijd wordt- «leze dag beschouwd als ee.t dag van triumf. Hij predikt ons, dat geen graf het Leven heeft kun nen kluisteren, dat geen steen zwaar genoeg itn om «Ie Waarheid schuil te houden. Die gedachte bezielile Vondel, toen hij dezen regel neerschreef De Waerheit wort gedruckt, maer staet in 't etide boven. En schoon heeft de Vlaantsche dichter Pol de Mont tie blijde Paaseh-boodsehap in deze woorden weerge geven Voorwaar, wat uit der doodenschans- Ten hemel weer is opgevlogen, De Waarheid is 't, en 'tgraf heet' Logen! Haar vlecht' heel de aerd d'onwelkb'ren krans! Evenals wij ons gaarne een witte Kerstmis voor stellen, zoo denken wij ons ook het liefst een groene Paschen. Hoe schraal en guur de maand van dit Christen feest ook moge zijn, een lentefeest blijft het voor ons desondanks. Kerstfeest is het feest van den huiselijken haard, Paschen dat van de vrije natuur. De natuur ook zij spreekt in dit jaargetij van herleving na versterving. Eeu vrome stemming roept zij in den ernstigen menseh op, die in ontroering het telkenjare terugkeerende, maar altijd weer aangrijpen de wonderwerk gadeslaat. Laten de stedelingen gerust verklaren, dat- de lente omtrent Pinkster komt wie het voorrecht heeft buiten te wonen weet- beter. Ilij heeft den groei en de ontwikkeling reeds lang bespied, wanneer de ander de weder-opstanding plotseling, als met een schok, aanschouwt. Gelukkig komt er ook onder de stedelin gen meerdere belangstelling voor de natuur, welke haar bewonderaars afwisseling en genot verschaft. Evenals naar lente-warmte verlangt de menseh meer en meer naar lente-weelde. Hij zoekt de natuur, welke zijn leven rijker maakt, omdat haar ontluiken ook zijn oogen opent. In zijn gemoed ontstaat een ver andering 't Is of er bloemen open gaan, En lentenachtegalen slaan En strakke windslen breken! Nieuwe levenslust wordt opgewekt- in de uren van natuurgenot, nieuwe idealen bloeien op, nieuwe im pulsen botten uit. De harmonie in de natuur, verle vendigt het streven naar harmonie in zich zelf, ook in de verhouding tot zijn medemenschen. De natuur in het lentegetij verfrischt den geest, verrijkt het gemoed. Wij mogen de bekoring der beierende Pnas'chklokken ondergaan, wij mogen de stemmen van het alom ont wakend leven beluisteren, toeven in bedehuis of iu de natuur, steeds hooren wij thans verkondigen den tri umf van wat waar is en goed. Onverwinlijk is dit. Het kan tijdelijk worden bemoeilijkt, maar nooit blijvend worden belemmerd. De steen zal worden afgewenteld de windselen zullen worden verbroken Wat wij voor waars en voor goeds hebben gedaan zal blijven, en al me ge liet misschien niet altijd wor den opgemerkt, het bestaat en komt vanzelf weer voor den dag. Partijen ontstaan en verdwijnen zij kunnen de vrije ontwikkeling van goede beginselen belemmeren maar die beginselen zelve zijn onvernietigbaar, zullen 11a jaren langen strijd misschien, weer opkomen. Zij zijn als de zonnestralen, die in den wintertijd door wolken en nevelen verduisterd en verkild het aardrijk bereiken maar in de lente, mild en helder, de dorre aarde een nieuwen, schoonen tooi schenken. In het leven der menschen en der volkeren, 111 het heele wereld-gebeuren, alom zien we ten slotte de zelfde verschijnselen. De bloeitijd komt en gaat, maar het goede blijft het moge een poos stil liggen en doodsch zijn als het waard is te herleven, dan zal het. herleven. Pasehen is daar om ons te herinneren aan den tri umf van de waarheid, 0111 ons geestelijk leven te lou teren, om het geloof te hernieuwen aan den opbloei, ook in de wereld der zedelijke gedachten. TEGENBEZOEK AAN PARIJS. Te Parijs wordt verwacht, dat het tegenbezoek van 11. M. de lvoniugin aan president Fallières zal vallen tusschen 1 en 3 Juni a.s., gedurende welke dagen H. M. in de Fransche hoofdstad zal verblijven. Gemeugd nlentts. ANNIE PASCAL AANGEHOUDEN. In verband met de aanhouding van Annie Pascal wordt uit Arnhem nog het volgende medegedeeld: In den ïnelksalon waar Annie Pascal is aangehou den, kwam zij voor de eerste maal den vorigen zomer. De juffrouw uit den salon was toen iu gesprek met «enige personen, uit Zeeland afkomstig. Het gesprek kwam op Zeeland en Zeeuwsche personen en toestan den en ook op ds. Helder uit Zierikzee, dien de juf frouw persoonlijk kende, aangezien ds. Helder boveu haar had gewoond. Terwijl «Ut gesprek gevoerd werd, was Annie Pascal in den salon aanwezig en toen de Zeeuwen vertrokken waren, vroeg zij de juffrouw of zij eens bij baar kwam zitten -•« wat met haar te praten, daar zij ook ds. Helder persoonlijk kende, zij was n.l. een nichtje van den dominee. De juffrouw keek daar zeer vreemd van op, daar zij nog nooit van een nichtje van dominee Helder had gehoord. Anuie Pascal hield echter vol en nadat men nog eenigen tijd had gepraat, vertrok zij. Ds. Helder kwam juist dien zomer te Arnhem logee- ren en bezocht ook den melksalou. Het- gesprek kwam op het „nichtje" en nu bleek dat Annie Pascal de juffrouw bail trachten iets op de mouw te spelden. Daarna kreeg ds. Helder te Zierikzee bezoek van «Ie pseudo aviatriee die hem geld te leen vroeg, aan welk verzoek niet werd voldaan. Toen zij met hetzelfde verzoek weer in den ïnelksalon terugkwam men had iutussclien in de kranten de romantische verhalen om trent haar persoon gelezen kon zij eveneens onver lichter zake vertrekken. Zij was niet in staat «Ie door baar gemaakte vertering te betalen. Geheel anders was het veertien dagen later, toen zij met een zak vol geld kwam aanzetten met de bewering dat zij juist uit haar auto kwam, dat zij het vreeselijk koud had en behoefte had aan wat warme dranken. Na dien had men niets meer van haar bemerkt, tot Donderdagavond, toen zij weer eeuigo versnaperingen kwam nuttigen. Nog had men haar vrij uit laten gaan, indien niet toevalligerwijs een ander persoon den ïnelksalon had bezocht, wien men Annie Pascal aanwees en die zich onmiddellijk in verbinding stel de met de politie. Terstond kwam een tweetal re chercheurs in den salon. Op den vraag wie zij was deelde zij mede dat zij juffrouw Helder was eu op weg van Berlijn naar Amsterdam. De politie nam hiermee geen genoegen, noodigde de lang gezochte uit de door haar gemaakte vertering te betalen, waartoe zij niet in staat bleek. Onder belofte aan de houdster van den melksalou dat zij om vijf uur haar schuld kwam voldoen, vertrok zij met de rechercheurs naar het politiebureau om., ter beschikking van den officier van justitie te worden gesteld. Bioscoop gezien, hoe 11 klein jongetje van 5 of 6 jaar verliefd raakte op de pianojuffrouw! Erg aardig. 00111, vooral toen hij teil slotte n flink pak voor zijn broek kreeg van de juffrouw zelf. Eu ilan hebben ze ook al eens vertoond, hoe 11 «let- tig gekleeil heer met 'n fijnen Imogen hoed op, bij de Apachen dansen gaat leeren. En dat is veel woester dan wij het hier leeren. En dan hadt IT moeten zien, hoe die meneer op n groote deftige partij zijne dame tegen den grond gooi de! Nu, maar oom, II weet niet, hoe mooi dat alles is! Ik geloof ook, «lat ik al wed 11 beetje zou kunnen in breken, want die mooie vertooningen van dieven, in brekers, roovers en moordenaars, ze zijn vreeselijk mooi, oom. V moet noodzakelijk toch ook eens gaat) kijken, 't Is een keurige zaal, met fijn gekleede en heel beleefde livereibedienden Beste jongen, zei ik, toen hij eindelijk, buiten adem, even ophield, 't is zulk mooi weer. Ga eens n beetje ii den tuin aan je bloemperkje werken, er staat daar ook heel wat onkruid in! En toen hij weg was, bleef ik onwillekeurig vol van al het beschrevene moois, dat de aardige jongen ge zien bail, evengoed als tal van andere lieve jongens en meisjes, 0111 niet te spreken van de velen, die uit boeren- en burgerstand van al dat fraais genoten moe ten hebben! De lock der bedrogen rouw, Zondige iefde, diefstal eu moord! En ik zei half hardop: ,,'t ls tocli 'n mooi «ling, zoo'11 bioscoop, vooral voor kinde ren en voor onze landelijke dorpsjeugd, ja, vooral voor onze eigen kinderen. Het verrijkt de gedachten, et vult de verbeelding met dingen, waarover ze nooit zoude 11 gedacht hebben, het geeftr groote veelzijdige ntwikkeling!" Terstond deed K. aangifte l«At Rntidhuize-en w«>rd een onderzoek ingesteld. Dokter de Goeje en de po litie bevonden dat de ongelukkige boven op zijn hoofd een verdachte plek had, waarvan aan de hoogere au toriteiten kennis werd gegeven. Den volgenden morgen is het parket uit Alkmaar overgekomen, 0111 het onderzoek voort te zetten. Het lijk werd in beslag genomen en gerechtelijk ge schouwd. Met den substituut-officier van justitie, den reoli- ter-commissaris en den griftier waren ook overgeko men dokter vnn Kleef en de rijksveldwachter van Keu len. Van den uitslag van het onderzoek is nog niets be kend. TJIT VENHUIZEN. Beroepen bij de Ned. Hervormde kerk te Watergang Is. W. A. F. van Dijk te Venhuizen. HET GROOTE SPOORWEGPLAN. Meu zal zich herinneren hoe we eenigen tijd geleden mededeelden dat de kosten van uitvoering der nieuwe plannen voor de spoorwegverbetering, waarbij dan hei station Weesperpoort te Amsterdam komt te vervallen en een nieuw station, te noemen Station Oosterpark, zal worden gebouwd, ongeveer 25 millioen gulden zou den bedragen. Naar wij vernamen zijn deze plannen thans ten stadhuize door B. en W. van Amsterdam van de re geering ontvangen om hierop advies uit te brengen, met de mededeeling dat de gemeente Amsterdam tot ten bedrag van 4 millioen gulden in deze kosten van uitvoering zal moeten bijdragen. Ten stadhuize heeft men deze plannen met groote ingenomenheid begroet. Binnenkort kan van B. en W. een voordracht wor den tegemoet gezien, waarin zij den raad voorstellen het vereischte bedrtig, 11.I. deze 4 millioen, te voteeren De moeilijke kwestie van de hoogbaan-spoorwegver- binding vanaf station Oosterpark na air het Centraal station (viaduct) is in het nieuwe plan op zeer bevre digende wijze opgelost. (Maasbode). HET PORTRET VAN DE PRINSES. De Rechtbank te Amsterdam heeft vonnis gewezen in de zaak tegen een winkelier in prentbriefkaarten die in zijn winkel in de Kalverstraat, genaamd „The Dutch Shop," prentbriefkaarten had verkocht met het jiortret van Prinses Juliana. Hij had die laten na drukken uit den Cadetten-Almanak van de Kon. Mi! Akademie te Breda en had daardoor inbreuk gemaakt op liet auteursrecht van den uitgever der Almanak te Breda. De Rechtbank veroordeelde den winkelier tot 200 gulden boete, subs. 80 dagen hechtenis. De eisch was 50 boete of 20 dagen. DE BIOSCOPE. Keu satirisch stukje uit een artikel, onderteekeml „O. A. en Co.'' in het Vrijzinnig Weekblad voor de Vel uwe: „Ilè, oom Autonie, wat was 't mooi! Prachtig prachtig, verbazend! mooi!" „Zoo, beste jongen, ben je daar? Waar heb je 't nou eigenlijk over?" „Wel, over de Bioscoop op de Markt, in dat prac tige lokaal. Alles ziet er even keurig uit. E11 mooi Kijk. oom, nou hebben we geluid: De Vloek van de be drogen Vrouw, en vóór een paar weken hadden we: Zondige Liefde! Nou, dat weet U immprs ook wel? Ze reden met die vierkante kast op wielen, waarop de mooiste schilderijen staan, nog het heele dorp er mee rond! Ook Thanhouser (sic) stond er van de week op En zegt U eens, oom, ben ik eigenlijk al niet te ou«l 0111 te trouwen ....Ik keek den zoowat 10- of 11-jarigen opgewon den knaap eens aan, en wist zoo gauw niet. wat ik moest antwoorden. „Ja ziet IT, oom Antonie, laatst hebben we in de UIT S1NT-PANCRAS. Gedurende het le kwartaal van 1912 is door 20 -paardors in de schoolspaarbank ingelegd! J (14.69; op gevraagd werd 55, zoodat het tegoed vermeerderde niet 9.69. Ofschoon het ruwe, kille weer der laatste dagen niet zeer bevorderlijk was voor den bloei der bloemen, leveren de tulpenvelden toch reeds een schoon gezicht op. Roode, witte en gele tulpen vertoonen zich op «le akkers langs «le wegen en in 't Ambacht. Bij zonnig weder volgen weldra de latere soorten en de dubbele, zoodat liet dan een genot zal zijn dit alles in oogen- ehouw te nemen. EEN DRAMA. 'tGing den varkensslager Ch. D. L. in de le vau Swindenstraat te Amsterdam in den laatsten tijd zeer slecht. De zaak ging hard achteruit en Donderdag werd floor de rechtbank L.'s faillissement uitgespro ken. Dit schijnt wel de aanleiding tot een wanhoops daad geweest^te zijn. Toen gisterochtend vroeg een der knechts in de zaak kwam, zag hij tot zijne verwondering niemand. De gordijnen waren nog neergelaten en in huis werd geen geluid vernomen. De jonge man had t al vreemd gevonden, dat hij den vorigen avond van den baas de huissleutel meegekregen liad. Dit was nog nooit geschied. Meestal deed '- ochtends do juffrouw open. De knecht die eerst dacht dat de patroon en zijne vrouw spoorloos verdwenen waren, besloot toch maar even naar de slaapkamer te gaan. De deu«r was op slot. Hij waarschuwde toen een politieagent, die door het benedenhuis den tuin bereikte on met behulp van een laddertje bij hef. raam van liet echtpaar L. kwam. De ruit werd stuk geslagen en toen bleek wel dra, wat men al flauw was gaan vermoeden. Door gas- verstikking had de slager een einde aan zijn leven 011 ook aan dat van zijne vrouw gemaakt. Het- gas stroomde nog vrij wel uit een pijpleiding, waar een or nament aangehangen had. Dit scheen de slachter er afgeschroefd te hebben. De inderhaast door «le poli tie ontboden geneesheeren konden niet anders dan bij beide personen de dood constateeren. De lijken ble ven gisteren in liet perceel liggen zooals ze gevonden waren. Den geheelen «lag stonden er telkens v< nieuwsgierigen voor het huis. NOG EEN APRILGRAP. Op een kantoor hier ter stedo draagt, de oudste klerk een bril. Rij den aanvang van den kantoortijd is de patroon Maandagmorgen reeds present. Klerk stapt binnen en kijkt ietwat vreemd, dat df' patroon 11I aanwezig is. „Goeden morgen, meneer." „Morgen.... Wat zie ik, heb je al twee glaasjes op Kantoorklerk onthutst, kijkt zijn patroon met groo te oogen aan. „Ja zeker, ik zie het." liet wordt den klerk te machtig en stamelend hij: „Dan hebben ze me verraden!" Tableau!! -CO. H. Ct») zegt Naar de gings geval VERGIFTIGDE BOONTJES. Nijm. Ct. verneemt, komt het vergifti- van het gezin W. te Nijmegen, waarvan we onlangs melding maakten, tengevolge waarvan een zesjarig meisje is overleden, op het volgende neer: I11 den tegenwoordigen duren tijd is men er toe gekomen, ter vervanging van bruine boonen, zoogenaamde Rati- goonboontjes te eten, die per kop 6 cents kosten, ter wijl voor dezelfde hoeveelheid bruine boonen 18 ets. moet worden betaald. Het zijn de uit Indië voor vee voeder geïmporteerde Kratok-boontjes, een soort grij ze, gespikkelde en paarsche boonen, die een belangrijk gehalte aan blauwzuur bevatten, in het bijzonder de paarsche. Opgezet- met veel water en goed afgekookt, zijn «lez« boonen als voedsel voor liet vee onschadelijk. oor den menseh blijkbaar niet. -temeer nog waar zij te gelijk met aardappelen werden gekookt en deze dus ook van liet blauwzuurhoudend water doortrokken werden. Te Rotterdam is in 1905 onder de bootwerkers op dezelfde wijze een massa-vergiftiging geconstateerd. In het laboratorium van den Gem. Keuringsdienst te Nijmegen is deze zaak nauwkeurig onderzocht en, naar bovengenoemd blad verneemt, zijn er maatrege Ion genomen0111 de nog bij winkeliers aanwezige boo nen te verwijderen. UIT HEER-HUGOWAARD. Alhier is opgericht een vereeniging tot verbetering der volkshuisvesting in deze gemeente, bestaande uit 7 personen. Het bestuur is samengesteld als volgt: De heer W. van Slooten, voorzitter; de heer 1' Kooiman, secretaris; de heer Jb. Beerse, penning meester. De goedkeuring op «le ontworpen statuten zal wor den aangevraagd. De vereeniging zal genaamd zijn „Ilugowaards behing." Thans i- het een feit geworden dat alhier een Coöperatieve Zuivelfabriek zal worden opgericht, ter- iin edelijk zal het gebouw gesticht worden nabij de s.poorhalte Middenweg. Yoorloopig zal met de me van ongeveer driehonderd koeien worden begonnen. VAN W1ERINGEN. Te Stroe, op liet eiland Wievingen, wilde de land man O. Kuut voor zijne schapen water halen uit een put in een nabijgelegen weide. In de weide gekomen, zag hij op ongeveer een meter van den put een spade en een emmer liggen en de put zelf geopend. Toen hij daarin keek, zag hij tot zijn grooten schrik boven liet water de kruin van eeu me 11- -sehenhoofd uitsteken; blijkbaar van een man, die j rechtop in den put stond. Met inspanning van al zijne kracht trok bij den man, bij wien de levensgeesten reeds geweken waren, er uit. Het bleek te zijn de landman P. Cz. Everts, aldaar, een welgesteld, oppassend eenvoudig man getrouwd en vader van twee kinderen; die met vrouw en kinderen zeer gelukkig leefde. TWEEDE PAASCIIDAO. Op een vergadering van lTelmonsehe fabrikanten, welke vergadering ten doel had liet bespreken vau eventueel werken op 2e Pnnsehdag is men niet tot een algemeene overeenkomst gekomen, zoodat te Helmond op 2e Paaschdag gedeeltelijk wèl en gedeeltelijk niét zal gewerkt worden. De Nederlandsche Vereeniging Weldadigheid te Brussel heeft 22 Febr. een concert- gegeven om haar inkomsten te vermeerderen. Zij noodigde bet Hol- lundsche Residentie-orkest, onder den Hollandschen leider Baron Van Zuylon van Njtevelt, uit. I11 rechtmatige verontwaardiging schrijft ons een jTzaghebbeiid lid van het A. N. V.: .En wat gebeurt? Een buitenlandscho zangeres wordt meegenomen en uitsluitend werken van buiten- lnndsche meesters worden gespeeld; terwijl we hier, bij wijze van spreken, „stikken" in goede, beste en uit stekende zangkunstenaren, onder wie wereldberoem- de." Ook zijn er prachtige orkestwerken door jonge Hol- Inndseho componisten geschreven. .En «lat alles wordt heel gewoon dood gezwegen." (Neerlandia). KORTE BERICHTEN. Men meldt uit Loosduinen, dat- het Leger des Heils de beschikking heeft gekregen over een fLink terrein bij het landgoed Oekenburgh. Het moet de bedoeling zijn daar een herstellingsoord voor drank zuchtigen te stichten. Kerkvoogden van de Herv. Gem. te Hallum Fr.) hebben afgewezen liet verzoek van de Gerefor meerde gemeente aldaar, om tijdens liet verbouwen van linar kerk, voor hare godsdienstoefeningen ge bruik te mogen maken van het kerkgebouw der Ilerv. gemeente. De godsdienstoefeningen zullen nu tijde lijk in eene schuur gehouden worden. Nu weer is te Haarlem een dame vau den Scho tersingel door een oplichter beetgenomen. Aan haar woning vervoegde zich een jongmeusch, dat zich uit gaf voor jhr. dr. R. S. Hij had' zijn tasehje in den Irein laten staan, kon nu niet naar Amersfoort komen en verzocht daarom 2. Aon het opgegeven adres te Amersfoort is jhr. dr. R. S. niet bekeml. Men gelooft dat «leze jonkheer en dr. W. de Br., die iemand te Amsterdam ««pgelieht heeft, ren en dezelfde persoon zijn. 'n LEELIJKE AAP. Bij de bijzondere school te Joure vertoonde een man ■11 kleinen aap. Hij liet op het schoolplein het dier tje van een muur springen. De eerste maal ging dit goed, de tweede toer liep minder naar genoegen af. Het beestje sprong juist op den schouder van den ne genjarigen Marten vnn der V. uit Broek, 't Jongetje loeg van zich, met het gevolg, dat de aap hem dn rechterpink bijna geheel afbeet. Dr. Slnytor, dadelijk geroepen, moest oogenblikkelijk tot amputatie van de pink overgaan. UIT BERGEN. De arbeider C. Vrasdonk. werkzaam aan de steen fabriek alhier, had Donderdagmiddag het ongeluk met zijn been tusschen twee zandlwagens te geraken, waar oor hij zich ernstig kwetste. De arbeider J. v. Won deren zou hem per rijtuig naar zijn woning vervoeren en leende met dit doel een disselwagen van den lieer Koopman. Daar diens paard ver in het land liep, be sloot men het paard van de fabriek aan te spannen. Dit anders makke paard sloeg dadelijk op hol, waar door v. Wonderen nder den wagen geraakte en dezen over zich heen kreeg. Ernstig aap den schouder ge kwetst, werden beide arbeiders per rijtuig naar hunne woningen gebracht.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1