DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN Cacao DE VOLKSDRANK De beste voer den prijs/ Om het koude goud. VAN HOUTENS No. 84 Honderd en veertiende Jaargang. 1912 DINSDAG 9 APRIL. bij uitnemendheid. FEUILLETON. B1JN IS KIS L AND. is bestemd om te worden: GOED en GOEDKOOP. VOEDEND en GEMAKKELIJK VERTEERBAAR. 1 Kg. 1.50 y2 - o.8o VqKq. ƒ0.42* VlO» - 0-18 OÜRANT. ALKMAAR, 9 April. De blijde Paaschboodschap van de internationale politiek was het bericht over het einde van de sta king der Engelsehe mijnwerkers, zoo ontzaglijk in haar omvang en zoo ernstig in haar gevolgen, niet slechts voor Engeland, maar ook voor .de vele andere landen, welke op de Engelsehe steenkolen aangewezen zijn. Wel is waar bleek bij de gehouden stemming, dat een aanzienlijke meerderheid der stakers vóór het doorzetten van de staking was het stond 244011 te gen 201103 maar het bestuur gaf den raad haar op te heffen en op de Zaterdag samengekomen bijeen komst van ïnijnwerkersvertegenwoordigers werd met 440 tegen 125 stemmen besloten het werk heden te hervatten. Gemeld wordt, dat de gezamenlijke weerstandskas- sen, die bij het begin der staking 24 milliocn gulden rijk waren, zijn geslonken tot 9.600.000 gulden, terwijl van twintig mijndistricten negen geheel zonder mid delen zijn. Het Koninklijk huis gaf door het schen ken van giften het voorbeeld en ook de Engelsehe adel hielp mee om het leed te verzachten der gezinnen, die door de werkstaking werden getroffen. Inmiddels Roman uit het Duitseh GEORG HARTWIG. 6) o- „Als een dokter altijd over één ding met een pa tiënt spreekt, dan wordt deze natuurlijk ten slotte ge heel voor de meening van den dokter gewonnen. En dan, Ella steunde den dokter ook nog. Je weet, dat Ella alles voor hem was. Nu, er kwam niets van, ook niet omdat hij allengs achteruit ging. Toen men hem dien avond belette een tweede maal te schieten, was hij volkomen krankzinnig. Ik had het zien aankomen. Als iemand uren lang, bij nacht en dag, in zijn kamer op en neer loopt en steeds in zichzelf spreekt, zonder ophouden, dan is de crisis nabij." „Arme, arme vrouw!" fluisterde mevrouw Bacli- mann ontroerd. „Zoo getroffen te worden in den bloei des levens. Ik heb altijd hooren zeggen, dat Ileinrich Bichenbaeh een gevoclsmensch was." „Die „gevoelsmenschen", zei Fidelia fijn lachend, „zijn een plaag voor hun omgeving, anders niet. Zij laten zich door allerlei indrukken beïnvloeden en uit het goede humeur brengen en een ander moet daar dan maar onder lijden. Ik houd meer van energie, levenslust i De violen zetten een galop in. Midden in de zaal stond een mand met bouquetjes, waaruit de dames er een mochten nemen om het aan dien heer aan te bie den, met wien zij den volgenden dans wilden doen. Ella ging vlug naar de bloemen greep een bou- quetje en liep er mee naar Willi Bachmann, die een tamelijk banna! gesprek met IJte voerde. Snol nam zij zijn arm en zweefde met hem weg. „Wat een lief wezentje ben jij toch", fluisterde hij haar in het oor. „Ik heb bij de cadeautjes een bijzon der mooi dingetje voor jou uitgezocht. Ik zal het is door de staking verkregen, dat in Engeland een wet op het minimumloon tot stand gekomen is. Het Era use he volk is in de Pnaschweek ver blijd door de mededeeling van een verdrag met den >ultan van Marokko, Moelai Hafid, waarbij Frankrijk- protectoraat over Marokko werd ingesteld. De sultan heeft nu vrijwel niets meer te zeggen in het land zijner vaderen. Een Engelsch schrijver heef' er dezer dagen nog eens op gewezen, hoe «lit gegaan is. Frankrijk drong Moelai Hafid een leening op. waarvan hij de rente niet kon betalen, zoodat hij zijn onderdanen zware lasten moest opleggen, hetgeen ten slotte aanleidiug gaf tot opstanden. Frnnsehe troepen kwamen hulp verleenen zoo kwam Marokko in de schuld. Als waarborg voor liet geleende g«4d nam Frankrijk het beheer der invoerrechten en het was hierdoor feitelijk baas in Marokko. Nieuwe onlusten gaven aanleiding tot bezetting van Fez, dat ondanks ren desbetreffende belofte niet meer ontruimd werd. En .thans heeft Frankrijk het beschermheerschap. Evenals in Tunis leidt de Frausche regeering thans de buitenlandscho betrekkingen en het binnenlandsoh bestuur van Marokko, nlleen hebben de andere mo gendheden, in het bijzonder Duitschland, door verdra gen hun materieele belangen op economisch gebied tijdig kunnen behartigen. In de Temps wordt de Fransche politiek olievlck- staatkunde genoemd: „Wij zullen ons uitbreiden als een olievlek, van het middelpunt stralen trekkend,e tot den omtrek." Dat zou dus zijn de annexatie, maar die zullen «le andere mogendheden wel verhinderen. Eerst moet Frankrijk maar zien, liet met Spanje eens te worden dat houdt ook heel wat! en dan, al hervormend zijn invloed trachten te vergrooten. De Marokkanen zullen wellicht echter zorgen, dat de vruchten der Afrikuansche politiek niet al te spoedig en al te ge makkelijk in den Fransehen schoot Vallen. H o n g a r ij e heeft allerminst een „stille week" gehad. Er is in het parlement eenige dagen achtereen door de oppositie gedebatteerd over het bekende schrijven van den koning, dat tenslotte op verzoek van den minister-president voor kennisgeving werd aange nomen. Den 12den April worden de beraadslagingen over de legc-nvetten voortgezet en dan zal spoedig blij ken of de partijen der heeren Kossuth en Just hun obstructie verder zullen voeren, dan wel of ze bereid zijn tot toegeven, nu bekend is, dat de minister-pres. een volmacht van den koning heeft om liet parlement te ontbinden en daarvan gebruik zal maken, wanneer aan de dwarsdrijverij een einde komt. Uiterst kras trad de Hongaarsche regeering in Kroatië op. Een nieuwe landdag komt er voorloopig ni'et in de plaats van den ontbondene, de benoemde gouverneur is bekleed met schier dictatoriale macht, do staat van beleg is afgekondigd, de censuur op de dagbladpers ingevoerd. Het staat echter te bezien of deze politiek van de sterke hand wel in staat is een bevolking te onderdrukken, welke streeft naar vrij making, naar een onafhankelijk gebied. Alvorens stil te staan bij Rusland, willen we even een I'aasch-anecdote vertellen, welke dateert uit den tijd van Nicolaas I, toen het .Tsarenrijk vergroot maar de schatkist geledigd werd. De ministers brachten den Tsaar op het Paaschfeest allen een ge schenk, bijv. een Paaschei met goud en edelgesteenten bezet. Alleen de minister van financiën, graaf Can- straks halen. Maar laten wij nu eerst nog wat dan sen wat?" „Ja", zei ze, voelend dat hij haar vaster beet greep. „Maar de anderen „De anderen? Wat gaan die ons aan. Jij bent wel zoo'n lief wezentje. En wat voor oogem heb je Kijk mij niet aan want werkelijk ik zal.... Nu zie zoo, nu maar niet langer. Pleizierig dat dansen, hè?" „Ja en of!" lachte zij met stralende oogen. „Jij kleine jij allerliefste!" Hij bracht haar naar een stoel. Ella voelde zich wat duizelig na den opgewonden dans met Willi Bachmann. Zij genoot en dacht aan ta.nte Siebold, die zij achteraf zeer dankbaar was voor haar aansporing, om toch vooral naar het feest te gaan. Daar kwam de jonge officier alweer door de zaal op haar af hij had een doosje met eenige versierselen er in in de hand, dat. hij haar inet een diepe buiging overhandigde. ..Als 't u blieftzei hij, met zekere deftigheid. „Prachtig, Williriep zij, het geschenk vroolijk be kijkend. „En wat heb je aan Ute gebracht?" ..Niets. Zulke waardige dames krijgen jiiets van mij. Ik denk alleen om aardige, lieve meisjes bijv. zoo een als jij met viooltjesoogen." Terwijl hij haar naar zich toetrok, fluisterde hij haar in: „Wat scheelt Kröchel vanavond toch? Hij danst zonder ophouden. Hoe vaak heeft hij al met jou ge danst?" „Tweemaal een wals en een polka." „Ik kan dien kerel niet goed uitstaan. Je moet al leen met mij dansen, Ella „Maar hij danst anders heel goed", zei Ella, niet vermoedend, dat dat voor Willi niet aangenaam was te .hooren. ..Zoo? Nu ja daar ben ik blij om!" zei hij drif tig. „Je zult hem straks ook nog knap vinden! Wat bevalt je in hem eigenlijk het meest? De oogen? De neus? Of vindt je alles aardig aan den man?' 111 i erin bood den heerscher een gewoon houten ei aan. De hovelingen stonden verbaasd wat moest dat be- teekenen en waar zou dut op uitloopen? De Tsaar -chroefde het los en vond er binnenin een eenvoudige ijzeren sleutel. „Wilt l* mij eens zoggen, wat ik hier mee meet doen?" vroeg de gebieder aller Russen met gefronst voorhoofd." „Dan moot Uwe Majesteit mij do eer bewijzen, mij in mijn onderanrdsch gewelf te volgen" luidde prompt het antwoord. Kalm ging de Tsaar met den minister moe. ,.lk vertrouw U," zeide hij slechts. Eindelijk bleef de minister voor een deur staan. „Hier past de -leute!. Majesteit," sprak hij. Zwijgend opende Nico laas I de deur en zag stapels goud voor zich liggen. De Tsaar kon geen woorden vindon. „Mijn Panseh-ei, mijn kleine besparingen," zeide zacht en bescheiden de minister. Dit Paaschei was het resultaat va.n de beperking van onnoodigo uitgaven. -De tijden zijn veranderd. Een Russisch minister biedt thans den Tsaar niet meer zulk een ei aan. Maar een nangenajne verrassing is het zeker voor den Tsaar geweest, toon hij vernam, dat de financieel© toestand van het rijk zoo gunstig is. Ondanks het mislukken van den oogst in 1911 is er geen te kort over dat dienstjaar geweest, terwijl voor 1912 de raming 137 millioen hooger is. Natuur lijk wil dit niet zeggen, dat er niets meer te wenschen overblijft! liet feit, dat de opbrengst vnn het jene ver-monopolie voldoende is om alle kosten van het openbaar onderwijs te betalen, spreekt boekdeelen. In oen rijk, waarin men onderricht ontvangt naar de unite, dat er gedronken wordt, valt nog heel wat te hervormen De Doeina hoeft na een langen tijd vnn vergaderen vacantie gekregen. Deze volksvertegenwoordiging schijnt veel gelukkiger te zijn, dan haar voorgangsters. Het lot der ontbinding zweeft haar echter voortdu rend nog boven het hoofd. Elk verzet tegen admi nistratieve maatregelen wordt gevolgd door een be dreiging met ontbinding. Daarom toont zij haar op- positioneelen aard slechts bij zuiver politieke kwes ties. Do opvolger van den vermoorden minister-pre sident Stolvpin, de heer Kokowtzow, heeft zich een be kwaam staatsman getoond, maar desondanks wordt beweerd, dat de oppositie van het kabinet er den laat- sten tijd niet sterker op geworden is. Het bericht, dat graaf Witte op audiëntie is geweest te Tsarskoje Solo, wordt beschouwd als een bevestiging van de des betreffende geruchten. Graaf Witte heeft vroeger een schier onbegrensden invloed op den Tsaar uitgeoefend, zoo zelfs, dat de Tsaritsa, die een geestig cnricaturis- te is, haar man eens voorstelde als een zuigeling in een kinderwagen, welke geduwd werd door een kinder meisje, dat sprekend op den graaf geleek! Door zijn régime heeft graaf Witte zich onder de hovelingen zeer gehaat gemaakt en in de hofkringen zal men wel alles doen, om zijn terugkeer te voorko men. Zooilat er op het oogenblik aan het Russische hof wel weer geweldig geïntrigeerd en de Tsaar tus- sehen allerlei invloeden heen en weer geslingerd zal worden. China heeft een centrale regeering gekregen hier zien wij dus de verjonging, de hernieuwing, waar aan Pasehen denken doet. Er is een kabinet ge vormd, bestaande voor de eene helft uit aanhangers van Joeautsikai, voor de andere helft uit die van dr. Soenjatsen. Ook is er reeds een grondwet uitgevaar digd, waarin allerlei moderne bepalingen werden opge nomen. Toen zij luid begon te lachen, bekoelde zijn drift „Jij plaaggeest!" fluisterde hij, haar weer in de rij der dansers trekkend. „Als ik maar doen kon, waar ik zin in heb! Hoe is het mogelijk zoo'n klein, lief mondje te hebben als jijHeb je het misschien al gemerkt dat ik alleen bij jou mij goed vermaak? Ik kan niet zeggen, hoe ik je bewonder. Maar zeg eens, Ella, wat er ook gebeurt, de cotillon is voor mij. Ik zal woedend worden als je dat vergeet!" „Waarom zou ik dat vergeten!" zei ze, het hoofd op zij houd<fnd, om hem beter te kunnen aanzien. „Je hand er op!" zei hij snel. „Een beetje stevig drukken zooals ik men moet toch iets gevoelen Zoo! zoo is het goed. Vannacht wordt, daarvan ge droomd. Eu jij? Gauw wat zal jij droomen en van wie? gauw, de dans is bijna uit." ,,lk zou graag willen droomen", lachte zij. door zijn woorden steeds warmer wordend, „maar ik zou niet weten wat „Je moet van mij droomen!" zei hij. haar hand vaster omspannend. „Van niemand anders. Zal je het doen, zal ik. „Eu als het niet gaat, dan ben je zeker woedend?" spotte zij. „Och jij spotter!" zei hij. haar naar haar plaats brengend. Kröchel stond daar al te wachten met een bouquet rozen in een zilveren houder. „Misschien, juffrouw, mag ik nu wel even beslag op u leggen'', zei Kröchel. Willi Bachmann deed een stap achteruit. Een op wellend gevoel dreef hem aan zijn hand uit te strek ken en Kröchel op zij te dringen. Hij keek naar Ella. Haar gezichtje toonde veeleer schrik dan vreugde. Nu boog hij en verwijderde zich haastig. Kröchel volgde Ella's bewegingen een oogenblik, terwijl zij het doosje met sieraden en het bouquet in «n vensternis legde. Wat was zij een elegant meisje! Wat een lief, zacht gezichtje had zij en. wat was dat mooi van tint. De donkere wenkbrauwen, de roode lippen, de fijne Zooals de natuur in de lente, verjongt China zich. De hinderende windselen worden afgestooten, do voor- jaarsstormen hebben Opgeruimd nlles wat zichzelf overleefd heeft en groei en ontwikkeling zou belemme ren, voor het nieuwe leven is. nu de weg vrij, nieu we ideeën kunnen thans hun kieinkracht en levens vatbaarheid bewijzen. PRINS HENDRIK NAAR LONDEN. De Daily Mail heeft bericht ontvangen, dat Prins Hendrik der Nederlanden op 24 April de tentoonstel ling te Londen zal bezoeken en op 23 dezer daar zal aankomen. VOORLOOPIGE AANHOUDINGEN. In de „Kamper Courant" van 31 Maart wordt een scherp oordeel geveld over het optreden van de justi tie naar aanleiding van den op 18 Eebr. te Beek ge- pleegden moord. Een korten tijd daarna werd de va der van het vermoorde meisje als verdacht van het misdrijf in verzekerde bewaring gesteld, waaruit hij nu dezer dagen werd ontslagen, vermoedelijk omdat do aanwijzingen tegen hem onvoldoende waren gebleken. Een ander persoon zit thans voor hetzelfde feit in voorarrest. liet Wkbl. v. h. Recht kan niet beoordeelen, of er inderdaad grond bestaat in deze van voorbarigheid en onvoorzichtigheid der justitie to spreken. Wij kennen de omstandigheden niet, die destijds naar het oordeel der justitie, de aanhouding van den vader wettigde>q, en kunnen dus niet nagaan, of hier te snel is gehandeld. Het is mogelijk, dat aanwijzingen, die later onjuist en onvoldoende ble ken, aanvankelijk groote bewijskracht schenen teheb- ben. In één opzicht zijn wij het met de. „Kamper Courant" eens. Vóór men een' vader aanhoudt als verdacht van moord op zijn kind, moeten er zeer zwaarwichtige vermoedens aanwezig zijn geweest. Heeft de justitie te snel geloof gehecht aan den schijn, dau heeft zij zich tegenover dezen man aan een ernstigen misgreep schuldig gemaakt. En zeker zou er, wanneer later mocht blijken dut justitie en politie, zij het ook geheel buiten hunne schuld, heb ben gedwaald, alle aanleidiug bestaan den ten on rechte verdachten vader in naam der gemeenschap schadeloos te stellen voor het materieele nadeel en het moreele lijden hem in liet belang dierzelfde ge meenschap aangedaan. DE HEER VAN KOL. De heer Van Kol is teruggekomen op zijn aanvaar ding van een candidatuur voor Amsterdam II en zal hij ook voor Enschede geen candidatuur aanvaarden, noch eenige andere. Reeds sinds geruimen tijd wordt bij steik aangetrokken door arbeid in het belang van Indiö, die hem het riehtig vervullen van het lidmaat schap der Tweede Kamer niet toelaat, zegt het Volk. HET 40-JARIG JUBILEUM VAN „DE STANDAARD." Gistermiddag had in de concertzaal van „Het Ge bouw voor Kunsten en Wetenschappen" te Utrecht de samenkomst plaats „ter huldiging van Z.Exe. dr. A. Kuyper, bij de herdenking van diens1 veertigjarigen ar beid aan en voor De Standaard." Op het podium hadden plaat» genomen de familie van dr. Kuyper, de minister van Landbouw, de heer Talma; de minister vaai Oorlog, de heer Colijn, en de leden van het Huldigings-Comité. Prof. Visscher hield de feestrede, waarin hij dr. Kuyper naar het woord van Carlyle noemde „een lichtfontein van aangeboren, oorspronkelijk inzicht; geen kunstmatig ontstoken lamp, maar een natuurlij ke lichtbron, stralend bij de gratie Gods." Uitvoerig schetste spreker de beteekenis van de Standaard. Eens, zeide hij, zal de geschiedvorscher verwonderd' staan over het feit, dat een blud, zóó klein vnn omvang, met zóó weinig hulpmiddelen, dat, uit wendig beschouwd, met de groote Pers in geene verge lijking kan komen, toch zulk een ingrijpende beteeke- adertjes aan haar slapen en dan het krullende gouden haar met dien zeldzamen glans, 't Was alles even mooi aan haar! „Ik heb vanavond al tweemaal het geluk gehad", zei hij op een toon van vertrouwelijkheid, dien hij va ker tegen jonge meisjes aansloeg. „Tweemaal zeg ik maar alle goede dingen bestaan in drieën, zoo als u weet. In dit bijzonder geval zou ik zelfs wen sehen van in vieren. Ik zou graag nog een dans wil len hebben u danst voortreffelijk. Zijn er veel ne ven in uw familie?" „Neen, toch niet behalve Willi Bachmann", zei Ella, wat verlegen wordend onder zijn blikken. „Alleen die maar?" schertste Krögel. „Nu ik zou willen wedden dat hij alleen tegen een half dozijn ne ven opweegt. Sommige neven zijn zeer druk en las- i ig. Ook hier het geval Hij had haar arm om haar taille gelegd. Zij kreeg een angstig en beklemmend gevoel. Hij stoiid haar opeens wat tegen. „Ik weet 't werkelijk niet", zei zo, door den wensch bezield dat die dans met hem gauw tot een einde zou zijn. Hij ging met haar weg zeer elegant, zeer voor komend. Maar haar vroolijkheid van straks, het blij gevoel, dat zij gehad had terwijl zij met Willi danste, was verdwenen. Do punten van zijn baard raakten haar voorhoofd en wangen aan het was een zeer onaangenaam ge voel. Zij boog haar hoofd verder op zij. Iets aan hem, zakdoek of das, was met parfum gedrenkt dat ver spreidde een geur, die haar het ademhalen bemoeilijk te. Onwillekeurig hield zij hem tegen op de hoogte van haar plaats. „Geen tweede ronde?" vroeg hij, zijn warm gericht naar haar toe buigend. „Dank u", zei ze verlegen. „Ik hem duizelig v'an al dat dansen." Nu liet hij haar los. „Dan maar eerst wat rusten en ik hoop, dat u maar spoedig weer wat bekomt!" zei hij, haar verlegenheid met een onaangenaam lachje gadeslaande. (Wordt v»rrolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1