DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Van Houten s De beste voor den prijs No. 85 Honderd en veertiende Jaargang ¥T jv jv e n lTjTk WOENSDAG 10 APRIL Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk fl,— .Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f0,10. Bij groote contracten rabat. 6ro©te letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. [Ditgnummer bestaat uit 2 bladen. rAan het publiek kan het^ [oordeel worden gelaten, of1 inderdaad is 1 Kg. 1.50 lV2 - 0.80 %Kg./0.42i Via - 0.18 ALRMAARSCHE OURANT. Rona Cacao -w ALKMAAR, 10 April. Toen onlangs de Duitsche Keizer Koning Victor Emanuel bezocht, heeft de Italiaansche pers een ge heel anderen toon aangeslagen, dan bij het begin van den oorlog. Verleden jaar zag men in Italië in ieder Duitsch blad, dat een waarschuwende stem deed klin ken, of dat door een eigen berichtgever de gebeurte- lissen te Tripolis deed beschrijven, een orgaan van een bondgenoot, dien men haatte. Thans is het eenigszins anders. Men zegt- nu, dat het de plicht van Duitschland is, Italië te bevrijden uit den berg pas waarin het in een uur van groote geestdrift is geraakt. Duitschland moet Italië de bewegingsvrij heid in de Middellandsehe zee verschaffen, welke thans wordt geweigerd, en Duitschland moet in Kom- stantinopel het sluiten van den vrede afdwingen, waardoor de tot dusverre gedroomde verovering van Tripolis werkelijkheid wordt. In de Duitsche pers wordt de eerste eisch nog niet zoo onverstandig gevon den als de internationale overeenkomsten niet ge sehonden worden, gaat Duitscldand het gesehennutsel van de Italiaansche marine minder aan dan de ande re mogendheden. De tweede eisch acht men dwaas, daar Duitschland niet in staat is hieraan tegemoet te komen. Zelfs ook al wilde het. Reeds dikwijls hebben we opgemerkt, dat deze oorlog wel begonnen is, maar dat niemand kon zeggen, hoe hij moet eindigen. Al is Italië klaar met Turkije de baas in Tripolis is het daardoor nog niet. Juist dezer dagen is dit weer dui delijk uiteengezet in de „Revue des deux Mondes," In een artikel in deze revue wordt deze kwestie uit eengezet en aangetoond, dat de Porte de oorlogszuch tige Arabische stammen niet naar huis kan zenden, weshalve elke bemiddelingspoging een vruchtelooze is. Een onbekende, die zich „Spectator Germauicus" noemt, heeft in de „Siiddeutsche Monatsheften" twee artikelen geschreven, welke een geheel anderen toon ademen, dan de Italiaansche pers thans. Hij schrijft over de „verwildering van Italië" en noemt de her nieuwing van het Drievoudig Verbond „een misdaad." De heer Wolff in het Tngeblat-t meent, dat men zich hierover niet al te druk behoeft te maken. Immers, men kan het verbond wel verbreken, doch heeft er niets voor in de plaats. Het verdwijnen zou nog on doelmatiger zijn dan het bestaan blijven van het ver bond. „De heer v. Bethmann Hollweg heeft en dit was het eenige scheppende en staatsmnnsdenkbeeld in zij ne onvruchtbare regeering.speriode gestreefd naar een nieuwe politiek, naar een verzoening met Enge land, maar hij heeft het helaas aan het verkeerde ein de aangepakt, en heeft ook niet de kracht om het tot stand te brengen, zoo gaat deze schrijver voort. In plaats van te Londen te beginnen, waar voorelkeFran- sc.he kwestie de sleutel' ligt, is hij 't eerst en niet op de gelukkigste wijze te Parijs opgetreden, en terwijl Hij thans een vereenigiug met Engeland zoekt, wijkt hij voor den tegenstand van de marinemensehen en van het regeerend huis Krupp. Zoo wordt in de buiten- landache evengoed als in de binnenlandsche politiek liet oude, in waarheid reeds lang gestorvene, geconser veerd en met de stoffige resten van het verleden vult men de woning van het Duitsche volk. V anneer de heer von Bethmiann Hollweg, gekoes terd door de zon van Korfoe en de keizerlijke gunst. de opgravingen bijwoont, welke Wilhelm II op het eiland laat doen, dan moest in zijn opgewekten en dankbaren geest tenminste één seconde lang de ge dachte ontwaken, dat hij hier een zinnebeeld van het geheele regeeringsstelsel duidelijk voor zich ziet. Het zinnebeeld van een stelsel, dat in graven wroet en voortdurend scherven met moeite aanelkaarplakt, en dat ons inplnats van nieuwen wijn in nieuwe vaten slechts oud water in oude potten geeft." DE KONINGIN IN HAARLEM EN OMSTRE KEN. Gistermorgen met den trein van 8.41 is de Koning in te Haarlem aangekomen om een tocht langs de bloembollenvelden te maken. Een troep van 60 pad vinders had zich bij don apparten uitgang van het sta tion aan het Kenncmerplein opgesteld oin 11. M. met het „Wilhelmus" te begroeten. Aan het station ware.ii ter ontvangst aanwezig de commissaris der Koningin, mr. dr. W. E. van Leeuwen, de burgemeester van Haarlem, jhr. mr. J. W. G. Boreel van Hogelanden. De Koningin was veTgezeld van een hofdame en een kamerheer. In twee auto'9 werd de tocht gemaakt. De commissaris en de burgemeester vergezelden Hare Majesteit. Te ruim 1 uur vertrok de Koningin weer I>er trein. De tocht werd gemaakt door Bloemendaal, waar het „Kopje" bezichtigd werd, Elswout, Aerdenhout, Heem stede, Bennebroek door de Haarlemmermeer naar Aalsmeer. Daar werden bezichtigd de kweekerijen „Terra nova" van de gebroeders Keessen, van D. J. Tas en Zoon, van W. Topvoort en de Rijkstuinbouw- school. Door de Haarlemmermeer werd weer naar Haarlem gereden, waar de kweekerijen der firma Krelage en Zoon en der firma Tubbergeu bezichtigd werden. Namens de firma Tab bergen werd een bou quet freesias aangeboden aan II. M. een ledigen goederenwaggon geloopen, die vermoede lijk door den herigen wind op de baan gedreven was. De machine derailleerde en viel om. De gehuwde machinist Gossa kwam onder de kolen van den tender en werd er dood onder vandaan gehaald. De materiee- le schade is niet belangrijk. Het verkeer heeft onge stoord plaats. CONGRES DER SOC1 AAL-DEMOCRATISCHE ARBEIDERSPARTIJ. Begon tien werd gisteren op het Congres te Leiden met bespreking van het beleid van de redactie van Het Volk, waarop door meer da.n een spreker felle critiek werd uitgeoefend. Namens dé redactie beantwoordde de heer Vliegen de opmerkingen van de verschillende sprekers. Het be leid der redactie werd daarna goedgekeurd en zij her benoemd. Onder dankzegging voor haar moeilijken arbeid na het advies der commissie zijn alle amendementen op het program van actie afgewezen en werd dat aange nomen, met slechts een luttele wijziging. Het partijbestuur zal de plaats bepalen, waar het volgende congres zal worden gehouden. Denkelijk zal tussehen Utrecht en den Haag worden gekozen. De motie, waarin besloten werd met alle kracht de totstandkoming van de tarief Wet tegen te gaan, werd aangenomen met op 1 na ulgemeene stemmen. liet voorstel van den heer Vliegen om het voorstel van 't P. B. inzake vrouwenorganisatie aan te nemen, werd verworpen. Het partijbestuur werd gemachtigd, de jeugdorgani satie in plaats van aan de nfdeelingein en federaties, toe te vertrouwen aan de commissie voor arbeidersont wikkeling. Bij het sluiten van het congres zeide de voorzitter, de heer Vliegen, dat groote verandering moet worden gebracht in de wijze van behandeling van de agenda, daar deze anders nooit afgedaan wordt. De kwestie zal in het partijbestuur moeten worden onderzocht. Als slotwoord stelde hij vast, dat het congres te Lei den zal houden historische beteekends, omdat hier is vastgesteld een nieuw program, dat de eenheid in de partij bezegelt en den naam zal dragen van Het Leid- Sehe Program. De leden van het congres, komend uit de stad van wetenschap, zullen de beweging van de arbeiders gaan versterken. De strijd is hier aangebonden tegen de Tariefwet; er zijn beslissingen genomen, waarmee in het volgend jaar vruchtbaar zal worden gewerkt voor de propaganda en den bloei der partij. Na een op wekking om de kiesrecht-manifestatie zoo krachtig mogelijk voor te bereiden, bracht spr. dank aan de af- deeling Leiden voor de zeer goede organisatie en de gastvrije ontvangst. Onder het zingen van de Internationale gingen te vier uur de congresleden uiteen. I'ROV. STATEN VAN NOORD-HOLLAND. Bij Kon. Besl. van 1 April is machtiging verleend aan den Commissaris der Koningin in Noord-Holland tot het bijeenroepen van de Staten dier provincie in buitengewone zitting op Dinsdag 7 Mei, ten einde alsdan aan de orde te stellen de verkiezing van een lid van Gedeputeerde Staten, ter voorziening in de vaea- turo, ontstaan door het aannemen van de benoeming ti 1 lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal door P. 11. J. I erf, lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. (St.-Ct.) Gemengd nieuws. ZEDELIJKHEimVET. Een adjunct-inspecteur van politie te Haarlem heeft een koopman uit Amsterdam bekeurd wegens het ten verkoop aanbieden van steenen beeldjes „Manneke- pics. namaaksels van het Brusselsche beeld. ONDER DEN TREIN. Zondagavond is de brugopziehter H. Middendorp, die tijdens een stormvlaag langs de rails van zijn bu reau naar het station Breda liep, door den mailtrein, welke te 8.54 Breda voorbijsnelt, gegrepen i n gedood. AUTO-ONGELUK. Toen Maandagmorgen baron V., uit Turnhout, met zijn nuli, waarin nog twee dames en twee heere.n, over den Singel te Dordrecht reed, woei de pet van den chauffeur af. Deze greep naar zijn hoofddeksel en liet het stuur los, tengevolge waarvan de auto tegen een boom opliep. De chauffeur vloog door de voor ruit en kreeg verwondingen aan het hoofd; een der dames brak den onderarm. Nadat het noodige ver band gelegd was, word de terugreis naar België pet- trein ondernomen. De half vernielde auto word ook per spoor vervoerd. BLOEMBOJxLEN VELDEN. Op de beide Paasehdagen, vooral op den eersten, hebben duizenden een bezoek aan de bloembollenvel den gebracht. Het weer was den eersten dag vrij goed, en de hyacinthen stonden op de meeste tuinen nog in vollen bloei. He tram HaarlemLeiden en de trein voerden massa's menschen aan, die een wandeling door Ilillegom maakten, om de bloemenvelden in bloei te zien. Langs den rijksstraatweg kwamen duizenden fietsen en honderden auto's, die de streek in alle rich tingen doorkruisten. Velen keerden rijk met bloemen versierd naar huis terug. BOTSING. Bij het binnenkomen in het station Kijkuit, op den 9poorlijn MeehelenTerneuzen, is Maandagavond om streeks acht uur de trein, komende van Mecheletr. op DE AUTO-ONTVOERING. Naar men meldt heeft de kok C. M„ die genoemd werd in de berichten betreffende de ontvoering van een meisje per auto, op Zondug 81 Maart 1.1. te Am- Sterdam, een aanklacht om schadevergoeding inge diend tegen den inzender van het bericht en zoo noo- dig tegen het blad welk het geval vermeldde; de scha devergoeding op te maken hij expertise, wegens het aanranden van eer en goedën naam. DE PAASOHDRUKTE IN DE HOOFDSTAD. Al was het den Tweeden Paaschdag een beetje guur, toch zijn duizenden en duizenden Amsterdammers, zoowel op dien dag, als op den mooien eersten de stad uitgetrokken. En buitenmenschen kwamen in stroo men de hoofdstad binnen. Natuurlijk, dat de openba re vervoermiddelen bij de drukte gebruikt werden en de gemeentetram b.v. vervoerde den eersten dag 215.461, den tweeden dag 232.065. De GooLsehc Stoomtram had hot niet overstelpend druk, want het weer lokte niet naar het Gooi. Toch werden op de beide dagen 9100 passagiers vervoerd. Ook was niet. voor de Paasehdagen, bijzonder groot het vervoer naar Zaandam, Velsen en' IJmuiden. Door de Hollandsche Spoor werden van Haarlem aangevoerd op beide Paasehdagen resp. 12.000 en 15.000 tegen 6000 en 12.000 in het vorig jaar. Geen klein verschil dus. RECLAMEPLAAT OLYMPISCHE SPELEN. Bijzonder groot is de verontwaardiging, die dooi de reclameplaten der Olympische spelen in oostelijk Noord-Brabant is gewekt. Maakten we onlangs reeds melding, dat de politie te Oeffeit de tentoonstelling dezer plaat verbood, thans is door de geestelijkheid te Ilaps verzocht, deze te verwijderen. In het dorpje Eerde werd de plaat, vermoedelijk door de verbolgen gade eens onderwijzers, van den muur gerukt, ver scheurd en vertrapt en in het dorp Veghel werd door onbekende hand het middelste gedeelte uit de prent gesneden! (Tel.) ZWARE MISHANDELING. Gisternacht is een jongeling, die zijn meisje van de kermis te Bovenkarspel naar huis bracht, door een medeminnaar onverhoeds met een mes een diepe won de in de zij toegebracht. Na verbonden te zijn, is de getroffene per brancard naar het ziekenhuis te Lutje broek gebracht, in zorgwekkondeu toestand. Men zoekt ijverig naa» den-dader. RECHTER EN TAPPER. Blijkens het verslag in de Zutph. Ct. van de jongste zitting der Zutphensche rechtbank vroeg de president, jhr. ntr. 1). O. Engelen, aan ten beklaagde die „een goeden borrel op had" of hij „wel eens een mageren tapper had gezien?" Beklaagde moest toegeven van peen. „Dat komt," zei toen do president, „omdat die mensohen vet "worden van wat jullie met zweet ver dient." Deze uitlating heeft aan den „Geldersehen Bond van vergunninghouders'" aanleiding gegeven om in het bijzonder namens den Bond en verder namens allo ongeveer 3600 vergunninghouders, aangesloten bij de Federa tie van Provinciale Bonden van vergunning houders in Friesland, Groningen, Drente, Overijsel, N.-Brabant, Limburg, Utrecht en Zeeland) een adres te zenden aan den minister van Justitie. Adr. be klaagt zich daarin over deze uitlating van een rech terlijk ambtenaar in functie, welke, naar haar voor komt. „van eene diepe verachting getuigt, eene verre gaande beleediging is voor alle vergunninghouders in Nederland, die evengoed medeburgers en middenstan ders zijn dan alle andere neringdoenden op welk ge bied ook, en welke groote categorie personen (22500 sterk) het meert, moet bijdragen in alle belastingen." Adr. wijst er op dat geen enkele tapper zoo gaarne een dronken persoon in zijn lokaal zal zien, waar ieder kastelein liever molk, thee, koffie of goedkoopo likeuren zul verkoopen dan alcoholische dranken, om dat aan de eerste meer verdiend wordt dan aan do laatste. En adr. hoopt dan ook van den minister van Justitie te vernemen of hij goedvindt dat dergelijke uitdrukkingen ten beste worden gegeven door een pre sident der rechtbank zonder dat eenige vergunning houder inet de voorkomende zaak ook maar iets te ma- kon had, dewijl de zaak op den openbaren weg werd gepleegd, en of de minister goedvindt dat die pre sident eener rechtbank misbruik maakt van de plaats die hij inneemt om beleedigingen te richten aan het adres van hen, die een even eerlijken handel en nering uitoefenen als ieder ander. HOOG WATER. Door den hevigen N. W. storm heeft de zee de bui- tendijkseho landen tussehen Muiderberg, Naarden en Valkeveen overstroomd. Het water staat thans 1.75 Meter boven A. P. en is nog wassende. In allerijl moesten de nood- of sehotbalken. die 's winters de zee sluizen te Naarden afsluiten en er j.l. 1 April waren uitgehaald, er weder in gebracht worden daar anders liet zeewater hij een defect aan de sluis te Naarden Noord-Holland zou kunnen binnendringen. De zo- merkade, die men onlangs herstelde en die tijdens die herstelling door ubnormnal hoogen waterstand werd vernield, werd thans weder over groote afstanden weg geslagen, terwijl men voor do tweede maal aan de her stelling was begonnen. Een en atuier beloopt bonder- den guldens sehndc. Het water in de Zuiderzee nabij de gemeente Edam was 2.20 M. honger dun gisteren en bereikte 1.60 M. boven A. P. Ilct eiland Marken is onder water geloo-pen. Tc Medemblik is Maandag en vooral Dinsdag hot zeewater onrustbarend gestegen. Dinsdagmiddag wer den vanwege het Ambacht „De Vier Noorder Koggen" de veiligheidshekken geplaatst. Aan het Kampei-eiland staat het water op den wal. De |K)lder Drontheiu loopt onder. IX-. bovenkader* to Texel stonden gisteren tegen den middag diep onder water. De zee was bijzonder wild cu steeg tot 1.4-8 M. boven A. P. De binnenge- loopen postboot passeerde op Texelstroom een scheeps- .-tong, benevens een partijtje drijvende battings. UTT IIOORN. Zaterdagnacht is te Hoorn op straat liggende ge vonden A. V., die een café had bezocht en daar ruzie had gehad met A. S. Ook was hij van geld beroofd. A. S. is gevankelijk naar Alkmaar gebracht. UIT HENSBROEK. Gisteravond hield de Geheelonthouders-afd. Hens- broekObdamSpanbroek hier een uitstekend ge slaagden propaganda-feestnvond bij den heer Guilder. Een zeer talrijk publiek was opgekomen. Met groote aandacht werd geluisterd naar de boeiende causerie van ds. van Leeuwen uit Aartswoud1, die het een ver blijdend verschijnsel en een bemoedigend teeken vond dat X.-Holland, langen tijd achteraan staande in den strijd tegen den drank, thans zich meer en meer naar voren dringt. Maar wat is de reden dat nog zoo velen blijven staan? Men heeft geen mensehenliefde, geen broederlijk gevoel voor anderen om samen te keeren de groote ellende die de drankduivel brengt in vele gezinnen. Met een beroep op het goede en onze har ten besloot dé spr. zijn toegejuichte rede. Voor en na den spreker genoten we van een zestal mooie zangnummers van het dubbel-kwartet „D. O. uit Alkmaar, terwijl ook de onthouderstooneelelub uit Ileer-IIugownard veel bijval verwierf met „Feest in de Vergulde Posthoorn." UIT WEST-GRAFTDIJK. Maandag werd in het lokaal van den heer A. Bus alhier een concert gegeven door de zangvereeniging Euterpe." Een negental zangnummers werden zeer goed gezongen. Tot afwisseling werden 7 voordrach ten gehouden, die zeer in den smaak van het talrijk opgekomen publiek vielen. Zooals het meestal met komische voordrachten is, moet de voordracht den in houd redden. Deze voordrachten waren getiteld: „De straatmuzikant"; „Jan Snaps op de meeting"; „Een schrijver in angst"; „Znmbukkiaansche Pinkprullari" ..Nachtwakers-examen"; „Hannes in betrekking" en „Staatsloterij No. 999." Een gezellig hal na afloop hield de aanwezigen neg cenigen tijd hij elkander. UIT HEER-HUGO WAARD. In het hkaal van den heer Pijper werd het tweede gedeelte gespeeld der ma teil tusschep „Ons Genoegen" alhier en ..Die red 'm" te Rchermerhorn. Ook hier behaalde „Ons Genoegpn" de meeste punten, n.l. 1237 tegen 1619 door „Die redt 'm." In het geheel werden door „Ons Genoegen" 2328 punten geslagen, door „Die redt "in" 2174 nlzoo een winst van 254 punten. Door den heer 1). Pijper werd het hoogste aantal punten geslagen n.l. 258. terwijl in het tweede gedeel te de heer P. Kostelijk het hoogste aantal punten sloeg, n.l. 132. Do stichting der coöperatieve zuivelfabriek is nu een feit geworden. Met 1 Mei zal de zuivelbereiding aanvangen in de vroegere wagenmakerij van den heer Masclé, terwijl een nieuw gebouw, naar de eischen des tijds ingericht, zal verrijzen nabij den Voddonweg op enkele minuten afstands van de halte Middelweg. Gisteren wcnl oen vergadering van liet Polder bestuur van den Heer-Hugo waard in Iv,' C polderhuis gehouden. Aanwezig was het Dagelijksch Bestuur benevens al le Hoofd-Iuirelandeu.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1