DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN Honderd en veertiende Jaargang. 1912 DONDERDAG 11 APRIL. BINHEfiLANI) No. 86 Dit nummer bestaat uit 2 bladen. (Ingezonden). Toen Thomas More 11 voor Handel den tekst van een Josua-oratorium samenstelde, deed hij dit met groote vrijheid ten opzichte van het Bijbelboek van dien naam. Natuurlijk met het. volste recht. Ik- muzikale voordracht eischte verandering van woordkeus, maar bovenal beperking en schifting der, stof. Want het boek Josua, zooals het in den Bijbel vóór ons ligt, vormt geen eenheid, maar is eene verzameling van ve le, meerendeels zeer krijgszuchtige, soms wreede, ver halen over de inneming van Kanaan door de Israëlie ten, waarin de figuur van Josua, den aanvoerder van het volk, de uitwendige eenheid brengt. liet boek Jo sua leent zich daarom niet- om van den held1 Joeua een in duidelijke karaktertrekken geteekeud beeld te ont vangen. Evenmin mag men in het oratorium van dien naam een gedramatiseerd heldenleven verwachten, hetwelk aan eene groote persoonlijkheid zijne bcteeke nis ontleent, on waarvan elk onderdeel en elke episode bijdraagt om haar te beter voor ons te doen leven. Veelt er geeft het oratorium eene aaneenschakeling van krijgsdaden die in verband staan met de inneming van het beloofde land on waarbij Josua min of meer direct betrokken is. Heeft de schrijver met groote vrijheid èn stof èn naam van het Bijbelboek voor zijn werk gebruikt, dit wil geenszins zeggen, dat de tekst niet zeer nauw sa menhangt met de Bijbelsche gegevens. Zoo nauw zelfs, dat de bedoeling der verschillende passages waarin het koorwerk is verdeeld, hoogst bezwaarlijk te begrijpen is zonder eene eenigszins nauwkeurige ken nis van het Bijbelverhaal. Men zou daartoe kunnen volstaan met den raad kennis te nemen van den in houd van In t boek Josua. Maar de verhalen zooals dit boek in de gebruikelijke Statenvertaling die geeft, zijn niet van dien aard dat de tekst van het oratorium er in haar verband gemakkelijk in is terug te vinden. Wij meenen daarom aan hen, die zich voornemen do aansfaande opvoering van het koorwerk bij te wonen, oen niet onaange,namen dienst te bewijzen, door in 't kort uit het Bijbelboek die beschrijving van hoofdfi guur en episoden te geven, die voor het goed begrip van den tekst dienstig kan zijn. Tussehen zullen wij daarbij verwijzen naar de overeenkomstige gedeel ten in den tekst. Nog bij zifn leven had Mozes, „de man Gods," Josua den zoon van Nun aangewezen als zijn opvolger die het volk Israël binnen zou leiden in het Beloofde .Land. En, zegt het verhaal, toen Mozes in het ge zicht van Kanaiin gestorven was, sprak Jehova, de God Israels, Josua, toe en wekte hem op Mozes' taak over te nemen„wees sterk en heb goeden moed, ik ben met U alom waar gij gaat." Toen sprak Josua tot het volk eu wekte het op tot getrouwheid aau de van God gegeven wetten, en vol-ijverig beloofden zij aan Josua eene trouw en volgzaamheid gelijk zij aan Mozes hadden betoond (25). Toen trok Josua met het volk door de grensrivier den Jordaan liet Beloofde Land binnen. Waar de priesters het nationale heiligdom, de Arke des Verbonds, het heilige voorwerp, in het water droegen, daar bleven de golven stroomopwaarts staan al» een muur; droog voets trok het leger over, en ter herinnering beval Josua aan twaalf mannen, uit eiken stam één, een steen uit de bedding te rapen en die straks aan de overzijde, te Gilgal op te stapelen tot eene eeuwige gedachtenis (67). Daar aan dc overzijde ontmoette Josua den „Engel des Ileeren," den ^aanvoerder van Godes legerscha ren"; deze beval hopi zijn schoeisel te ontbinden van wege den heiligen grond waarop hij in zijne nabijheid stond, en droeg hem vervolgens, met hoopvolle belof ten op, het allereerst de sterke stad] Jericho in te ne men en het heidendom daar ter plaatse te vuur en te zwaard uit te roeien (9, 10). Josua voerde dus zijne scharen tegen Jericho (11, 12). Een wonder deed Jericho vullen. Tegen de sterke muren baatte dapperheid noch list, maar op God» be vel hield men zevenmaal met de ark een ommegang' cm de stad, blic9 toen de bazuinen, en ziet, muren en torens stortten inéén. De Israëlieten drongen de stad' binnen, die Gode werd gewijd, d. w. z. naar het. Se miotisch krijgsgebruik werden alle inwoners gedood, alles verwoest, alle have verbrand. Gespaard werd al leen het gastvrije huis van Rachab, die indertijd aan Josua's verspieders onderkomen had verschaft en hen voor de stedelijke overheden verborgen had gehouden (1921). Zeer waarschijnlijk is het, dat de Israëlie ten toen, na afloop, eene soort van dankdienst hebben gevierd in hun heiligdom, al spreekt het Bijbelsche verhaal daar niet van daarbij was alle reden zich de menigvuldige genade Godsi te herinneren, bij de uit tocht uit Egypte, het doortrekken van de Schelfzee, de •spijziging piet manna, ondervonden (23). Dat echter ter viering van Jericho's val het zoogenaamde Pascha zou zijn ingesteld (22) is beslist. onjuist. Maar met de verovering van Jericho was de groote taak nog maar begonnen, doch verre van voltooid. Dat ondervonden de Israëlieten toen zij liet hoofd stieten voor de stad Ai welker sterkte zij hadden onderschat ,(21, 2fj). Josua wist echter den gedoofden moed weer te doen opvlammen en Ai werd door list genomen (26, 27). Toen begonnen de bewoners van Kanaan met recht bevreesd te worden voor de vreemde indrin gers, eu de inwoners van het rijkje Gibeon wisten niet beter te doen dan met hen een verbond van hulp en trouw te sluiten. De Israëlieten lieten de nieuwe bondgenooten niet in den steek, maar stonden hen bij toen Adonizedek, de koning van Jeruzalem, de Gibeo- uieteu wilde straffen voor hunne trouw aau de vreem delingen (30). Josua trok te velde en versloeg den koning; op Josua's bevel bleef de zon stilstaan om hem gelegenheid te geven den vijand1 tot den laatsten man te vernietigen (3133). Nu begon Josua het gewonnen gebied onder het volk te verdeelen. Do getrouwe aanvoerders werden niet vergeten; Kaleb o.a. kreeg het land van Hebron, dat Mozes hem reeds vóór jaren had toegedacht, wijl hij, Kalob, daar éénmaal als verspieder voor Israël den voet had gezet (31, 35). Groot was Kaleb's vreugde dat hij onder de eikeboomen van Marnré zijn dagen zou mogen slijten (36). Maar bij dat gebied' behoorde de landstreek van Debit'; hoe die echter te veroveren, daar Kaleb's krachten verminderd waren mot den groei der jaren. Nu beloofde Kaleb zijne dochter Achsa tot vrouw aan wie hem Debir in handen speel de en ziet, Othniel, de strijdbare held, was bereid den kamp te wagen voor zulk een prijs (38). En het ge luk was met hem; de reuzen die de streek bewoonden, wist hij te verslaan (11); als overwinnaar keerde hij weder en Achsa werd zijn loon (12H). De schrijver heeft deze liefdesverhouding tot hoog tepunt en slot der handeling gemankt. Eisehen van evenwicht en eenheid drongen hem nu eene voorberei ding hiertoe, in den vonn van eene beschrijving der groeiende liefde van Othniël en Achsa, door den loop der gebeurtenissen heen te vlechten (1316, 2829). Dit is echter geheel vrije verdichting van den schrij ver, die daartoe in de Bijbelsche stof op zich zelf geen aanleiding vond. Eene dergelijke dichterlijke vrijheid hebben schrij ver en componist natuurlijk genomen bij hunne in kleeding der gebeurtenissen. De religieuze verheffing van het koorwerk is niet geïnspireerd door het gees tesleven der wilde horden van 1300 jaren vóór Chr. Maar wij mogen er den grooten meester te meer dank baar voor zijn dat hij zichzelf, en ook ons, het beloofde land der kunst in hooft laten leiden aan de hand van ene wereldbeschouwing die, naar een tweeden Josua. Jezus, de Christelijk-godsdienstige rang worden ge noemd. B. Dr. J. LINDEBOOM. II. M. DE KONINGIN NAAR PARIJS. De "5' ignro deelt mede, dat II. M. de Koningin der Nederlanden op Haar reis naar Parijs zal vergezeld worden door don Prinsgemaal. Beiden zullen intrek emeu in het ministerie van Buitenlandsche Zaken, waarvan de koninklijke vertrekken voor dat doel in orde gebracht zullen worden, zoodra de heer Dumon- thier, beheerder der nationale meubelen, teruggekeerd Deze heer is op 't oogenblik bezig met de instal- iatie van de nieuwe ambassade te Weenen. PRINS HENDRIK NAAR LONDEN. Prins Hendrik der Nederlanden zal de Xedeiland- -ohe tentoonstelling te Londen bezoeken; hij zal in dan morgen van 24 April via Ylissingen te Londen uanko nen en daar tot 26 April blijven. De prins zul waar schijnlijk zijn intrek nemen in Ritzhotel of Carltou- hotcl, maar dit staat nog niet vast. KAM ERVERKIEZING HOORN De heer mr. D. Fock heeft een open brief gericht aan de kiezers in het kiesdistrict Hoorn, waarin hij betreurt, dat men zonder zijn voorkennis hein candi- daat heeft gesteld. Verder verzoekt mr. Fock den vrijzinnigen hunne stemmen uit te brengen op den ïeer Do Jong. AUDIËNTIE ALGEMEEN KIESRECHT. Gistermiddag werden de Dag. Besturen van den Yrijz. Democratischen Bond en het Alg. Nederl. Werkl. Verbond, bestaande uit mevrouw W. van Ital- liev. Eindden en de heeren prof. dr. D. van Embden, mr. J. A. v. Gilse en \Y. O. A. Koster, voor den V. I). B., en C. II. Kouw, C. Quispel en A. v. d. Veen, voor het A. N. V'. V., door II. M. de Koningin in audiëntie ontvangen, ter overhandiging van het adres voor al gemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen. De voorzitter van den V. D. B., de heer Herman Snijders, was afwezig, in verband met het door II. M., op medisch advies, uitgedrukt verlangen, niemand in audiëntie te ontvangen die in de afgeloopen weken in aanraking- kwam met iemand lijdende aan een besmet telijke ziekte. In zijn plaats werd het gezegeld adres met een bege leidend schrijven in leeren omslag overhandigd dooi den onder-voorzit ter van den V. D. B., den heer prof. dr. D. van Embden, die hierbij gelegenheid kreeg het volgende te zeggen: Majesteit Namens de hoofdbesturen van den Vrijz. dem. Bond en het Alg. Ned. Werkl. Verbond hebben wij de eer aan Uwe Majesteit voor u» loggen een adres, gericht aan Kóningin eai Staten-Generaal ten behoeve van de invoering van algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen. Aangevangen door het initiatief van de beide ge noemde afdeelingen van de V.-D. partij, is de bewe ging voor adhaesie aan dit adres welbewust gesteld, naast de andere adresbeweging voor algemeen kies recht, eveneens in 1911 ondernomen, opdat door onze actie op het algemeen kiesrecht minder de schijn zpu rusten van louter een eisch van klassenstrijd te zijn. Waar onze aetie met bescheidener hulpmiddelen ge voerd moest worden, en uit beginsel weigerde de me dewerking der vakvereenigingen als zoodanig in te roepen; waar zij in menige plaats slechts aanvullend kon optreden en zij andere vrijzinnige voorstanders van argemeen kiesrecht hun medewerking aau onze actie meestal zal onthouden, daar is hot voor ons een voldoening Uwe Majesteit desondanks te kunnen wij- izen op het zorgvuldig gekeurde aantal van bijna 37000 luindteekeningen van mannen en vrouwen, welke adhiiesiebetuigingen hiernevens aan Uwe Majesteit worden aangeboden. Het is ons een voldoening, omdat wij ons doel be reikt achten. Wij achten het door ons adres weder eens te meer en krachtig uitgesproken, dat de uitvoe ring van algemeen kiesrecht veeleer een daad van staatsbehoud dan van staatsverzwakking is eu dit, omdat slechts door aan het heele volk te schenken ver trouwen, zelfbeschikking, maar dus ook verantwoorde lijkheid, een vreedzame ontwikkeling van het staats* ven bereikt kan worden. De macht van den wetgever beruste op machtiging van hen, voor wie de wet gelden zal. Reeds lang ging de overgroote meerderheid der beschaafde staten Ne derland op den weg van het algemeen kiesrecht voor. Dientengevolge is te onzent de wetgeving te kort ge schoten in de behartiging van vele hoogst ernstige volksbelangen. Het zijn onze medeburgers, Majesteit, die in het welvarende Nederland zuchten onder af- mattenden arbeidsduur of gebrekkige woning, het zijn onze medemenschen, wier loonen vaak bitter laag zijn en die na een leven van eerlijken en moeizamen arbeid op hun ouden dag of in dagen van invalidiitoit aan armoede ten prooi worden gelaten. Zooveel kansen van ontwikkeling worden er verijdeld, zooveel loëd wordt er onnoodig geleden, alleen omdat de soeiaile wetgeving te onzent achterlijk is. Ook met het oog daarop verwacht de vrijz.-dem. partij dat de invoering van algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen, door geen correctieven verzwakt, een zegen zal zijn voor het Nederlandsche volk en oén wijze verbetering onzer staatsorde. Daarom heeft zij dit adres tot Koningin en Staten- Generaal gericht, en vragen wii Uwe Majesteit eerbie dig er Hare aandacht aan t^ schenken. En tevens veroorloven wij ons, namens die partijen onzen dank te betuigen, dat Zij ons tot persoonlijke aanbieding zoo welwillend verlof heeft verleend." Na deze audiëntie, waarbij de in leer gebonden adreslijsten in 5 zware deel en, bevattende 27.421 na men van mannen en 9397 van vrouwen, ten paleike waren afgegeven, werd aan het gebouw van de Twee de Kamer eveneens een gezegeld! adres mot begelei dend schrijven bezorgd, terwijl aan de Eerste Kamer werd toegezonden een schrijven, houdende kennisge ving van de indiening van het adres met een afschrift daarvan. Dr. KUYPER EN DE NEDERLANDER. De Nederlander schrijft: „Dr. Kuypor, zoo melden de bladen, heeft in eene rede te Utrecht verklaard, van zijn hart geen moord kuil te kunnen maken, en dies zich verplicht geacht ie zoggen, dat het hem gegriefd en gesmart heeft, dat „Do Nederlander" hem op 1 April geen eeresalutit heeft gebracht. „Eenigermate begrijpen wij dat. „Ook ons zelf smartte het. „Waarom dan gezwegen? „Moest de lof gezongen worden van dr. Kuypor als theoloog, als horvormer, als staatsman enz., dan wafe een bescheiden medezingen in het nlgemoene koor ons niet moeilijk gevallen. „Maar het gold hier speciaal „De Standaard." „Zeker, ook over dat blad en over het mede door dat blad verrichte, hadden wij veel goeds kunnen zeggen. „Maar, dan hadden wij moeten zwijgen van de wijze van strijdvoeren, enkel aan dat orgaan eigen, waar over „De Nederlander' zich, van zijn geboorte af tot op den huidigeu dag toe, voortdurend bitter beklaagd heeft, en dan zou onze lofspraak, in de ooren van ieder die ons blad geregeld gelezen heeft, als onwaar, als een schijnbeleefdheicl hebben geklonken. Dat nu wil len wij niet. „Of wol, wij hadden op dat punt «me reserve mop ten maken, en dan zou in do sclioone koven zich een nog al onaangename wanklank hebben gemengd. En i ok dat wilden wij niet. „Wij meenden daarom dr. Kuyper het meeste ge noegen te doen door te zwijgen, al wisten wij. dat otis zwijgen door velen aan minderwaardige motieven zou worden toegeschreven. „En het spijt ons, dat dr. Kuyper zelf deze cxplioa- tie, die wii nu niet mogen terughouden, heeft uitge lokt." NEDERLANDSCH OPENLUCHTMUSEUM. Dinsdag 23 April, 'smiddags halftwee, wordt in Musis Sacrum te Arnhem een vergadering gehouden ter bespreking van de oprichting van ecu Neddjr- landsch Openluchtmuseum. Een dergelijk museum geeft een getrouw beeld vin de beschavingsgeschiedenis van een volk, wat zijn woning- en familieleven in den meest uitgebreidin zin des woords betreft. Deze musea leveren stof voor vergelijkende studie, zoowel voor den geleerde als vobr den practischen landbouwer, motieven voor den archi tect, materiaal voor den schilder, stof voor het ont wikkelen eu ontwuken van volkskunst. ZIEKTEVERZEKERING. Het bestuur van het fonds ter voorziening bij onge steldheid van- het personeel der Kon. Ned. fabriek van Gouden en Zilveren werken v/d. firma J. M. v. Kem pen Zn., te Voorschoten, heeft zich tot de Tweede Kamer der Staten-Generaal gericht met een adres, waarin adhaesie betuigd wordt met het verzoekschrift van de leden van het Onderling Ziekenfonds der werk lieden van de Nederl. Fabriek vau Werktuigen en Spoorweg-Materieel te Amsterdam, verzoekende het daarheen te willen leiden, dat in het ontwerp-Zieken- verzekering de zelfstandigheid van het beheer bij vast stelling van uitkeering en contributie der ziekenkas sen gehandhaafd blijven. Gemengd nieuws. PANEELZAGERS REDIV1VL In de Ned. ller\'. Gemeenten Metslawier en Nija- wier komt, naar „Het Vad." meldt, een eigenaardig geval voor. Toen haar vorige predikant, ds. 11. W. El- dermans (vrijz.) het beroep naar Noordwolde had aan genomen, richtte de kerkeraad aan den Ring Metsla wier het verzoek om els. Meyer, den eenigen vrijz. pre dikant in den Ring, te Morra, als consulent aan te wijzen. Aan dit verzoek word niet voldaan, de ge meente kreeg ds. Broekhuizen (orth.) van Oostrum als consulent. De kerkeraad wendde zich daarop tot het Olassikaul Bestuur, om vernietiging van dit besluit. In het Cl. Best. zitten echter drie leden uit den Ring. Dezen mochten niet mee besluiten, de vergadering werd daar door onvoltallig, en op grond van onvoltalligheid werd de beslissing verdaagd tot de volgende bijeenkomst in het laatst van Mei. Mocht het Cl. Best. ook beslissen in den geest van den Ring, dan komt de kerkeraad in hooger beroep bij het Provinciaal Kerkbestuur, dat in Augustus of September bijeenkomt. Zoo kan de zaak dus op de lange baan geschoven worden. De kerkeraad heeft intus.sehen niet stil gezeten. Ds. Meyer heeft op verzoek de catechisatie aan dc kinderen der vrijzinnige gaarne op zich genomen, doch ook de consulent geeft godsdienstonderwijs. Sedert ongeveer 30 jaar zijn in deze gemeenten de middagbeurten afgeschaft. Zonder overleg te plegen met den kerkeraad, schijnt de Ring besloten te hebben ook middagbeurten in te voeren. Althans, de predi kant van Nes en Wierum, da. Peterse (Orth.) schreef aan den kerkeraad, dat hij den eersten Paaschdag, des middags te Nijawier hoopte op te treden. De ker keraad schreef echter terug, dat hij 's morgens werd venvacht, wat ook afgekondigd werd van den kansel. '3 Morgens was de kerkeraad met organist otc. aanwe zig. Doch ds. Peterse kwam niet. Eindelijk ging men naar huis. de kerk zorgvuldig sluitende, 's Middags kwam ds. Peterse aan. I)e deuren waren «-liter ge sloten. Do sleutel der hoofddeur werd gehaald bij den gemeente-klokluider. Ds. Peterse schijnt de hoofd deur ontsloten te hebben, en zoodoende was men in het portaal. Om in de kerk te komen, moest nog een hangslot losgemaakt worden. l)aar er geen sleutel was, brak men een der krammen los, eu rueii kon het gebouw binnentr«len. De kerkeraad was niet aanwe zig, evenmin de organist. Toch werd er gecollecteerd, doch de opbrengst werd, naar wij vernemen, iu de ker- kezakjes achtergelaten. De kerkeraad heeft hij den Ring een klaelit inge diend tegen ds. Peterso, dat deze niet op tijd aanwezig was, met. verzoek op hem de straf toe te passen, be paald bij 't reglement. De kerkvoogden zijn ook niet ingenomen met het optreden van ds. Peten-se. Bij de marechaussee ja een klacht ingediend wegens het wederrechtelijk binnen dringen van het kerkgebouw en het vernielen -van het slot. .Yaar men zegt, is afgesproken tusisehen ds. Pe terse (die 's morgens nog hot II. Avondmaal in \V ie- 111111 had bedienden de aanwezigen, dat men niet zou zeggen, wie het slot verbroken had. En nu wacht men af de dingen die komen zullen, temeer, daar de volgende Riugpredikant, ds. Engels- ma (Orth.) te Paeso.ns aan den kerkeraad heeft be richt, dat hij 's middags te Metslawier hoopt op te tre den. De kerkeraad hoeft hem evenwel gemeld, dat hij 's morgens verwacht werd. In de Herv. Gemeenten Metslawier en Nijawier heoiM'ht een opgewekt vrijzinnig godsdienstig lor en. Er is met behulp van andere gemeenten eon fonds ge sticht, om gwlurende de vacature vrijzinnige predikan ten te laten optreden. Om de 14 dagen komt- er een, 1111 te Metslawier, dan te Nijawier. Het kerkgebouw is dan telkens geheel gevuld. Den eersten Paaschdag trad te Metslawier in dc middagbeurt op ds. Bolt te Uolwerd. AUTO-ONGELUK. Gistermorgen heeft te Doorn een ernstig automo biel-ongeluk plaats gehad. De auto van den heer W. li. Blijdenstein, uit Amsterdam, waarin enkel de chauffeur was gezeten, wilde, waar de Oosterstoom- tratn den rijksstraatweg oversteekt, deze nog voorbij komen, maar ziende dat zulks hem niet gelukte, trachtte hij eeu zijweg in te slaan doch slipte, waar door de auto met volle vaart tegen een boom opreed. De chauffeur werd er uit geslingerd en Inwendig erns tig gekneusd. De auto, een groote Landaulette, i« geheel vernield. EEN VERPLEEGDE VERDWENEN. Sedert Zondagavond wordt een patiënt van het Eijkskriuikzinnigenges'ticht te Medemblik vermist; hij was als „gezinsverpleegde" opgenomen ten huize van den heer S. te Wijdenes. Juist had1 men hean Zondng een nieuw eostuiun verstrekt; geld had hij zeer weinig in zijn bezit. Nader is gebleken, dat de patiënt per trein naar Amsterdam is vertrokken. Elk spoor is men verder kwijt. SPOOR WEOD1EFST AL. Tijdens het vervoer van Amsterdam naar Hilversum zijn uit een koffer, die per II. IJ. S. M. verzonden werd, een gouden en een zilveren schakelarmband, tot een gezamenlijke waarde van J 56, gestolen. Door den commissaris van politie to Hilversum wordt do opsporing dezer voorwerpen verzocht. OMNIBUS TE WATER. Gistermorgen gerankte de omnibus Enkhuizen AndijkJloogknrspol op den Zwaagdijk bij de Tolweg- brug door het schrikken vfln een der paarden te wa ter. Alle elf passagiers, dc meesten meer of minder gewond, werden met moeite gered. Velen waren be wusteloos. De conducteur Scheimnn onderscheidde zich bij de r«lding en heeft allen een voor een op het droge gehaald. Dc omnibus is vernield, dc paarden zijn vermoedelijk ongedeerd. DE VERDWENEN DIAMANTEN. Ondanks ernstige nasporingen van de Amsterdam- sehe, Rotterdamsche elf Dordtsche politie naar de in den namiddag van 14 Maart j.l. op het traject Am- sterdam-Dordrocht. via 's-Gravenhage, in den trein verloren diamanten van den heer M. D. Davids, Nico- laas Witsenkade 40, heeft men nog uiets van de ver dwenen diamanten ontdekt. Inmiddels moet de assu rantie-maatschappij de waarde van de verdwenen par tij hebben uitbetaald. GEWEIGERD. De door den rijkswaterstaat gevorderde borgstelling voor door de sleepboot Elbe veroorzaakte schade heeft dc belanghebbende geweigerd, omdat volgens oogge tuigen de schade niet zou zijn veroorzaakt door de sleepboot, doch door den lichter Irma. Op grond hier van heeft de belanghebbende bij den officier van justi tie te Middelburg een klacht ingediend tegen den 1 ijkdnneiimeeslcr te Vlissingen. AANBESTEDING. Gisteren is door het bestuur van Duia-en-Bosch te Castrioum aanbesteedt het uitbreiden der wasseherij 011 uitvi eren van eenige andere werken aan dit. gesticht. Minste inschrijver P. Dubbeld Czn., te Alkmaar, voor 15.924. KORTE BERICHTEN. De groote nieuwe tent van het circus van den heer Albert Carré, is te Gecstemiinde, tengevolge van den sterken Westerstorm geheel verwoest. De schade is aanzienlijk. Te Waalwijk is een 28-jarige schildersknecht door de gemeentepolitie gearresteerd. 11ij had zijn vrouw zoo ernstig mishandeld, dat men voor haar le ven vreest. Aan boord van het schip van een beurtschipper, liggende in de Haringvliet te Rotterdam, is ingebro ken. Uit de roef zijn van den schipper gestolen een rijkspes''paarhankbrekje, waarop I 300 staat inge schreven, en een bedrag van 100 aan contanten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1