Hoe ik my genezen heb Pinll Pillen Het is de lieer E.. van Berkel, eigenaar van een bekend hotel te Tilburg, Willemsplein n" 7, die ons schryft Eenigen tyd geleden heb ik my in een ongunstigen gezondheids toestand bevonden. Ik was altyd vermoeid en terneergeslagen, en dit zonder reden. Des morgens als ik opstond, wanneer ik frisch bad moeten zyn, had ik integendeel overal pyn myne beenen deden my pyn, myn hoofd was zwaar en ik gevoelde my zeer onaangenaam. Die vermoeidheid duurde voort, en als de avond kwam,kon ik niet meer. Ik had geen eetlust en kon niet op gang komen. Ik heb versterkende en opwekkende middelen gebruikt maar zonder eenige verlichting te ondervinden, zondet eenige verandering in myn toestand waar te nemen. Eindelyk heb ik den goeden inval gehad.de Pink Pillen te nemen, en van diea dag af is myn herstel begonnen. De Pink Pillen hebben my veel goed gedaan, zy hebben my krachten, eetlust en een goede spysverlering gegeven en alle vermoeidheid doen verdwynen De Pink Pillen worden verkocht op aanbeveling der menschen die zy genezen hebben. can en het verbod van 6lafelijken arbeid voor dien dag ia opgeheven, zoodat het geen dies festus meer is. Dientengevolge is de tweede Kerstdag niet meer een i der in de Zondagswet bedoelde „dagen die door de j kerkgenootschappen van den Ohristelijken godsdienst algemeen erkend en gevierd worden." Moest men die „algemeene erkenning" beoordeelen naar het tijdstip van de totstandkoming der Zondagswet, dan zou de beslissing omtrent het algemeen erkend zijn van eeni- gen Ohristelijken feestdag door die wet aan den rech ter zijn onttrokken, hetgeen den advocaat-generaal niet aannemelijk voorkwam. Hij concludeerde mitsdien tot verwerping van het beroep. Uitspraak 13 Mei. DOOR EEN BALKON GEZAKT. De zonsverduistering is de indirecte aanleiding ge weest van een ernstig ongeluk, dat gistermiddag op het Leidscheplein te Amsterdam plaats vond. Daar wilde het dienstmeisje van een kunsthande laar, met het driejarig kind der familie, naar het na tuurverschijnsel kijken. Met het kind op haar arm begaf zij zich op het balkon der tweede verdieping, dat echter in reparatie was. Ternauwernood had zij haar voeten op het nog geen centimeter dikke pleister werk gezet, of zij zakte er door en viel met het kind op straat. Op het oogenblik, dat het ongeluk ge schiedde, bevonden zich de ouders van het kind in den kunsthandel op het Spui. Deze werden dadelijk ge waarschuwd. Het kind en het dienstmeisje werden naar het Wil- lielminagasthuie vervoerd. Wonder boven wonder was het kind niet ernstig ge wond, vermoedelijk heeft het dienstmeisje het in haa: armen blijven vastklemmen, terwijl zij omlaag stortte. Hert ongeveer 20-jarige dienstmeisje was zwaar ge kwetst. het niet mogelijk is een groote exportvereeuiging op te richten. Het bestuur zaide overweging toe. Bij de rondvraag werd nog onder de aandacht van het bestuur gebracht de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij de F. N. Z. MISDAAD OF ONGELIJK? Gisternacht had een zeer droevig geval plaats op de Werkhorst bij Meppel. De scheepsbouwmeester R. Trewes wilde een ijzeren vischboot leveren aan den risscher Pomp. De boot moest Dinsdag worden afge leverd, hetwelk ook geschiedde, doch Trewes had de boot voor een veel te laag bedrag aangenomen en had daar alle spijt van. Dinsdagmiddag had de aflevering plaats. T. weigerde het geld in ontvangst te nemen en wilde ook geen quitantie teekenen, maar vroeg de boot terug. Pomp wilde dit niet toestaan. Dinsdagavond durfde Pomp zich niet ter ruste te begeven uit vrees, dat Trewes de boot zou weghalen. Daarom stelde hij zich met zijn zoon verdekt op en be gaf zich achter een kruisbessenboompje. Zijn zoon ging toen met een geweer gewapend in de boot. Te 2 uur 's nacht» verscheen Trewes met zijn zoontje in een boot. Hij had eveneens een geweer bij zich. Bij de vischboot gekomen, legde T. zijn geweer er in en klom in de boot. Van dit oogemblik maakte de zoon van Pomp gebruik bet geweer van Trewes te grijpen en in het water te werpen. Trewes werd hierop woe dend en wierp zich op den jongen Pomp, doch deze hield zijn geweer op Trewes gericht, een worsteling ontstond, een schot ontbrandde. Toen de oude Pomp hierop zijn schuilplaats verliet, niet wetende wie van beiden getroffen was, vond' hij Trewes doodelijk gekwetst. Spoedig hierop overleed de ongelukkige. BOND VAN ZUIVELFABRIEKEN IN NOORD HOLLAND. Bovengenoemde Bond vergaderde gisteren onder voorzitterschap van den heer W. T. Jongejans van Aseendelït te Hoorn. Medegedeeld werd, dat de Bond zal deelnemen aan de tentoonstelling te Medemblik, door een inzending ie plaatsen in de wetenschappelijke afdeeling. Uit het door den secretaris, den heer G. Nobel (Lutjewinkel) uitgebrachte jaarverslag bleek, dat 53 fabrieken bij den. Bond zijn aangesloten. Dit het jaarverslag van de commissie van aankoop van benoodigdheden bleek, dat 25 fabrieken deelna men aan den aankoop van stremsel. Gekocht werden onn. 5450 K.G. salpeter, 74.600 K.G. zout en 492.600 K.G. steenkool. De rekening van den Bond werd goedgekeurd tot een bedrag van 1259 in ontvangst en 1602 in uit gaaf. Als nieuwe leden werden aaugenomen de fabrieken Ilpeustein te Hpendam en Concordia te Oudendijk. Tot bestuurslid werd gekozen de heer H. Th. do liruijn te St. Maartensbrug. Het bestuursvoorstel om over te gaan tot het in stellen van een bouwcommissie, belast met het geven van voorlichting bij het bouwen, verbouwen en inrich ten van zuivelfabrieken, werd aangenomen. Tot le den van deze commissie, waaraan worden toegevoegd do zuivolconsulent als adviseur en de secretai wer den benoemd de heeren: H. Th. de Bruiju, te St. Maartensbrug, YV. T. Jongejans, te Assendelft; en 11. J. Avis, te Midwoud. Behandeld werd daarna: Tuberculose-bestrijding onder het rundvee. Het bestuur heeft zich tot den minister van landbouw gewend met. het verzoek, voor fabrieken de gelegenheid open te stellen om van Rijks wege, tegen matig tarief, met beperkte tusschenruim- ten, gemeenschappelijk het vee van alle leveranciers te laten tube reu! ineoren en de tuberculeus*' runderen over te nemen. Nadere besprekingen zijn dienaan gaande gevoerd met den directeur-generaal. Het ge wijzigde reTzoek van het bestuur om alle leden van een fabriek van rijkswege in de gelegenheid te stellen, al hnn vee klinisch te laten onderzoeken ca de kul ve ren te tuberculineeren, om dan de klinisch tuberculo se dieren en de reageerende kalveren van rijkswege over te nemen, waarna dan de afzonderlijke opfok van de kalveren streng zou moeten worden doorgevoerd, zou ten hoogste als proef kunnen worden toegelaten. Het bestuur wenschte met enkele goedgezinde land bouwer» afzonderlijk te beginnen. Daarnevens zou bij genoegzame belangstelling van een fabriek getracht kunnen worden, voor een plan van uitvoering de noo- dige overeenstemming te verkrijgen met de regeering. De heer de Bruijn (St. Maartensbrug), beval het pasteuriseeren van de wei aan. De heer Avis (Midwoud) bracht hulde aan het streven van de regeering. Voor Noord-Holland is het grootste bezwaar, dat de aankoop van vee, b.v. op boel huizen, onmogelijk wordt. Hij gal in overweging, dat Wn fabriek zich stelt onder contróle van de regeeriug, en dat de Bond zich dan verantwoordelijk stelt voor de finaociëele schade. De heer Schey beval overleg met don inspecteur, dr. Remmerts, aan. De heer De Boer, van Stompet oren, achtte alleen resultaten mogelijk, wanneer de Regeering dwingende voorschriften geeft. Het idee van den heer Avis zal het bestuur nader onder de oogon zien. Aan de knaskeuringen werd door 40 van de 52 fa brieken deelgenomen. Bij de bewaring van de kaas is gebleken, dat. de fabriekekaas. van goede kwaliteit, goed te bewaren is. Besloten werd, dat. er ook in 1912/13 knaskeuringen zullen worden gehouden. De afgevaardigde van Ilpendain gaf iu overweging te onderzoeken, of het mogelijk is de kaasmarkten te Hoorn. Purmereud en Alkmaar te doen overdekken. De afgevaardigde van St. Maartensbrug vroeg, of DE ZONSVERDUISTERING. Omtrent de waarnemingen in het eclipskamp wordt medegedeeld, dat de verduistering daar volgens den door de Leidsche sterrenwacht gegeven juisten tijd twee minuten te vroeg intrad. Het bleek toen, dat de Leidsche tijdsaanduiding niet juist was geweest. Dr. Easton seinde uit Maastricht aan het Nieuws van den Dag, dat de waarnemingen prachtig zijn ge slaagd e.n dat de totaliteit eem minuut later was inge treden dan volgen» de berekening had moetem geschie den. Verder: Voortreffelijk gelukt zijn de waarnemingen der straling door prof. dr\ Julius, dr. Moll en dr. van der Plaats. Spectrum en zonsfotogvafieën zijn redelijk goed. De corona is door enkelen even gezien. Prachtig wa9 op de centrale lijn het parelsnoer, waarin de zonsring overging. Prof. A. A. Nyland seinde aan de „N. Rott. Ot." om kwart voor een uit Eelipskamp het. volgende: „Het was hier heden een dag van stralende zon. Echter was tijdens de eclips de ingetreden duisternis zeer merkbaar. Tien minuten voor dat de eclips cen traal was, werd Venus zichtbaar. Bij het intreden der annulaire verduistering bleek de zonnering nog vrij breed. Aan den hemel hadden zich lichte cirruswol ken gevormd, en hier en daar konden de z. g. „vlie gende schaduwen" worden opgemerkt. Het „parelsnoer-verschijnsel" werd prachtig waar genomen. De corona werd niet. gezien; evenmin kon den du protuberansen worden waargenomen. De fysische waarnemingen in het eclipskamp duren voort." Als eigenaardigheid wordt verder gemeld, dat de minuutwijzer van prof, Julius' chronometer plotseling was blijven staan, maar gelukkig liep de secondewij zer door, zoodat. de tijdopname toch kon doorgaan. Uit de waarnemingen der Leidsche posten, die zich op vijf plaatsen hadden opgesteld, was gebleken, dat het kamp juist op de centrale lijn lag en dat alle bereke ningen betreffende deze lijn juist waren. Zij ver klaarden C protuberansen en ietwat van de corona ge zien te hebben, wat niet klopt met de waarnemingen van prof. Nyland. Mooi vonden we het verschijnsel beschreven in de Haagsehe „Nieuwe Courant". Men moet zich niet denken, dat men de maan al9 een mooie, zuiver ronde zwarte schijf midden voor de zon zag staan. In dat geval ware het nog betrekkelijk gemakkelijk geweest om na te gaan of het overgeble ven zonne-randje overal precies even breed was. Maar zoo deed zich het verschijnsel niet voor. Het was zeer verrassend en fantastisch. Tot kort voor het midden der eclips vertoonde de mnansrand zich scherp en gaaf. De buiten dien rand uitstekende oneffenheden, veroorzaakt door de maan bergen, waren nauwelijks merkbaar. Te half één ongeveer, begon de eclips een vorm aan te nemen, die een oogenblik had kunnen doen denken, dat in afwijking van alle berekeningen de verrassing «•ener volledige totale verduistering stond te wachten. Van den rand der zon was toch niet meeT dan een halve cirkel nog te zien. Nog was het verschijnsel niet op het hoogst en reeds bedekte de maan de g e- b e e 1 e zonsmiddellijnWas de middellijn der maan dus toch grooter dan die der zon? Het werd span nend. Maar plotseling gebeurde aan den zoo sterk met bergen bezetten onderrand der maan iets heel vreemds. In het gedeelte van den zonsrand, dat men reeds goed en wel door de maan bedekt waande, ont stond nog weer een klein-lichtplekje.het was of ineens een inzinking ontstond in den maansrand, ter wijl een donker walletje aan de voorzijde overbleef, dat zich als een reusachtige, alleenstaande bergklomp op de maan, tegen den zonsrand afteekende, vijf maal, misschien tien maal liooger dan eenigen werkelijken maansberg. De eerste der naar den sterrekundige Bailey ge noemde „beads" of „druppels" had zich gevormd. En weldra vertoonde het „gareldrupverschijnsel" zich vol lediger. Nu formeerden zich meer en meer „druppels". Het was alsof de maanschijf vastkleefde aan het donker blauwe hemelgewelf, bij het verder trekken over zon neschijf telkens opnieuw aan boven- en onderrand in zakte, maar dan met een nieuwen druppel aan het blauw van den hemel bleef hangen. Zoo kreeg de maan, gelijk iemand het uitdrukte, die het met het bloote oog door een glaasje ook zeer goed had gezien, het uiterlijk eener getande of ingezaagde schijf, waarvan de tandjes tusschen die onregelmatig gerangschikte tandjes kleine stukjes van den uiterst -mallen zonsrand die daar echter breeder waren, dan men verwacht zou hebben, zichtbaar bleven. Enkele oogonblikken voor her. midden der eclips tra den plotseling ook uan het eerst nog gaaf gebleven midden-deel van den maansrand Bailey's druppels naar voren. Hier was het alsof ze uit de maand te voorschijn schoten om overbruggingen te vormen. Nog een paar seconden en weder plotseling ontstond één ingezonken liehtplekje non den achterrand der maan. Dat was bet begin der ringvormigheid. Tegelijk hiermee viel de grootste duisternis in, die de planeet Venus eu eenige zeer hoog aan den hemel staande vaste sterren te voorschijn deed treden. Nu even een blik naar die sterren, even een blik op de tin- teu van het landschap, terloops opgemerkt hoe de leeuwerik zijn gezang had gestaakt, even een poging gedaan om met bloote oog naar de zon te zien (waar ze zelfs nu nog te hel voor was, hoe kleine, smalle stukjes van den rand ook maar licht meer gaven) bliksemsnel nog met een gereedgehouden gekleurd glas gepoogd, iets van protuberanzen of corona te zien, wnt niet gelukte inmiddels den tijd tellende en teen weer het oog richtende op het beeld van den kijker. Geteld.... tot zes 1 Zes tollen tijd voor vijf of zes verschillende waarne mingen 1 Hot kijkerbeeld vertoonde nog juist de langs den ge- heelen omtrek ingetande maanschijf, maar de ope ningen tusscheD de Bailey's bends nan de voorgaande zijde begonnen zich juist te sluiten. Acht tellen, en aan de oostelijke zijde was de gehce- lo zonsrand verduisterd, de ringvormige phase was voorbij. De tellen waren blijkbaar te snel geweest voor secondetellen, daar 6 seconden wel de langst be rekende duur was. Het znl daar niet ver af zijn ge weest. Talrijke mannen van de wetenschap hebben in Pa rijs en de omstreken fotografische opnamen gedaan aan boord van luchtschepen en op vliegtuigen. De zonsverduistering begon te 10.50, er heerschto diepe duisternis, tegen halftwee begon de zon weer licht te verspreiden. Gedurende eenige minuten heeft men verscheidene sterren kunnen onderscheiden. Men moest gedurende de zonsverduistering vele straatlan taarns opsteken. Berichten uit Valjoyeux zeggen dat het observato rium een eenigszina ringvormige verduistering heeft geconstateerd. Hetzelfde verschijnsel werd te Namen waargenomen. DE HEER VAN BERKEL Verkrijgbaar k f 1,75 per doos en f 9 per zes doozenbij het Generaal-Depot der Pink Pillen, van Eeghenlaan 22,^Amsterdam. Te Alkmaar bij Nierop en Slothouber, Langestraat 83. ZONSVERDUISTER1NGS-V ARIA. Uit Ursem meldt men ons, dat tegen half ééu ;n den namiddag Venus, die thans morgenster is, duidelijk te zien was op pl. m. 30 graden ten westen van de Zon. Y7erscheidene schoolkinderen vonden het grappig, mid den op den dag een sterretje aan den hemel te zien. De vogels in de omgeving van de Kerkbuurt waren stil en schuw geworden. De spreeuwen, die hier iu grooten getale wonen, hadden hunne nesten opgezocht. De lijster echter zong zijn avondlied; deze gevederde vriend was eveneens in de war. De koeien waren onrustig geworden en loeiden tel kenmale. Na tweeën hooTde men het'vee niet meer. Opmerkelijk was het ook, dat de wind ging liggen. Tegen half één was het hier althans bijna biesstil; of dit met de zonsverduistering in verband staat, durft de correspondent niet te beweren, later stak de wind weer op. Even vóór de zonsverduistering totaal was inge treden zoo deelt een ijmker het Hbld mee kwa men de bijen allen naar hun huis en gingen daarna niet meer 't veld in. Ditzelfde verschijnsel neemt men waar als er een onweersbui komt opzetten. De Am. Ct. maakt melding van een lijster, die zich anders zoo midden op den dag zelden laat hooren, tijdens de zonsverduistering het plekje opzocht, waar hij iederen avond voor het naar bed gaan zijn avond liedje pleegt te zingen en.liet dit ook nu uit volle borst klinken. Op dat oogenblik reed, zegt het blad verder, een bruidstoet naar het Gemeentehuis, vlak bij ons bu reau; twee menschen legden er de handen ineen for better and worse. De zoneclips moge hun het toeken zijn, dat de zon wel verduisterd kan worden, doch niet vergaat. In de gistergeliouden raadsvergadering van den gemeenteraad van Velzen stelde de voorzitter voor de zitting gedurende dien tijd te schorsen. Achtte de heer Netscher met 't oog op de belangrijke agenda dit beter van niet, de voorzitter was zoo enthousiast, dat hij verklaarde niet te weten hoe de andere heeren er over dachten, maar dat hem persoonlijk de zonsver duistering meer interesseerde dan de heele Raadszit ting. Dit enthohusiasme deed den Raad besluiten dan maar vroegeT dan gewoonlijk te pauzeeren. Het Utr. Dagblad vreest behalve schade aan dc oogen, verrekte halzen en stijve nekken en een legio lekke fietsbanden, veroorzaakt door het rijden iu glasscherven der allerwege achteloos neergeworpen stukken glas. waardoor het verschijnsel werd aan schouwd. Uit de N. R. Ct.Nu en dan hoor ik in mijne nabijheid een nies-geluid. Het is een vóór-tijdige waarnemer, die met een onbeschermd oog in de zon tracht te kijken, verlangend naar de verduistering, .schoon hij zijne leden genoegelijk voelt stoven in den wekladigen gloed. In Maastricht schijnen de menschen blijkens de Mansbode, nog al grappig te zijn geweest. De melk boeren haastten zich gisteren meer dan anders, vree- zend dat het strakjes duister zou worden. Eenigen wisten te vertellen, flat de verduistering zoo'n invloed op de temperatuur heeft, dat er kans was dat alle melk zuur werd. Op de markt stond het publiek meer naar den he mel dan naar de verkoopers te kijken, welke laatste mopperden over de slechte zaken die ze doen, tenge volge van het „stomme gegaap naar boven." De eafé's waren zoo goed als leeg en zelfs de kaste leins waren naar den zolder getrokken om de zon te beloeren en waarnemingen te doen, hetgeen in hun vak broodnoodig was om in hun zaak de leiding te ge ven aan de gesprekken. Om half elf kwam er een ballon boven de stad heendrijvën. Het volk joelde: „Doar hub» 't hem". ,Don drief de maon", riepen de jongens. „Zuus te waal, er léve ouch mienschen op de maon". Het is te begrijpen dat dergelijke uitroepen heel wat hilariteit onder de vroolijke toeschouwers verwekte. Sommige kleine toeschouwers zagen zoo zwart als do beroete glazen, waarvan ze zich bedienden en enke len gebruikten leeggedronken bierfleschjes om van het nooit geziene verschijnsel te genieten. Zoo werd het aangename met het nuttige vereenigd. „Waar is nu de maan?" vroeg iemand1, die van het heele natuurverschijnsel niets begreep, toen de duis ternis bijna volkomen was. „Wel, die kan je niet zien", was het antwoord, „want je kijkt haar op den rug." De omstanders lachten, doch hij begreep nog niet waarom, Fit de „Middolburgsche Courant": Burgerscholieren en gymnasiasten boomden zwaar aver 't verschijnsel. Ze hadden vrij, waren door de leeraren ingelicht, hadden dds tijd en kennis om te redeneeren over do eclips en bijkomende bijzonderhe den. Er waren er die de anderen inlichtten dat 't heelc- niaal donker zou worden en dat ze dan Venus zouden zien. De directeur had 't zelf gezegd. Dat was. toch wel wat bar. Dat ze vrij krijgen is tot daar aan toe. Maar om ze dan in 't donker op de Markt Venus te laten zien.... Niet goed voor 'n schooljongen. Daar moest de zedenpolitie op letten. Uit de „Nieuwe Rotterd. Courant": „Jongen, wil je eens door mijn glaasje kijken?" „Als je blieft, mijnheer!" „Zie je de zon?" „Ga weg, dat is de maan!" Uit „de Telegraaf": Aan grappen geen gebrek. Op zulk eem ernstig mo ment had de Amsterdamsche geest het tweede deel van Amstel's bevolking niet verlaten. Op de Mumt liep een grapjas rond met een potje zwarte verf en een kwast. En wanneer een gelukkige bezitter der waarnemingskaart aan het observeeren was, gaf hij snel met zijn kwastje een veeg over het glasplaatje, waardoor de amateur-astronoom een.... totale ver duistering wanruara. Elders strompelt een oud moedertje, het hoofd ge bogen, angstig door do drukte, „Moet je niet kijken, moeder?" vraagt een jongen, die bereidwillig zijn glas tot haar beschikking stelt. Maar moedertje mompelt hoofdschuddend„Ik zou je danken! 't Is de hemel verzoeken, als je daar naar kijkt!" En haastig strompelt zij verder.... Ergens anders, twee ouvervalschte straat-apachen. Nummer één: „Nou mot je 't maor zonder glas doen. Knik jij maor met je bloute oug." Waarop nummer twee pienter te kennen geeft: „Met 't bloute oog? Bè je gek, jöDat mag ommers niet van wege de ze» delijkhèds-polisie. EEN POSTKANTOOR ONBEHEERD. Zondagnacht heeft het Postkantoor te Dordrecht geheel onbeheerd gestaan, met open deuren. Dc DoTiVtsche courant vertelt er het volgende van Te 12 uur werd de poort van liet kantoor in het Achterom geheel geopend gevonden. Hoe men ook klopte, er werd van binnen geen teeken van leven ge geven. En toch moest er een bewaker in zijn. Van slapen kon geen sprake wezen, want het lawaai, dat de reeds speurende politiemannen maakten, was heuseh sterk genoeg, om eeu eventueel ingedonunel- den bediende te wekken. Een der politiebeambten probeerde, of de houten hoofddeur op de achterplaats wel gesloten was. Dit bleek wel het geval, doch de sluiting was niet al te solide, want na eenig wringen opende zij zieh. De postzakken, blijkbaar bestemd om den volgenden morgen per eerste gelegenheid te ver zenden, lagen er onmiddellijk achter, zoo voor het grijpen. Natuurlijk bleef de politie haar bescherming

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2