0*- WOLLEN en IMITATIE MOUSSELINE. A. in IliiLKRA Jr.. Alkmaar. i'nidsen 84, Tri el*. 310 J. DE LANGE Corns. Johs. Zn., QQrlflü Alkmaar-Amslerdam w VAN NIEUWKÜIJK's SchoeoraagazyD, GELD STROOHOEDEN II. de Groot Hz. Noordhollandsch Landbouwcrediet. DEPÖSÏTO's. Bouwterrein Veerliendaagsche Motordienst. l] J. BAK, Zaadmarkt, hoek Kooltiio. WONING-BUREAU, Geld verkrijgbaar 1 e 3EÏÏ t 1 e. DAMES per paar 16 ct. HEEREN Idem 25 ct. 1 Handelsfennootschap flnker-HHaatschapplj Aanbesteding. De notaris P. DE GRIENT DREUX De Tariefwet belast VERKRIJGBAAR Iste Kwaliteit onder Rijkscontrole, prijs thans f 1.55 per K G. Prschtcollectie. Diverse prijzen, Manufacturen met t 2.800 000. Zaadmarkt 74, ALKMAAR Kieowtte modellen. Concorreeremie prijzen- Hl Wij OPENEN dit seizoen met een pracht collectie de grootste keuze. Het laagste in prijs. Comestébleshandel ,,de Toko". Telef. 85. ALKMAARSCH WARENHUIS Gegarandeerde Gummihakken. Zaanlandsche Spaar- en Voorschotbank, - een millioen (gulden, - U bespaart 50 pCt. VERTREK: Vanaf JUAI 1899 is de het merk der fijnproevers. Per ons 14, 16, 20, 25 Ct. het maken van een sluis sluiswachterswoning en brug De prijzen W. BUERS, Houttil. Te huur aangeboden 2 bedden met toebehooren. Laat uw Kleeding aanmeten bijt Kleermakeri] onze étalages en gij zult erkennen, dat ons schoenwerk, wat sierlijkheid, en afwerking betrelt, onovertroffen is. Prachtige sorteering fijne Heeren- en Damesmolières Hollandia Schoeisel- Goodyear Welt Systeem. li HOÜTTIL 17, TELEFOON 59. (met of zonder bore) Bij de Oud Hollandsche Voorschotbank, Prinsengracht 838, Amsterdam, Telefoon 10397, vanaf f 50.tot elk bedrag, tegen 4% 'sjaars, met een aflossing vanaf f 5 per maand, zonder Levensverz. Vraagt toezending onzer voorwaarden met postz. voor antw. Men zij gewaarschuwd tegen geld- aanbiedingen zonder naam en adres. Houttil 64. Telefoon 356. ALKMAAR Aanbevelend On overtref baar. gevestigd te KROMMENIE. Maatschappelijk kapitaal waarvan uitgegeven en volgestort f 300.000. DirecteurA. DE RUTTER. aan den Westerweg, Naaaaulaan, Naseauplein, Egmonderatraat, LamoraaUtraat en Lindelaan. A. G. DEN BOESTERD. Toa*i«int«tr Harlingen -Texel - Helder—Alkmaar. ysd TEXEL naar IIAKLINGEN Woensdagmorgen 24 April, van HARL1NGEN naar TFXEL Zaterdagmorgen 27 April, van TEXEL naar DEN HELDER Dinsdagnamiddag 30 April, van DEN HELDER naar ALKMAAR Donderdagmorgen 2 Mei. van ALKMAAR na-r TEXEL Vrijdagavond 3„Mei. DEfl. dw. d'enaar. J. Ph. BAKKER ZOON. Verzekeringen tegen brand, inbraak, ongelukken en invaliditeit. Nieuwesloot B 96, naby 't Postkantoor Onderstaande Perceelen zijn uitsluitend te bevragen aan het eerste en grootste Woning-bnreau te Alkmaar van BAKKER GOVERS. met en zonder borg. Ook scheeps en andere Hypotheken. Hoofdkant. ObrechtBtr. 594, Den Haag. ZWAKTE en GEKLEURDE JAl'dVM OI I EV. Correspondent der Brandwaarborg MIJ., t»E JO.VO «1' Co. te Amsterdam. Anti-Tarief wet-Comité Telefoon 143. f .'.v i Eau ALUMAAK 6.— 19— 2.30„ O,— nur. Van AMSTERDAM 0.30. 9.30, 3.13, 4.—, O nnr. Voor Aannemen #n Trouwen de nieuwste modellen voorhanden. Roomboter LANGESTRAAT en ACHTERSTRAAT. De BANK verleent credlet voor) handel, land bouw en Nijverheid. Gelden worden in depót ge nomen, rente 31 2 percent. VerbrUgbanr 4 0/0 depoftito-obligatión in stuk ken van f BOO.en f ÏOOO.—voorzien van half- (aarlUb.ohe coupon, per 2 Januari en 1 Juli, met een looptijd van minstens een jaar. Des ZATERDAGS te A L K|M AAR in het koffie huis «de Tabakshandel", aan het Waagplein van 11 tot 1 uur. Te bevragen bjj als g\j een Burger. E. N. K., Rovers of Padvin der. RU wiel aanschaft, zeldzamen lichten gang, en door en door gegarandeerd, Catalogus op aanvrage aan den Alkmaar.cben Naaimachinehandel, He- kel.traat. Speciale inrichting voor reparatie, email leeren en vernikkelen. Prima Buitenbanden vanaf f 4. door en door gegarandeerd. Aanbevelend, Telol. 386. A. HII.DEUING VERKRIJGBAAR bij EIOBOSi BURGEMEESTER en WETHOUDERS der ge meente OUDKARSPEL, zullen op Maandag, den 39 April 1913, des namiddags nnr, in het „Huis de Brederode" aldaar, ln het openbaar aan besteden Het BESTEK en de TEEKENING van de sluis wachterswoning liggen ter inzage eiken werkdag tus- schen 1012 uur v.m. ten Raadhuize, terwijl die van sluis en brug tegen betaling van t 1,33 per stel ver krijgbaar zjju bij den heer J. WARTENHORST te Harenkarspel en den gemeente-opzichter te Oudkarspel. De gezegelde inschrijvingsbiljetten worden in geslo ten couverten ingewacht ten Raadhuize der gemeente vóór ot op 39 April 1913, des namiddags 2 uur. Op het couvert gelieve men duidelijk te vermelden of de inschrijving geldt de sluiswachterswoning of de sluis en brug. De burgemeester, M. J. KROON Mz. De wethouder, A. KROON Pz. te EDAM, zal publiek verkoopen op Zaterdag 4 Mei 1913, 's avonds 7 uur, in het Heerenlogement te Edam: 1. Een goed onderhouden woon- en winkelhui, te Edam aan de Voorhaven met daarnaast gelegen pakhui, en kantoor en daarachter gelegen groot erf en tuin. 2. Een fabriek aan de Auhterliaven met prima zoo goed als nieuwe Grossly-gasmotor p.l. 10 p.k zuiggasinstallatie, drijfwerk, enz. 3. Een hui. ingericht tot werkplaats en een stal ling voor 3 paarden, onmiddellijk naast perceel 2, met ruim erf. Deze perceelen vormen een geheel, ter grootte van 6 aren 76 centiaren en bieden door geschiktheid, en zeer gunstige ligging aan open vaarwater .gelegenheid tot het vestigen van allerlei zaak of industrie. 4. Een sterk pakhnl., voor 6 jaar gebouwd, on middellijk aan de Voorhaven tegenover perceel 1, draagvermogen ruim 200.000 K.G., met elevator lift enz. Dit perceel staat op erfpachtsgrond van de gemeente en is groot 1 are 69 centiaren. De perceelen worden afzonderlijk en gecombineerd aangeboden, zijn inmiddels uit de hand te koop. Te bevragen bjj den notaris en den eigenaar, den Heer G. IGESZ. Aanvaaiding en betaling met 6 weken. onzer Luiermand-Artikelen zijn goed koop er dan die van elk ander. Geheel complete Lniermanden vanaf 9 gulden en liooger. jaay Let vooral op het goede adres. 1Q9 TE KOOP: of Eer flink ingericht WINKELHUIS, *taa»d« >'tB der drukste standen van Alkmaar. Op een goeden stand een ruim WINKELHUIS, be staande uit een ruimen winkel, woonkamer, serre, keu ken, gang, boven 4 kamers en 2 zolderkamertjes met ruime zolder en achter het huis een flinken tuin met vrije steeg. Koopprijs billijk. Aanvaarding bij overeen komst. UIT DE HAND TE KOOP: Een prachtig op een der drukste punten van Alk maar gelegen BAKKERIJ annex LUNCHROOM, met geheel nieuwe inventaris, bevattende 3 apparte menten, waarvan 2 plaatsing voor 40 en één voor 20, nlzoo geheel 100 personen kunnende plaatsen. Bewijzen van omzet voorhanden. Staande hoek Mient en Waagplein. Een flink PERCEEL, werkplaats met bovenwoning, uan den Kennemerstraatweg, gem. Alkmaar. Een BURGERWONING, Verlengde Landstraat. Een riant nieuw gebouwd IIEERENHUIS met TUIN, verhuurd voor 3 jaar, bijzonder gesehikt voor soli ede geldbeleggi ng. 16000 vierkante Meter BOUWTERREIN, geheel of bij gedeelten, gelegen aan het Noord-Hollandsch Kanaal, bij Alkmaar, zeer geschikt voor fabriekster rein of landingsterrein voor heeren Aviateurs. Om gezondheidsredenen uit de hand TE KOOP een best beklante DROGISTZAAK, 70 jaren bestaande. Prachtig en degelijk gebouwd perceel. Winkel, wo ning, pakhuis, tuin en schuur en bergplaats voor ben zine. Alles bij elkander staande op een welvarend dorp, waaraan verbonden vele afnemers van nabij ge legen plaatsen. Boeken voor ernstige reflectanten ter inzage. Een flinke WONING, KANTOOR en twee PAK HUIZEN met ERF, te zamen groot 346 C.A. Te be vragen bij D. Blaauw, Baangracht No. 4, alsmede aan het Woning-Bureau, Nieuwesloot 36. Een degelijk I1EERENIIUIS, staande aan de Oudegracht nabij bet Ritsevoort. Annvaarding' bij overeenkomst. TE HUUR OF TE KOOP Een degel ijk flink PAKHUIS, staande in de Doelen straat met een apart verhuurd bovenhuis. Direct te aanvaarden. TE RIJER: Een flink PAKHUIS, staande Bleekerslaan, huur prijs 1.75 per week. Een degelijk gebouwd HEERENIIUIS, staan de aan de Van Everdingenstraat. te Alkmaar, onmid dellijk bij den Alkm. Hout, bevattende beneden 2 ka mers en suite met serre, vestibule, kelder en keuken. Boven 2 groote kamers en suite en twee kabinetjes, alle3 voorzien van gas en waterleiding, flinke tuin met achteruitgang. Aanvaarding direct, huurprijs bil lijk. Een PERCEEL, Ileilo, in de Hondsbosschelaam Huur 1.50 per week. Een IIEERENHUIS, bevattende kamers en suite met serre, vestibule, gang, keuken en bijkeuken, boven 2 groote en 2 kleine kamers, flinke zolder met dienstbodekamertje, gas, waterleiding, voor en achter tuintje, staande in de Van Everdingenstraat. Te be vragen bij BAKKER en GOVERS, Nieuwesloot 36, alsmede bij A. TIP, Oudegraeht No. 173. Huurprijs billijk. Aanvaarding direct. Een riant HEERENIIUIS, staande aan den Ken- nemersttnatweg op prachtigen stand, huurprijs J 475 per jaar. Een flink HEERENIIUIS, bevattende diverse ka mers, staande aan de Steinstraat, alles degelijk inge richt. Een PAKJIIHS, staande Sint-Jaeobstraat. Huur prijs 2.-per week. Een riant IIEERENHUIS, staande aan de Bier kade, thans bewoond door den WelEd. Heer S. Krom. Huurprijs billijk. Aanvaarding Mei. Een riant mooi BOVENHUIS, voorzien van mooie suite en drie slaapkamers met keuken en plat. voor zien van gas en water, prachtig uitzicht op de markt, hoven flinke zolder met dienstbodekamer. Thans be woond doer den beer H. W. Holsmuller. Aanvaarding 1 Augustus, huurprijs 325 gld. per jaar. Ter overname aangeboden Een KOEK- en BANKETBAKKERIJ met winkel en bakkerij-inventaris, op een der beste standru van Alkmaar. OVrnemiagssom billijk. een HGEREKHIII8 op netten stand, met GAS- en WATERLEIDING, zeer geriefelijk ingericht huur prijs t 359 p. j Te bevr bjj J. DE GRAAFF, Laat 103, Alkmaar. wegens plaatsgebrek Adres te bevragen bureau dezer courant.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 4