DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. 94 Honderd en veertiende Jaargang. 1912 ZATERDAG 20 APRIL. De Alkmaarsche Couraiit voor honderd jaar. ölSHEü LAN1). Bekendmaking* Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk f 1, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnurimer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Dit nummer bestaat uit 3 bladen. Te 's-G ravenhage belde Woensdagavond een vrouw uan een woning in de Juliana van Stolberglaan aan, reikte de dienstbode een kind over en zette het op een loopen. ALKMAARSCHE BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter openbare kennis, dat de Schouten straat van de Langestraat af tot de Breedstraat tot nadere aankondiging slechts van de Langestraat af in de richting naar de Breedstraat zal mogen worden ingereden door rij-, voertuigen en handwagens. Alkmaar, 18 April 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. ALKMAAR, 20 April. L De Alkmaarsche Courant van 1812 biedt ons geen zuiver beeld van het werkelijke leven uit dien tijd. De tijdsomstandigheden wnren er niet naar, dat de courant van toen veel studie-materiaal zou kunnen opleveren omtrent menschon, toestanden en gebeurte nissen Napoleon toch beschouwde de pers als een opposi tie-instelling wat zij trouwens van huisi-uit ook is hij zag er geen nut in, iedereen maar het recht te geven, de daden zijner regeering te beoordeelen, en wilde niets weten van een vrije critiek. Was het onder de regeering van koning Lodewijk al droevig met de vrijheid van schrijven gesteld, na de inlijving van ons land bij Frankrijk werd! de pers in kluisters geslagen en het vrije woord zoo goed als ge heel onderdrukt. Bij decreet van 26 September 1811 was bepaald, dat er slechts één enkel politiek dagblad in elk der acht departementen zou mogen, bestaan en den 4den November 1811 werd de uitgifte vnu alle periodieke bladen in het Departement van de Zuiderzee eenvou- dig-weg verboden. Slechts één staatkundig dagblad onder den titel Feuille politique du Département du Zuiderzee en vier advertentiebladen mochten er zijn, en die waren aan allerlei willekeurige, hinderlijke, vaak slechts plagende bepalingen onderworpen. „Onder voorwendsel van te waken voor zedelijkheid, wetten en gouvernement, zoo schreef Hofdijk inder tijd terecht, werd de meest hatelijke censuur inge voerd, terwijl nog bovendien het drukken en uitgeven door oen berg formaliteiten werd bemoeielijkt." De Alkmaarsche Courant mocht blijven bestaan, doch slechts als advertentieblad. Nieuws mocht er niet worden opgenomen, wel moesten de stukken der Prefectuur over ieder departement was een prefect I n etm onderprefect aangesteld -worden geplaatst. Aantrekkelijkheid had de courant voor de lezers van dien tijd dus niet veel en het debiet zal dan ook wel daarmede geëvenredigd zijn geweest. Haar „kop" luidde: Affiches, Annonces et Avis divers d'Alkmaar. Advertentiön, Aankondigingen en verschillenue Berig- ten van Alkmaar. De courant moest in twee talen, Fransch en Neder- landseh, in twee kolommen naast elkaar gedrukt, ver schijnen. Hoever de overheidsbemoeiing zich ten haren op zichte uitbreidde, moge blijken uit de volgende voor beelden, indertijd ook vermeld in het gedenkboek ,.De levensloop van een honderdjarige." In het nummer van den 2den December 1811 wordt medegedeeld, dat het blad „zodra de letteren gereed zyn, met een nieuwe Garmond Letter volgens hevel van het Gouvernement gedrukt worden" zal. De uitgever de erven van A. Sterck in de Agter- dam, ijk C No. 589 verstoutte zich opgaven op te nemen over den burgerlijken stand te Hoorn, maar moest dit reeds na den tweeden keer staken, omdat dit hem niet was toegestaan. Ook moest het vermelden der huwelijksgeboden dra worden gestaakt, dear alleen de voltrokken huwelijken vermeld' mochten worden Waar er reeds zooveel omslag werd gemaakt met de advertentiebladen, daar behoeft het niet te verwonde ren, hoe moeielijk de positie der staatkundige bladen wel was, hoezeer de uitgevers dezer bladen aan banden werden gelegd, welke plagerijen zij hadden te verdu ren. Bovendien stonden zij soms aan zware straffen bloot de redacteur van de Arnhemsehe Courant, van Broukhorst, bijv. werd wegens het overnemen van een bericht uit de Gazette de Francfort, hoewel dit blad niet behoorde tot de zoo zeer gevreesde „feuillcs ótrangores," in de gevangenis en uit zijn betrekking gezet, en opgevolgd door iemand, die zich beter wilde onderworpen aan de orders van het gouvernement! Men kan zich voorstellen, met welk een blijdschap de couranten na het beëindigen van het Napoleontisch bestuur de kluisters afschudden, weer in hun vroege- ren vorm en onder hun ouden naam verschenen. I)e Opregte llaarlemsehe Courant gaf het voorbeeld ea den lsten December 1816, verscheen ook weer onder zijn ouden naam en alleen in het Ilollnndseh „de Alk maarsche Courant." De drukker was blijkbaar verrast i ver de ruimte, waarover hij bij het gebruiken van één taal kon beschikken, immers s/8 vnn het eerste num mer was onbedrukt gein ten Koeren wij thans terug tot de courant van 1812. Den „kop" vermeldden we reeds. Het blad ving nog al dikwijls aan met een prijscou- lant der fondsen, welke natuurlijk zeer laag genoteerd stonden. Verder vond men er in de berichten van den burgerlijken stand eerst heette het daarin „aange geven lijken," later „aangifte van overledenen," ter wijl liet verder opvalt dat alleen achter de namen van overleden soldaten eu gevangenen hun „kwaliteit" werd vermeld en dat de ouderdom dikwijls oningevuld modst worden gelaten de kennisgevingen en aankondigingen van den maire N. van Fereest van Petten de stukken van den „rekwestmeester, rijks graaf, ridder van het legioen van eer, en van de kei zerlijke orde der Reünie, prefekt van het departement der Zuiderzee den befaamden Belg graaf de Celles, die o.a. d'e eoncriptie met. hardvochtigheid uitvoerde eu van den „onder-prefect vnn het arrondissement Alkmaar, lid van het Legioen van Eer," den lieer G. F. Verschuir. Deze officieele personen legden voor een zeer groot deel op de plaats van de courant beslag. Voor bet overige wnren het vooral de „Keizerlijke No tarissen," die het blad vulden met hun aankondigin gen der „verkopingen op regterlijk gezag." O, er moest zooveel verkocht worden in dien tijd Slechts een derde gedeelte van de rente der staats schuld werd, zooals men weet, betaald, zoodat velen zich moeeten inkrimpen, zelfs tot armoede vervielen. Iluizen werden dan ook tegen spotprijzen verkocht. Dan kwamen er verder spaarzaam advertenties van wat we nu zouden noemen den handeldrijvenden mid denstand. Deze adverteerders putten zich uit in voor komendheid en beminnelijkheid! jegens de koopers, be loofden „een prompte en civiele bediening" aan dege nen die de gunst en erkentenis aan degenen, die hun „rekommandatie" „geliefden te verwaardigen." Ook loofden zij uitbundig de kwaliteiten hunner waren. P. A. Valraafen verkocht „konst-siroop a tien stui vers het pond, die al de tot dusver ingevoe.rd konst- siroopeu ver overtreft," J. Havik, de „alderbeste" kof- fy a 3, 11 en 20 stuivers 'tPond. Onder het continentale stelsel stond het er overi gens met artikelen als koffie, thee en stroop slecht voor. Men moest zich met namaaksels tevreden stel len, bijv. gebrande rogge, cichorei, noteboom-salie en lindebladen, beetwortelsqiker enz. Toen het dan ook later met de Fransch'e overheersching gedaan was eu liet volk weer vrij zijn schimpliedjes kon zingen op Napoleon, werden daarbij ook de koffie en de stroop niet vergeten. Was 'took tengevolge der duurte van suiker en stroop, dat de regeering zoo bijzonder veel belangstelling toonde voor de verbouwing van mangelwortelen Deze belangrijke tak van landbouw werd door het goeveruement bijzonder aangemoedigd en beschermd. Hoe het de inwoners van de Langedijken er toe wil de brengen, tot de teelt van maugelwortelen over te gaan, zullen we in een vozend artikel mededeelen. huis, in relatie te staan met haar echtgenoot. Daar zij het adres van haar man niet wist, had zij haar moeder verzocht, het kind aan liet adres, waar het ■dienstmeisje woonde, af te geven, opdat deze het aan den vader zou bezorgen. De vrouw, die op zoo bijzondere wijze deze opdracht uitvoerde, is thans door de politie opgespoord. Tegen haar is proces-verbaal opgemaakt op grond van art. 256 Wetb. v. Strafrecht (liet verlaten van een kind. met liet oogmerk er zich van te ontdoen). De zuigeling is door de zorgen van de politie in een inrichting ondergebracht. EEN ONWAARDIG OUDERLING. „De Blauwe Vaan" vertelde een geval van een ouderling op een dorpje D. in Drente, die hij de aan- neming van lidmaten in „kennelijken staat" was. I>e Tel. kan in verband daarmee melden, dat be doelde ouderling reeds zijn ontslag als zoodanig heeft ingediend. Tiet geval had te Diever plaats. HET PANTSERSCtriP. Gemeld wordt, dat het lid van de Tweede Kamer jhr. mr. A. P. C. van Karnebeek het stellige voorne men heeft bij de behandeling van het pantsersehip- \V ontholt een lans te breken voor den aanbouw van een schip van 15.000 ton, in de overtuiging dat het door minister Wentholt voorgestelde schip niet al leen op zich zelf te zwak en niet aan het doel beant woordend is, maar ook, eenmaal gebouwd, een blijven de hindernis voor latere vlootplannen en de verdere verbetering van onze marine zal vormen. Do heer Van Karnebeek acht liet mogelijk, een regeling te maken, waardoor de aanbouw van schepen dezer grootte niet boven onze finaneiëole draagkracht gaat. Dr. KUYPER NAAR HET BUITENLAND. Dr. Kuyper vertrok gisternamiddag per Staats spoor naar Wiesbaden. tiemengil nieuws. EEN KIND CADEAU GEGEVEN. Nader is gebleken, dat de moeder van het kind door haar man verlaten was en verdacht een der dienstbo den, in betrekking bij den bewoner van het bedeelde PERSDELICT. Voor het Gerechtshof te 's Hertogenbosch is een aanklacht behandeld tegen A. Bovendeert, journalist, verbonden aan „Do Limburger Koerier" te Maastricht. De heer Bovendeert had op verzoek van zijn hoofd redacteur, deu heer Jac. P. van Term, een onderzoek ingesteld naar den zelfmoord van den milicien Reu- po rs, die zich op St. Pieter bij Maastricht voor het hoofd schoot, en waaromtrent geruchten liepen itt Maastricht, als zou Reupers zich het leven hebben be nomen, omdat hij onrechtvaardig gestraft zou zijn door de schuld van den sergeant-majoor Gijzen. Deze uchtte zich door het artikel in „De Limburger Koe rier" beleedigd en diende een aanklacht in. De heer Bovendeert had zijn informaties genomen uit de beste bronnen en had eenvoudig objectief mee gedeeld, wat hem zelfs van officieele zijde was beves tigd. Toch veroordeelde de Rechtbank te Maastricht den heer Bovendeert, die absoluut geen bedoeling had ge had om Gijzen te krenken, doch enkel had gehandeld voor het algemeen belang, tot een geldboete van 26 subs. 10 dagen wegens smaadschrift. Ilij kwam van dit vonnis in hooger beroep voor het Hof, en gisteren, na het uitvoerig getuigenverhoor, eischte de advo caat-generaal, mr. Tak, vrijspraak. („Vad.") DE MISDAAD TE BEEK. II. Hartjes te Beek is, nu zijn onschuld is gebleken inzake den moord op zijn 7-jarig dochtertje, weder in de ouderlijke macht hersteld en zijn hem zijn kinderen weer teruggegeven. De verdachte Herman Bout be vindt zich nog in hechtenis en zal Dinsdag 60 April voor de Arnhemsehe rechtbank terecht staan, beklaagd van onzedelijke handelingen, den Zondag van deu moord gepleegd. ONTVANGKANTOREN. Opgeheven is het ontvangkantoor der directe belas tingen en accijnzen te Blokker. Ingesteld een ont vangkantoor to Hoorn (buitengemeenten), omvatten de Blokker, Westwoud, Wijdenes, Schellinkhout. Zwnag, Venhuizen, Wognutn en Nibbixwoud. DE ZEDELIJKE OVERHEID. Hot vonnis betreffende schennis dor openbare eer baarheid, dat was aangeplakt aan het Paleis van justi tie te Amsterdam en der jeugd' aanleiding gaf tot ginnegappen, is door afschriften van andere vonnissen aan het oog onttrokken. VREEMDE VONDST. Gistermiddag vonden werklieden van de Stadsrei niging to Amsterdam, die in den Singel aan het bag geren waren, een partijtje valsche kwartjes. De zon derlinge. vondst word aan het politiebureau St. Pie- tershal gedeponeerd. DE VERGIFTIGING IN DE NIEUWE MEER. Men meldt uit Haarlem: Naar wij vernemen vertrekt Van Exter uit Nieuwe Meer heden naar Amerika. INBRAAK IN EEN PENSIONAAT. Donderdagnacht is ingebroken bij de Eerw. Zusters te Zundert. In de kapel en in verschillende schoollo kalen werd oenig klein geld ontvreemd. Een kelk en een ciborie in de kapel lieten do dieven onaangeroerd. Het schijnt, dat alleen geld van lmn gading is. Alle naaidoozen der leerlingen waren uit de ban ken gehaald, zoodat do dieven blijkbaar op hun gemak gewerkt hebben. De rector hoorde des nachts geritsel aan de deur zijner kamer; doch op zijn kuchen zijn de dieven ver moedelijk heengegaan. Ds. EWOLDT. Als aanvulling van het bericht van gisteren meldt, men uan het Hbld. uit Heerenveein, dat de officier van justitie in verzet gegaan is tegen de beschikking der Rechtbank, waarbij ds. Ewoldt is ontslagen van rechtsvervolging. GYMNASIUM OF 1IOOGERE BURGERSCHOOL] De Raad van Hilversum ging eenigeu tijd geleden niet mede met het voorstel vain B. en W. om over to gaan tot de stichting van, een gymnasium. Naar aanleiding van dit besluit vormde zich een comité, waarin zitting hadden ingezetenen van ver schillende richtingen, met het doel handteekeningeu te verzamelen voor een adres aan de Regeering, waar in verzocht wordt, geen. dispensatie van de stichting van een gymnasium meer te willen verleenen. Reeds zijn honderden handteekeningen verkregen. Op ver zoek van het Raadslid mr. Rutgers hebben B. en W. nu een onderzoek ingesteld tuiar het aantal kinderen, dat de gymnasia te Amsterdam, Amersfoort en Utrecht bezoekt, en hoewel de uitslag nog niet offici eel bekend is, kan toch reeds worden medegedeeld, dat dit aantal vrij belangrijk is. Verder is door B. en W. aan de ouders van de leerlingen uit de hoogste klassen van de openbare lagere scholen aan de Koningsstraat eu aan deu Jonkenveg een schrijven gericht,, waarin hun verzocht wordt op te willen geven of voor hun kinderen aan een gymnasium dan wel aan een Hoo- gere Burgerschool de voorkeur wordt gegeven. Alle antwoorden zijn nog niet ingekomen; doch het blijkt reeds, volgons het Hbld., dat het moorendeel der ouders meer voelt voor een gymnasium. UIT SINT-PANCRAS. Door stemgerechtigde ingelanden van den polder Vrooncrnteer is de heer Ju. Gootjes Sr., periodiek af tredend lid van het Bestuur aan dien polder, met al- gcincene stemmen als zoodanig herkozen. De hakplanten van vroege roodie, witte en gele kool worden op heden met vluggen handel verkocht voor 65 n 45 et. per 100 stuks. Bloemkoolplanten vinden minder vluggen aftrek, daar vele bouwers aan den Langendijk, bevreesd voor draaihartigheid, belangrijk minder bloemkool zullen verbouwen. UIT OUDKARSPEL. Tot kerkvoogd der Ned. Ilerv. kerk alhier is herbe noemd ile heer A. Borst Gz. UIT 1IENSBROEK. Ten einde ecu volksstemming uit te lokken aan gaande winkelsluiting op Zondag in ons dorp, is na voorafgaande vergadertng met neringdoenden door den predikant nan elk gezin een circulaire ge zonden, waarin de Zondagsluiting wordt besproken en antwoord verzocht wordt naar aanleiding van de vol gende vragen 1. Ik gun den neringdoenden den Zondag geheel vrij. 2. Ik gun den neringdoenden den Zondag niet ge heel vrij. UIT OUDE-NIEDORP. Vrijdagavond vergaderde de vereoniging tot bevor dering van getrouw schoolbezoek, in het lokaal van den heer A. Mijts. Elf leden waren tegenwoordig. Nadat de voorzitter, de heer D. Kriller, de vergade ring met een welkom had' geopend en de notulen door den secretaris, den heer M. Kooijman waren gelezen, werd aan (k> orde gesteld de rekening en verantwoor ding over 1911 door den secr.-penningmeester. Deze rekening door de heeren M. II. Woutmau eu P. Schaap nagezien, werd onder dankzegging aan deu penningmeester goedgekeurd met een voordeelig sal do groot J 58.01. Ontvangen was 176.59, uitgegeven 118.58. Hierop volgde verkiezing van een bestuurslid. De lieer I). Kriller was aan de beurt van aftreding en was niet herkiesbaar. Tot bestuurslid, in de plaats van den heer D. Kril ler, die af moest treden en niet herkiesbaar was, werd bij de tweede vrije stemming benoemd de heer J. Mijts, die zijne benoeming aannam. Vervolgens werd de iuteekenlijst aangeboden, waar op voor een flink bedrag werd ingeteekend. Bij de niet aanwezige inwoners zal deze lijst door het be- stuur worden aangeboden. Na rondvraag, welke niets opleverde, werd de ver gadering, met woorden van dank, door den voorzitter gesloten. DIPLOMA MELKEN 1912. Volgons eene in dit nummer voorkomende adver tentie stelt de vereeniging „Holland's Noorderkwar tier" in de maand Mei 1912 voor jongens en meistjes geboren tusschen 1 Januari 1892 en 31 December' 1896 de gelegenheid open, een diploma te verwerven voor bekwaamheid in het melken. Zij, die daarvan gebruik willen maken, moeten zieh vóór 30 April schriftelijk aanmelden bij den Rijkszuivelconsulent I)r. Sehey te Hoorn, onder opgave van naam en voor namen voluit, en datum en jaar van geboorte. Reis kosten naar en van Hoorn, waar het melken zal ge schieden, worden desveriangd vergoed. Na ontvangst der aangiften wordt den deelnemers een boekje over het melken toegezonden. UIT HEER-IIUGOWAARD. In het lokaal van den heer Pijper werd' de jaarver gadering gehouden van de Boerenleenbank, aangeslo ten bij de Centrale te Utrecht. Na opening der ver gadering door den heer Met en lezing der notulen door den heer Van Slooten, kwam de heer Akkerman uan 't woord voor het uitbrengen van het fiuancieel verslag. Tegenover J 82881.79 ingebrachte spaargel den stonden 28477.53 terugbetaalde, tegenover J 22521 terugegeven voorschotten 80351 verstrekte voorschotten, tegenover ingekomen gelden op loopende rekening groot 43017.14 stonden 37811 uitbetaal de, tegenover J 2520.48V2 ontvangen renten, diversen enz. J 2138.40'/2 betaalde rente, diversen enz., terwijl op 31 Dec. in kas bleek te zijn een bedrag van 2162.31. Over 1911 is een winst, gemaakt groot 382.08, vormende met vroegere baten een totaal van 1211.361/!! als reservefonds. Een zier opgewekt jaarverslag werd uitgebracht door den heer P. Wonder Pz., waaruit bleek, dat de Bank steeds meer aan het doel beantwoordt, steeds meer het vertrouwen der burgerij verwerft. Het le dental steeg tot 101, stijgend zijn de spaargelden, stij gend het aantal voorsehotnemer*. Niet minder dam

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1