DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. im No. 95 Honderd en veertiende Jaargang. MAANDAG 22 APRIL i PROEF ZE NAAST ELKAAR 1 Kg. 7a.. 7,.. 7o., f 1.50 - 0.80 0.42/2 0,18 It FN S ENLAND. VAN HOUTEN'S Rona DE VOLKSDRANK BIJ UITNEMENDHEID. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk 1, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. eenander merk EN EEN ANDER MERK GOEDKOOPE CACAO EN GIJ BLIJFT BIJ F':.V VIERKANTE BUSSEN (Tel)' DOOR EEN HOLLEND PAARD. AARSC ODRANT. on dat zal wel, maar gauw en gemakkelijk gaat dit niet dan staan er nieuwe moeielijkheden voor de deur. Frankrijk ondervond dat deze week. In Fez. Ma rokko, braken er plotseling weer onlusten uit, welke gericht waren tegen den sultan en de Fransclien. De Fransehen zullen, dank zij de versterkingen, welke er heengezonden worden, deze onlusten wel onderdrukken, maar deze werpen toch op de gezindheid van de Ma- rokkaansche bevolking jegens Frankrijk een eigen aardig licht, dat misschien de vreugde over de ver meerdering van grondgebied bij de Fransohen wel eenigszins heeft vergald. Steeds nieuwe offers zal men moeten brengen, voordat men zich verheugen kan over liet rustige bezit van dit nieuwe, rijke gebied. In het Engelsehe Lagerhuis is Dinsdag na een leven dige bespreking in eerste lezing liet Iersche zelfre- geerings-ontwerp aangenomen. Dit wil nog niet zeg gen, dat liet ontwerp bereids als wet mag worden be schouwd, doch de meerderheid van 94 stemmen wijst er wel op, dat Ierland zijn „Homerule" zal krijgen. Hongarije heeft weer oen kabinetscrisis gehad. De minister-president Khueu ITedervary slaagde er niet in, aan de dwarsdrijverij der oppositie een einde te maken en ondervond bovendien weinig medewerking meer van de Kroon. De crisis is daarom vooral van belang, omdat zij ge tuigt van een vijandige stemming te \V eenen tegen Hongarije, welke op den duur ernstige gevolgen kan hebben. - HINDERWET. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen teT algemeene kennis, dat heden op de gemeente-secretarie ter visie is gelegd het aan hen ingediende verzoek met bijlagen van IJ. JELSMA, te L e e u w a r d e n, om vergunning tot het oprichten van een bioscooptheater, waarin een GASMOTOR van 10 tot 12 P. K. met dynamo, in het perceel Lange- -traat Wijk B No. 92. Bezwaren tegen deze oprichting kunnen worden in gediend ten raadhuize dezer gemeente, mondeling op VRIJDAG 3 MEI e.k., 's-voormiddags te elf uur en schriftelijk vóór of op dien tijd. Gedurende drie da gen vóór gemelden dag kan de verzoeker %n hij die bezwaren heeft ingebracht, op de secretarie dezer ge meente van de terzake ingekomen schrifturen kennis nemen. Alkmaar, 19 April 1912. Buirgemeesteir en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATII, Secretaris. ALKMAAR, 22 April. De geheele beschaafde wereld is deze week ontroerd geweest over de schipbreuk van de Titanic. Men was er langzamerhand aan gewend geraakt, de moderne zeekasteelen der groote trans-atlantisehe lijnen te be schouwen als het summum van veiligheid' op zee. „De Titanic" zou echter al haar voorgangers overtreffen. Het was buitengewoon groot, het lag zeldzaam vast op de wateren en de voorzorgsmaatregelen waren dusda nig, dat men haar gerust een naam durfde geven die denkeu deed aan het trotseer en der elementen. Alle- was gebouwd van het stevigste staal en reusachtige waterschotten zouden de reuzenboot in staat stellen in geval van nood de eerstvolgende haven te bereiken, voordat het zinken kon. De sehoepsbouwtechniei en de autoriteiten dachten hierover precies eender en het aantal reddingbooten was in verband hiermede zeer gering genomen. Een ijsberg, waartegen de „Titanic" stiet en een der schoonste scheppingen, met men- sehelijk vernuft door mensehenhand vervaardigd!, ver dween in de diepte, een zestien honderdtal mensehen- levens en millioenen aan waarde meesleurend. Het wegzinken van deze drijvende luxe-stadi heeft aan alle optimistische opvattingen over de veiligheid op zee natuurlijk een einde gemaakt en nog eens weer opnieuw de mensehheid te verstaan gegeven dat zij zoomin op het water als in de lucht heerscheres en meesteres is. Pijnlijke nevenomstandigheden kwamen overigens den rouw over de ramp versterken. Bij de eerste vaart van de „Titaniof' welke tevens haar laatste zou wor den, is blijkbaar al te zeer gestreefd naar te groote snelheid en wel ten koste van de veiligheid der passa giers. Hoewel gewaarschuwd, koos men toch den ge vaarlijken weg der ijsvelden zonder de snelle vaart ook maar even te verminderen het record moest ge slagen worden! Pijnlijk deed verder na de ramp de houding der White Star Line aan, die meer dan drio dagen gebruikte om de waarheid achter en de men sehen in onzekerheid te houden, naar verluidt om zich door herverzekering te dekken voor materieel verlies. Verrichtte de draadlooze telegrafie goede diensten en zou zonder haar vermoedelijk liet aantal slachtof fers nog grooter zijn geworden, toch is gebleken, dat er nog heel wat meer verbeterd moet worden, alvorens de electrische golven de veiligheid van het -verkeer ter zee aanzienlijk kunnen bevorderen. Door den grooten catastrophe in den Atlantisehen Oceaan, zijn de blikken eenigermate afgewend van het optreden der Italiaansche vloot in de Turksohe wate ren. Van een zeeslag kan men wel niet spreken, maar toch heeft er aan den ingang der Dardanel'len een vlootdemonstratie plaats gehad, zijn er schoten gewisseld tusschen de Italiaansche vloot en de lurk- sche forts, terwijl de Turken een Italiaansch oorlogs schip in den grond boorden en de Italianen een Turk- sche kazerne plat schoten. Het is weer half werk geweest, evenals de gehee le Tripolitaansche oorlog tot dusverre. Klaarblijke lijk was het de Italiaansche regeering^ erom te doen, het Turksche parlement bij het bijeenkomen vrees in te boezemen. Gelukt is dit echter niet, immers bij de opening van het parlement waarin de Jong-Turken weer geheel en al de lakens kunnen uitdeelen heeft de grootvizier in de troonrede gezegd, dat Turkije haar souvereiniteit over Tripolis als allereerste voor waarde voor het sluiten van den vrede Weef handhn ven. Wel echter heeft het.optreden van Italië onrust te weeg geroepen bij de andere mogendheden. Italië deed n.1. de Dardanel'len, deze zeer belangrijke han- delsstraat, tijdelijk voor het scheepvaartverkeer slui ten. Van verschillende zijden is dadelijk getracht herstel van de vrije doorvaart te verkrijgen. Natuurlijk verwekt Italië slechts ontstemming door een dergelijke wijze van handelen, terwijl het bovendien de kans loopt, dat Turkije dreigender gaat optreden jegeais d talrijke Italianen, die in Turksch gebied wonen. Het is dan ook slechts spelen met vuur, wat de Italiaan sche regeering doet, gevaarlijk werk, dat het beëindi gen van den oorlog niet kan bevorderen. Mocht Italië ooit eens baas worden in Tripolis DE VERJAARDAG VAN DEN PRINS. 'm Prinsen verjimrdog word op het I."op do gebrui kelijke wijze gevierd. Voor zoover de dienst toeliet, hadden de arbeiders in het Kon. park vrijaf, met be houd van tractemont. Het bedienend personeel van het Kon. paleis en staldepartement eveneens, terwijl deze ieder een flesch wijn ontvingen. V an de Kou. houtvesterij ontving de Prins een fraai cadeau, be staande uit een verzameling van 16 groote hertenge weien, welke in do Hoog-Soerensche en Wiesselsehe bosschen zijn gevonden. liet grootste dezer geweien, een twaalfender, weegt ruim 7 kilo en heeft een hoogte van 1 M., terwijl de hoornwijdte 1.10 M. be draagt. De Prins was met dit geschenk zeer ingenomen. Het zal een plaats vinden in de z.g. houten gang van het Kon. paleis. Uit den Haag werd den Prins een fraai bloemstuk toegezonden in den vorm van een reddingboot vam tul pen; uit Soestdijk een pyramide van seringen, terwijl op de bloemisterij van bet Kon. Park t Loo een traaie bloemenmand was vervaardigd met g-rooten krans van eikenloof. Apeldoorns Mannenkoor gaf ter gelegen heid van 's Prinsen verjaardag een concert voor kunstlievende leden en donateurs. De groote zaal van Tivoli was stampvol. Als solisten traden met veel succes op mevr. IloinsiusSchnger, sopraan, Apel doorn. Mevr. Trudie AbraasRovers, viool, te Delft. Het programma sloot met het Mecklenburg-* volkslied, dat door allen staande werd meegezongen. TWEEDE KAMER. Do Tweede Kamer is thans in openbare vergadering bijeengeroepen tegen Dinsdag 30 dezer, des namiddags te half twee uur. In deze vergadering zal worden overgegaan tot het trekken der afdeelingen en regeling der werkzaamhe den. De voorzit'ter is voornemens voor te stellen op Woensdag 1 Mei te elf uur een aanvang te maken met de behandeling van de volgende wetsontwerpen: lo. Verhooging van Hoofdstuk I der Staatsbe- groot-ing voor 1912 (Bouw van een pantserschip) (226). 2o. Wijziging van de rechtspleging" bij de land macht en van die bij de zeemacht, alsmede van do provinciale instructie voor het Hoog Militair Ge rechtshof (21). 3o. Bepalingen tot wering en bestrijding van den Amerikaanschen Kruisbessenmeeldauw (139). 4o. Verhooging en wijziging van de koloniale huis houdelijke begrooting van Suriname voor 1910 (diver se onderwerpen) (210). De voorzitter behoudt zich voor om, wanneer het verslag omtrent de wetsontwerpen botrottende de -ar beiders-ziekteverzekering zal zijn uitgebracht, een voorstel te doem ten einde die wetsontwerpen zoo spoo dig; mogelijk te behandelen. STAATSCOMMISSIE VOOR DE GRONDWETS HERZIENING. De staatscommissie, voor de Grondwetsherziening, die Maandag' van de volgende week bijeenkomt» hoopt in die week met haar rapport gereepte komen ter aan bieding aan II. M. de Koningin. KAMERVERKIEZINGEN IN 1913. De afdeeling Winschoten van de S. D. A. P. heeft caudidaat gesteld dón heer L. AL Hermans, te Arn hem. landsch-Amerikaansehe post bevond, namelijk de cor respondentie uit ons land verzondeiu van Zaterdag 6 dezer af na het vertrek van een stoomschip van de Holland-Amerikalijn uit Rotterdam, tot en met Dins- lag 9* dezer 's avonds, de nachtboot over Queenstewn. Doordat er Dinsdag 9 dezer geen boot van de Nord- deutsche Lloyd uit Southampton was vertrokken, wa de post aan boord van het vergane stoomschip zoo bui tengewoon groot- (3481 postzakken). Behalve de post voor de Unie zelve, bevatte zij lioofdzakelijk correspondentie voor Canada, ALexico, de Afidden-Amerikaansche republieken, Cuba, Jamai ca, Ilaïti, San Domingo, Ecuador, Peru en Bolivia gedeeltelijk. De post voor Curagao, Dinsdag 9 dezer 's avonds van bier verzonden, moet mede op het vergane stoom schip aanwezig zijn geweest. Gemengd nieuws, EEN BEN OE Af IN GSKWE S TI E. De Ililversumsche gemeenteraad benoemde deze week tot gemeente-geneesheer in kring II dr. S. San ders, no. 2 van de voordracht. De heer J. Doets, die eenige jaren deze functie waarnam en door B. en W. no. 1 op de voordracht was geplaatst, werd bij deze benoeming gepasseerd. Nu zou dr. Sanders, die vóór zijne benoeming de raadsle den bezocht, zich in -minder vleiende bewoordingen over zijn collega hebben uitgelaten. Dr. Doets, wien dit ter oore was1 gekomen, zal daarover bij de com missie van Beroepsbelangen, een onderdeel van de Al gemeene Maatschappij ter bevordering der Genees kunst, klagen. Eenige raadsleden hebben zich bereid verklaard de klacht van den heer Doets door een verklaring te be vestigen. Indien de klacht juist is, zal dr. Sanders waarschijn lijk als lid van dr medische Instellingen geroyeerd worden. Zaterdagmiddag had op de Kerkhotlnnn bij den Spar re Weg te 's-Gravenhage de koetsier van een vrachtwagen zijii paard1 gevoederd. Toen hij daarna zijn paard de teugels wilde aandoen, begon het te slaan en ging op hol met het gevolg dat. de man onder zijn wagen terecht kwam, overreden werd en zeer ernstige kwetsuren bekwam. Na ter plaatse door den geneesheer van den ecrste-hulp-dienst te zijn verbon den, werd de man naar de Roode Kruis-kliniek over gebracht, waar hij kort daarna overleed. BESTRIJDING VAN ONEERLIJKE CONCUR RENTIE. In De Winkelier wordt verslag gedaan van de audi ëntie verleend door den minister van justitie aan de heeren J. S. Meuwsen, Bern. J. Gorris en G. Muller, als dagelijkscli bestuur van de Algemeene Winkeliers- Vereeniging, en mr. C. brikkers als rechtskundig ad viseur van die Vcreeniging. Nadat de heer Meuwsen in den breede had betoogd, hoe zeer het noodzakelijk was, dat wettelijke voorzie ning getroffen werd ter bestrijding van de oneerlijke concurrentie, antwoordde de minister sympathiek ge zind te zijn voor de Atiddenstandsbeweging en dat hij, mede door die gezindheid' gedreven, een wetsontwerp heeft, ingediend tot wijziging van art. 1401 Burg. Wetb. Z. E. zeide voorts, dat heel veel klachten zou den worden ondervangen, indien de wetswijziging van art- 1401 tot- stand gekomen zou zijn, en dat de Aliddenstnndsbond zich de eer mocht toerekenen, door zijn congressen en door zijn werken voor een goed deel do oorzaak te zijn geweest, dat de minister dat wets ontwerp heeft ingediend. De minister hoopte, dat al thans in deze legislatieve periode, dus vóór den zo mer van 1913, de behandeling in de Sta ten-Generaal zou geschieden. Op een vraag van mr. Frikkers, hoe de middenstand zou kunnen bevorderen, dat. de rechter verschillende specifieke gevallen van oneerlijke concurrentie, die de middenstand wel gaarne specifiek zou hebben gere geld gezien, onder de algemeene bepaling zou brengen, antwoordde de minister, dat hij niet. anders kon doen dan die algemeene wetsbepaling voorstellen en verde digen, doch dat bij dc openbare behandeling dikwijls zoowel van regeeringszijde als van de zijde der Kamers voorbeelden werden aangehaald, hetgeen dan later voor de uitlegging van de wet waarde kan hebben; dat voorts, indien de vcreeniging bepaalde desbetref fende wensehon heeft uit te spreken, zij zich ook tot de volksvertegenwoordiging kon wenden. De heer Aleuwscn betoogde nog, met aanhaling van tal van voorbeelden, hoezeer de middenstand behoefte heeft aan strafbepalingen, waarop de minister ant woordde, dat men nu eerst de wetswijziging van art. 1401 diende af te wachten, en dat een strafbepaling omtrent oneerlijke concurrentie de bezwaren met- zich brengt, verbonden aan een partieel® wijziging van het strafwetboek, terwijl een algemeene herziening van het strafwetboek, waaronder dan ook de oneerlijke concurrentie zou vallen, zeer voel tijd zou kosten. DE ZONSVERDUISTERING. Als historisch meldt men aan de Asser ('t.: Bij een onzer ingezetenen vervoegde zich iemand van elders. Na afloop der zaken volgt een praatje over liet- weer en wordt onzen buitenman gevraagd of hij de „zons verduistering" rok goed heeft gezien, waarop onze man antwoordde: „Nee, mijnheer, ik ben Woensdag niet in Assen ge weest." HET VERGAAN VAN DE TITANIC. Men deelt aan de N. R. Ct- mede, dat- zich boord van. de Titanic ook een belangrijke aan Neder- GEDENKRAAM P. II. HUGENHOLTZ Jr. In bet gebouw der A'rije Gemeente te Amsterdam i-,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1