STADSNIEUWS BülTRüUHI» No 3343 f 1500; Nes. 7264, 15935, 17233 f 400; No. 2511 f 200; Nos. 4209, 5670, 6173, 8354, 9891, 10660, 15037, 18767 f 100. Laatste Berichten. EVANG. LUTHERSCHE GEMEENTE. thans in een der gekleurde ramen aangebracht de beeltenis van den heer Hugenholtx, die de Vrije Ge meente heeft gesticht en vele jaren haar voorganger jsvns. Mr. H. Rogaar herdacht in zijn rede dien overlede ne, waarna het koor het door haren directeur, den heer J. L. van den Broeke, voor deze gelegenheid ge toonzette lied vau George Eliot aanhief. O, vond ik plaats in het onzichtb're koor. Dier dooden, die herleven keer op keer, In levens, door hun tegenwoordigheid bezield. Door hen gewekt tot edelmoedigheid. Een kort slotwoord van den voorganger, uitspre kend de hoop, dat door de Vrije Gemeente moge ko men meer recht, meer liefde, meer innige vroomheid, on daarna, voor zij zich verspreidden, zongen de aan wezigen, begeleid door breedem, vollen orgelklank, lied 145: Ja, Gij blijft onze hoop, o God! ONGELUKKIG TOEVAL. Man meldt uit Apeldoorn Een zelfde geval als zich in den Haarlemschen Raad voordeed, waar de heer W., uit Brussel kwam, om vóór het behoud der kermis te stemmen, deed zieh onlangs hier in den Raau voor en nog wel veel sterker. Er moest voor de tweede maal gestemd worden over de motie Esmeijer, betreffende een mildere toe passing der Zondagswetde eerste maal was er sta king van stemmen. De heer Rodenhuis vertoefde op dat oogenblik in Zwitserland, waar zijn zoontje wordt verpleegd. Hij maakte een extra reis van Zwitserland naar Apeldoorn, om vóór de motie te stemmen en vertrok, nadat hij zijn stem had uitgebracht, weer naar Zwitserland. Het noodlot wilde, dat de lieer Van Wijhe, die eveneens vóór de motie zou hebben gestemd, door familieomstandigheden plotseling verhinderd werd en de stemmen opnieuw staakten. NEDERLANDSCHE TOONEELVEREENIGING. De Amsterdamsche correspondent van het Utr. Dagbl. schrijft o. a. Heijermans eergisteren gesignaleerd in de Leidsche- straat. Als grand seigneur in een open bakje. Hij zou nietwaar, volgend seizoen de artistieke directie voeren van de „Nedf rlandsche Tooneelvereeniging." Komt niets van. De reeds gehuurde woning aan het West einde staat weer te huur. Heijermans blijft te Berlijn. Van de Tooneelvereeniging blijft niet veel over. De Van der Horsten weg. Ternooy Apel ernstig ziek, Schwab, die in de directie komen zou, bij Royaards verbonden. Homeyer, de administrateur, naar Indië, de voornaamste spelers elders geëngageerd. Er schijnt ernstig sprake van dat de onderneming den strjjd om het bestaan opgee't. Jammer, zij was langen tjjd het eenige tooneelgezel schap in ons land, dat een houding had. AFGEPERST. De door dr. A. Kuyper naar aanleiding van het Ka merdebat op 6 December 1911 toegezegde brochure is thans verschenen bij J. II. Kok te Kampen. Destijds werd ,,Het afschuwelijk misverstand" ge noemd als die voor het geschrift gekozen titel. Dat is echter anders uitgevallen. De schrijver verklaart in een Voorwoord het waarom dier wijziging. „Ik mocht er mij toch niet toe bepalen, om het misver stand na te speuren. De regeling, die de hangende schoolzaak in Indië zal ontvangen, bleef mij een te gewichtig onderwerp, om het niet nogmaals ter sprake te brengen. Daarom drukte ik in mijn titel: „Afge perst", alleen uit, hoeveel liever ik het incident zelf verder onbesproken had gelaten." UIT WOGNTJM. Bij staking van stemmen heeft de raad dezer ge meente het voorstel tot aansluiting bij de Wcstfrie- sche electr. centrale verworpen. UIT HENSBROEK. De Raad' onzer gemeente heeft met algemeene stommen besloten wel deel te nemen non de N. V. tot oprichting eener electr. centrale voor West-Friesland. BENOEMD. Bij Koninklijk Besluit is benoemd in de provincie Noordholland tot heemraad van het waterschap de Schermeer J. Koning, te Zuid- en Noord-Schermer; tot heemraad van den polder de Zeevang, M. Bark Jz. te Middelie; tot heemraad van den polder Waard en Groet, J. van der Stok, te Nieuwe-Niedorp; tot heemraad van den Anna-Paulownapolder, J. Blaauboer Cz., te Anna Paulowna tot heemraad van den polder Waard Nieuwland, J. Schuurman, te Wieringen. VAN DEN LANGENDIJK. Gedurende de week van 15 tot en met 20 April wer den aan de afslagmarkt te Broek op Langcndijk aan gevoerd 1800 roode kool, 1950 witte kool, 1866 baal uien, 247 zak aardappelen, 25 baal bieten en 2800 bos rabarber. UIT KEILO. Men verzoekt ons te melden, dat door een vergis sing bij de Huisvlijttentoonstelling de eerste prijs voor de spreien op den naani van een verkeerde is ge zet, daar zij werd toegekend aan Mej. Frances. Tevens dat de heer Kroon uit Alkmaar op zijn fotografieën een eervolle vermelding kreeg als inzender van buiten. De tentoonstelling mocht zich vooral gisteren in een druk bezoek verheugen, zoodat men ook nu weer alleszins over het behaalde succes tevreden kan zijn. Den 6den Mei zullen de prijsuitdeeling en do verlo ting plaats hebben in het café van deu heer J. Ruiter. UIT HEER-HÜGOWAARD. De plannen voor de stichting eener gemeenschap pelijke zuivelfabriek voor Oude-Niedorp en Heer-Hu- gowaard, gaven aanleiding tot nieuwe vergaderingen, waarvan het resultaat is, dat de beide ontwerpen met elkaar zullen worden vergeleken, teneinde daaruit een plan te ontwerpen voor een fabriek, waarin de melk van een duizendtal koeien verwerkt zal kunnen wor den. Ten huize van den heer Kist te Zuid-Scharwoude werd een vergadering gehouden van besturen der Tuinbouwvereenigingen en het bestuur van Koophan del. Besloten werd te propageeren voor Alkmaar als meest, gewcnschte plaats voor een eventueel te stich ten Tuinbouwschool. Een commissie zal zich wenden tot het Kamerlid Jhr. Mr. Van Foreest. Besloten werd het gebruikelijk contract voor den onderhandsehen handel aan een rechtskundig onder zoek te onderwerpen. Maatregelen zullen worden getroffen om te komen tot betere sorteering van allerlei producten op de ofslagmarkten aangevoerd. KORTE BERICHTEN. Tengevolge van het met onbeschermde oogen kijken naar de zonsverduistering heeft een twaalfjarige jongen te Chaam een ongemak aan zijn oogen gekre gen, zoodat hij nog slechts op korten afstand kan zien, terwijl het lezen hem geheel onmogelijk geworden is. Het 15-jarig dochtertje van den burgemeester van Grootebroek, is door'een duizeling bevangen van haar ry wiel gevallen en kort daarna tengevolge van hersen schudding overleden. De boekverkoopers die met hun stalletjes op de Groote Markt te 's-Gravenhage staan, zijn door de be voegde autoriteit gewaarschuwd, dat zioh in hun uit stallingen geen lectuur mag bevinden, gesc likt om de zinnelijkheid der jeugd te prikkelen. Aan de waar schuwing is onmiddellijk door de venters gevolg gege ven en verschillende boekjes met prikkelende opschrif ten z\jn door hen uit hun uitstallingen verwijderd. In de Centrale Werkplaats der S.S. te Zwolle is een 56-jarige werkman tusschen de draaibank ge raakt en doodgedrukt. Tusschen eenige mijnwerkers had te Kerkrade een treffen]; plaats. Een hunner, een Noordbrabander, werd levensgevaarlijk gewond Ook de daderdie werkzaam is in een naburige Duitsche mijn, werd gewond. Deze is gevat. Zaterdagochtend trachtte iemand te Heerlen op een in volle vaart zjjnden trein te springen de beide beenen werden de man afgereden. Te Zaandam is Zondag een 13-jarige jongen, toen hij met zijn 16-jarigen broer uit varen was op de Zaan, overboord geslagen en verdronken. STAATSLOTERIJ. Trekking van heden. 3e klasse, le lijst. RAAD VAN STATE~ 's GRAVENIIAGE22 April. Naar wij vernemen is met ingang van den 16de Mei benoemd tot lid van den Raad van State, de Heer C. J. Hasselman, inspec teur van de landelijke inkomsten in Ned.-Indië, thans met verlof hier te lande. DE STRAFZAAK TEGEN GENERAAL-MAJOOR DE BRUYN. UTRECHT, 22 April. Heden werd door het lioog- militair gerechtshof uitspraak gedaan in de strafzaak tegen gencraal-majoor L. de Bruyn. Het hof ver klaarde wettig en overtuigend bewezen, dat beklaagde de verschillende maatregelen door den auditeur-mili tair te 's-Hertogenbosch genomen, om den ritmeester Neuman voor officieren en commissarissen te 's-Her togenbosch te doen verschijnen, gelijk die bij de te- lastlegging zijn omschreven, opzettelijk heeft belet, belemmerd en verijdeld, maar niet achtte het hof wet tig en overtuigend bewezen, dat die handelingen van den auditeur-militair waren ondernomen ter uitvoe ring van een wettelijk voorschrift. Beklaagde word dientengevolge vrijgesproken. DOODSLAG TE VTIEERENEERG. 's-IIERTOGENBOSCH, 2 April. Gisteren (Zo»- dagmorgen) te ongeveer half zes vondi men te 's-Hee- renberg een zekere C. B., een berucht individu, dood gestoken op straat, dicht bij zijn woning. Vermoede lijk is hij in een huiselijken twist niet zijn zwager M., met wien hij samenwoont, gedood1. TREFFEND STERFGEVAL. GRONINGEN, 22 April. De Eynng. Luth. predi kant J. H. Bogenholtz te Nieuwe Fekela zakte gistermorgen op den kansel ineen. De dood trad on middellijk in. NADER MTJN GOD BIJ U. AMSTERDAM, 22 April. Een groote menigte had zich hedenmorgen twaalf uur op het. Damplein opge steld, die met eerbiedige stilte luisterde naar het be spelen op het carillon van den paleistoren, van het „Nader mijn God bij U," het lied dat op de „Titanic" werd gespeeld, toen het schip ten gronde ging en waarbij 1600 menschen het lieven lieten. Het was de lieer Vincent die het carillon bespeelde. DE MOORD TE BEEK. BEEK, 22 April. Door den pastoor is een collecte geopend ten behoeve van den vader van het vermoorde meisje, om hem tegemoet to komen in de schade die hij geleden heeft doordat hij een maandi in preventie ve hechtenis vertoefde. BAL MASQUé. 't Bleek een meer dan goede gedachte van deu heer llartog J. Polak te zijn geweest, om het seizoen van zijne danslessen te sluiten met een bal masqué voor zijn leerlingen en oud-leerlingen. Wat was het aantal geeostumeerden groot, dat zich Zaterdagavond' naar „de Harmonie" begaf! En daar was 't spoedig een gewirwar van bonte kleedij. schitterende kleuren en wuivende pluimen door el kaar, liet was een lust voor de oogen. Van alles was er vertegenwoordigd, hier zag men een bevallige Chi- neesche, daar een kloeke Toreador, dan weer een siiaaksche Pierrot, sehoone Spaanselien met zwarte mantilles,. vroolijke Tyrolerinnen, donkere Zigeuner meisjes in rijke costumes, edellieden en edé.ldames, clowns, een zonnebloem, een viooltje, een klaverblaad je, een snoeperig vlindertje. Plotseling doken d'aar- tussehen de zwarte nacht op en de lichtende morgen, beide, bezaaid met sterren. De zonderlingste combina ties zag men onder het dansen, een aardig Volendnm- mertje danste met een Schotsehen Hooglander, een Spaansche grande met een kok, die een prachtige tul band bij zich had, een roovorhoofdimnn zwierde lustig met een Turksche dame in het rond. Carmen danste met Mepliisto, Eoust met, een Pierrette, daar het blon de Gretchen ontbrak. En te midden van al dit ge woel, van al die warrelende sohoonon, die op de opge wekte toonen van een orkest, dat afgewisseld werd door een draaiorgel om de stemming er in te houden, zat één persoon, die blijkbaar oog noch oor had voor schoono Spaanseheu met zwarto lokken, voor Pierret tes noch Zigeunermeisjes, voor een. bevallige Griek- sche noch voor een Carnavalskoningin, 't Was een oudo verstrooide professor, die slechts aandacht had voor de. oude geschriften, die hij had medegenomen. Stilletjes zat hij te midden van het lawaai met z'n reus in de boeken, zijn hoogen hoed op de eerbiedwaar dige witte haren, z'n groene besteedster in de hand. 't Was „professor Lermi, in de hoogere phylosophie." Tijdens het kinderbal werd door een achttal meis jes en jongens een menuet uitgevoerd, dat op de dansles was ingestudeerd, 't, Liep uitstekend van sta pel en verwierf veel bijval. Eindelijk was het lang verwachte oogenblik aangebroken en werden voor het démasqué van het kinderbal de prijzen uitgedeeld. Dc prijs voor de eigenaardigst gekostumeerde jongedame, welke bestond in een étui met naaigarnituur, werd toegekend aan mejuffrouw Jeanne Brouwer, die „de nacht" voorstelde; de prijs voor den eigenaardigst ge eostumeerden jongeheer, bestaande in een fraai glas, aan een allerliefst „Tyroler be.rgbeklimmertje," dat bij het démasqué bleek een meisje te zijn, de jongejuf frouw Vogelsang uit Oudkarspel. De prijs voor de eigenaardigst gecostumeerde groep of paar verviel, daar er geen groepen of paren aanwezig waren. Iu plaats hiervan werd een prijs, een inktstel, toegekend aan de fraaist gecostumeerde jongedame, die werd toegekend aan „de lente," voor gesteld door de jongejuffrouw Plet uit Hoorn, gekleed in een wazig groen kleed, versierd me<t de eerste lente bloempje», de madeliefjes. Na het démasqué werd den heer Polak namens leer lingen en oud-leerlingen een koperen kaarsenkroon aangeboden, terwijl mejuffrouw Bianohi een fraai bloemstuk werd vereerd. Daarna ving het bal voor de grooteren aan, waar aan door tal van geeostumeerden werd deelgenomen en waar evenals op het kinderbal een bijzonder opge wekte stemming hoerschte. Tijdens dit bal werd dooi den heer Polak en mejuffrouw Bianchi, die beide in keurige costumes uit den tijd van Lodewijk XV ge kleed waren, op verzoek de „Gavotte tendre" gedanst. Ook hier had voor het démasqué het uitreiken van de prijzen plaats. Voor de fraaist gecostumeerde da me verwierf mejuffrouw Ali Raat, die in een rijk em- prie-klieed gehuld was, den prijs, bestaande in een tnarUohcpnnn den heer H. Stikkol, die Mephisto voorstelde, werd de prijs voor den fraaist geeostu meerden heer, een sigarendoos, toegekend. Do jury kon het niet eens worden over den prijs voor de fraaist gecostumeerde groep of paar, daarom werd en- beslo ten, dat om dien prijs geloot zou worden. In aanmer king kwamen hiervoor: een groep Pierrots en Pierret tes, waarvan vooral de Pierrettes in hun rood satijnen costumes, versierd met zwarte pompoenen en belletjes, een eleganten indruk maakten; een groep, voorstel lende zes verschillende couranten welke te Alkmaar verschijnen. Zij hadden elk een costuum aan, be drukt met de courant, die ze voorstelden, terwijl ieder een muts droeg van de desbetreffende courant en een courantentasch, eveneens van een courant ver vaardigd, en ten slotte kwamen voor het loten iu aan merking een paar gracieuse klaproosjes. Bij loting verwierven de klaprozen, voorgesteld door de dames Cor Wentink en logée, den prijs, een boschuitbus, De heer Polak, die van meening is, dat het beter is een bal in volle glorie te doen eindigen dan het als een nachtkaars tp latpn uitgaan, sloot om omstreeks 4 uur het bal en nadat hem en mejuffrouw Biapohi nog een hartelijke ovatie was gebracht, scheiddén Tur ken van Griélfsehen, Pierrots van Geisha's, klaprozen van toreadors, clowns van dep professor, Mephisto van Faust, om in het land der droomen elkaar mis schien wedpr te pntmoetep j Gistermorgen had, naar men ons schrijft, in de Ev. Luth. Kerk de bevestiging plaats van den nieuwen predikant Ds. II. Makkink, voorheen te Breda, door den consulent Ds. J. L. F. de Meijere Joh.Czn. van Haarlem, en wel naar aanleiding van 1 Cor. 3 9, „Want wij zijn Gods medearbeiders". In gevoelvolle woorden wekte de spreker zijn ambtgenoot op tot het vervullen van zjjn dienstwerk in deze gemeente, riep den steun en de medewerking in van de gejpeente- leden, allen wijzende op den ootmoed en het geduld, die een ieder bezielen moeten bij het volbrengen van de levenstaak. Den nieuwen leeraar werd door de ge meente staande een lied toegezongen. Des avonds 7 uur had de intrede plaats, waarbjj Ds. H. Makkink tot text had gekozen Marcus 16 vers 15 B, „Predikt het Evangelie". Ook deze toespraak getuigde van op rechte belangstelling voor het heilige Dienstwerk, de blijde boodschap te brengen hier in deze gemeente zal sprekers ernstigen wensch zijn, te leven in God, vervuld te zijn van die blijmoedigheid, die een steun in het leven is, daa-aan te kunnen medewerken zijn heerlijkste taak. In beide diensten was een zeer talrijk gehoor aanwezig, bij de intrede ook arnbtge- nooten uit deze gemeente en van buiten, terwjjl voor deze plechtigheid rondom het spreekgestoelte groen en bloemen waren aangebracht. EEN DUIF AANGEVLOGEN. Een postduif, gemerkt met een zilverringetje om den rechterpoot, waarop de cijfers 0,1972^ 77 gegra veerd waren, is bjj den heer S. Huisman, op den Dijk alhier, komen aanvliegen PRIJS BEHAALD. Bij den gehouden Schietwedstrijd van den Noord- Hollandschen Schietbond, behaalde de Schietvereeni- ging „Nimrod" van Alkmaar den 2en prijs, (Zilv. Med.) VOETBAL. Ter elfder ure werden Zaterdag nog twee wedstrij den op Alcmaria's terrein vastgesteld, zoodat er gisteren toch nog gevoetbald werd. 't Was prachtig weer, voor de spelers echter wat warm. Een Alcmariacombinatie (tweede en derde elftal- spelers) speelde tegen een Cadettenelftal. Het laatste zat vrij goed in elkaar en was dan ook te sterk voor de, vooral in den aanval, zeer zwakke Alcmariacom binatie. In de eerste helft was de Alcmaria-verdediging goed op dreef en talrijke aanvallen der Cadetten wer den onschadelijk gemaakt. Vele schoten gingen ook over of naast. Eindelijk namen de Cadetten de lei ding uit een strafschop, toegestaan wegens hands. Stand met rust 1—0. In de tweede helft speelden de Cadetten tegen wind veel beter en voerden vrjj gemakkelijk de score op tot 5—0. Verandering in de opstelling der Alcmaria- spelers bracht ook geen verbetering. Uit een vrije schop maakte Alcmaria een tegenpunt. Een der ver dedigers van Alcmaria zorgde voor het zesde punt der Cadetten, die daarna zelf ook nog een goal maak ten en zoodoende op 't eind welverdiend met 7 1 wonnen, 't Alcmaria elftal telde eenige zwakke krach ten, terwijl 't Cadetten-elftal veel geleek op dat der vorige week. Alcmaria III zou spelen tegen N. N. V. V. uit Nieuwe Niedorp. 't Verscheen niet 8 spelers, terwijl N. N. V. V. er tien had. 't Was ook al geen spannen de wedstrijd. Met. rust was de stand 22. Alemaira III miste in de eerste helft een strafschop, d. w. z. de keeper der tegenpartij hield hem er goed uit. Aan 't eind was de strijd 43 voor N. N. De winnende goal werd kort voor tijd gemaakt. Alcmaria UI speelde toen met 7 man. Alcmaria I trok met 3 invallers naar Utrecht, om aldaar in de serie-wedstrijden, uitgeschreven door Hercules, te spelen tegen Quick uit den Haag (West. le klas), dat vrijwel volledig opkwam en o.a. de vol gende spelers in haar elftal had: Ledoboer, Bosselinrt en Welcker. Alcmaria pakte flink aan en was in 't veld bijna voortdurend sterker, doch kon het maar niet tot doel punten brengen. Enkele schoten gingen vlak langs den paal, terwijl een mooie kopbal een handbreed over de lat ging. Quick spande zich niet bovenmatig in, doch haar uitvallen waren zeer gevaarlijk. Twee daar van waren onze verdediging noodlottig. Met prachtig geplaatste, harde en onhoudbare schoten, maakte Quick twee doelpunten. Een derde goal maakte zij uit een strafschop, wegens hands van ee.n der backs, zoodat 't einde kwam met een 30 nederlaag voor Aiemaria, o. i. een zeer mooi resultaat tegen zoo'n sterken tegenstander. De wedstrijd O. NederlandW. Duitsehland, giste ren te Nijmegen gespeeld, eindigde in een puntloos gelijk spel 00. De Ned. Militairen wonnen in Antwerpen met 21. Visman en T. Kessler maakten de doelpunten. Andere uitslagen: ConcordiaV. V. A. 01, Ajaxn. F. C. 30. BloemendnalVictoria (voor de degradatie) 20. HET EMTJABLOEjMPJE. Heden werd het Emmabloempje, zooals de weldaddg- beidsbloem ditmaal heette, ten verkoop aangeboden door jonge dames, van wi© er verscheiden door oudere werden begeleid. In het geheel gingen er 16 clubjes welgemoed met manden vol rood-gele celluloïdbloem- pjes en een leegen geldzak de stad! in, om het bloempje ten verkoop aan te bieden en liefst met. leege man! en volle geldzak terug te koeren. Hoewel de liefdadigheidsbloempjes wel wat al te weelderig tieren in ons land, was er voor dit veel be langstelling men wist, dat men, een bloenipje koo- -pend en ruim betalend niet slechts een goed werk (lood, maar met name de onvermogende tuberculose lijders in deze stad ten goede kwam. De dames hadden werkelijk veel succes en de kleu rige bloemetjes werden veelvuldig gedragen ook bij vele marktbezoekers werd niet tevergeefs een poging aangewend om hun een bloemetje aan te praten, al kostte dit soms nog al moeite. De verkoop van dfit weldadigheidsbloempje bracht J 549.25 op, plus liet geen er nog uit één wijk moest komen, terwijl de bloempjes in de voor afgaande jaren respectievelijk opleverden 447 36 (in 1911) en 643.63V2 (in 1910). DE ITALTAATJRCH-TURKSC1TE OORLOG. 1 urkije hooft aan de mogendheden doen weten, dat het onmogelijk is vredesonderhandelingen aan te knoo- pen, tenzij de souvereine rechten van den sultan wor den erkend. I it Pc'vqa wordt gemeld, dat een bataljon Itali- aansche troepen, hetwelke poogde vooruit te gaan, te ruggeslagen werd met, groote verliezen nan menschen. 1 al van geweren werden buit gemaakt. De Turken hadden 10 gewonden, Twee Italiaansche torpedobooten hebben de sta tions voor draadlooze telegraphic te Kelemesj. Tridiro en Aladio besohoten, FRANKRIJK. Ter perse is een boek over Marok ko, van den Pnrijschen journalist André Tardieu, dat deze week zal verschijnen onder den titel „Het geheim van Agadir." Do heer Roland de Marès, die er inzage van kreeg, prijst het boek in lTndépendance beige. Hij wijst er met nadruk op, dat de Engelsche meuschlie ven de" campagne tegen de Fransche Kongo, gelijk er ook een tegen de Belgische bestond, waardoor de Engelsche re- geering zich zelfs liet meosleppen, alleen het gevolg was van bijzondere belangen, van handelshuizen te Li verpool. In de Matin is opgenomen een aan het boek ont leenden brief van den toenmnligen minister-president Caillaux aan den Franschen gezant te Berlijn, den heer Cambon, waarin er mede rekening gehouden wordt, dat op een gegeven oogenblik de Fnmsch-Duit- sehe betrekkingen hadden kunnen worden verbroken. Het boek moet voorts tal van nog niet gepubliceerde documenten bevatten. DU1TSCHLAND. De bladen bevatten een oproe ping van een comité, onder bescherming staande van prins Ileinrich van Pruisen, waarin wordt medege deeld, dat er een nationale inschrijving zal worden geopend, teneinde een fond» bijeen te brengen, voor de verbetering van de vliegtoestellen en van de oplei ding der vliegers. PORTUGAL. De bladen te Lissabon meldden, dat de troepen, die naar het. geheel' in opstand gekomen Portugeesche gedeelte van Timor gezonden zullen worden, bestaan uit 2 compagnieën infanterie met ar tillerie. Gemengde mededeeliugen DE RAMP TITANIC." Do heer Ismay, directeur der White Star-line, heeft medegedeeld, dat last is gegeven aan alle lijnen be- hoorende tot de Liternational Mercantile Marine Company alle stoomschepen uit te zenden met. vol doende reddingbooten en vlotten om allen aan boord op te nemen. De commissie uit den Senaat weigerde den heer Is may, de officieren en 12 mannen van de „Titanic" toe te staan bet land te verlaten. Zij zullen heden te Washington zich hebben te verantwoorden. De heer Fsmay beklaagt zich bitter over de onrechtvaardigheid van de wijze waarop de commissie het onderzoek voert. I)e directie der „Norddeutsche Lloyd" meldt, dat zij zich genoodzaakt zag een onderzoek in te stellen, naar de beschuldiging van den tweeden Mareonigrafist Bride van de „Titanic," dat het s.s. „Frankfurt" van de Norddeutsche Lloyd op de hulpkreten van de „Ti tanic" niet, zou hebben gereageerd1. De directie heeft zich, naar aanleiding dier haar bij voorbaat onmoge lijk toeschijnende beschuldiging, onmiddellijk met het s, s. „Frankfurt" in draadlooze verbinding gesteld, en van den kapitein de volgende mededeeling ontvangen: „Bij hit noodsignaal van de „Titanic" zijn wij dade lijk noordwaarts gestoomd, kwamen te 10.50 op de plaats van het ongeluk, de afstand was 140 mijlen, troffen daar de s.s. „Birma," „Virginian" en „Carpa- thia"." De mededeeliugen van Bride zijn diis beslist, on juist, evenals die van den makelaar Taylor uit Phila delphia. EEN BLOEMENDAG. In Wecnen is Zaterdag een groote bloemendag ge houden, waar de gele narcis verkocht werd. Het weer was hijzonder gunstig en het publiek kooplustig, zoo- dat tweemaal zooveel als het vorige jaar werd ontvan gen. Men schat den inhoud van de 8000 busjes op 180.000. TWEEHONDERD MENSCHEN VERDRONKEN. Uit Jackson aan de Missisippi wordt gemeld, dat bij Beulah tengevolge van een doorbraak 200 personen in de Missisippi verdronken. Reeds meermalen heeft deze rivier talrijke mensehenlevens geëischt. AARDBEVING. In Saragossa in Spanje heeft men verschillende aardschokken gevoeld. Er brak een paniek uit onder de bevolking, maar er hadden geen persoonlijke onge lukken plaats. HET BLOEDBAD OP DE LENA-GOUDVELDEN. Een Doema-afgevaardigde uit. het gebied der Sibe rische Lena-goudVelden heeft verklaard, een telegram ontvangen te hebben, waarin gezegd wordt, dat bij stakingsonlusten bij g'oud'wasseherijen der Lenn-maat- sehappij het aantal doodgeschoten mijnwerkers 270 bedraagt en het aantal gewonden 250. Onder de ge- dooden bevinden zich vijf vrouwen. Van offieieele zijde wordt medegedeeld, dat er 107 personen neerge schoten werden; van de gewonden stierven er later nog 84 personenbovendien zijn er nog 210 man ge wond. van wie 81 licht. Het geheele bloedbad vindt, naar men zegt, zijn oorzaak in het feit, dat de mijn werkers en goudwasschers een hooger loon eischten. Hot getal der stakers bedraagt 7500 en men beweert, dat deze staking op vredelievende wijze bijgelegd had kunnen worden. Over geheel Rusland heeft het ongelooflijk barbaar- selie optreden der autoriteiten tegenover de arbeiders ontstemming en critiek in het leven geroepen. Heden zou er over deze kwestie een interpellatie gehouden worden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2