K dienstbode, P.G. J Een Hink persoon, Amerikaansch Orgel, G. M J. BAKKER, Hofleverancier, Haam van Oucoop en De kg. Cretlielvereeniging le Amsterdam. AIKmaarschti Met- en Eltectenbank. r Zaterdag 27 April a.s. Schilders gevraagd I2'|, cent per stuk. A D VERTENTIEN. een flinke DIENSTBODE. een flinke DIENSTBODE of DAGMEISJE. Gijshert Nicolas Henricus Schultz van Hsegen. MAANDELIjKSCHE STAAT op 31 januari 1912. HIJPELS Co*, Breedstraat, iioek Diggelaarsteeg. De BURGEHEESTER van ALKMAAR brengt ter kennis van de ingezetenen, dat de Heer COM MISSARIS DER KONINGIN in deze provincie voornemens is de gemeente te bezoeken op Voor hen die Zijn UoogEdel Gestrenge op dien dag wecsehen te spreken, zal daartoe gelegen heid bestaan ten Stadhuize, des middags te on geveer 12 nur, indien zij zich v -oraf laten in schrijven op de audiëntielljst, welke van heden at ter Gemeente-Secretarie wordt aangehouden. De Burgemeester voornoemd, G. RIPPING. Alkmaar, 22 April 1912.- OlVniUFtWIJB in BOEKHOUDEN en aanverwante vakken ter opleiding voor praktRk en examens. I. PRINS Az., Oudegracht ;285b Mejuffï. BUISMAN, Banketbak- kerij, Oiulegracht, vraagt IJ bij H C. d. BERG, Lapchroom. Egmond aan Zee. TE KOOP GEVRAAGD - lom/, M. S. ERNSTE— VAN GOLBERDINGE. J. W. G. ERNSTE Cornells Johsn Stephen Henri Felix Aghina, Huis te Bergen BEKENDMAKING. Verdronkenonrd* Oudegracht 245 s i Nassauplein. Telef. 257 DRANKGEBRUIK IK ENGELAND. In liet moderne Engeland is de zucht tot drinken nog zeer algemeen en men vindt er dan ook tal van gelegenheden, waar men een borrel kan koopen. In de zoogenaamde „public houses," smalle zalen, door een groote tafel in tweeën gedeeld, staan reuzenvaten, reozonkan non en reuzenflesschen gevuld' met alcohol. Het publiek mag slecht.-, aan één kant van de tafel komen en staande ledigt men er haastig een glas, ter wijl men tegelijk betaalt. Bestelt men geen nieuw glas, dan verlaat men het lokaal weer spoedig. Het „public house." behandelt zijn gasten, wie het den drank duur verkoopt, beestachtig. Zij krijgen juist zooveel tijd om zich niet te verslikken, daar er zoo spoedig moge lijk plaats moet worden gemaakt voor nieuwe gasten. Do Engelschen erkennen volmondig, dat het „public house" een verkeerde instelling is, maar zij weten niet, hoe hot de wereld uit te krijgen. In Liverpool heeft tijdons de staking de overheid besloten alle public houses 's middags om 2 uur te sluiten en zij bereikte hiermede goede resultaten. De statistiek heeft uitge maakt, dat de Engelschman jaarlijks per hoofd nog een niet-geringe hoeveelheid bier, sterken drank en wijn tot, zich neemt. En vooral de vrouwen laten zich niet onbetuigd. N ,'jjfl HET WERK VAN EEN KRANKZINNIGE. Tn de EngeLsche stad Nottingham bewoonde een vroegere stads-lantaarnopsteker met vrouw en kind een alleenstaand huls van twee verdiepingen. De man, die zonder werk was en sinds eenigen tijd onder toe zicht van een dokter, daar men voor zijn geestvermo gens vreesde, stuurde dezer dagen zijn vrouw uit en bracht zijn 10-jarig dochtertje naar de bovenste ver dieping, waar hij het met een strop om den hals uit hel raam hing. Daarna pakte hij het touw beet, waaraan het kind hing en haald'e het herhaaldelijk op en neer. Monschen, die het buiten zagen, wilden het huis binnendringen, maar vonden al'le deuren geslo ten. Politic-dienaren verschaften zich daarna met geweld toegang, maar voordat zij boven waren had de ontaarde vader het touw aan het raam vastgebon den. Eer paar mannen klommen tegen het huis op, sne den het touw door en redden het kind, dat door de goede zorgen van cenige doktoren weer bijkwam. DE MODE-I!ÜWEL1JKSMAAND IN ENGELAND. De meeste huwelijken in de hooge kringen in Lon den worden gesloten tussehen Pasehen en Mei. Meer dan 200 huwelijken zijn dit jaar verdeeld over de 17 dagen, die voor het huwelijk uitgekozen worderr; dooi de aristocratie. Een der voornaamste huwelijken dat dit jaar gesloten is, is dat van Lady Eileen Butler met den markies van Stafford. Meer dan duizend uit- nocdigingen zijn voor deze plechtigheid verzonden. De kerk, waarin de voltrekking plaats heeft gehad', was geheel en al met witte bloemen versierd. Vijftien bruidsmeisje-, volgden het bruidspaar, zes volwassenen en negen jonge meisjes, zij waren gekleed in teer-rose gewaden van chiffon over onderkleeden van rose zijde. Terwijl die jongste bruid'meisje.s sierlijke mutsjes van goudkant, gegarneerd met kleine bloempjes droegen, waren de oudere dames kunstig gekapt. Zij droegen erp door de bruid zelf ontworpen bandeau van blauw fluweel in liet haar, bovendien een witte veer en een toef van rozen. De bruid' droeg niet zooals gewoon lijk een kleed, van witte zijde met een kanten over kleed, maar een glinsterend] kleed van goud- en zilver- brocaat, bezet met juweelen van onschatbare waarde, haar sluier werd' vastgehouden door een krans van echte oranje-bloesems. EEN GRAMOFOON-FABRIEK VERBRAND. Een groote brand heeft de fabriek van do Colum bia Record Gramophone Company te Earlsfield bij Londen verwoest. Een ontploffing in de chemische afdeeling der fabriek veroorzaakte den brand, terwijl do vlammen zich zoo snel uitbreidden, dat alles reeds in lichten laaie stond, toen de hrandtveer kwam. Ver schillende personen werden bij den brand gewond, honderd zijn er werkloos door geworden. Ook de be lendende gebouwen, een chemische wnsseherij, een honbonfnbriek en een gummi-fabriek zijn gedeeltelijk verbrand. Iliigcrlijkc Ntaml. GEBOREN. 19 Apr. Trijntje, d. van Johannes Lenaarts en Helena Gerarda van Maaren. 21 Anna Cornelia, d. van Jacob Pieter Bol en Geertruida Stammes. Nellie Marie, d. van Lourens Schagen en Maartje Buis. OVERLEDEN. 20 Apr. Simon Keesje, 8 j. 21 Lodewijk Johannes Toepoel, 92 j. 22 Elisabeth Dorreman, wed. Jan de Visser, 87 j Knntoiigereclit te Alkmaar. Zitting van 12 April 1012. H. J. te Alkmaar, overtreding boterwet, 2 maal 3.50 boete of 2 maal 2 dagen hechtenis. P. D. Jz. te Egmond aan Zeei, overtreding Leer plichtwet, 10 boete of 4 dagen hechtenis. P. D. Az. te Egmond' aan Zee, D. S. Dz. te Schoor), overtreding Jachtwet, de le 5 boete of 3 dagen hech tenis, de 2e 2 maal 12.50 boete of 2 maal 4 dagen hechtenis. N. v. K„ A. S. te Alkmaar. H. II. te Ileiloo, over treding politieverordening, de le 2 boete of 1 dag hechtenis, de 2e 0.50 boete of 1 dag hechtenis, do 3. 1 boete of 1 dag hechtenis. L. S. Jz., J. S. Lz., G. D. IIz., E. W. Ez. te Egmond aan Zee, loopen over eens anders grond, de le, 2e en 3e ieder 2 boete of 1 dag hechtenis, de 4e 3 boete of 2 dagen hechtenis. IR. Oz. te Sehoorl, T. D. Az. te Egmond aan Zee, G. B. Tz. te Castrieum, konijne.ndelven, de le en 2e ieder 3 boete of 2 dagen hechtenis, de 3e 2 en 0 boete of 1 en 3 dagen hechtenis. H. V., G. S., J. B„ G. de H., J. B. te Uitgeest, P. IL, J. M. te Noord-Scharwoude, M. O., C. K. te Brook op Langedijk, C. B. te Oudorp, G. Z. te Aker sloot, A.^ P. de R. te Heiloo, P. K.. J. S. te Castrieum, D. de V te Limmen, A. K. te Stompetoren, A. II. te IVest-Graftdijk, A. Z.. J. T., J. L. te Egmond Binnen. J. H. K., N. S., J. P.. N. S. te Bergen, C. de J., C. S. te Graft, N. Z., J. IL, E. V. Kz., N. Z„ J. Z. Cz. te Egmond aan Zee, M. V., J. ter W., J. de W. te Rijp, C. H. S„ J. K„ J. G. de J., R. E„ C. B., B. J. A. A T„ C. de B., B. K.. II. G„ J. K„ J. B„ W. S.. G. B.. J. M„ K. B., E. G. W., W. A., A. S., J. B„ B. K.. C. E., P. B.. A. B., A. M.. A. O., J. J. S., B. W. G. L. B. II. S., J. D., H. A. B„ H. C. B„ C. B.. N. L. A. M„ A. B„ M. v. I. te Alkmaar, overtreding IJkwet, de le 3 boete of 2 dagen hechtenis, de 2e, 6e, 8e, 13e, 14e, 17e, 18e, 44e. 45e, 49e, 53e, 59e, 63e, 64e ieder 2 boe te of 1 dag hechtenis^ de 3e, 9e en 69e ieder 3 maal J 0.50 boete of 3 maal 1 d'ag hechtenis, de 4e, 12e en 33e ieder 2 en 1 boete of 2 maal 1 dag hecht., de 5e, 7e, 10e, 11e, 15e, 16e, 19e, 21e, 23e, 25e, 26e, 2To 28e, 29e, 31e, 32e, 36e, 38e, 39e, 40e, 41e, 42e, 43e, 46e, 48e, 50e, 55e, 56e, 58e, 66e ieder 1 boete of 1 dag hechtenis, de 20e, 34e, 52e ieder 2 maal 2 boete of maal 1 dag hechtenis, de 22e 2 maal 0.50 en 2 boete of 3 maal 1 dag hechtenis, de 24e 2 en 2 maal 0.50 boete of 3 maal 1 dag hechtenis, de 30e. en 70e ieder 2 en 0.50 boete of 2 maal 1 dag hechtenis, de 35e, 47e, 51e, 61e, 62e ieder 2 maal 1 boete of 2 maal 1 dag hechtenis, de 37e 2 maal 1 en 3 maal 0.50 boete of 5 maal 1 dag hechtenis, dë 54e 6 maal 1 boete of 6 maal 1 dag hechtenis, de 57e 2 en 2 maal 0.50 boete of 3 maal 1 dag hechtenis, de 00e 5 maal 1 boete of 5 maal 1 dag hechtenis, de 65e 2 maal 2 boete of 2 maal 2 dagen hechtenis, de 67e 2.50 boete of 2 dagen hechtenis, de 68e 2 maal 1 en 2 maai 5 boete of 2 maal 1 en 2 maal 3 dagen hechtenis, de 7le 10 maal 0.50 boete of 10 maal 1 dag hechtenis. Marktberichte!». ALKMAAR 22 April. 1912. Aangevoerd 3 Koeien en Ossen f, 255 a 275, 61 vette Kalveren f 40 a 115,—, p. pond f 0,90 a 1,10, 107 nucht. Kalveren f8 a 20,8 magere Schapen f 18,a 25,258 vette varkens 44 a 63 ct. per K.G., 43 magere id. f 18, a f 30,—. BROEK OP LANGENDIJK. 22 April. 300 baal uien f 1,90 a 2,40 per baal, AMSTERDAM, 22 April. 460 vetta koeien le kw. 8084, 2de kw. 74—78, 3de kw. 7074. 90 melk- en kalfkoeien J 150J 350. 249 nuchtere kalveren 612. 97 schapen 2024. 441 Holl. vette varkens, le kw. 5860, 2de en 3de kw. 5658. Overz. en Geld. le kw. 5860, 2de en 3de kw. 5658. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 22 April. Medegedeeld door het Koninklijk Noderlaudsch Meteorologisch Instituut te De Bilt-. Geldig tot den avond: van 23 April. In het gebied van de waarneming is do hoogste be kende stand vau den bnrometer 780.0 te Stockholm. De laagste stand van den barometer *763.4 te Nice. VERWACHTING. Zwakke tot matige oostelijke tot nc or doos tel ij keu wind, helder tot licht bewolkt, droog weer, iets koeler. Telefoon 239. AMSTERDAMS1CHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCB1 LANDBO IT WGKEDIET, Voordam, O 11, Alkmaar. den voor verschillende soorten lager gestemd; de han- 1 del kalm. Oliéwaarden ongeveer geopend op de koer- j son van Zaterdag, zakten middenbeurs in om op de laagste koersen van den dag te sluiten. Tabakken be ter. Mijnen verdeeld. Culturen op dezelfde prijzen. Rubbers stil. Ingezonden mededeel ingen. Heden werden wij verblijd met de geboorte van een meisje. M. SCHAGEN-BUIS. L. SCHAGEN. Alkmaar, 21 April 1912. Mevrouw DIJKSTRASwavinö verzoekt vorderin gen in te zenden tot 23 April, Keimciu' rpark al hier, daarna Npanrue 62, Haarlem. Mevr. KLOOSTERMAN, Nieuwlandersingel, vraagt, wegens huwelijk der ttgenwoordigo Zich aan te melden 's avonds tussehen 8 en 9 uur. Mevrouw KOOIJKER, Langestraat 97, vraagt 1 M e i een nette voor winkel en liaiulioudiug tegen hoog loon by S. KOSTER, Oudegracht, Alkmaar. P. O., kan direct geplaatst worden aan de 8tooui7.ulveli'ahriek „de Eendracht" te KOE DIJK, tegen salaris van 1 11,per weelt. Vakkennis geen vereischte. Heden overleed, na een langzaam verval van krach ten, in den ouderdom van ruim 75 jaar, onze geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader, de heer P. KOMMEN. Koogerpolder, Uit aller naam, gem. Akersloot, Wed. P KOOMEN 20 April 1912. en kinderen. Heden overleed te 's Gravenhage, onze gediefde Vader, Behuwd- en Grootvader Oud Ritmeester der Cavalerie, Ridder in de Orde van Oranje Nassau, in den ouderdom van 69 jaar. W. R. VAN IIOUWENINGE— SCHUI.TZ VAN HaEOEN. Mr 1). VAN IIOUWENINGE en Kinderen. Alkmaar, 20 April 1912. Bezoeken kunnen niet worden afgewacht. Te bevragen bureau van dit blad. een in goeden staat zRnd 5 Oetaais. Brieven onder letter A 237 bureau Alkm. Courant. St aatsleenin gen 20 A pr. 22 Apr. NEDERLAND. Ned. Werk. Schuld pCt. 31/a 921/4 M 1) li ff 21/2 67s/H 671/a BUITENLAND. Bulgarije Ta'aksleeaimg pCt. 5 97 Braalië Funding 9 5 103»/w Mexico binnenl. II 5 465/8 46i/8 Japan IJ 4 873/4 Oostenrijk Jaa. Jul. 4 89i/8 Rusland Hope 1» 4 871/4 87 Consol II 4 885/8 88 1906 tt 5 1006/, 1894 6e Em, it 4 87 Vio Iwaug Dombr. >1 41/S 961/8 Financ. en Industr. ondernemingen enz. 99s/i Nationale Hypotheek Bank pCt. 4 N oordhollandsch Grondcrediet 41/s IOO1/4 4 l'o Ned. Handelmaatschappij resc. div. Barge ea Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew. Westersuiker aand. A'dam Deli 1851/j 118 1743/4 1408/4 146 645 1801/4 f 174 149.— Langkat 77 ft ft 295 305 Idem pref. J ff 865 365 A'dam Serdang ff 50 Bindjey f| ff 983/4 98 Deli Batavia 486 490 Deli-Maatschappij II ff 543 547 Medan tabak 237 2361/9 Rotterdam Deli 430 426 Senembah Tabak-Mij. 558 560 Amst. Rubber Cult. |J ff 222 222 Gecons. Holl. Petrol. Cert. A ff ff 314 3101/a Kon. Mij t. expl. v. Petroleu» tl ft 535 5321/a Dortsche Petroleum •ff M I688/4 1681', Moeara Enim 236 238 Sumatra Palembang 11 II 1931/4 1988/4 Perlak Petroleum-Mij. 'JJ ft 87 861/3 Zuid-Perlak ff 78 Ketahoen Gew. 91 58 57 pref. 19 11 81 841.. Redjang Lebeng tt 91 320 320 Great Cobar It 9t 86i/3 86 Amalgamated Copper Cy. Amer. Hide and Leather tt 8I8/4 8113/lS II It 25«'s 25«/io Anglo L mer. 'Lelegraph -tt tt 26 26 Comm. Steels tt tt 71 Vw 7011/ie 581/» Car and Foundry :ff tl 591'.. Amerik. Stoomr.-Mij tt tt 1721/s Common Marine «1 *9 51/s 415/i6 Preferent >n *1 203/8 19Vir, Marinebonds pCt. 41/2 651/g 641/j, Comm. Peru aand. div. 107 '8 lOl'Vl, Preferent 99 461/4 4612 Spoorwegleeningaza. Holl. ijz. Sp.-Mij, •91 99 84 Mij. tot expl. van Staatsspoorw. 99 99 971/s Deli Spoorweg 99 99 AMERIKA. Atch. Top. Cert. v. .99 99 1071/s 107 b» Couvert ,pCt 4 109 Denv. en'R. Gr.Ort. aanpl. div. 24 28V,s Eric 99 99 361/2 273/4 3614 Kansas City 8n||. 99 91 27 Vie i> pref- l» 99 623'4* 623,8 Miss K. Texas Q. v. it 9t 291'4 295/8 N ew-York and Otatarie ff tl 40 40 Norfolk Western C. v. ff 11 IO83/4 29" s Rock Island gevt ft 11 29 Southern Pacific f) 1126/, Southern Railway «1 291-1 Union Pacific cert v. f) n 171 1701/2 Wabash gew. n 93/ic Sii/i, 9Vi« RUSLAND. Wladikawkas 18S5 pCt 4 Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterd. f 10Q 3 106 Gemeente-cred. 3 BELGIE An-werpen 18Sf 21/8 823 8 HONGARIJE. Hongaarsche Hyp. 9t 4 1226/8 Idem 3 115 OOSTENRIJK. Staatsleening 1860 5 16218 RUSLAND. 18 4 5 448 1 Heden overleed te Amsteidam, na een lang durig, doch geduldig gedragen lijden, onze ge liefde vader, behuwd- en grootvader, de Wei- Edele Heer H. v. GOLBERDINGE, in den ouderdom van 75 jaar. en kleinkinderen. Amsterdam, 21 Apn-il 1912. Eenige kennisgeving. Heden overleed onze lieve Vader, LODEWIJK JOJHMES TOEPOEL, in den ouderdom van bijna 93 jaar. Alkmaar. Wed P. SPAANS Toepoei Rotterdam. H. J. TOEPOEL. Tiel. M E TOEPOEL. Geen rouwbeklag. Alkmaar, 21 April 1912. Heden overleed te Amsterdam, na een korte onge steldheid,"voorzien vau de H.H. Sacramenten der ster venden, onze geliefde Broeder, Behuwdbroeder en Oom in den ouderdom van ruim 34 jaren. G. E. M. LISSONE-Aghina. Fr. C. J. LISSONE. M. P. C J. v. d. VEEN—Aghina. J. v. n. VEEN en Kinderen. J. M. T. W. F. AGHINA. F. M. AGHINA M. AGHINAMajoie en Kinderen. E. H. AGHINA. J. J. A. AGHINA. te huur, bevattende 4 kamers, keuken, tuin, zolder en schuur. Te bevragen onder letter Z 236, Bureau van dit Blad. Den leden wordt hierbij bekend gemaakt, dat, wan neer zij zulks mochten verlangen, het Bestuur voor hen is te spreken op Vrijdag 26 April, avonds hall tien in Restaurant PROOT aan de Langestraat. Vanaf lieden ben ik NIET meer werkzaam Hls itiaulst in de Ciueuia-Aiuerlcnlu. II. VAN SCHALKWIJK, O.Z. Voorburgwal 76 A'dam. TELEFOONNUMMERS 439 en 499. PLAATST EN BFZO GT VOOR DEKDEN GELDEN DP HYPOTHEEK gemivn. Ex-dividend. Koer* van het geld. Prolo ngatle A pCt. Mededeel in gen. De Amer jkaansche» marjjt was he- Opgericht in 1853. Verbonden Kapitaal Gestort Gereserveerde Stortingen Reservefonds Extra Reserve Deposito's Credit-Saldo's van Rekening-Courant Loopende Credieten In herdisconto gegeven Geaccepteerde Wissels l)e Loco-Voorzitter der Commissarissen H. C. VELTMAN. 3.000.000.— '2.976.000.— 2-3.890.- 646.709.52 114.000.— 4.118.726.79''/2 1.967 220.9672 16.402.917.46 5.842.225.- 1.168.830.55 De Directie POGGENBEEK. VAN DEN BERG. Agenten te Alhnmar: ■■f Alle Inlichtingen worden gaarne verstrekt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 3