C.Verheus» J. DE LANGE Corns. Jobs. Zn, De Lange deJVloraaz, Alkmaar-Amsterdam v.v. Bouwterrein Noordholiandsch Landbouwcrediet. SIDONIÜS DE JONG. PROLONGATIëN. STROOHOEDEN 1 e E talag;e. Golden Thee. Golden Kofiie. Golden Cacao. Bekwame Timmerlieden Kaasfabriek-Inventaris Hotel-Restaurant PROOT, MMS. COSTER S ZOOR, ïan Paarden, Runderen, Varkens, Rijwielen, Landbouwgereedschappen Om het koude goud. OP TO DATE M GELD Wed. Jac. Yan Beek. Schoutenslradt 18. het adres. 4 Beslist de besparendste. Twee en Twintigste Groote Verloting. Hoofdprijs: 4 VETTE KOEIEN waarde plm. f 1000. VERKRIJGBAAR Brood duurder. Leven zuurder. Breed straat. Openen Handelscredieten. Incasseeringen. Déposito's. J. H. WILLERS, Dames en Heeien Glacé Handschoenen. Nederlandsch- Amerikaansche Hypotheekbank. Alom verkrijgbaar. gevraagd f C, D. PROOT, BOSBOOM - TOUSSAINT, Majoor FRANS Paarden-, Vee-, en Varkensmarkt te SOMMELSDIJK. 60 Out per Lot. Uitgifte 15000 Loten. 11 Loten voor f 6. FEUILLETON. LINOLEUM - WAS NIEUW. NIEUW. Eng. Strohoeden vanat 80—350 ct. Wandelstokken. Schoutenstraat, bij de Laat' Kantoor s Pastoorsteeg. LKTEXSVKB/EKEBIXOEX. LIJFREKTE-CODTBiCTEK. Ytrdrouken Oord 117. Alkmaar. Alleen verkoop van Laimbock Tyrol. aan den Westerweg, Naitaulaan, NassaupleinEgmonderstraat Lamoraalstraat en Lindelaan. A. Q. DEN BOF.STERD Tonwalntitr O Groote keus. Concurreerec de prijzen. Telephoon 281. MIENT 19 Houttil 64. Telefoon 356. ALKMAAR. Wij OPENEN dit seizoen met een pracht collectie de grootste keuze. Het laagste in prijs. ai.5oo.ooo.— teg:en den koers van 101 pOt - - D A. W1SSELINK. - - TE KOOP AANGEBODEN van de Kaasfabriek „de Volharding" te Hu- gowaard. Lange, treat 70, ALKMAAR. Telefoon 43. Ingenaaid f 0.40. In traaien stempelband f 0.70. Voordam C 9, ALKMAAR, Int. Tel. no. 3. Geen gevaar voor uitglijden. Geen vermoeiende arbeid meer. (met cf zonder borg). Bij de Oud Hollandsche Voorschotbank, Prinsengracht 838, Amsterdam, Telefoon 10397, vanaf f 50.— tot elk bedrag, tegen 4% 'sjaars, met een aflossing vanaf f 5 per maand, zonder Levensverz. Vraagt toezending onzer voorwaarden met postz. voor autw. Men zij gewaarschuwd tegen geld- aanbiedingen zonder naam en adres. PRACHTCOLLECTIE Anti-Tariefwet-Comité ünr werk maker, »«n ir-" O Van A1BWAAB 6.— 8.—, 10- 8.80, 6.— unr. Van AMSTERDAM A.80. 0.30, 8.15, 46 nnr. Te bevragen bij TAPIJTEN LIKOLEIJH8 LOEItZEILEK LOOPERS Karpetten Vitrages Behangselpapieren gevestigd te UITHUIZEN (Prov. Groningen.) Opgericht in 1893. Geplaatst kapitaal t' Gestort kapitaal c.a. reseives op Si Dec. 1910 c.a. uitstaande pandbrieven c.a. 3.800.000. 1.500.000. 1.200.000 De Bank geeft 4pOt. pandbrieven uit, groot t ÏOOO.en f 5R0.met coupons per 1 Mei en 1 November, Te ALKMAAR ten kantore van de firma De Bonnen en zakjes bewaart uien voor unttlge en luxe artikelen. bij gebleken voldoening vast werk en boog loon. 8. FRAIJMAN, Alkmaar. Te bevragen bij JAC. MET. Uitstekende Keuken. Uitzending van Diners. Zalen voor PartUen, Vergaderingen, enz. Plat dn Jour 12—3. Diner 5—7. Aanbevelend (Jubileum Uitgave). Verkrijgbaar in den Boeklia idel van de N.V. Boek- en HandelsdrnkkerR v.li. (Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 16 Maart 1912, No. 8.) en tal van andere degeljjke voorwerpen ook voor huishoudelijk gebruik, ter gelegenheid van de op 34 April 1012 te houden Deze verloting is ingericht naar voorschrift, van Z Ex. den Minister van Justitie, terwijl de trekking ge schiedt ten overstaan van den EdelAchtb. Heer Burgemeester van Sommelsdijk. Na aftrek der noodzakelijke kosten worden alle ontvangen gelden besteed tot aankoop van prijzen. Loten dezer gunstig bekend staande Verloting verkrijgbaar bij Wed. J. TERWEIJ, Koorstraat 43. Telefoon 434, en bij de bekende wederverkoopers. Onverkochte Loten nemen geen deel aan de trekking. Roman uit het Duitsch van GEORG HART WIG. 17) -o- „Oeh jij fluisterde zij, met haar mof spelend en deze eindelijk tegen haar mond drukkend. „Houd toch o.p met vragenMen vertelt toch zoo niet alles wat men droomt!" „Hoor eehs Ella!" Hij keek haastig om, trok toen haar hand uit haar mof en drukte er vlug een kus op. Zij was donkerrood geworden. „Maar Willi! wat scheelt je! Zoo maar op straat!" „Ja, wij staan hier nu eenmaal, dus ik kan het niet ergens anders doen! Ella, als je Zondag' bij ons komt, zal ik je mijn droom vertellen." „Ja", zei ze half verlegen, half schelmsch naar hem opziende. „Maar niet weer zoo wild als zoo pas." „Neen, neen zeer kalm, geheel zooals jij het wilt. Maar je komt, hè? In mama's kamer is zoo'n gezellig hoekje in den erker. Zij schudde weifelend het hoofd. „Ik zal er wel voor zorgen dat wij alleen zijn", zei hij snel. „Nu ik moet gaan! adieu! En vergeet niet to komen „O neon!" Het klonk zoo vast, dat hij moeite had zich los te rukken. Wat duurden de dag$n Willi von Bachmann vree- selijk lang voor het eindelijk de gewichtige familie zondag werd! Er scheen geen eind aan de uren te komen en Willi zuchtte vaak. In dezen tijd kwam hij met zijn gevoelens tot klaar heid. En waar hij ook heen blikte, aan geen der zij den zag hij hindernissen of onoverkomelijke bezwaren. Heinrieh Biekenbach's dochter had een ruim ver mogen. Het was bekend dat de inkomsten van een hoogleeraar in de rechten zeer aanzienlijk waren en bovendien had hij voor do boeken, die hij geschreven had, groote sommen ontvangen. Bickenbach moest dus een zeer vermogend man zijn. Deze vermogensquaestie was voor Willi v. Bachmann echter geheel anders. Hij was niet rijk. De generaal leefde van zijn traktement. Wat zijn vrouw hem vroe ger aangebracht had, was, op een kleine rest na, ge heel verteerd. Een kleine, vaste toelage, die hij zijn zoon gaf, was alles wat hij doen kon en doen wilde. En deze toelage was, hoewel Willi een solide, jonge officier was, niet voldoende geweest om hem geheel vrij van schulden te houden. Daarom was een vermo gende vrouw voor hem noodzakelijk of hij moest wachten tot hij kapitein was en meer verdiende, een gedachte, die hem tegenstond. Hij had' en dat had1 hem toen eerst niet zoo kwaad geleken vroeger den generaal eens hooren zeggen: „Ute dat was een goede partij voor jou!" Toen, nog pas bij zijn regiment, wist hij niets meer van haar dan dat zij een mooi meisje was. Nu hij haar kende en in een kameraadschappelijke familieverhouding tot haar stond, kwam hem de gedachte dat hij deze fiere, verstandige schoone tot zijn vrouw zou maken, onge looflijk belachelijk voor. Hij kon in haar nabijheid, hoe vriendelijk zij ook altijd! tegen hem was, het ge voel niet kwijt worden, dat zij een beetje op hem neer zag, zooals op alles wat haar spotlust en vroolijkheid opwekte. Het-viel hem gemakkelijker haar zijn dwa lingen en dwaze streken te biechten dan haar van liefde en verlangen te spreken, waar zij natuurlijk slechts spottend en medelijdend om zou hebben gela chen. Maar Ella! Die had hem dadelijk als een voorjaars- bloempje in den weg gestaan. Toen hij haar om haar vader zag huilen, had hij iets in zijn hairt voelen ont waken, dat hem dagenlang een vreemd gevoel van be klemming bad gegeven. Daarna hadden zij met elkan der gelachen en grapjes gemaakt op tante Louise's kamer en tante Louise had meegeholpen om de vroo lijkheid te bevorderen. En toen, ja toen was hij ver liefd op haar geworden eigenlijk ongemerkt. En nu Denial»Lelijker - heler - goedkooper dan elke andere soort. De vloer lioht inwrijven en eenige oogenblikken later licht nawrjjven. Aanbevelend wist hij dat hij Ella met jeugdig vuur liefhad! en dat ook haar hart van hem vervuld was en warm voor hem klopte. l)e familiezondagen waren in het algemeen eer een plaag dan een genot voor de deelnemers, omdat zij aan allen een pijnlijken dwang oplegden. Maar zij waren nu eenmaal gebruikelijk geworden, vroeger ingesteld in de eerste vreugd van het zoo dicht bijeen wonen en niemand had het tot nog toe gewaagd over de ophef fing ervan te spreken. Vooral bij den generaal ging het altijd wat stijf toe. Bickenbach voelde dan zeer het standsverschil tus- sehen hem en den generaal. Maar daar zij beiden toch ,,von" voor hun naam hadden, bracht dat hen weer dichter tot elkaar; dat weefde een soort onzichtbaren band tusschen hen, waarover dokter Soden meer dan eens zeer sarcastisch had gespot. De heer von Baehman was er met het oog hierop niet rouwig om toen er een brief kwam van dokter Soden, waarin deze mededeelde door drukke werk zaamheden verhinderd te zijn om te komen. Misschien dat zijn vrouw nog een oogenblik zou komen. „Dus clan zijn we verlost van dien vredeverstoor der zei de generaal, met den brief bij zijn vrouw binnenkomend. „Goed bij ons gepast, hebben zij eigenlijk nooit, hoewel jij een zuster van Soden bent. Soden is zeer naar links afgezakt hij heeft weinig achting voor het goede in het bestaande. Overigens," voegde hij er afwijzend aan toe, „begint mij Arturs gewoonte om steeds duurdere wijnsoorten bij hem aan huis te schenken, tegen te staan. Men moet niet met zijn geld pralen. Ik...." „De wijn, die wij op onze Zondagen schenken," viel zijn vrouw in, don brief van Soden verscheurend, „is van een zeer voldoend soort." Toen Bergitzkj- met dochter eu kleindochter ver scheen, kwam juffrouw Siebold dichter achter hen binnen. In plaats van de lederen tasch, die zij anders altijd bij zich had, droeg zij nu een pompadour in de hand, waaraan een ketting met haak, dien zij in haar cein tuur kon bevestigen. Zij had een soort kapje op met iets er in dat goud moest verbeelden, maar waar geen enkele goudsmid een goudprijs voor geven wilde. Maar haar lief, goed gezicht maakte al deze verwarring weer goed. En hartelijk, zooals altijd, snelden Ute, Ella en Wil li haar tegemoet, dankbaar voor al het geluk en al het goede dat zij van haar in haar bescheiden huisje had den mogen ondervinden. Bergitzkj- drukte zijn monokel voor het oog, om de ze verschijning in eenvoudig, grijs kleed op te nemen en haar op de juiste waarde te taxeeren. En hij was >lim genoeg om te begrijpen, dat hij in deze verschij ning met haar trouwe, eerlijke oogen iemand had, die hij niet gemakkelijk zou kunnen overwinnen. Ondanks die gedachten was hij zeer beleefd bij de voorstelling. Hij sprak er zijn dankbaarheid over uit, dat zij in de zen droevigen tijd zooveel liefs voor zijn kleindochter had gedaan. Zij wilde hem bescheiden ontwijken, maar kon toch niet anders dan even in zijn gezioht zien. Hij lachte, een en al vriendelijkheid, ©n toch kreeg zij een gevoel of zij tegenover een mooi beschilderde slang stond, clie haar ieder oogenblik zou kunnen dooden. „Nu dat beteekent niet veel' wat ik gedaan heb," zei zij snel en keerde zich om. Aan tafel werd tamelijk weinig gesproken. De hee- ren Bickenbach en Bergitzky vonden weinig genot in de wijnen, die hun hier werden voorgezet, hoe vast mevrouw Bachmann ook overtuigd was dat het een zeer „voldoende soort" was voor haar gasten. Mevrouw Bachmann ergerde zich ondertusschen al bij vooTbaal aan haar zuster, die de ongegeneerdheid had hier zon der haar man te durven verschijnen. De eenigen, die zich -zeer vroolijk gevoelden en op gewekt naast elkander-zaten, waren Ella ^eu Willi. Hoewel zij natuurlijk in dit gezelschap niet openlijk met elkaar konden spreken, hadden zij toch verstand houding met elkaar door vele teekens en blikken. (Wordt vervolgd). N.Y. r/k HERMS. COSTEE ZOON. AHnusit.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 4