DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Om het koude goud. No. 97 Honderd en veertiende Jaargang. 191 '2 WOENSDAG 24 APRIL. Museum. ENOELSCHlil BRIEVEN. FEUILLETON. BINNENLAND. Marktpolitie ALKMAARSCHE COURANT. Gelegeulieid tot bezichtiging tegen beta ling thu 1« GENT per persoon op ZONDAG, 28 APRIL 's middags tan 1 tot 3 nar. Het is verboden tu de lokalen te roohen. Ingang: BKEED8TBAAT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter kennis van belanghebbenden, dat van heden af de aanvoer van vee ter markt alleen mag plaats hebben door de Uonttilstraat van de zijde van Koningsstraat, Pieterstraat en Peperstraat en dat aanvoer vóór des morgens 6 uur ten strengste is verboden. Alkmaar, 22 April 1912. Burgemeester en Wethouders van Alkmaar, G. RIPPING. Voorzitter. L. VAN DER VEGT, lo. Secretaris. „Ideal Iloiise" Tentoonstelling. m. (slot). LONDEN, 22 April 1912. Het-spreekt van zelve, dat een beschrijving van al wat er in de hoofdzaal van Olympia in de „Ideal Hou se Exhibition" te zien i», niet mogelijk is; bovendien zou geen mensch zulk een brief uitlezen. Wat hier opvalt is de doelmatige en stelselmatige rangschikking en in dat opzicht is het niet meer dan billijk een woord van lof te doen hooren aan 't adres der organisators. Ieder weet, dat men op de meeste tentoonstellingen wanhopig wordt., omdat alles er door elkaar staatoliekoeken naast zijden japonnen, zuig- flesachen naast vliegmachines, zoodat, wil men het eene artikel met het andere vergelijken, men gedoemd is door de zaal heen en weer te vliegen en dan meestal nog vergeet in welk kramenlaantje het ding staat dat men zoekt. - In het midden der zaal staat, het „Ideal House,' daaromheen zijn geschikt, de verschillende samenstel lende deelen door Engelschen ingezonden van een ide aal van een huis. In één g'roep vindt men alle meube len en al wat tot meubilair kan gerekend worden j dan volgt een groep uitstallingen die voor hen belang heeft, die aan gezondheidsleer gelooven en die (de huismoeders natuurlijk), bij schoonmaken noo- dig of niet zweren. Rioleering en ventilatie hou den de anderen gezelschap, terwijl ook voor vermaak en ontspanning of uitspanning een ruimte is afge zonderd. Er staan dan weliswaar piano's bij, maar li la bonheur, men behoeft er niet' bepaald onafgebro ken op te laten of hooren spelen. Dat de bouwmatc- rialisten, behangers en ververs hun groep hebben, spreekt van zelve, alsmede dat verwarming en verlich ting niet vergeten zijn. Ja en ook de keuken komt tot haar recht; men mag nog zoo'n idealist wezen, eten hoort er bij en nog immer is het recept voor een verstandige vrouw, om gelukkig met haar man te le ven: „voeder het. beestje wel," of, zoonls ze in Enge land, bitser raden: „feed: the brute." Wat deze tentoonstelling- verder gunstig- onderscheidt, is dat de galerijen ook behoorlijk gevuld1 zijn met din gen, die er bij belmoren. Meestal vindt: men daar in Olympia van alles en nog- wat: suikergoed, potlooden, snel teekenaars, gramophoneu, kantoorboeken en der gelijke nuttige dingen, wier tegenwoordigheid in zulke omgeving enkel de vraag doen rijzen: „que viennent- ils faire dans cette galère." Het voornaamste in een „ideal home" zijn natuurlijk de kindertjes. Natuurlijk is niet elk van die opinie, doch de meerderheid is liet wel en voor een onderne mer van tentoonstellingen zijn niet- de minste men sehen wijs. Daarom heeft de bekende bouillon-firma Virol hier een heel legertje kleuters bijeengebracht, die allen heeten van Virol te leven. Men ziet er Chi neesjes en Zwitsertjes, kindertjes uit Bretagne en Afrika, uit Japan en Italië. Ze staan ouder toezicht van een aantal binnen- en buitenlandsche „nurses" en spelen met zand, hobbelpaarden, wagentjes, springtou wen, kibbelen eens of huilen een deuntje: in één Roman uit het Duitsch van GEORG HARTWTG. 19 -o- „Niet ieder heeft talent voor en genot in liet kaartspel", merkte hij stijf en minachtend op. „Speelt de heer von Konniges goed?" vroeg de ge neraal, die het skatspel wel graag deed, maar er geen groot© bekwaamheid in had. „Tegen het talent van mijn broeder kunnen niet ve len op", zei mevrouw Baclunann, die zich hevig er gerde aan de vrijmoedigheid van haar schoonzuster. Zij wist ook dat de dokter graag hoog- speelde en de president, misschien ook voor haar echtgenoot was het. beter zich niet met die twee te meten. „Voortreffelijk. Hij is een zeer goed spelerant woordde mevrouw Soden op de vraag van den gene raal. Zij nam een kopje koffie van Ute vriendelijk in ontvangst. „Een aangenaam mensch, die president! Zoo voorkomend. Hij scheen zich geheel thuis te ge voelen bij ons." Mevrouw Bickenbach kuchte. „Je bent altijd snel bij de hand met je oordeel, dat is bekend", zei ze vinnig. „En wie was de derde bij het. spel vroeg de gene raal er tusschen door. „Ik!" lachte Marie. „Wie anders. Otto heeft mij zoo gooi ingewijd, dat ik zonder mij bespottelijk te maken, mee kan doen." „Den heelen avondl kaartspelen met rookende man nen zou mij toch wat te kras zijn", kou mevrouw Bachmann niet laten te zeggen. „Verschrikkelijk!" ondersteunde Fidelia, die Marie evenzeer haatte als haar man. „Otto heeft- graag dat ik meespeel dat is mij vol doende", zei mevrouw Soden. „Ik neem er genoegen woord, het is volkomen of men bij moeder thuis is. De zaal, die voor de kleintjes is afgeschoten, is ook aardig: een Oostersche binnenplaats, waaromheen ruime galerijen loopen, terwijl een statige, mooie Moorsehe gevel den achtergrond vormt. In de buurt der babies vindt men vooreerst de bloem en fruitwinkels. De „Daily Mirror," een bij-ondeme- ming van de „Daily Mail," vertoont er kuikens, die leven in een met electriciteit oververzadigde atmosfeer en op die manier, zegt de „Mirror," met dezelfde hoe veelheid voedsel veel vetter en veel vlugger vet wor den, dan gewone kuikeus. De „Mirror" zegt, dat het geheelo stolsel op zuiver wetenschappelijken grondslag rust, zoodat we het, als moderne menschen, met- een gerust, geweten kunnen bewonderen. In elk geval zijn kuikentjes altijd aardig om naar te kijken. De regeering van Canada, die er altijd op uit is de menschen naar dat land te lokken, heeft ook nu weer getracht aan te tooneu, dat men óf daarginds zijn hui selijk leven kan veridealiseeren door het heerlijke fruit te eten dat men er kweekt, of wel dat fruit in flesschen hier kan koopen en aldus hetzelfde doel be reiken, zonder den Atlantischen Oceaan over te stoken een reis die, helaas, nu niet vaak meer zonder droe ve herinneringen zal worden ondernomen. Ook voor Nederlandsche fruitkweekers is het hoogst interessant hier te zien hoe prachtig hun Canadeesche collega's appels een jaar lang kunnen bewaren in koelkamers. Er zijn hier van die appels uitgestald en ze hebben niets van hun geur, smaak of sappigheid verloren. Voor den fruithandel is dit een ontzaggelijk voordeel, want deze wordt op die wijze in staat gesteld den soms al te overvloedigen oogst van het eene jaar (e bewaren tot er schraler opbrengst is en zoodoende worden verder zoowel de handel als het publiek ge diend, terwijl bovendien de prijzen op ongeveer dezelf de hoogte kunnen gehouden worden. Waar bloemen zijn, zijn bijen, wie 'n tuin heeft be hoeft tuinmeubelen en wil graag onkruid en ongedier te zien verdwijnen; zelfs zijn er, die hun eerzucht op voeren tot het maken van een kunstmatigen waterval, met rotsen en alles; welnu zij allen kunnen hier hunne gading vinden. En dan is de kunst-vlijtige en kunstnijvere niet vergeten. Doeh ik voel, dat ik nu op 'n gevaarlijk ter rein kom en mijzelf in de noodzakelijkheid zou bren gen om uit te leggen, wanneer een handwerkje in een „Ideal Home" zoo gezellig overgaat in 'n hand werk, dat moet helpen een „home," ideëel of niet, b:j elkaar te houden. Veel veiliger gevoel ik me, nu ik, altijd op de galerij, de afdeeling der gemeubileerde kamers nader. Daar is een elftal kamers alleen, ingericht door Nederlan ders: zit-, eet- en tuinkamers, salons, boudoirs, keu ken, alles echt modern mooi vaderlaudseh werk. Een- en-dertig- namen telde ik en elk der een-en-dertig mag fier wezen op zijne of hare inzending; want ook de dames hebben zich geweerd en zich doen gelden. Ge brek aan ruimte belet me in détails te treden, doeh niet om ze een plaatsje in dezen brief te geven: Mej. J. van Regteren-Altena, Apeldoorn, borduur werk. Mej. B. Bake, Bloeanendaal, batik. K. P. C. de Bazel, Bussum, kamerinrielvtingen. C. J. Begeer, Utrecht, zilverwerk. II. J. Bouhuys, Deventer, ontwerp voor een tapijt. W. Brouwer. Leiderdorp, kunst-aardewerk. C. A. Lion Cachet, Vreeland, kamerinrichting. Mej. W. Drupsteen, Amsterdam, steendrukwerk. H. Ellens, J. Koers en II. Greven, Noordwolde, vlechtwerk. Mevr. W. Dysselhoff-Keuehenius, Rotterdam, bor duurwerk. G. W. Dijsselhoff, Haarlem, batikwerk. Jan Eisenloeffel, Gooi, ornamenten. Th. van Iloytema, „Nennt man die besten Nalimen. Nennt man den Seinen aucli." R. N. Roland-IIolst, Laren, kostuumteekeningen. C. Lanooy, Gouda, kupstaardewerk. Chris Lebeau, Haarlem, linnen en tapisserie-patro nen. R. C. Mauve, Seheveningen, kamerinrichting. Jan de Meyer, Amsterdam, keukeninrichting. mee dat de heeren rooken. Ik doe dit liever dan mij alleen in een andere kamer te vervelen." Bickenbach kuchte weer scherp. „Kwesties van smaak!" zei de generaal was drif tig. De heldere oogen van de doktervrouw dwaalden vor- sehend rond. „Waar is onze lieve Ella? Ik zie haar niet", zei ze. „Willi wilde haar tantes laatste portret laten zien", zei Ute kalm. Bergitzky schrok. Te midden van dit geschermut- sel had hij het verdachte jonge paar geheel vergeten. „Een oogenblikzei hij met een schertsende bui ging-. „Ik zal de kleine even halen." Ella was aan Willi's zijde de salon uitgegaan, naar het boudoir van mevrouw Bachmann, dat een mooi hoekje in den erker bezat. Het was met een gordijn vrij goed van het andere deel van de kamer afgesloten en er stonden eenige zeer mooie en zoet geurende bloemen. Naar dit hoekje troonde Willi Ella mee, die door liet plotselinge alleen zijn zich onrustig begon tc ge voelen. „Wat scheelt er aan?" vroeg hij teeder en zacht. „Je hebt mij toch beloofd', dat je mij je droom zoudt vertellen niet Nu, en daarna heb ik je immers de belofte gedaan, dat ik jou mijn droom zou vertellen." „Neen liever niet", fluisterde zij, haastig om ziende. „Je hebt mij aan tafel al zoo in benauwdheid laten zitten." ..Dat ik je hand onder tafel af en toe even drukte! Vat steekt daar in? Dat is toch werkelijk niet zoo ernstig", zei hij op eenigszins verwijtenden toon. ..Maar als iemand dat eens bemerkte. „Nu, laat ze het merken. Men kan daar een voor beeld aan nemen. Stoor je toch niet aan andere,men schen Wij beiden hebben daar toch alleen maar me© te maken." „Ik voel mij zeer onrustig", lispelde zij verward. „Zou het zeer verkeerd zijn, dat ik fnet jou hierheen gegaan ben?" „Lieve, beste Ellafluisterde hij haar warm toe. Bert Nienhuis, Hagen, zilverwerk met steenen inge legd. Mej. E. Nierstrasz en E. Siewerts van Reesenut. borduurwerk. C. W. Nijhoff. Amsterdam, eetkamer-inrichting. C. Oossehot, „De Ploeg," Amsterdam, meubel-hout snijwerk. W. Penaat. Amsterdam, kamerinriehtingen. Mej. A. Philipse, Haarlem, borduurwerk. M. 1). Renssen, Deventer, tapijtont-werp. George Rueter en mevr. Rueter-de Lange, Sloterdijk, steendrukwerk, A. P. Smits en H. Fels, meubelen naar teekeningen van A. P. Smits. J. G. Veldheer, Bergen (N.-H.), houtsneden. Tjipke Visser, beeldhouwwerk. G. en A. Muller. Amsterdam, glaswerk. C. G. van Tubbcrgen Jr., Haarlem, bloemen. Twee Nederlandsche exposanten zijn eenigermate van deze interessante groep afgedwaald. Gelukkig kunnen zo er best. tegen op hun eigen houtjen de we reld in te trekken, want de eene is do firma II. Pan der en Zonen uit den Hang, die een bijzonder fraaie collectie echte oude meubelen uit de zeventiende eeuw laat zien. Ik zie dat de catalogus Pander een Belg noemt en den ILfag voor dat land annexeert den Hang doet er minder toe, doch Pander kunnen we niet missen en een beslist protest is dus geoorloofd. Den tweeden eenling zouden we ook niet gauw wil len kwijt raken: do Deventersche tapijtfabriek. Moet ik daar nog wat van zeggen? Ik maak me liever op 'n andere manier belachelijk. Gaarne zou ik nog wat. over de Fransche, Belgische en vooral de Engelsche meubelen willen schrijven. Doch 't.gnat niet; mijn ruimte is bijna op. Men ziet evenwel, dat liier genoeg is om <©n, of juister, een aantal „Ideal Houses" te maken en tot afscheid gaan we dus even in de queue staan, die den geheelen dag voor het „Ideal House" wacht om dat te zien, ecu queue, die, hoogst onwetenschappelijk, groote wordt, naarmate er meer af gaan. Hot „Ideal House" is met bliksemsnelheid gebouwd, in 240 uren zijn 250 ton materiaal verwerki, terwijl liet plan gekozen is uit 700 die ingezonden waren, door eene commissie, waarin 0 dames zaten, onder andereu mevr. Stoop, de echtgenoote van den voorzitter der Nederlandsche Kamer vari Koophandel in Londen. Een van de aangename eigenschappen is, dat van uit de keuken alle kamers te hereiken zijn, zonder dat men het personeel onophoudelijk in gangen of op trap pen tegen het lijf behoeft te loopen. De vestibule is hnlf-en-half een kamer en best, te gebruiken om te zitten, er thee of koffie te genieten en zoo voorts. Behalve de keukon zijn er rez-de-chaus- sée, een salon en een eetkamer, met zes slaapkamers boven. Het kost ruim 13.000 om te bouwen, voor dit land niet veel, doeh hot is wel wat heel mooi ge meubileerd voor menschen, die maar 80 pd-st. u 85 pcLst. 'sjaars kunnen betalen. Do prijs van bet meu bilair enz. wordt dan ook wijselijk maar niet meege deeld. Doeh alles is even smaakvol en, zooals men 't hier noemt: „dainty," best om te bewonen en met Ko ning George V te zeggen: „the foundations of the na tional glory are set in the homes of the people": „in den huisclijken kring legt een volk den grondslag voor zij» nationalen roem." EERSTE KAMER. Gisteren vergaderde de Eerste Kamer. I)e voorzitter stelde overeenkomstig de be slissing van de Centrale Sectie, voor heden om 11 uur in de afdeelingen te onderzoeken verschillende kleine wetsontwerpen zoomede de Vogelwet, Voorts om Woensdag 2 u. iu openbare vergadering te behandelen eenige kleine wetsontwerpen, zoomede het ontwerp betreffende de Erfgooiers, het Bouwwetjc (subsidie voor den bouw van de bijzondere scholen), de Armenwet en de motie-Thooft in zake de overlegging van bescheiden om als lid der Eerste Kamer te kun nen worden toegelaten. Aldus werd besloten. De vergadering werd besloten. „Tusschen ons is heeleonaal niets verkeerds hoog stens, dat je nu bevreesd in mijn nabijheid bent!" „O neen!" zei ze, hem oprecht aanziende. „Niet? Nu, dan is het goed!" Hij greep haar hand en kuste die meer dan eens hartstochtelijk. „Daar wordt het. dan weer goed door. Je bent een klein lief ding, maar over liet algemeen. Zij moest lachen. „Och jij I" Hij trok haar naar zich toe. „Zeg eens weet je wat ik je hier wilde zeggen. Ella?" „Je droom vertellen", fluisterde zij beduusd. „Nu ja dat was zooals wij beiden nu hier staan." Hij haalde diep adem. „Dus hier moet ik de kleine deugniet, die ons om- vluchtte, zoeken?" Bergitzky's stem had hen beiden eerst zoo doen schrikken, dat zij met een schok elkander loslieten. „Mevrouw Soden heeft naar je gevraagd, mijn bloempje", zei Bergitzky vriendelijk, alsof hij niets verdachts had waargenomen. „Ik moet Ella even aan u ontrooveii, meneer Bachmann Zij zal spoedig mei de begroetingen klaar zijn." Hij reikte Ella, die beschaamd op hem toeging, den arm. „Wat zoo'n klein vogeltje toch lastig is. Moet grootvader nu zoo achter zijn kleine meisje aanloo- pen Willi had zich van teleurstelling en ergernis op de lippen gebeten. Het was hem of alles wat eers't licht geweest was, nu plotseling versomberde. En in de duisternis zag hij Ella's witte kleed verdwijnen. „Gaat u niet mee?" riep Bergitzky nog over zijn schouder. „Uw tante zal, denk ik, niet lang blijven." „Ik kom zoo dadelijk", riep Willi, zich mot moeite beheerschend. Hij besloot, ook om Ella, nog heden mot zijn ouders te spreken en om hun toestemming voor een huwelijksaanzoek te vragen. Een enkele blik tusschen vader en dochter was vol doende om Fidelia's opmerkzaamheid op de opgewon denheid van Ella te vestigt n. Deze blik beteekende: PRINSES JULIANA NAAR DOBBIN. De Koninklijke familie zul na het bezoek aan Am sterdam niet naar het. Loo terugkeeren, doch voor een tweetal weken zich naar Dobbin begeven. Dit is de eerste buitenlandsche reis, die Prinses Juliana mankt. GRONDWETSCOMMISSIE. De Grondwetscommissie is Maandag, na vaststelling van haar rapport, uiteengegaan en zal niet meer bij eenkomen tenzij de afzonderlijke nota's van leden der Staatscommissie, die binnen den daarvoor bepaalden termijn van hun bevoegdheid tot het doen blijken vnn een afwijkende meeniug gebruik maken, tot een nade re samenroeping der commissie aanleiding mocht ge ven. Het verslag is van grooton omvang. PALEIS RAADHUIS-ZORGVLIET. Naar het Vad. verneemt, heeft II. M. de Koningin zich in beginsel en onder zekere voorwaarden bereid verklaard een paleis te aanvaarden op Zorgvliet, waar door dan de gemeente 's-Gravenhage de beschikking zou krijgen over het terrein van het tegenwoordige paleis om daar een nieuw raadhuis te stichten. Vast staat, zoo zegt het blad, dat van B. en W. in een der eerstvolgende raadszittingen mededeelingen omtrent deze aangelegenheid kunnen worden tegemoet gezien.i i ''j}> Gemengd nlenwa. UIT STOMPETOREN. Aan den straatweg langs de zuidzijde der Noorder- vaart in de Sehermeer is men bij de IJzeren brug be gonnen met het maken van een rijwielpad en naar men ons mededeelde zal ook aan de Zuid (grint)kant een dergelijk pad worden aangelegd. Een en ander is een verbetering die door het wielr'ijdend publiek ongetwij fold ten zeerste zal worden gewaardeerd. BEROOFD. Ecu landbouwer, woonachtig op het eiland IJsel- monde, heeft gistermorgen bij de politie te Rotterdam aangifte gedaan, dat hem in een huis op den Boeren steiger ecu portefeuille met 2200 aan bankpapier is ontstolen. De portefeuille was in een binnenzak van zijn vest geborgen. In verband met dezen diefstal zijn velschillende personen in verhoor genomen. Zij ont kennen allen den diefstal, en een huiszoeking in hun woning heeft geen resultaat opgeleverd. Van het ge stolen geld is niets teruggevonden. AUTO-ONGEVAL. Gisternacht is in de Honthorststrnat to Amsterdam een auto gekanteld, doordien de wagen aldaar tegen ven trottoirband aanreed. De drie inzittende heeren werden door den schok er uit geworpen. Twee hun ner bekwamen slechts lichte verwondingen, doch de derde werd zoodanig gekwetst, dat hij in bewusteloo- zen toestand nanr het Binnengasthuis moest worden vervoerd. DE DIPTHERITUS-ZAAK TE ZAND VOORT. De doktoren Varekamp en Gerke zullen 9 Mei a.s. in hooger beroep terecht staan voor de rechtbank te Haarlem, in zake het gebeurde bij 't vervoeren van diptheritus-patiënten uit Zaudvoort. GRIEVEN TEGEN EEN PREDIKANT. Bij een groot deel der leden en van den kerkeraad der Hervormde gemeente te Urk zijn sinds eenige maanden grieven gerezen tegen hun (nu twee jaren geleden van Polsbroek gekomen) predikant ds. II. SncL, wiens prediking, hoewel in den geest der recht zinnige gemeente, zij niet meer willen bijwonen. Hun klachten, ingekomen bij het provinciaal kerk bestuur van Noorcü-IIolluud, hebben dit aauleiding gegeven om een commissie naar Urk af te vaardigen, welke Maandag tal van personen gehoord heeft. EEN DIENSTWEIGERAAR. De lundweerpliehtige soldaat Terborg te Assen, die Maandag voor oefening bij het 8ste bataljon land- weer-infanterie onder de wapenen is gekomen, weigert ecnigen militairen dienst te verrichten op grond! van gemoedsbezwaren. Hij is in voorloopig arrest gesteld. Pas op dat zij niet weer van je zijde wegkomt. Mevrouw Soden had Ella's handkus met een harte lijke kus op haar wang beantwoord. Even dnarna Mond zij op. Haar zijden japon ruisohte even luid als toen zij was gaan zitten. Er was een pijnlijke stilte om haar heen ontstaan. Zij alleen scheen daar niets van te bemerken. Haal last om den spot met haar familieleden te drijven, was nog even groot als toen zij gekomen was. „Ik moet jelui allemaal wel mijn verontschuldigin gen aanbieden, maar zonder Ottto kan ik voortaan niet meer auu deze Zondagsgenoegens deelnemen. Wij behelpen ons thuis met een spelletje skat, nadat Otto de geheele week trouw is gebleven aan zijn lijfspreuk: plichtsbetrachting en humaniteit. Dat is wel zoo iet.-< moois dat ik er een rookerige atmosfeer wel graag voor wil trotseeren." Zij -tak mevrouw Bachmann haar wit behand- schoende rc-cliter hand toe, boog lachend naar alle zij den en ging de deur uit, tot den drempel begeleid door de gastvrouw. Uien mevrouw Bachmann terugkeerde, zat Ella tu- schen haar moeder en Ute in, haar blonde kopje wat ep zij houdend alsof zij nog altijd naar de stem luis terde, die nog pas zooveel innigs tegen haar gezegd had. Na de koffie haalden mevrouw Baehmaun, me vrouw Bickenbach en juffrouw Siebold handwerkjes voor den dag, terwijl Fidelia. Ute eu Ella met veel moeite oen gesprek bleven voeren. Hot was niet het licht, dat ITte's gelaatskleur zoo bleek deed schijnen, het was de oude hittere strijd in haar binnenste, haar afkeer van deze familiesamun- komsten met praterij over allerlei onbenullige dingen, waar niemand iets aan had. Het was een gevoel van verzet tegen het sleurleven in dezen familiekring. De gesprekken bleven hier zoo laag bij den grond en dat in oen tijd dut er zooveel gewichtige en ernstige vraagstukken in de wereld waren, die stof tot een ern stig gesprek gaven. (Wordt vervolgd)..

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1