DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Om het koude goud. No. 99 Honderd en veertiende Jaargang. ÏM2 V R IJ D A G 26 APRIL. FEUILLETON. BINNENL AN D. COURANT. O» AT,KMA AR, 26 April. De rustige rust, welke in den Duitschen Rijksdag bij de behandeling der wetsontwerpen tot uitbreiding der weermacht bestond, is plotseling verstoord en we! op een wijze, welke ernstige gevolgen kan hebben. Er werd veel en saai gedebatteerd, de eerste dagen, en er heerschte ook Woensdag aanvankelijk een lustelooze stemming. Het scheen alles „glatt und1 program- maszig" te. zullen verloopen totdat er geheel onver wacht een incident ontstond, waiaruit weinig goeds geboren zal worden. Het betreft een kwestie van eer en die is teer vooral in Duitschland. De afgevaar digde van het Centrum, de heer Erzberger, bracht een kabinetsorder ter sprake over het niet-dnelleeren van een officier van gezondheid. Die duel-kwestie is al enigszins oud. Een officier van gezondheid, Sambeth gcneeten, had geweigerd te duelleeren en daarover vy «scheen een kabinetsorder, waarin werd gezegd, dat bij weigering van een duel om godsdienstige redenen, het-onderzoek voor een eereraad niet op zijn plaats is. M. a. w. zoo iemand wordt%bui ten de militaire ge meenschap geplaatst, wordt behandeld als een eerloo- ze. De heer Erzberger zeide hierover woordelijk het volgende: „De behandeling van de duelkwestie bewaar ik voor een behandeling in de commissie-vergadering. In elk geval is de bekende kabinetsorder, waarin gezegd wordt, dat hij, die in overeenstemming met de godde lijke wet en de wet van den Staat, niet duelleeren wil, niet waardig is om tot het officierscorps te behooren, een slag in het aangezicht van het Katholieke volk. Hier moet in elk geval iets gedaan worden." Dadelijk ging de minister van oorlog staan en ver klaarde, innerlijk zeer bewogen, maar uiterlijk koel bloedig „Twee woorden slechts, de heer Erzberger heeft de keizerlijke kabinetsorder in het geval-Sambeth voor een smaad verklaard, welke hiermede aan het. geheele Christelijke volk wordt aangedaan. (Luide: zeer juist! bij het Centrum). Daartegen moet ik beslist partij kiezen. De kabinetsorder verklaarde uitdruk- k 'lijkdat het onderzoek van een eereraad niet op zijn plaats was, wanneer iemand uit religieuse overwegin gen een duel weigert. Hier gaat het niet om waardig of onwaardig, maar hierom, dat wie deze zienswijze deelt, niet meer past in het officierscorps." Deze ongehoorde, uitdagende woorden wekten bij het Oentrum en de geheele linkerzijde een storm van verontwaardiging op. Allerlei kreten klonken door el kaar. De minister stond nog een poosje sprakeloos, keerde toen, niet met een bijster snugger gelaat, naar zijn plaats terug. Do nutionaal-liberale afgevaardigde dr. Paasche be gon zijn rede onder instemming van links en van rechts aldus „De minister van oorlog zal uit do wijze, waarop zijn woorden zijn opgenomen, gezien hebben, hoe wei nig hij de gevoelens van het Duitsehe volk heeft ge troffen." Zoo is het. Hoewel het wel opvallend is, dat de kwestie eerst nu wordt opgerakeld, is het te begrijpen dat de verontwaardiging ouder het Centrum over de uitlating van den minister groot is. Gisteravond werd door den voorzitter van die groep de volgende scherpe verklaring in den rijksdag afgelegd, welke terecht groote opgewondenheid veroorzaakte: „Tegen de opvatting van den minister van oorlog- moet ik uit naam van mijn politieke vrienden met alle kracht protesteeren, zoowel op grond van onze gods dienstige gevoelensi, als van onze rechtsopvattingen. Over de godsdienstige gronden wil ik mij hier niet uitlaten. De grondwet van het Duitsehe rijk sluit do katholieke christenen van geen enkele positie en geen enkele staatsinstelling uit, als zij meeningen verkon digen, die- met hun godsdienst overeenkomen. Deze wettelijke bescherming ontneemt de minister van oor log hun echter rechtstreeks door de uitlating, dat liij gisteren heeft laten liooren, en tegelijkertijd ontkent hij, dat bij hem het- eergevoel bestaat, dat hij zichzelf en den officiersstand toekent. Met deze uitlating stelt de minister zich buiten de wet. Het burgerlijke en het militaire wetboek verbieden het duel. De minister Roman uit het Duitsch van GEORG HARTWIG. 21) -o- „Wat ik mijn zoon zal zeggen", viel Bachmann hem bemoedigend in de rede, „zal op kalme wijze geschie den. Gij begrijpt wel, dat onder deze omstandigheden ik mijn goedkeuring wel moét onthouden. Over u zal ik niet spreken wees gerust!" s Avonds laat, toen de familieleden de een na den ander waren vertrokken, ging de generaal naar zijn vrouw om haar met de zaak op de hoogte te brengen. Nauwelijks had' hij haar het geval uitgelegd of me vrouw Bachmann hief de handl afwerend op. Die keus van haar zoon leek haar geheel verkeerd. Willi den schoonzoon van den krankzinnigen Bickenbach! „Daar komt niets van! Ut© moet hij nemen," zei zij krachtig. „Die is voor Willi geschapen. Wat wil hij nu met de erfelijk belaste Ella, die hem zoo goed als niets aanbrengt! Fidelia heeft mij al eens meer over den minder schitterenden finantieelen toestand gesproken. Zij Maagde er over, dat Biekenbachs ver pleging zooveel kostte. Neen, daar kan niets van ko men. Je weet dat wij niet zooveel meer hebben ons kapitaal is grootendeels verteerd." „Ik weet het ik weet. het," viel de generaal in. „Dat is allemaal reeds tusschen Bergitzky en mij be sproken." „Bie Bergitzky is werkelijk als een reddende engel in onzen familiekring gekomen. Zonder hem waren wij met Willi leelijk in het nauw gekomen. Spreek echter niet te hard met Willi.wees wat geduldig, Adalbert." „Als hij er over begint, zal ik kalm zijn. Men moet geen olie op het vuur gieten en daarom zal ik het eerst maar eens aanzien." van oorlog verbant echter degenen uit het officiers corps, die achting voor de wet hebben en haar gehoor zamen. In de commissie zullen wij elkander nader spreken." Het blad Germania, dat in den regel in overleg met het centrumsbestuur handelt, heeft in een vlijmscherp artikel de zaak ter sprake gebracht, waarin o. a. wordt gezegd: „Een man, die een dergelijk beginsel in den Duitschen Rijksdag verkondigen kan, heeft aan het hoofd van ons legerbestuur niets meer te maken. Een dergelijk spotten met de wet is ee.n revolutionaire daad van de gevaarlijkste soort. De centrumpartij zou al haar godsdienstige beginselen verloochenen dn haar rechtsgevoel volkomen terzijde stellen, als zij nog met een minister te doen wilde hebben, die derge lijke opvattingen verkondigt. Het leger is geen leger van pretorianen, betaalde huurlingen; het is de bloem van het volk, de kracht van de jeugd der natie, waar uit het gevormd is. Wij willen niet., dat onze brave soldaten opvoeders hebben, die het niet met hun corpsgeest en „eergevoel" kunnen overeenbrengen om godsdienstig, zedelijk en wettelijk te denken en te handelen. Onze officieren zij n geen la-voorrechte kas te, die de zedewetten en het recht met voeten mogen treden en wanneer de minister van oorlog hun dezie denkbeelden in wil prenten, dan mag hij dit ambt in den een of anderen barbaarschen staat bekleeden, in Duitschland echter niet. Hier moeten recht en wet gelden. Voor onze Christelijke officieren geldt nog steeds het bevel des Heeren: Gij moet God meer gehoorza men dan de menschen. Daarbij is het volmaakt het zelfde of deze mensehen minister van oorlog of nog hooger geplaatst zijn." Dit laatste is natuurlijk gemunt op den Keizer, van wien deze „heidensche regeeringsverklaring" kwam. Vandaag zal de heer v. Bethmann Ilollweg, de rijks kanselier, hebben te antwoorden. Gemakkelijk zal hij het wel niet hebben. De wetsontwerpen staan op uni formen en de onhandige heer von Heeringen kon wel eens den langsten tijd minister zijn geweest! EERSTE KAMER. In de vergadering van gisteren wei-den verschillende kleine wetsontwerpen aangenomen, daarna was het Bouwwetje weer aan de orde. De heer van der Feltz (L.) repliceerde door oen nadere aanduiding van zijn grieven nopens de on derwijskrachten bij het bijz. onderwijs en de verwaar- loozing van het openbaar onderwijs. Spr. wees op de gevaren van averechtsehe aanwending van het te ver kenen subsidie. Het ware tc-beperken tot de groote steden. Na dupliek van den Minister van binnenland- sche zaken (dc heer Heemskerk) waarin deze het be toog van den vorigen spreker in onderdeelen bestreed, werd het wetsontwerp met 27 tegen 10 stemmen aan genomen (rechts tegen links). Daarna de Armenwet, waarbij de heer Bavinck (A. R.) zijn stem vóór dit ontwerp motiveert. Spr. omschreef de taak en verhouding die de verschillende takken van armenverzorging moeten hebben. Ilij is dankbaar, dat de burgerlijke armenzorg subsidiair blijft. De minister van binnenlandsche zaken be antwoordde dezen spreker.; waarna het ontwerp z. h. s. werd aangenomen. De motie van den heer 't H o o f t (A. R.) (vergemak- keling- van de toelating van nieuw inkomende leden door overlegging van bewijzen van verkiesbaarheid naar keuze) kwam aan de ord-e en werd door den voor steller verdedigd met een beroep op de betrekkelijke artikelen van Grondwet en Kieswet. De kwestie rees opnieuw naar aanleiding van de toelating van den heer Eerf en betreft het geval, dat iemand tot twee categorieën van verkiesbaren hoort, waarbij hij zijn verkiesbaarheid tot nu toe in beide opzichten moest toonen voor de geloofsbrieven. Spr. achtte dit onre delijk en wilde de bedoeling der wet vationeeler vertol ken. De heer Van La n schot (R. K.) achtte de „Maar wij moeten in elk geval niet toegeven. Ik zou het verschrikkelijk vinden ons eenige kind zoo te moe ten verliezen." De generaal knikte en ging naar de kamer. Hier vond hij Willi die al ongeduldig op hem zat te wach ten. Het was Willi v. Bachmann den geheelen avond on mogelijk gemaakt, Ella weer te naderen en haar nog een woordje toe te fluisteren. Hij zag niet, dat dat een gevolg van een samenspanning tegen hem was, maar het ergerde hem toch in groote mate. En dat te meer omdat Ella's lieve oogen hem menigen vriende lijken, vragenden blik toewierpen. Hij stelde zich voor hoe haar gezicht, stralen zou van geluk als hij morgen in groot tenu voor haar verscheen om haar hand te vragen, als hij datgene tot een eind zou brengen dat heden in den erker onderbroken was. Hij zou haar teedere gestalte naar zieh toetrekken en haar den eersten kus geven. Geheel vervuld van dit naderende geluk, onthulde illi zijn vader zijn liefde en vroeg hem om steun bij zijn plan. Ilij was eigenlijk al vooruit overtuigd, dat zijn vader geen bezwaren zou hebben en dus sprak hij zieh zeer openhartig uit. „Mijn beste V illi", zei de generaal daarna, hem op den schouder kloppend, „het komt op jouw jongen leeftijd herhaaldelijk voor, dat men in zijn verliefd heid alle verstandige redeneeringen in den wind slaat. Ik begrijp je verliefdheid op een zoo mooi meisje als Lila ook volkomen. Maar je moet ter wille van je zelf en ook om het meisje toch je verstand gebruiken, lb or mij eens geduldig en kalm aan." En nu deelde hij Willi mee, zonder den naam van Bergitzky te noemen, dat Ella financieel niet zoo sterk stond als hij vermoedde, wat een onoverkomelijk bezwaar was voor de vervulling van zijn wenschen. ij zijn verplicht je dit te zeggen", besloot hij, zijn zoon warm de hand drukkende, „als je met haar trouwde zouden jelui spoedig in bekrompen omstan digheden komen, want ik ben niet in staat je meer mee te geven dan het eerste, zeer noodige." „Het doet mij wel zeer veel leed je dit te moeten woorden der wet duidelijk en voor geen andere uitleg ging vatbaar. Men heeft zich aan den tekst der wet te houden. Spr. was het oneens met den heer 't Hooft en wilde overlegging van dei bewijzen van dubbele be voegdheid-, wijl de wet het- wil. De heeren L e 1 y (U. L.) en van N i e r o p (L.) bestreden de motie, die de hoer 't. Hooft daarna introk, wijl het hem niet te doen was om een stemming, doch om het debat. De vergadering ging daarna uiteen tot onbepaalden datum. BEZOEK VAN DE KONINGIN EN DEN PRINS AAN PARIJS. Volgens de Gazette de Holland© is het programma van het bezoek van II. M. de Koningin en Z. K. II. den Prins der Nederlanden aan Parijs in hoofdzaak als volgt samengesteld: Zaterdag 1 Juni: Vertrek van- Het Loo omstreeks 8 uur. Aankomst te Parijs, via Luik, omstreeks 5 uur. Bezoek aan president Eallières op het Elysée. Ont vangst van het corps diplomatique. Gala-diner op het Elysée. Gala-voorstelling in de Opera. Zondag 2 Juni: In den voormiddag godsdienstoefe ning in de Oratoire-kerk. Receptie op het stadhuis. Déjeuner in de Nederlandsche legatie. Rijtoer in het Bois de Boulogne. Gala-diner in het ministerie van buitenlandsche zaken. Maandag 3 Juni: Bezoek aan het paleis te Versail les. Revue van de troepen in het kamp bij Satory. Déjeuner in het paleis te Versailles. Terug naar Pa rijs. Vertrek van Parijs te 4 uur. Aankomst te Brussel te 8 uur, waar de Koning der Belgen II. M. zal ko men begroeten. Aankomst op liet Loo te 11 uur. - De „Figafb" meldt, dat de feesten, die de Fran- sche regeering én de stad Parijs voorbereiden voor het bezoek van Koningin Wilhelmina aan Parijs, een bij zonder karakter zullen hebben, geheel verschillend van de ontvangst van andere souvereinen. Er zullen wel recepties plaats hebben en een gala voorstelling, maar er zal gepoogd worden dio officieel© plechtigheden minder koel en correct, meer beminne lijk te maken dan gewoonlijk. Koningin Wilhelmina is de eerste koningin, die als souvereine Parijs be zoekt, sedert het bezoek van koningin Victoria; en naar de wijze van ontvangst van toen, zal thans ook het program zijn ingericht, evenals ook de versiering- van de openbare gebouwen en straten, die de stoet zal doortrekken. De versiering zal in hoofdzaak uit bloe men bestaan met vlaggen als ondergrond. Het pro gramma is thans aan de goedkeuring der Koningin onderworpen. Gemengd uleuw«, MOOI BEVERWIJK. Men schrijft aan de Tel.: Het aloude „Scheijbeek," de buitenplaats waardóór Beverwijk reeds eeuwenlang zekere vermaardheid ver kreeg, werd ten vorige jare, door aankoop, eigendom van den heer C. G. H. van Aalst, te Amsterdam. Se dert dien heeft dit buitengoed een prachtigen uitleg- gekregen en werd het gerestaureerd en verfraaid tot. ondenkbaar wordens toe. Wel bleef het oude schoon van „Scheijbeek": dc mooie waterpartijen met zwanen en eendenvijvers ge heel behouden, evenals het heuvelachtig terrein en het prachtig hoog opgaand geboomte, maar door uitbrei ding der oppervlakte met ongeveer 2 hectaren aan- grcnzenden tuingrond, werd bovendien nog een naur de oisehen des tijcis ingericht en moestuin met ver schillende broeikassen voor perziken en druiven, bloe men en groenten aangelegd, in aansluiting met pe ren-, appelen-, pruimen- cn kersenboomgaardeu. Een bijzonder fraai eonifeerenpark, waarin de uiteenloo- pendste verscheidenheden worden aangetroffen en een rosarium van 1/i bunder grootte, wuarin bijna alle va riëteiten rozen worden gevonden, zullen „Scheijbeek" meer nog dan vroeger tot een bijzonder aantrekkelijk buitenverblijf maken, dat niet licht zal worden over troffen. „Scheijbeek" mag thans met recht een pronkjuweel onder dc buitenplaatsen genoemd worden, meer nog dan vroeger. zeggen, maar mijn plicht als vader gebiedit het mij." Willi stond als versteend voor hem. Het was hem of er iets duivelachtigs voor zijn oog verrees, dat hem aangrijnsde. Maar slechts een oogenblik, toen ver dreef zijn liefde de eerste gedachten aan terugtreden. „Neem mij niet kwalijk, papa", zei hij zich buigend, „maar ik heb meer vertrouwen in de stem van mijn hart dan in uw bedenkingen. Wat kan er al niet ge beuren, dat verandering zal brengen! Wie weet de toekomst vooruit?" „Niemand, mijn jongen", zei de generaal deelne mend en vriendelijk. „Maar voor dat weinige dat wij wèl vooruit kunnen zien, mogen wij de oogen niet sluiten. Krankzinnigheid is erfelijk. Bickenbach was in zijn jonge jaren ook een frisch, gezond mensch. Niemand zou toen vermoed hebben, dat dit het einde zou zijn." „Maar oom Soden zegt toch....", viel Willi opge wonden in. De generaal haalde de schouders op. „Wij hebben genoeg van die Soden's laat die al» je blieft buiten het spel!" „Dus dan krijg ik geen steun'', riep Willi toornig, die de bezwaren zich voelde opstapelen aan alle zijden. „Is Ella's liefde voor mij dan niets? Spreekt die niet mee „Wil je een blauwtje loopen?" vroeg do generaal fnet gedempte stem. Meen je dat tante Fidelia en haar vader minder ernstig over deze zaak zullen den ken als ik? Ze zullen op dezelfde gronden als ik hun toestemming voor een huwelijk tusschen jelui beiden weigeren." „Ik zou gek kunnen worden!" riep Willi, de handen tegen zijn slapen drukkend'. „Wat moet ik dan doen?" „Verstandig zijn en verstandig handelen tegenover ons en tegenover Ella. En ook, en dat vooiral, ver standig ten opzichte van het komende geslacht", zei de generaal ernstig. De jonge man, die zoo ernstig teleurgesteld was, v,relde dat zijn zenuwen hem de baas werden. Hij liet zich in een stoel vallen, bedekte zich het gelaat met de handen em de generaal zag dat er tranen langs zijn EEN OUD VEER IIERvSTELD. Het wolgelulfken der verleden jaar genomen proef, het veer WilleinsdorpMoerdijk weder in exploitatie te brengen, leidde tot de oprichting eener combinatie, die, gesteund door rijk en gemeente, thans met de stoomboot „Hollandsch Diep" de verbinding met den Brnbantsehen wal voor reizigers, auto's en fietsen wil onderhouden. Het is bekend, hoe in het eerste kwarti der 19e eeuw- het rijksveer in den grooten weg no. 7 door druk ver keer tot grooten bloei kwam, maar door den aanleg van den spoorweg weer te niet ging. Thans, nu het verkeerswezen een geheel ander aanzien heeft verkre gen, waren de kansen tot. herleving van het veer aan merkelijk gerezen, en werden plannen gemaakt, om de verbinding tot stand te brengen. De exploitatie is gisteren begonnen. De nieuwe boot heeft haar eersten officieelen tocht over de woelige wateren van, het Hollandsch Diep gedaan. Waar in vroegere eeuwen oen gevaarlijke overtocht per veerschip en pont me nigeen, o.a. in 1711 Prins Johan Willem Friso, het le ven kostte, is nu een geriefelijk ingericht, stoomschip in de vaart gebracht., dat zeker het verkeer met het zuiden, waarvan Holland, behalve per spoor zoo goed als verstoken was, ten goede zal komen. Aanstaanden Zondag zal de Holland'België voetbalwedstrijd we derom als ten vorigen jare drommen va.n belangstel lenden naar Dordrecht voeren, en zal het nieuwe veer zijn diensten aan de moderne vervoermiddelen kunnen vcrleenen. (Hbld.) DE KERKELIJKE KWESTIE TE DORDRECHT. Men meldt uit Dordt: In de kerkelijke kwestie te Dordrecht betreffende de toelating der heeren Backman, Kramer en Vleezen- beek als ouderling of diaken der Ned. Herv. kerk, werd gisteren het rapport, der door het classicaal be stuur benoemde commissi© om genoemde heeren nader te hooren, aap de classicaio vergadering uitgebracht, liet classicaal bestuur vergaderde gisteren den gehee len dag en zond aan de drie hoeren bericht, dat in een heden te houden yergfidering van het ministerie van Dordtsehe predikanten, het geschil nader zou worden behandeld. In dezpH:<frfcadering is besloten medo te gaan met het protesf, indertijd door eenige lidmaten bij den kerkeniad Ingediend, en de heeren Bachman, Kramer en Yleezenbeek alsnog niet toe te laten. MOORD T ZWOLLERKERSPEL. Het gerechtshof te Arnhem bevestigde gistermor gen het vonnis der Zwolsche rechtbank, d.d. 22 Febru ari j.l„ waarbij Jan Velthuis, 55 jaar, landbouwer te Zwollerkerspel, was veroordeeld! tot 20 jaar gevange nisstraf, wegens moord op den 76-jarigen Van der Velden. Zoonis men zich zal herinneren; had hij de zen man uit zijne woning gelokt en hem onder weg van oen vlondertje in een sloot geworpen, en zoolang onder water gehouden, dat hij was verdronken. ONDER EEN BRUG BEKNELD. Gistermorgen liep de melkboot „Wilhelmina Catha- rina," met een ijzeren werkschuit van de gemeente vast onder de Kamperbrug. De melkboot zat zoo bekneld met de schuit, dat de motorboot „Centrum" met het trekken oen stalen sleeptros brak. Eindelijk is het de motorboot toch gelukt, de melk boot los te krijgen. De boot had meer dan een half uur vertraging gehad. Averij werd niet. gemaakt. KERKELIJKE VERKIEZINGEN TE LEIDEN. Dinsdag en Woensdag had' te Leiden de verkiezing plaats van 26 leden van het kiescollege der Ned. Herv. gemeente, waaraan ook werd' deelgenomen door dc vrijzinnig hervormden, terwijl de confessioneelen en gematigd orthodoxen, waar het niet de aftredenden gold, ook met afzonderlijke eandidaten uitkwamen. Er heerschte blijkens advertenties in het „Leidsch Dag blad' tussehen de beide orthodoxe groepen een weinig vriendschappelijke gezindheid. De uitslag was, dat de gemeenschappelijke orthodoxe eandidaten gekozen wer den met ruim 1100 stemmen en verder de door do con- fessioneate kiesvereeniging Geloof en Belijdenis ge stelde eandidaten met 800 stemmen. De gematigd wangen rolden. Diep ontroerd kwam hij naast hem staan en legde zijn hand op Willi's schouder. „Wees een man, Willi! Wij hebben allen een strijd in dit leven. Het is je plicht, Ella de scheiding zoo licht mogelijk te maken, hoe zwaar je dat ook zal val len." „Ik kan het niet!" zei dc jonge man, wanhopig op springend. „Ik heb haar toch immers lief." „Over twee dngen zul je al anders over dit ges/prek oordeelen geloof mij. Wat je nu hurdheid noemt, zul je dan dankbaar gedenken. Ik wil je ondertus- sehen zooveel mogelijk helpen daar kun je op aam liet beste middel is elkander voorloopig niet te zien. De divisie-commandant is afwezig en ik neem de za ken van de divisie waar. Ik geef je dus vier weken verlof. Met de kapitein van je afdeeling zal ik mor gen spreken. Vraag het verlof maar aan. Het ver dere zal dan wel in orde komen." 1 oen zijn zoon bleef zitten zonder iets te antwoor den en zonder zich te bewegen, streek de generaal hem over het voorhoofd. „Wees sterk mijn jongen! Nu niet dadelijk de vleugels laten hangen. In stilte den strijd uitvechten, dat is hot eenige wat je doen kunt. Ja, mijn jongen, dit woord geldt voor ons allen: Leer te lijden zonder te klagen." V illi huiverde. Hij had een gevoel dat er iets kouds door zijn aderen stroomde. „En Ella?" vroeg hij zacht. „Voor haar te zorgen is niet jouw taak. Anderen zullen dat doen. Wat wij voor haar als bloodwerwan- ten konden doen is tot nu toe geschied en dat zal zoo blijven. Dat beloof ik je. En laat ons nu gaan sla pen." Hij stak zijn zoon de hand toe en toen deze met trillende lippen in het onbestemde bleef staren, nam hij hem met vasten greep bij den arm. „Goeden nacht! En denk er om dat het je plicht is, in deze als een man van eer te handelen." Itt'.lsla.. (Wordt vervolgd)».

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1