BINNENLAND. STADSNIEUWS. BRANDWEERCORPS „KRACHT EN VLUGHEID". de heer Roosevelt, toen hij zijn ambt bekleedde, van zijn invloed gebruik had gemaakt tot electorale doel einden, was onwaar, zelfs schandelijk onwaar. Ten slotte zeide hij, dat de hoer Taft zich zelf schuldig maakte aan onoprechtheid, toen hij de tarief wet-Pay- ne en Aid rich onderteekende. Zoo behandelen de republikeinsche candidaten el kaar onderling! Het kon wel eens wezen, dat van dit onderling ge twist in de republikeinsche partij, de democratische partij ging profiteeren. Het verlangen van het Amerikaansche volk om eens een einde te maken aan de machtige trusts en syndicaten moet groot zijn. En van de republikein sche presidenten heeft men in dat opzicht tot dusver nog weinig goeds gezien. De ramp der „Titanic" hield eindelijk deze week de mensehen nog steeds bezig men is daarover na tuurlijk niet spoedig uitgepraat. Er wordt getracht aan het licht te brengen, hoe het vreeselijke geval heeft kunnen gebeuren, hoe het met de reddingsmid delen en met de hulpverschaffing stond. Dat is niet gemakkelijk, immers de verklaringen der ooggetuigen loopen zeer uiteen, hetgeen niet behoeft te verwonde ren. De rechters zullen uitspraak doen maar de volle waarheid zal misschien nimmer vernomen wor den. Inmiddels weigerde een deel der bemanning van de „Olympic" een zusterschip der „Titanic," zee te kie zen. Eindelijk deden de beruchte Parijsche auto-roovers weer van zich spreken. Bonnot vermoordde den on derchef van den veiligheidsdienst Jouin en verwond de den inspecteur Colmar. Gisteren is het de politie gelukt hem dood in handen te krijgen, op welke wijze, zal men in de rubriek buitenland kunnen lezen. BAKKERSWET EK HOTTE TROELSTRA. De Haagsehe correspondent van De Telegraaf heeft gemeld, dat in do vergadering der Tweede Kamer van a.s. Dinsdag voorstellen van leden der linkerzijde te wachten zijn, om de Bakkerswet wederom op de agen da te plaatsen, en de motie-Troelstra in zake het ouderdomspensioen te behandelen, maar het ontwerp- militairo strafrechtspleging nog niet in openbare be handeling te nemen. Bij informatie is aan het Vad. gebleken, dat voor stellen van die strekking waarschijnlijk door de S. D. A. P. rullen worden gedaan. Dit staat echter nog niet definitief vast, aangezien de S. D. A. P. er over be slissen zal in eene clubvergadering, die Dinsdag, vóór den aanvang van de vergadering der Tweede Kamer, gehouden zal worden. (jtemeugd nieuws. KADEEL VAK MOLLEKVAKGEK. Het vele dooden der mollen wreekt zich al op de Friesche zandgronden. Tal van aardappelvelden moe ten opnieuw bepoot worden, de eerste pootaardappels zijn geheel door ritnaald' verwoest! DE KWESTIE TE DORDRECHT. Men meldt uit Dordt aan de K. R. Ct. De heeren Bachman, Kramer en Vleezenbeek heb ben hooger beroep aangeteekend bij het provinciaal kerkbestuur tegen de beslissing van het classikaal bestuur van 25 dezer, waarbij zij voor onbepaalden tijd vervallen zijn verklaard' van de bevoegdheid tot het aanvaarden van kerkelijke bedieningen. Dit hooger beroep is gegrond op verkeerde toepassing der regle menten. Zoowel orthodoxen en modernen werken samen om de kwestie spoedig opgelost te krijgen, wat hieruit blijkt, dat de kerkeraad met algemeene stemmen inder tijd besloten heeft om de classikale vergadering, die aanvankelijk was bepaald op een datum in de tweede helft van Mei, vóór Mei te houden, opdat een hooger beroep dan zou behandeld kunnen worden in de ver gadering van het provinciaal kerkbestuur, welke offi cieel gehouden moet worden op den eersten Woensdag in Mei. Thans valt de le Mei op Woensdag, zoodat, wanneer men zich aan den officieelen datum houdt, reeds a.s. Woensdag hot hooger beroep in behandeling kan komen. BRAXI) IK 1IET GESTICHT VOORDORP TE LEIDERDORP. De brand in het gesticht Voordorp voor Ked. Herv. Voogdijkinderen ontstond op de jongenszaal, die ge vestigd is Ln den uitersten linkervleugel, van waar het vuur zich meedeelde aan de zaal, waarin de kleinste kinderen juist hun middagslaapje deden. Zij werden, evenals de andere kinderen, echter bijtijds in veilig heid gebracht. De brandweer was weldra ter plaatse en tastte met kracht, het vuur aan. Ook werd er om hulp geseind naar Leidon, van waar dadelijk de groote stoomspuit, onder leiding van den commandant, naar het terrein van den brand vertrok. Door het krachtdadige op treden van de brandweer, die met 7 slangen werkte, bleef de uiterste rechtervleugel behouden. De linker vleugel werd geheel een prooi van de vlammen, en het middengedeelte brandde grootendeels af. Ongeveer half drie was het gevaar voor verdere uitbreiding van den brand geweken en kon de stoomspuit uit Leiden inrukken. De burgemeester van Leiden was ook ter plaatse. Van de ongeveer 60 kinderen, die in het gesticht een ondredak vonden, zullen de kleinsten worden on dergebracht in het Heilige Geest- of Armenweeshuis te Leiden; de grooteren worden gehuisvest in een nabijgelegen boerderij. Ook de Padvinders uit Leiden verleenden hulp Gebouw en meubilair waren verzekerd. Ds. EWOLDT. Het NieuwsbL voor Fr. meldt, dat mr. Van Gigh van Amsterdam, als verdediger van ds. A. E., van Oosterzee, zal optreden. MISHAKDELIKG DOOR EEK POLITTE- AGEKT. De justitie te Haarlem heeft een instructio ge opend tegen een agent van politie aldaar, die iemand ernstig mishandeld zou hebben in den nacht van 20 Maart.. Do agent beweert dat een persoon op hem is afgekomen om hem een stomp te geven. De agent moet den man toen nugeloopen zijn en hem 4 houwen met de sabel gegeven hebben over het. hoofd, waardoor de man verwond werd. De mishandelde, die wegens dronkenschap naar het bureau gebracht werd, heeft zijn beklag over het optreden van den agent gedaan. DEEKSTWEIGERIKG. Do landweerpliehtige Ter Borg van het 8ste batal jon landweer-infanterie, die geweigerd heeft dienst te doen, heeft een bezoek gehad van zijne vrouw, die van zijn voornomen tot dienstweigeren niets heeft gewe ten. Hij schijnt door haar tot andere gedachten te zijn gebracht en heeft besloten na het ondergaan van de hem op te leggen straf, zijn dienst te verrichten. OPEKLUCHT-VOORSTELLIKG. Dezen zomer zal waarschijnlijk in de maand Juni, op het bekende landgoed van den heer Cremer, „Duin en Kruidberg" te Santpoort, het tot nu toe nog nooit vertoonde drama „Lioba" van Fred, van Eeden wor den gegeven met muziek van Willem Landré. De op brengst komt ten bate van het Roode Kruis. VOETBALWEDSTRIJD KEDERLAKD BELGIë. Onder begunstiging van prachtig voetbalweer werd gisteren in Dordrecht bovenstaande internationale wedstrijd gespeeld. Er waren ongeveer 12000 toe schouwers. Dordrecht zag eT feestelijk uit. Precies half drie werd begonnen. Het begin was sensationeel. Binnen IV2 minuut had Kederland de leiding met 20. Van Berckel en Francken hadden de Belgische verdediging overrom peld en beiden onhoudbaar gedoelpunt. Een ongeval, den Belgischen keeper overkomen, werkte ontzenu wend op onze landgenooten. Wel vergrootte Holland do leiding tot 30, doch het feu sucré was er wat uit. België maakte voor de rust twee tegenpunten door Musch en Xizot. Ka de rust gaf België gelijk. Francken gaf Keder land opnieuw de leiding, doch toen kort daarop den Belgen een strafschop werd toegestaan, dacht men weer aan den gelijkmaker. Göbel stopte echter op keu rige wijze, 't Einde kwam met een 43 overwinning voor Holland. Bij Holland noemen wij in 't bijzonder Feith de Kor- ver, Francken, van Berckel, Serrière en Breda Kolffs. Bouwmeester viel tegen. Thomee was de minste in de voorhoede. BRUTALE OPLICHTIKG. Het toeristen- en bankierskantoor van de finna Thos. Cook Son, Damrak 83 te Amsterdam, is ruim een week geleden voor een vrij belangrijke som bena deeld op een wijze, die de practijken eener geraffineer de oplichtersbende verraadt. Aan het op het Damrak gevestigde bureau der fir ma vervoegde zich een 10-tal dagen geleden een als dandy gekleed heer, om uitbetaling te erlangen van een chèque, ten bedrage van omstreeks 4000. Het filiaal van Cook Son was door een haar uit Londen gezonden telegram, schijnbaar verzonden door het hoofdbureau der firma aldaar, en gesteld in de geheime code van liet- huis, van de komst van den be zoeker in kennis gesteld. Het telegram hield de last geving in, het genoemde bedrag aan den persoon, die zich onder den aaugeduiden naam aan het Amster- damsche kantoor zou melden, uit te betalen. Dit geschiedde. Op het bericht aan het hoofdkantoor van de gedane uitbetaling, kwam echter de tijding, dat men te Lon den niets afwist van een telegrafische lastgeving tot het honoreeren van een cheque aan dat bedrag en ten name, in de mededeeling van het betalingsbericht ge noemd. Men begreep het slachtoffer van een listig beraam de oplichting te zijn. De dader of daders zijn op eenigerlei wijze achter het geheim gekomen van de code der firma, met het bekende gevolg. Een der hoofdambtenaren van Cook Son is ex- presselijk uit Londen overgekomen om, in samenwer king met de politie van het bureau St. Pietershal na te gaan, of eenig spoor van den dader zou zijn te vin den. Tot nu toe evenwel te vergeefs. Inmiddels is door de politie van dat bureau een uitvoerig dossier over het gebeurde samengesteld, dat den officier van justitie in handen gesteld wordt. Men meent te doen te hebben met een lid van een internationale bende van hoteldieven. De firma Cook Son heeft maatregelen getroffen tegen de mogelijkheid van herhaling van deze op lichterstruc. (Tel.) KINDER1IERSTELLIKQS- EK VACAKTIE. KOLOKIES. Zaterdagmiddag hield1 het „Centraal Genootschap voor Kinderherstellings- en Vacantiekolonies" in het American Hotel te Amsterdam onder voorzitterschap van mr. L. K. Roodenburg, een buitengewone alge meene vergadering. De uitzending van kinderen naar vacantiekolonies en herstellingsoorden was, zeide spr., gunstig verloo- pen. Hij bracht een woord van hulde aan de directri ces en geleidsters, voor hetgeen zij in het belang der verpleging gedaan hebben. Hij besloot met te zeggen, dat men aan den aan vang staat van een grooten omkeer van het vacantie- wezen. Daarop kwamen aan de orde verschillende wijzigin gen van het huishoudelijk reglement. De door het hoofdbestuur voorgestelde wijzigingen in het reglement werden aangenomen. Het jaarverslag van het Genootschap werd goedgekeurd. Kadat er 5 bestuursleden gekozen waren, werd be handeld het volgend voorstel: „De afdeeling Hilversum, te Egmond vernomen heb bende, dat zeebaden in de Septemberkolonie bepaald uitgesloten zijn, betreurt dit en stelt voor: dat op mooie warme Septemberdagen van dezen regel worde afgeweken, aangezien de zeebaden toch voor de meeste kinderen een groot genoegen zijn en tevens bevorder lijk voor de gezondheid. Ka eenige discussie werd dit voorstel, welks aanne ming dr. P. Schipper, kolonie- en badarts te Egmond aan Zee, ernstig ontraadde, ingetrokken. Tot plaats van do volgende vergadering werd aange wezen Zwolle. Gisterochtend om half elf werd de vergadering voortgezet. Daar kwam o.a. het reeds boven gemelde rapport der commissie van advies van prof. Scheltema c. s. aan de orde. KORTE BERICHTEK. Te Leeuwarden zijn Vrijdag tusschen de 18.000 en 20.000 kievitseieren aangevoerd, welke verhandeld zijn voor den prijs van 14 tot 16 cent per stuk. Van dien voorraad zijn ongeveer 14.000 stuks naar het buitenland verzonden, waarvan 10.000 naar Londen. Te Appelscha (Fr.) is 5 H.A. dennenbosch afge brand. Een aangelegen arbeiderswoning van E. Feen- stra verbrandde mede. Kiets was verzekerd. Door de droogte is een stuk hooiland te Hasker- dijken bij Heerenveen in brand geraakt. Aan blus- schen viel niet te denken. Een korporaal-kok van het korps pontonniers te Dordrecht, die gedetacheerd was op het fort te Vuren, had het ongeluk met het hoofd op het middelste stee- nen gedeelte van den weg te vallen, waarbij hij zich zoo ernstig bezeerde, dat opname in het militair hos pitaal te Gorinchem noodzakelijk was. Hij is aldaar aan do gevolgen van den val overleden. Door de tram der Meijerij, die 8.30 van Schijndel vertrekt, werd Zaterdagmorgen tusschen den spoor wegovergang en café Buitenlust eene voermanskar uit Best aangereden. Het paard werd tegen de tram ge slingerd en bekwam zulke ernstige verwondingen, dat het zal moeten worden, afgemaakt. De voerman en do reizigers kwamen met den schrik vrij. CORRESPONDENTS J. J. d. M. Wij kunnen van een 12a/2-jarig jubileum geen melding maken. J U LIAK A-DAG. Morgen is het de dorde verjaardag van on9 Prinses je, het kleine koningskind, dat den naam draagt van een edele vrouw en dat eenmaal onze Landsvrouwe zal zijn. Een vriendelijke gedachte gaat er daarom dien dag uit naar het koninklijk gezin en met Koningin en Prins verheugt het volk van Kederland zich wijl het Prinsesje opgroeit in gezondheid en voorspoed. Op dezen dag verlevendigen zich weer in onze her innering de dagen van zorg en blijdschap, welke wij, nu alweer drie jaar geleden, hebben doorgemaakt. En dan hopen wij, dat het devies van prins Maurits „tandem fit surculus arbor" zal bewaarheid worden, dat ook deze scheut een boom zal worden, dat, als haar moeder, ook deze prinses eens, zij het liefst over langen tijd, Keerlands koningin zal zijn. Ka het blijde feest bij de geboorte van Juliana, dat met ongekende geestdrift- werd gevierd, gingen haar verjaardagen hier ter stede stil voorbij. Dit jaar zal het iets anders zijn, zal prinsessedag een feestdag worden. De vlaggen zullen wapperen, de nationale kleuren zullen worden gedragen, het carillon zal feestklanken doen hooren. Doch daarbij blijft het ditmaal niet. Dank zij het initiatief van „Alcmaria", zal een ouwerwetsche volksvermakelijkheid in eere worden her steld, zal in onze mooie Harddraverslaan een flinke draverij van veel paarden „van zessen klaar" worden gehouden, waaraan een schoonrijderij verbonden is. 's Avonds zal ei' feest zijn in de Harmonie en een concert op het Hofplein. Of de jeugd ook zal vernemen, dat het een nationale feestdag is? We weten het niet, maar we vertrouwen het. Terecht merkte de burgemeester in de voorlaat ste raadsvergadering op, dat de viering van den ge boortedag van prinses Juliana in hoofdzaak moet zijn een viering door kinderen. En wanneer de jeugd morgen vrijaf heeft, met sjerp of vlag getooid door de rijkbevlagde straten kan wan delen naar den Hout, dan heeft dit voor haar reeds iets feestelijks. Is er eenmaal deze symboliek van blijdschap, dan zal er ongetwijfeld een volgend jaar wel gezorgd worden, dat het koninklijk lente-feest ook en vooral een kinderfeest zal zijn. En waar wij reeds dikwijls hebben betoogd, dat een nationale feestdag voor Alkmaar zeer gewenscht is en dat deze om meer dan één reden beter in het voor jaar dan in den nazomer kan plaatshebben, daar wek ken wij gaarne op tot het vieren van feest en noodi- gen wij gaarne uit zooveel mogelijk er toe bij te dra gen, dat de stad morgen een feestelijk aanzien krijgt en dat groot en klein met de symbolieke kleuren zijn getooid Zaterdagavond werd de traditioneele straatdrukte onderbroken door een korten optocht van het Brand weercorps „Kracht en Vlugheid", welke een groote drom van nieuwsgierigen met zich trok, en leidde naar de bovenzaal van het café van Mej. de Wed. Peper kamp, aan de Breedstraat, waar een feestavond was georganiseerd. jg? Deze feestavond was georganiseerd om het eerelid Van hst corps, den heer Lutterot, te huldigen. Nadat de heer van der Veen als commandant, den aanwe zigen in het bijzonder den heer Lutterot, welkom had geheeten, nam de heer y. Koster, namens zijne mede leden het woord, waarbij h\j met genoegen wees op het reeds 33 jarig bestaan van het corps, daarbij er op wijzende, dat het in dien tijd veel heeft ondervon den. Zoo herinnerde spr. aan het groote verlies dat de club leed door den dood van den heer C. Koster die steeds met zooveel ijver en toewijding de belangen van het corps had gediend, en verwees hij naar het commandantschap van den heer Lutterot, dat hoewel zeer kort, ruim voldoende was om in hem een uit stekend leider te mogen erkennen. Vervolgens me moreerde hij de benoeming van den heer van dei- Veen, die reeds genoeg getoond heeft de rechte man op de rechte plaats te zijn. Sp hoopte dau ook dat deze nog lang de leiding van het corps zal mogen waarnemen. Terugkomende op den Heer Lutterot, herinnerde spr. er aan dat deze reeds van de oprichting af aan, dus 33 jaar zijn diensten aan het corps heeft bewezen en wel op een wijze, die ieder tot voorbeeld zal mogen strekken. „Iniden gij, mijnheer Lutterot", zoo vervolgde spr. tot dezen, hoewel geen commandant meer zijnde en bij afwezigheid van dezen bij brand of ongeval Uwe bevelen geeft, wij allen zullen ze nog gaarne opvolgen. Hoewel het Bestuur van „Kraoht en Vlugheid" u onlangs met een passende oorkonde huldigde, hebben de leden gemeend in het toonen van een bewijs van achting en daut baarheid jegens U niet achter te mogen blijven. Namens ons allen overhandig ik U hiermede deze krans in de hoop dat zij een waardig plaatsje in Uwe woning mag krijgen en dat gij bij haar aanschouwen dit steeds zult doen met een aangename herinnering aan Uw werken bij „Kracht en Vlugheid." Verder overhandigde spr. den gehuldigde nog een herinneringsmedaille in het vertrouwen, dat hij deze gaarne zal willen dragen, wanneer hij zieh in 't mid den der leden van K. en V. bevindt." (Langdurige fanfares.) De heer Lutterot antwoordde daarop, dat hij zieh met deze huldebetooging zeer verrast gevoelde. Toen het Bestuur hem onlangs op dergelijke wijze huldigde, was het hem zeer aangenaam, doch dit bewijs van achting en sympathie van de zijde der leden heeft meer waarde en deed hem de woorden niet vinden om daarvoor genoegzaam te bedanken. ,,Ik zeg u dank", aldus de heer Lutterot, „voor het bewijs van sympathie, dat ik nu van het corps „Kracht en Vlugheid", waarin ik 11 jaren lief en leed heb gedeeld, ontvang. Ik zeg u hartelijk dank voor alles wat u voor mij in dien tijd gedaan hebt." (Fan fares). Hiermede was het officieele van den avond afge- loopen en begon de feestavond met een paar aardige voordrachten van den heer Th. Groen Jr.. die als de clamator voor den avond optrad. Daarna had een livriewedstrijd plaats, welke, dikwerf de lachlust op wekte en vooral ook door zijn nieuwheid veel animo trok, bracht de muziek van den heer Crefeld een aar dige afwisseling zoowel als de andere door de leden gegeven voordrachten. Kortom, het was een zeer aardigen avond, die niet alleen bij de werkende leden, maar zeker vooral voor den heer Lutterot lang een aangename herinnering zal zijn. PARADE. Bij gelegenheid van den verjaardag van Prinses Ju liana, op morgen, zal er achter de Cadettenschool een parade gehouden worden. GESLAAGD. Mejuffrouw G. Brouwer alhier slaagde Zaterdag te Haarlem voor het examen voor onderwijzeres. BEKOEMD. De minister van waterstaat heeft den heer K. Mil- laard alhier benoemd tot buitengewoon oprichter bij de voorziening van de boorden van het Noordhollandsch kanaal. CADETTENSCHOOL. De sergeant Petersen van het 7de regiment Infante rie is aan de Cadettenschool gedetacheerd. VOETBAL. Alcmaria VietrixV. V. A. combinatie 41. Over bovenstaanden wedstrijd werden ons welwillend de volgende inlichtingen verstrekt: V. V. A. verscheen met slechts 0 spelers, waaronder drie invallers, waardoor de wedstrijd veel aan belang rijkheid verloor. V. V. A. werd door twee Alkmaar- sche spelers tot een elftal aangevuld. Alcmaria was sterkeT en had met rust de leiding met 20. Ka de rust vergrootte Alcmaria die tot 40. De vierde goal was heel mooi. V. V. A. maak te voor het einde een tegenpunt, zoodat Alcmaria met 4-1 won. Kaar wij vernemen zal op Julianadag, morgen 30 April, 's middags op het terrein van Alcmaria een wedstrijd worden gespeeld tusschen een elftal van 't Gymnasium en één van de H. B. S. EEK GROOT SUCCES. Op het gisteren te Amsterdam gehouden Trekhon denconcours, uitgeschreven door de vereenigingen „Nimrod'' en Cinaphilia" behaalde de afdeeling Alk maar van den Koord-IIollandschen Bond tot verede ling van den trekhond met een collectieve inzending van 10 honden de navolgende prijzen: le prijs, enkelspan, eigenaar de heer Jb. Brands Fz., alhier (5 inzendingen). le prijs, meerspan, eigenaar de heer Jb. Brands Fz., alhier (5 inzendingen). Reuen (15 inzendingen), le prijs, eigenaar de heer Jb. Brands Fz. lie prijs, eigenaar de heer J. Liikes Butter te Heer- Ilugowaard. Ille prijs, eigenaar de heer Jb. Brands Fz. Teven (17 inzendingen), le prijs, eigenaar dé heer Jb. Brands. Tie prijs, eigenaar de heer Jb. Brands. Ille prijs, eigenaar de.heer Swarthoff te St. Maar tensbrug. V. O. K. Z. O. S. De voreeniging „Vermeerdering onzer kennis zij ons streven", bestaande uit leerlingen der R. II. B. S. en het Gymnasium, gaf Zaterdagavond haar jaarlijk- sehen feestavond 't was dezen keer de negende in de „Harmonie." Het bezoek was ditmaal niet zoo groot als voorgaande jaren, wellicht door het verge vorderde seizoen, maar niettemin heerschte er een op gewekte stemming in de door den heer Doggen aar en de leden van V. O. K. Z. O. S. feestelijk versierde zaal. Kauwelijks had mejuffrouw F. Wielage op vaardigu wijze een openingsmarsch gespeeld en had de heer W. Zaadnoordijk een kort maar kranig openingswoord ge sproken, of achter het gesloten doek klonken de vreug dekreten van vroolijke Vokzossers op, die aanstekelijk werkten op de bezoekers. Evenwel esr zou spoedig een kleine teleurstelling volgen. Het beloofde Indi- anenspel, aangekondigd onder den veelbelovenden titel „Okn de zwarte slang" bleef uit blijkbaar durfden de Indianen op 't laatste oogenblik niet voor de Bleek - gezichten verschijnen en bleven ze liever in hun wig wams achter de coulissen. Gelukkig hielp het vol gende nummer de aauwezigen spoedig over het verlies heen. Mej. Huyser van Reenen toch zong allerliefst een paar Fransche liederen „Chant Hindou" van Bem- bei-g en „Maman, ditos-moi," bergerette uit de 17e eeuw. Geen wonder, dat een warm applaus haren zang beloonde. De hoofdschotel van den avond was het comedie- stukje, dat daarop volgde, „Het nieuwe systeem," spel van de school in drie bedrijven, door dr. G. Kolst Tre- nité, leeraar aan de H. B. S. te Haarlem. De proloog, waarin werd medegedeeld, dat een beeld zou worden gegeven van wat het leven niet is, werd flink gezegd, door een mijnheer, die onder gelach ver dween met de woorden ..En meer vertpl ik niet. Wees hiermee dus tevree. Ik moet me gauw verkleeden, want ik speelzelluf mee." Het eerste bedrijf dat wel wat lang uitbleef deed on's een vergadering bijwonen van de leden van de commissie van toezicht op de II. B. S., waarin het eerste vrouwelijke lid, mejuffrouw Leliënkrans, die dweept met „bloemen en poëzie," geïnstalleerd wordt en een nieuwe leeraar het systeem uiteen zet, dat hij bij de lessen denkt te volgen. Het tweede bedrijf speelt ten huize van een leerling der H. B. S„ die met z'n vrienden spreekt over het nieuwe systeem, waar mee hun nieuwen leermeester voor den dag zal komen. Do jongens spreken af, daar de leeraar verhinderd is. dat één hunner zich zal gaan grimeeren en als leeraar zal optreden, terwijl de president van de commissie van toezicht een bezoek aan de school brengt. Het laatste bedrijf speelt dan ook werkelijk in dé school en toont een schoollokaal, waar in optima forma een nieuw systeem wordt gehuldigd. De leerlingen mogen te laat komen, de leeraren moeten op tijd zijn, voet ballen. domino-spellen, rolschaatsen, niets mag er in de school ontbreken en buiten zich zelf van verbazing ziet de president van de commissie het nieuwe sy steem aan, tot plotseling de werkelijke leeraar de klas binnentreedt en daar zijn evenbeeld ziet staan. Tableau! Aardige momenten kwamen in dat stukje voor. In het eerste wel wat gerekte bedrijf was het mejuffrouw Leliënkrans, die meermalen de lachlust opwekte, in het tweede bedrijf kwamen alleraardigste tooneeltjes voor tusschen de vrienden, die het druk over de H. B. S. en de lessen hebben. Een hunner is zoo slim op al les wat hij leeren moet populaire wijsjes te bedenken en zong de moeielijkste scheikundige formules, de dorste staatsinrichting op de vwoolijkste operette- deuntjes. wat natuurlijk tot schaterlachen aanleiding gaf. Ook het derde bedrijf hield de vroolijkheid gaande, die ten top steeg, toen de „echte" concierge van de II. B. S. de absenten kwam vragen en ten antwoord kreeg, dat er twee leeraren absent waren. Tot slot zong de heer A. Rebel een paar Engelsche liedjes. Spoedig daarna klonken de opwekkende tonen van de balmuziek door de zaal en 't duurde niet lang of het bal was in vollen gang. Dat het geanimeerd was, moge blijken uit het feit, dat de zon reeds gerui- men tijd aHn den hemel stond, toen men huiswaarts keerde. AGENDA- MAANDAG Zangvereeniging Nieuw Laven met Mannenkoor Or phous, repetitie voor Dames 71/j uur, Café Central.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2