Zeeuwscli Bruinbrood nLibrsi tnisslHta n mlte, BIOSCOOP-VOORSTELLING, wang 2 om. H. Jansen. AHHnfiarsche Cieöiet- en fcllscienDanK. Koopt eo wkooot mmi gold WINKELJUFFROUW P C. oi IWEISJE, Alkmaarsch Warenhuis. Zü" voordeel iu het oog houdt, l'rjjs stelt op kwaliteit en ahverking, Dienstbode gevraagd. KUITKK I. A N U wmssssr^r ARVERTENT1E N. VALK'» kunnen de schoolkinderen mor gen in Alkmaarsch Warenhuis een SJERP bekomen. Een groot PAKHUIS, staande aan het LUTHK-0UD0RP en FJVIDSEtf. Ciuema-Amerieain, Koningsweg. Jiilianadsig* Oudegracht 245, ten 7 uur geiioten. WILLEM SMIT. Hij, die op de hoogte van zijn tijd is, Draagt Van ïiieuwk&iyk'a Sch oen werk. I ONrilBRWIJS 1. PRINS Az., Oudegracht 285b* Toleioou at19. AMSTEIIDAMSCHE BEURS. W'/u Filiaal Stationstraat. Telef. 286. Faillissement K. HOLMAN Adres: (JUAX Z0DN, YVilhelminalaan 5. gevraagdgebruikte doch in goeden staat zijnde door J. M BAKKER, te Stompetoren. MP Mooi Programma. Wegens de Juliana leesten morgen 30 April na 7 uur TELEFOONNUMMERS 439 en 499. AANBESTEDING WERKEN OF HET STATI ONS-EMPLACEMENT. Men seint 0119 uit Amsterdam: Door de Directie der Holl. IJz. Sp. Mij. werd lieden aanbesteed het maken van een Locomotievenloods, een Kolenpark en een Takkenbossenloods, het wijzigen van een vaste Brug, het maken van eene Waterleiding, het uitvoeren van Spoorwerken en bijbehoorende werken, ten behoeve van de Tractie-inrichtingen op Stations emplacement te Alkmaar. De raming was 69400. Laagste inschrijver was de heer P. Duiuker te Am sterdam voor 54900. EEN EIGENAARDIG UITSTAPJE. Gistermiddag om één uur op de Bergerbrug een groote toeloop van menschen, die allen stonden te kij ken naar het tewater laten van een giek, waarin vijf adelborsten Zaterdagmiddag van Nieuwediep roeiende alhier waren aangekomen en waarin ze nu weer den terugtocht zouden aanvaarden. De jongelui hadden met inbegrip van de rust (2 uur) er 7 uur over gedaan. Ze dachten er nu met het oog op den tegenwind een uurtje langer over werk te hebben Zeker een aardig uitstapje, een flinke siportoefening. EEN PAAR OPLICHTERS. Hedenmorgen weri de winkel van den Heer Wal- last aan het Scharloo bezocht door een persoon die niet nuchter meer was en om een dubbelije sigaren vroeg. Mej. W. gaf hem deze, waarop de klant een pen ning ter grootte van een gulden op den toonbank legde. De juffrouw maakte hem er op opmerkzaam dat dit geen gulden was, waarop werd geantwoord „ik heb niets anders". De klant ging daarop met de sigarne den winkel uit en zeide tegen zijn vriend die buiten stond te wachten, „ze willen hem niet". De werkster van mej. W. buiten bezig zijnde, waar schuwde een juist voorbijgaand politieagent, die de beide mannen, nadat ze het dubbeltje voor de sigaren betaalden, naar het politie-bureau bracht. De penning bliek te zyn een herinneringspenning aan de geboorte van Prinses Juliana. ALGEMEENE ARBEIDERS-COÖPERATIE „VOORWAARTS." Door de leden eu verbruikers van bovengenoemde vereeniging is, naar men ons meldt, besloten met zes stemmen tegen, den nachtarbeid aan de bakkerij af tt* schaffen. A. s. Woensdag 1 Mei hoopt het Bestuur dit be sluit uit te voeren. TE WATER. Zondagmiddag om ongeveer half vier geraakte de heer L., op zijn diets rijdende aan den Zijdam, te wa ter. Spoedig werd hij door voorbijgangers op het dro ge gehaald en bij den heer van Drunen binnen ge bracht. SCHEEPSBOUW. Van de Scheepswerf Machinefabriek ,,'t Honds bosch" te Alkmaar liep met goed gevolg te water de nieuwe stalen vrachtmotorboot „Gorredijk," lang 71 voet, breed 13 voet, hol 6 voet, gebouwd voor rekening van de Stoomboot-Maatschappij voorheen firma E. S. C. St. Martin to Rotterdam. Het vaartuig, bestemd voor den dienst.in Fries land en uitgerust met machinale hijschinrichting, is zeer sterk gebouwd en wordt voortbewogen door een „Kromhout" scheepsmotor uit de fabriek van de fir ma D. Goedkoop Jr. te Amsterdam. AARDAPPELEN NAAR PRINSES JULIANA. De gebroeders Zweekhorst, die alhier de eerste nieuwe aardappelen van den kouden grond rooiden, hebben deze naar Prinses Juliana gezonden, ter gelegenheid van haar derden verjaardag. ALKMAARSCII WARENHUIS. Alkmaarsch Warenhuis stelt morgen voor de school kinderen ter gelegenheid van de Prinsesse verjaardag een sjerp disponibel, BON NOT DOOD. Over de wijze, waarop de gevreesde auto-bandiet Bonnot om het leven bwam, seint de Parijsclie cor respondent der Tel. het volgende De garage, die uit cement opgetrokken is, staat ge heel geïsoleerd en op de bovenste verdieping, waar heen een buitentrap voert, bevonden zich de auto bandieten. Om 8 uur begon de belegering. Een ontelbaar aan tal revolver- en lcarabijnschoten werden van den kant der bandieten gelost, welke de politie en soldaten met geweersalvo's beantwoordden. De geweerkogels dron gen door de dunne cementmuren, als door papier heen. Van de bovenste étage lieten de bandieten het kogels regenen op de agenten, iederen keer, als dezen naderden en woudden twee agenten zwaar. Het fusi- ieeren duurde tot den middag voort, onderbroken door de doffe knallen der brownings en het geknetter der Winchester karabijnen, waarmede de belegerden gewa pend waren. De kogels vielen rondom ons neer en sloegen stukken van de straatkeien af, veroorzaakten lichte stofwolken op slechts weinige passen afstands van de plaats, waar wij ons bevonden of troffen de hoornen, waarachter gendarmen waren opgesteld, die met aangelegd geweer mikten op de deuren en ven sters der eerste étage van den hangar, gereed om te treffen zoodra iemandl der belegerden zich vertoonde. Omstreeks kwart voor twaalf hielden Lepine en Gui- ehard, de chef der Parijsche Süreté, een samenspraak, waaraan ook verscheidene officieren en autoriteiten deelnamen. Men laadde vervolgens op een boerenwa gen, waarvoor een wit paard gespannen was, een ont zaglijke hoeveelheid stroo ter hoogte van verscheidene meters. Aan de kanten bevestigde men eenige ma trassen. In dezen aldus toegerusten wagc-n verborgen zich verscheidene politieagenten die een groote hoe veelheid dynamiet-cartouchen medenamen. De bele gerden schoten op het voertuig, totdat dit zoo dicht bij de hangar was gekomen, dat zij het niet meer kon den treffen zonder zich aan de vensters te vertoonen en zichzelf aldus aan het geweervuur der agenten bloot te stellen. De agenten gingen met matrassen op den rug naar het gebouw en legden dynamietbom- men in een holte aan de linkerzijde van het huis. Een luitenant der genie stak daarop dapper het grasveld over om het vuur te brengen aan de lont die het dy namiet tot ontploffing moest brengen. Om tien minuten over twaalf werd een gedruisch gehoord, minder hevig dan het geval zou geweest zijn indien niet een hangar, maar een hechte woning ver woest werd. De onsolide bouw van den hangar was oorzaak, dat het gebouw, in plaats van geheel te sprin gen, slechts ten deele ineenstortte, terwijl onmiddel lijk daarop de vlammen uit de ruïne sloegen. Een oogenblik was de ontroering algemeen, want men wist niet of de belegerden, dood, gewond of on gedeerd waren. De politie naderde langzaam, terwijl brandweerlieden waterstralen wierpen op de knette rende vlammen en alle manschappen hunne geweren richtten op de vensters en andere uitgangen der ba rak. Plotseling klonken te midden van den algemeenen angst verscheidene revolverschoten die op de boven- étage van het gebouw gelost werden. Do belegeraars vertraagden hun opmarsch. Een tamelijk sterke wind wierp stofwolken op en dreef een zwarte rook naar dat gedeelte van den hangar, dat staande was geble ven en dreigde de belegerden te verstikken. Nadat de autoriteiten onder leiding van Lépine opnieuw beraadslaagd hadden, besloot men ook het tweede gedeelte van de barak in de lucht te laten springen. Het voertuig met stroo naderde opnieuw den hangar, terwijl een tiental agenten, onder leiding van Guichard en een luitenant der municipale garde, allen door matrassen beschermd, met groote revolvers in de hand achter de barak sloopen, naar den voet van de buitentrap. Het eerst besteeg de luitenant de trap, onmiddellijk door Guichard en zijn mannen ge volgd. Hij opende met een plotselinge beweging de deur van de eerste étage. Nu volgde een halve mi nuut van stilzwijgen en -algemeene beklemdheid. Plot seling weerklonk een revolverschot, het laatste. E11 onmiddellijk daarop kwamen de agenten weer te voor schijn, een man dragend, die hijgde en langs wiens kleeren het bloed sijpelde. De menigte slaagde er in de afzetting te verbreken en een troep liep naar het huis, huilend: „ter dood!" De politie had ontzaglijke moeite zich een weg te banen met het bebloede en be- weginglooze lichaam. Blijkbaar met het doel om de bloeddorst der menigte, die hoofdzakelijk uit land- loopers bestond, tevreden te stellen, zeide Guichard, die het laatst uit den hangar kwam, boven op de trap met luider stem: „Hij is dood!" Het was onmogelijk in de algemeene verwarring te weten te komen, wie het gevangen genomen individu kon zijn, of hij dood' of zwaar gewond was. Ik hoorde een agent zeggen: „Hij heeft twintig kogels in het lichaam." Anderen zeiden: „Hij is niet doodelijk gewond." De politie vond in het gebouw drie personen van wie een door ophanging een einde aan zijn leven had gemaakt. Zijn naam is niet bekend. Een tweede werd gedood tengevolge van kogelwonden en zou Dubois heeten en huurder der garage zijn. De derde gewonde, door de politie vervoerd, moet Bonnot zijn. Hij werd geplaatst in een automobiel der politiepre- festuur, die, voorafgegaan en gevolgd' door vele ande re auto's met agenten en soldaten gevuld, zeer snel naar Parijs reed. In de hoofdstad verwekte het be richt der belegering van de garage en het tragische einde der bende, dat door speciale edities bekend werd gemaakt, geweldige sensatie. De weg tusschen Choi- sy-le-Roi en de Centrale Halle van Parijs, vanwaar de trams naar Choisy vertrekken, was zwart van men schen, die het bericht levendig bespraken. Ook in de groote straten heerschte een buitengewone opwinding. Een nader telegram zegt: Slechts twee bandieten werden in den hangar ge vonden, namelijk Dubois, wiens lijk reeds koud was, en dat de wonde van een geweerschot vertoonde. Men schrijft den dood echter toe aan zelfmoord door ver giftiging. Bonnot was door twaalf kogels getroffen, hij ontving de genadeslag van een broer van Guichard, een commissaris van politie, die hem in het hoofd trof, nadat hij zijn laatste kogel op de agenten ver schoten had. Men vond hom zittend tusschen twee matrassen, hij gaf den geest in het hospitaal Hotel Dieu, eenige oogcnblrkken na zijn aankomst. Gamier en Vallet, die, naar men meende, ook in de garage belegerd waren, bevinden zich nog op vrije voeten. Ingezonden Slnkken. JULI AN AD AG —WELDADIGHEID. Bij gelegenheid van de feestelijke herdenking van den geboortedag van ons Prinsesje in de gemeente Alkmaar, heeft bij de vereeniging „Alcmaria", die de feestviering heeft voorbereid, ook het denkbeeld voor gezeten hieraan op de een of andere wijze de algemee ne weldadigheid te verbinden. Wat was daarvoor meer aangewezen dnn de ver spreiding van het „oranje", omdat toch het dragen daarvan berustende op traditie, blijk geeft van ge hechtheid aan ons Vorstenhuis. Dientengevolge hebben zich een keur van jonge dames bereid verklaard, die nationale kleur bij uit nemendheid op de openbare straat te koop aun te bie den, waarvan de opbrengst ten goede zal komen aan de „ALGEMEENE ARMEN DEZER GEMEENTE," opdat ook voor hen 30 April een blijde dag zij. Momenteel wordt wellicht niet zoozeer armoede in deze gemeente geleden, omdat thans volop werk te vinden is, maar dit neemt niet weg, dat er altijd eene categorie van personen bestaat, die in zeer behoeftige omstandigheden verkeert en ondersteuning behoeft, omdat of de kostwinner ontbreekt öf deze door ouder dom, ziekte of eenig lichamelijk gebrek, niet in staat is, arbeid te verrichten. Aan het. doorzicht nu van het Burgerlijk Armbestuur dezer gemeente zij het overge laten aan deze rubriek van medemenschen een extra bedeeling ter herinnering aan dezen nationalen feest dag te bereiden en wel op een tijdstip dat daartoe het meest geschikt zal blijken te zijn. Daarom stad- en landgenooten en meer bevoorrech ten, geeft op Julianadag met milde hand en waar men uit den aard der zaak bij een dergelijke gelegenheid vrijgevig gestemd is, kan een luttel bedrag voor zulk een nobel doel uwe uitgaven niet bezwaren, te meer waar het „Oranje" U door zulke lieve handen wordt aangeboden. N Het Bestuur van „Alcmaria" V. V. V. Mr. D. BASTERT, Voorzitter. H. v. d. BERG, Secretaris. TELEG RATI SCH WE ERBERICHT. 29 April. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bilt. Geldig tot den avond van 30 April. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 770.9 te Vestmanoer. De laagste stand van den barometer 750.2 te Nice. VERWACHTING. Meest matige noordelijke tot noordoo9telijken wind, afnemende bewolking, waarschijnlijk droog weer, koele nacht, overdag zachter. Neerslag te xLIkmaar, 29 April 3.5 m.M. Murhtbcricbfeii. ALKMAAR 29 April. 1912. Aangevoerd 1 Koeien en Ossen f 200 a 055 vette Kalveren f 40 a 105, p. pond f 0,90 a 1,,76 nucht. Kalveren f 12 a 22,—, 2 magere Schapen f 20,— a 25,—, 212 vette varkens 48 a 63 ct. per K.G., 48 magere id. f 20, a f 31,—. BROEK OP LANGENDUK, 29 April 11 baal uien f 2,85 a 0, - per baal, baal bieten f 0,a 0,per baal, 36 zak aardappelen f 0,"5 a 1,06 per zak, 200 bos rabarber f 3.25. AMSTERDAM, 29 April. 347 vette koeien le kw. 80—84, 2e kw. 74—78, 3e kw. 70—74. 80 melk en kalfkoeien 150350, 202 nuchtere kalveren 612. 50 schapen 20—24. 411 Holl. vette varkens le kw. 57—59, 2e en 3e kw. 55—57. Overz. en Geld. le kw. 57—59, 2e en 3e kw. 5557. 126 lammeren 1112. ROTTERDAM, 29 April. Aangevoerd 233 vette 1 underen, 213 vette en graskalveren, 464 schapen of lammeren, 1255 varkens. Prijzen vette koeien le kw. 84—86, 2de kw. 80, 3de kw. 74. Ossen 82—84, 78, 72. Kalveren 120—110—100. Schapen 62—60. Varkens 6264, 5860, 54. Licht soort 4660. Burgerlijke staud. OVERLEDEN. 28 Apr. Wilhelmus Petrus Zonderhuis, 3 maanden. lu BOEKHOUDEN eu aamcrwaute vakkeu tor opleiding vuur prnktRk eu exaiueutt. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET Voordam, C 11, Alkmaar. Koers van NU. Wsrk. Stuatsloeningen. NM1ËRLAN J. Sshuld BUITENLAND. Bulgarije Ta sksloaniug Brasilia Funding Mexico binnsul. Japam Oostenrijk Jam. Jml. Rusland Hope Oil sol 1906 1894 6e Em. Iwaug Dombr. ?Ct. 3i/j ai/» pCt. 5 6 6 4 4 4 4 5 4 416 Fin&nc.anlndustr. ondernemingen «n>. pCt, 4 41/, 4 dir. Nationale Hypotheek Baak Noordhollandsch Groadcradiet it Ned. Handelmaatschappij rsss. Barge es Moorman Cultuur Vorstenlanden Wlastbsw. Westersuiker aand. A'dam Deli Langkat Idem praf. A'dam Serdang Bindjey üeli Batavia Deli-Maatschapp* Medan tabak Rotterdam Dali Senembah Tabak-Mij. Amst. Rubber Cult. Gecons. Holl. Patrol. Cart. A Kon, Mij t. oxpl. v. PeOoleu* Dortacha Petroleum Moeara Enim Sumatra Palembang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-I'erlak Ketahoen Gew. pref, Redj&ng Lebang Great Cobar Amalgamated Copper Or. Amer. Hide and Leather Anglo x.msr. 'telegraph Comm. Steels Car and Foundry Amerik. Stoom v.-Mij Common Marine Preferent Marinebonds pCt. 4l/| Comm. Peru mand. div. Preferent Spoor weglaenin gea. Moll. iJz. Sp.-Mij. Mn. tot eipl. van Staatsspoorw. Deli Spoorweg AMERIKA. Atch. Top. Cert. v. Convert pCt. 4 Deuv. en,R. Gr.Cert. aand.div. Brie Kansas City South. 11 11 n praf.it Miss K. Texas C. v. h ew-York and Ontarie Norfolk Western C. v Rock Island gevr Southern Pacific Southerm Railway Union Pacific cert v. Wabash gew. RUSLAND. Wladikawkas 1881 pCt. 4 Fremieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterd. flOO 3 Gemeente-cred. 3 BELG1E An werpen 18S7 HONGARIJE. Hongaarscbe Hyp. 4 1 dem 1, 8 OOSTENRIJK. Staatslecuing 1660 5 RUSLAND. 18 4 5 27 A pr. 92 67»,8 97 lU3»/w 467/8 87»; 891/is 86 t/s 88 ijs lOOU/,6 87'/is 956/g 99s.; lOOi; 961/, 1851/, 118 174 149.5') 1601/4 629 320 375 46 100 494 529 237 425 531 223 302 530 1651N 232 i/b 19U/4 851/is 75i/g 56 78 334 97 837', 27 25»/4 713/4 601/8 1721/s 5 203,» 65 IU/4 4«i# 84 971/4 2583,; 108 106»/m 24 871/ie 26 59»,g 308/g 393; 1121/4 29 111 297/16 172 9 867/jfl 106 10015/18 831/» 1241 '2 115 1621/g 451 29Apr 921,41 6T-is 103 l/g 47 891/g 87 881/4 87»/i« 956)8 991/4 185i /b 1731/j 1491/2 310 368 46 198 488 527 233 423 526 223 804 i/b 539 166 28U/2 193 841/2 701/4 54 79 828 961/2 817/8 271/2 253/4 7D/18 6011/1, 1727* 5 i/a 20i; 661/g 11 461 97i; 258s; 108 237/,, 37 26i; 59i/o 803/,, 391* 297/s 291/s 72 91/s 1- 6) IOI1/2 Koers van het geld. Prolongatie 5 pCt. T^_ -rf/vU Oliewaarden openden voor Koninklijke op 535, voor Geconsolideerde op 305, liepen iets terug, doch sloten daarna op 539 en 304V2- Amerika vast gestemd voor Amalgamated Copper. Tabakken luier. Mijnen on veranderd. Culturen op vorige prijzen. Zondag 5 Mei hopen onze geliefde Ouders l'IETEB KKOOX en AAI'JE SCHOONE hunne 45-.|*irlge Echtrereenlgtug te R herdenken. Hunne dankbare kinderen, behuwd- en kleinkinderen Alkmaar, Westerhofje 20. wordt stced» meer gevraugd. Bij vonnis van de Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar d.d. 18 April 1912, is het huwelijk tus schen TRIJNTJE PRONK, zonder beroep, te den Hel der en CHRISTOFFEL M1DDELIE, stoker-olieman aan boord van II. M. van Speijk, te den Helder, ten verzoeke van eerstgenoemde umii»»ik1 n door Ecbt- scheiding. Voor de eischeresse A. J. M. LEESBERG, Procureur. Alkmaar, 27 April 1912. EERSTE AASKOXlklUlAO. Bij vonnis den acht en twintigsten Maart 1900 twaalf door de Arrondissements Rechtbank te Alkmaar ge wezen, is op vordering van TRIJNTJE SCHOEN, zonder beroep wonende te Alkmaar, het huweljjk, dat den 14 Mei 1893 was aangegaan tussciien haar en WILLEM JOHANNES DEROGEE, blikslager, laatst gewoond hebbende te Alkmaar, doch thans zonder be kende woon- of verblijfplaats in het Kouingrjjk, door KchtMChetdlug ontbonden verklaar*!, dit von nis is den 24en April 1912 door den Deurwaarder J. G. KLEIN te Alkmaar, aan DEROGEE beteekend. De Procureur der eischerosse, Mr. J. VERDAM. Alkmaar, 27 April 1912. De door den Ed.Achtb. Heer Rechter commissaris goedgekeurde uitdeelingslijst, opgemaakt in het faillissement ven WILLEM HOF ER, vroeger te Helder thans te Hilversum, ie door mij ter Griffie der Arrondissements-Rechtbank t« Alkmaar, en van het Kantongerecht te Helder gedeponeerd, ten einde aldaar gedurende tien dagen ter kostelooze inzage van de schuldeischers te liggen. Alkmaar De Curator 27 April 1912. J. P. BOSMAN. te Alhmnnr. De verificatie-vergadering is bepaald op H'oenHdHg 5 Juni 1912, des morgens ll1/* nor, in het Rechts- gebouw te Alkmaar. De vorderingen met de daarvoor aanwezige bewijs stukken moeten ten kantore van den ondergeteekende, Curator (Gedempte Nieuwesloot 87/89) worden inge diend, uiterlijk op 17 Mei 1912. Mr. J. VERDAM. A. BURGER, Banketbakker, vraagt een dat a's zoodanig wenscht te worden opgeleid. Wasch buitenshuis Adres Mevrouw MELCHIOR t« Koedjjk. Aan de werf „'T HONDSBOSCH" kan direct een geplaatst worden tegen hoog loan en vast werk. Doorloopende Voorstelling, men kan dus binnenko men wanneer men wil, het geheele programma wordt gezien. KIEUW8TB MÜDËLLEN. GUMAUKEJLIJKK PAHVORIU. HOUTTIL 17,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 3