Assurantie-Maatschappij „DE RIJN", Engelsche Hoeden. Petten. Fronts Boorden. Wandelstokken. OP TO DATE Slroohoeden Tennishemden Vestgordels zz Fantasie Sokken GELD Bouwterrein Noordhollandsch s Landbouwcrediet. C11 Q U E S. actieve Agenten gevraagd tegen hooge provisie. S1DON1US DE JONG. Alkmaar-Packet. Zomerdienst aanvangende 1 Mei a.s. De Lange de &31oraaz, C.Verheus, Meifeest Vette gerookte Elft nieuwe MDoiscoe Maaijmnng G. M. J. BAKKER, advert entiën abonnementen J. BAK, ZaaÉarkt, hoek Kooltuin. 2 Hand6ls?ennootschap Anker-Maatschappij HEBMs. COSIER ZOON, TË HUUR Witts Salonboote» met Glasbeschtitting. het adres. n VERKRIJGBAAR Herms. Coster Zoon, flink bevolkte Bijenkasten. medicijnen thans gevestigd te Amsterdam, Heerengracht 520. gevestigd zjjn te Amsterdam, HEERENOR ACHT 520. Wed. JAC. VAN BEEK, Schoutenst. 18. LINOLEUM - WAS NIEUW. NIEUW. Deksalon en Promenadedek. Spoorstraat E 34. Neder landsch- Amerikaansche Hypotheekbank. Vanaf JUNI 1899 is de Banketbakkerij. het merk der fijnproevers. Per ons 14, 16, 20, 25 Ct. BOSBOOM TOUSSAINT, Majoor FRANS mooi BOVENHUIS. Wij ondergeteekenden, Commissarissen der Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij, Directie De |ong Co., gevestigd te Amsterdam, hebben het genoegen aan alle daarbij belanghebbenden te berichten dat gisteren en heden aan ons is gedaan Rekening en Verantwoording over de gehouden Admi nistratie over bet jaar 1911, welke door ons, in orde bevonden zijnde, met onze goedkeuring is bekrachtigd. Wij ontvingen daarbij in tegenwoordigheid van eenige Heeren Correspondenten en Deelgenooten een nauwkeurig overzicht van den stand der Maatschappij en mochten ons opnieuw van haren toenemenden bloei en welstand overtuigen. Aan belanghebbonden wordt hierdoor meegedeeld, dat de KANTOREN van bovenge noemde BRAND-, NERING-, INBRAAK- en TRANSPORTVERZEKERING MAATSCHAP PIJ „DE R IJ N" van af 15 A p r i 1 j 1. Inlichtingen omtrent het afsluiten over bovengenoemde Verzekeringen zijn o. a. te bekomen bij de AgentenH. J. HARTEVELD, P. DUBBELT, M. GOVERS te Alkmaar, G. HOOGZAAD, Oudorp; D. BRUIN, St. Pancras; W. RAMPEN, Bergen; JOHs. GROOT, Broek op Langedijk; JOH. OOSTERLEE, Noord-Scbarwoude; D. SLOT, Schoorl; J. TROMP, Castricum; M. HENSELMANS, Limmen; S. KAN, Schermerhorn; K KUITWAARD, Aker sloot; C. ROOSENDAAL, Uitgeest, en bij den ondergeteekende, ALKMAAR, 27 April 1912. |-| W FRESE, Geen gevaar voor uitglijden. Geen vermoeiende arbeid meer. Hout til 64. Telefoon 356. ALKMAAR. Voor den Zomer ontvangen eene groote keuze I IV 13 p; R H. Depót te Alkmaar: LEO BAKKER, Tapijtmagazijn, Laat 163. (met of zonder borg). Bij de Oud Hollandsche Voorschotbank, Prinsengracht 838, Amsterdam, Telefoon 10397, vanaf f 50.tot elk bedrag, tegen 4% 'sjaars, met een aflossing vanaf f 5 per maand, zonder Levensverz. Vraagt toezending onzer voorwaarden met postz. voor antw. Men zij gewaarschuwd tegen geld- aanbiedingen zonder naam en adres. fcan den Weaterweg, Nassau laan, NassaupleinEgmcrd er straat Lamoraalstraat en Lindelaan. A. G. DEN BOESTERD Touasaintstr O Voor eene Binnenlandiche Brandassurantie Maatschappij worden in verichiOend® gemeenten van Noordholland Brieven onder letter O 237 worden ingewacht aan 't Bureau dezer Courant. Groote keus. Concurreerei'de prijzen. Telephoon 281. MIENT 19 Administratiën, Wissels, Coupons schrijven kapitalen Grootboek in en af. Schoutenstraat, bij de Laat' WOENSDAG I MEI Aanbevelend, C. VAN SLUIS, Alkmaarsche Bestuurdersbond. op WOENSDAG 1 MEI, des avonds 8 uur, in „Diligentia". Sprekerde Heer K. TBR LAAN. Hofleverancier, Verdronkenoord. a .2 O n ■I 3 CC 2- sr tr c ?r 2- aT p 5 tegen den koers van 101 pOt. - - D A. W1SSELINK. - - N.V. Boek- enHaudelsdrukkerijv.il. derde bediende en leerling, Ingenaaid f 0.40. In Iraaien stempelband f 0.70. Voordam C 9, ALKMAAR, Int. Tel. no. 3. Tot verzekering bij bovengenoemde Maatschappij vervoege men zich te Alkmaar bij den Heer J DE LANGE Cornsjoh.zn Anti-Tarief wet-Comité Hoofd vertegen woord Iger voor Woord-Holland. A nnliovolonn Gemakkelijker - beter - goedkooper dan elke andero soort. De vloer lieht inwrijven en eenige ©ogenblikken later lieht nawrjjven. ,:V. ..A Koninklijke Nteoni-WasNeherlj en BleekerJJ. Telefoon No. 95. Int E RIJZENDE ZOn GOUDA Gedeponeerd Fabrieksmerk. Ntoom-Ververfl en Uhemliache Was- seherfj- Telefoon No 199. Int. Dit merk waarborgt U een MOOI en VLUG UITSTOOMEN, VERVEN en CHEMISCHE REINI GEN van Uw Voorjaars- en fielioonuiaakgoedereii. Prijscouranten en inlichtingen, zoowel van de Stoom-Wasseherij en Bleekerij, als van de Chemische Wüsscherjj en Ververjj, GRATIS en FRANCO op aanvrage. Te bevragen bjj TAPIJTEN LI IN OLEUMS VLOEK ZEILEN LOOPEllS Karpetten Vitrages Behangselpapieren li I i Hwri Van ALKMAAR lO—13.—, 8.3U, 4.—, 7 80 nur. Va» AMSTERDAM 6.3b, 8.—, «.SO, 11.30, 3.13, 4O—, 7.30 nur. te ALKMAAR. Uurwerkmaker, Tan de nieuwe Inrichting voor gj oinaatiek, heilgymnastiek en massage. Leereer M. O. Gymnastiek, Gediplomeerd Heilgymnastiek, Masseur. gevestigd te UITHUIZEIK (Prov. Groningen.) Opgericht in 1893. Geplaatst kapitaal Gestort kapitaal c.a. Reseives f 3.800.000.— 1.500.000. l.OOO.OOO. Uitstaande pandbrieven c.a. 31.600.000. Opvoering van „DE 1IE1LIUK DIENST". ZiKG vaM het Geh. Onth. koor „D. O. V." Zi# voor verdere bijzonderheden de aanplakbiljetten. HET BESTUUR. R0SEL1KÖIIÜ en ONTVANGEN 1>U (71 rH «5 X a- x c (O si to Li rO bt) - (M EülüfOllTOH OnoverlrffM-' p o- p 00 P- P 1-j c-t- o O I-S a SS' SS K r* -i O OfQ cc t-t- P P De Bank geeft 4Uo pl)t. pandbrieven uit, groot 1 ÏOOO.en f twO.met coupons per 1 Mei en 1 November, Te ALKMAAR ten kantore van de firma A plaatst iu en levert op alle Binnen- en buitenlandsche Tijdschriften, Dag en Weekbladen. Kan geplaatst worden een bij A. VERBERNE, Langestraat 7. VERKRIJGBAAR hij ENGROS: (Jubileum Uitgave). Verkrijgbaar in den Boekha idel van de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v.h. VOORDAM C 1. TE KOOP: Te bevragen N1EUWP00RTSLAAN 170, Alkmaar. VEltLOHEN, Zondag 38 April, op de wandeling van Alkmaar naar Heiloo, tusschen 4 en 8 uur nam., een gouden Dameshorloge, waar aan een nikkel kettinkje. Terugbezorging tegen belooning aan het bureau dezer courant. AMSTERDAM, den 26en April 1912. Mr. J. C. Baron BAUD. Mr. J. LU«EN. Mr. F. D. Graaf SCHIMMELPENNINCK. J E. N. Baron SIKTEMA VAN GBOVESTINS. Jhr. 8. VAN OTTERS.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 4