STADSNIEUWS. U l T E iJ'trnldï eb0°" w" in pa" '<id« in léeT>; rr'la WexdAmf]'Hnf S°maakt ™n den brand 1 n de Pieterstraat. Achter het pakhuis van den heer was Maandagnacht, volgens zijn aangifte door operi- schuiving van een raam, ingebroken en ontvreemd, behalve een bedrag aan geld, gouden ringen, een zil veren horloge, zilveren armbanden, enz. Do recherche vond bij haar onderzoek een drietal briefjes. Op het eene stond: „aan dit leege doosje heb ik niets,' op het tweede: „goeden morgen mevrouw," en op het derde, dat op de trap lag van de bovenbewo ners: „nu ben jij aan de beurt, Hessels." Maar do politie vond nog meer, en wel, dat het stof in het kozijn van het raam, waardoor de inbreker moest zijn gekomen, ongerept was gebleven, en dat een bloempot op standaard, die voor het raam had ge staan, zeer voorzichtig op den grond was neergevleid. En bij een scherp verhoor dat zij de vrouw van den koetsier deed ondergaan, bekende deze de voorwerpen van waarde in de bank van leening te hebben verpand en ook het geld te hebben verbruikt, maai1 uitsluitend voor haar huishouden, omdat haar man haar niet ge noeg huishoudgeld gaf. Vroeger kreeg ze 11 van zijn loon, de laat9te tijd slechts 9 en nu wilde haar man het nog beter heb ben dan vroeger. Over het op deze verklaring gevolgde onderhoud tusschen man en vrouw zwijgt het officieele politie rapport. DUITSCH GELD IN LIMBURG. Men schrijft uit Venlo aan het Hbld. Midden- en Noord-Limburg durven nog steeds niet net zuidelijk deel der provincie na te volgen in een algemeen en krachtig verzet tegen de overstrooming met Duitsch geld. Maar de klachten nemen er toch toe. 't Wonderlijkste in dein toestand is, dat men het land heeft aan het overwegend Duitsche geld men moet immers de rekeningen uit Holland, de belastin gen, de reis- en vrachtkosten, de huishuur in veel ge vallen betalen in Hollandsch geld terwijl er toch geen stijging is waar te nemen in de waarde van het Hollandsch. roeger gold algemeen de gulden voor 11 groschen k G ets., dat was 2 cent winst op den Hollandschen gulden, want al rekende men de mark soms ook op 59 cent, de kleinere stukken behielden de volle waarde van 3, G en 30 cent. In Venlo troffen de winkeliers reeds een paar jaar geleden een occoord om niet meer dan IV2 cent opgeld te geven. Ook de dorpen hield het 17-groschen stelsel nog stand. Maar thans is ook legelen gevolgd en hebben de nering doenden besloten slechts IV2 cent opgeld te betailen. 't. Hollandsch krijgt dus minder waarde; de gevolg trekking is, dat men zou meenen méér Hollandsch geld dan vroeger in omloop te zien. Maar wat is het geval: in de meeste winkels vindit men een toonbank- Iade gc-vuld met Duitsch nikkel- en zilvergeld1 en een totaal gemis aan Hollandsche pasmunt. En dan te denken, dat men over de grens dikwijls weigert om on ze Hollandsche kwartjes en dubbeltjes, gezwegen nog vfln de kleinere waarden, in betaling aan te nemen. PROV. BOND VAN II. K. KIESVEREENIGIN GEN IN NOORD-HOLLAND. De Provinciale Bond van R.-K. Kiesvereenigingen in Noord-IIolland hield gisterenmiddag zijn algemeene vergadering- in het Boudsgebouw St. Bavo te Haarlem. De voorzitter, de heer Heerkens Thijssen, opende de vergadering met een hartelijk welkom en deelde o. a. mede dat nu 46 lokale kiesvereenigingen bij dezen Bond zijn aangesloten. Te vele ontbreken echter nog. Bij de bestuursverkiezing werden herkozen de heeren mr. J. N. J. E. Iloerkens Thijssen en mr. A. Dorbeck to Alkmaar, en in de plaats van den aftredenden heer Lurgkamp, die reglementair niet herkiesbaar was, weTd gekozen de heer L. J. Rijnierse te Sloten. De beer Thijssen hield daarna een lezing over de po litiek van den dag, de coalitie en de regeering die herhaaldelijk warm werd toegejuicht. Ten slotte hield bij een propagaiidarede voor den Bond van R. K. ge meenteraadsleden die nog in staat van wording ver keert. Hij wees uitvoerig op het groote nut van dien Bond, omdat ook in de gemeenteraden van kleine plaatsen tegenwoordig zaken aan de orde komen op godsdienstig, zedelijk, politiek, hygiënisch en andere gebieden, die onderlinge besprek in gen vooraf dringend noodzakelijk maken. De heer W. v. Liemt (Haarlem) gaf bij de rond vraag in overweging om eenerzij dis tegemoet te komen aan de weinige finaneieele draagkracht der kleine vereenigingen, anderzijds vergaderingen te doen be leggen door do grootere afdeelingen als Haarlem. Alk maar, waarop dan een flinke spreker zou optreden. Tot deze vergaderingen zouden de leden der nabij ge legen afdeelingen toegang hebben. De kosten zouden gezamenlijk door de deelnemende vereenigingen dragen worden. Dit denkbeeld vond veel bijval. en W. te kunnen vereenigen, waarna met 4 tegen 3 stemmen werd besloten de progressie niet in te voe ren. oor stemden de heeren Kloosterboer, Nol en Bakker. In zake de invoering der schoolrapporten adviseer den B. en in den geest zooals in de vorige vergade ring medegedeeld. Bij stemming bleek, dat het reglement ongewijzigd gehandhaafd bleef, vóór wijziging stemden de heeren Nol, Kloosterboer en Schuit. De verschillende besluiten in zake de finantieele re geling zijn volgens mededeeling van den voorzitter, door Gedeputeerde Staten goedgekeurd. liet verslag van den toestand der gemeente zal bij de raadsleden circuleeren, het verslag betreffende het herhalingsonder wijs werd voor kennisgeving aangeno men. Aan den voorzitter was van wege een lid van het Xederlandsch Onderwijzers Genootschap afd. Sint Panera» het verzoek gericht, do belooning van 60 ets. op 75 ets. per uur te brengen. B. en W. stelden voor dit verzoek niet in te willigen met het oog op den gunstigen toesta,nd waarin het herhalingsonderwijs in verband met 3 leerkrachten en het gering aantal leer lingen verkeert. T'it de besprekingen bleek, dat de onderwijzer Pien- broek 107 en mej. Dalmeijer 3G uur les geeft van de 210 uur. De voorzitter merkte op, dat deze regeling steeds was gevolgd, waarna het voorstel van B. en W. zonder stemming werd aangenomen. De afd. St. Pancras van het „Witte Kruis" ver zocht voor rekening der gemeente naast haar maga zijn een bak te plaatsen. De voorzitter deelde mede, dat nooit gehoord was flat het water in de ton van mej. Groen niet goed was en dat het naar de meening van B. en W. niet o,p den weg der gemeente lag aan het verzoek te voldoen. De heer Nol verklaarde, dat de toestand van het water niet zoo gunstig is als de voorzitter mededeelde en dat het wAter in. de pomp slecht is. De heeren Wagenaar en Duif meenden, dat er nu reden was bij de woning een bak te plaatsen. Do heer Ruis en de voorzitter merkten op, dat deze toestand aan B. en W. niet beleend was en dat de raad wel een bak kan bouwen voor de woning die aan de gemeente behoort en niet voor het „Witte Kruis", hoe wel zij er geen bezwaar in zagen dat het „Witte Kruis water uit de eventueel te bouwen bak 'neemt. Tiet verzoek werd daarna met algemeene stemme.11 aangenomen, onder bepaling, dat adressante een goot naar de bak leidt. Dp aansluiting aan het gasbuizen net aan de Lange- dijk werd daarna ter tafel gebracht. De gascommissie gaf in overweging den directeur een onderzoek naar de mogelijke aansluiting te doen opdragen. De kos ten daarvan zouden bedragen bij aansluiting f 200 bii met-aansluiting 100. B. en W. stelden voor den Directeur dit onderzoek op te dragen, welk voorstel met algemeene stemmen werd aangenomen. 1 den raa(i in overweging het aanplak- nljet te verplaatsen. Na zeer breedvoerige besprekin gen werd besloten het bord naar de s-tal te verplaatsen. De raad verleende toestemming tot het aanschaffen van een zeil en karpet in de raadzaal ter vervanging van het oude kleed en de daarvoor noodige toestem- ming tot de betaling uit de post. voor onvoorziene uit- gaven te voldoen. Daarna deelde de voorzitter den toestand van ver schillende gemeente-eigendommen mee. By de rondVrnag vestigde de heer Kloosterboer de aandacht op den toestand van het brandwezen aan den Bovenweg. hij meende er verbetering te kunnen aanbrengen door op een afstand van 100 M. putten te maken 111 verbinding döor buizen, dan zou door mid- ^an P°mPen bij brand een ieder kunnen worden geholpen. Nadere besprekingen werden tot een volgende ver gil dering aangehouden. De heer Kalis zeide dat het in het voornemen van "en Westbeverkoog lag het groene land te verhoogen met 2,> ets. belasting per bunder, daar dit polderbe stuur Maandag vergadert, verzocht hij do meening van •ten raad daarover. Na oenige toelichtingen werd de burgemeester ge volmachtigd do vergadering bij te wonen en hem op geiragen zich voor de voorgestelde verhooging te ver voor wie het niet de moeite waard was de voorstelling te doen doorgaan. De beer Loke deelde mede het over eemige dagen nog eens te zullen probeeren. de voormuur. Lr was zorg gedragen, dat dit omval len geen persoonlijke ongelukken tengevolge had. Ge- ukkig maar, dut het aangrenzende perceel van den neer Hchoen, in ITALIAAN8CH-TURKSCHE OORLOG. 1 1 r nadere berichten over het gebeurde met de „Texas" blijkt, dat van de 108 passagiers en 32 leden der bemanning 62 personen gered1 zijn. Daaronder zijn 9 gewonden, ib menschen gelden als verdronken. Dit Smyrna wordt verder gemeld; dat de „Texas" volgens de laatste berichten niet op een mijn gestoo- ten, maar door een granaat getroffen is. Toen het schip te ver achter de „Montana", die door loodsen bestuurd werd, voorbijvoer, werden 2 losse en 4 scher pe schoten op het schip gelost. Het vierde schot trof de „Texas' in het middenschip, waardoor een ketel- ontploffing ontstond. Zekere berichten over het ver gaan van de „Texas" zijn echter nog niet te krijgen. Het heet dat de regeering de Dardanellén slechts voor 2 of 3 dagen openstellen zal om de handelssche pen, die voor de zeeëngte verzameld zijn, in de gele genheid te stellen er door been te varen, en wil zij ze dan weer afsluiten. Daar de knbels tussehen de eilan den in de Aegeïsche Zee en de Dardainellen door de rtaliamen zijn afgeeneden, kunnen de commandanten van do forten aan de Dardanellen niet vroeg genoeg ingelicht worden over de bewegingen van de Ttaliaan- sche vloot, zoodat men wel genoodzaakt is de zeeëngte af te sluiten of afgesloten te houden om tegen een plotselingen aanval gewapend te zijn. I MAROKKO. Volgens brieven uit Fez van 25 April staat de Iransehe overheid aan geen enkelen Europe- j aan toe, zijn buis te verlaten en zich op straat te ver- toonen, zoodat. de kooplieden bun zaken niet kunnen bezoeken en de handel in de hoofdstad geheel stil iigt. Ondanks de groote onveiligheid in het land, zijn tot nu toe alle postboden 111 de kust in Fez aangeko men zonder lastig gevallen te zijn. De in Luropeesche bladen verbreide geruchten, dat de veiligheid in de kuststeden en vooral in Tandzjer gevaar zal loopen, zijn volkomen ongegrond. Laatste berichten. 1TET DRAMA TE RIJSWIJK. DEN IIAAG, 2 Mei. Het Openbaar Ministerie bij n grutterswaren, tijdig ontruimd was. De neerploffende muur bracht n.l. aanzienlijke schade "O aan dit gebouw. Het dak werd totaal vernield "lean lagen op een open plaatsje ongeveer veertia leege en dertig gevulde teertonen. Daarin waf brand ontstaan en het brandde natuurlijk als „smeer." h f «-TT'™1" u evenwel ernstiger aanzien dun het was, immers hier was men het vuur spoedig mees- Om half drie kon ook het blusschingswerk bij Dili gentia worden gestaakt - het gevaar was ook hier geweken en -de brand gelokaliseerd. Wat er van de muren nog stond werd omvergehaald en een standpijp bleef water geven, voor hetgeen nog smeulde Maar 0°k 1.llcr Zfll bet wel gaan: DiJigentia is dood, ieve Diligentia. Ook de Diligentin-phoenix zal wel uit haar asch verrijzen en na het vernietigingswerk schooner en g.'ootselier te voorschijn treden. Als het straks weer Alkmaarsche kermis is, wie weet noe dan Men kan zich natuurlijk voorstellen, dat de bewo- ers geheel ontdaan waren. De heer Ilarp vertelde ons, dat hij op het tooneel bezig was geweest flesschen te sorteeren. Zijn vrouw had hem geroepen, omdat er iemand was om hem te if iemand van de administratie van Ot. Na afloop van t gesprek was hij met zijn vrouw naar de kamer boven de kegelbaan gegaan, om een kop chocolade te drinken. Zittende voor het raam zag hy plotseling rook uit het dak van de kleedkamer opstijgen, welke zich achter het tooneel bevindt Niot wetende wat daar te doen was, ging hij erheen en ont waarde tct zijn grooten schrik in de kleedkamer gewel- ige lammen. IIg ijlde naar buiten, riep „brand" en ging toen weer naar binnen. Hij kwam juist bijtijds om zijn vrouw, die geïnd ontsteld, het tooneelkam^ f?aan> daarvan terug te houden, yd om iets te redden was er bijna niet. Alleen een paar japons van de vrouw en de dienstbode kon den worden meegenomen. Inmiddels waren er ver liet Gerechtshof te 's-Gravenhage vorderde tegen me- I f?hllJende llan(kn bezig om een reclamebord voor c! vrouw Van Hall te Rijswijk, wegens doodslag op haar J',e Tld' .lle,t gebouw te sleepen echtgenoot gepleegd, tien jaar gevangenisstraf. De ITaagsehe rechtbank had' haar acht jaar opgelegd. ge- KAM ER- STILTE Do overzichtschrijver van het Hbld. begint aldus: Naar wij uit parlementaire kringen en van door gaans goed ingelichte zijde vernemen, wordt er, na het gebeurde van gisteren, ernstig aan gedacht om het parlementair bedrijf te brengen onder de verzekerings- pliohtigo bedrijven van de Ongevallenwet en wel in ren vrij hroge gevarenklnsse. Zoo ongeveer tusschen de kaaiwerkers en do sloopers. De Regeering moet van de urgentie van zulk een regeling reeds zijn over tuigd. I11 afwachting vau deze verzekering van bet parle mentaire risico onzer Kamerleden is men heden, onbe veiligd als men zieli nu nog voelde, buitengewoon kalm gebleven. Er kan. zelfs over de regeling van werkzaamheden worden gesproken zonder dat de Voor zitter een enkele maal behoeft, te hameren. IV. heer Duys interrumpeerde den heer Lohman niet en even min deed de heer Lohman het den heer Duys. De af- gevaardigde T«n Goes zat op zijn plaats en hoorde de socialistische sprekers aan zonder te mopperen en te bnksemncuzen en de afgevaardigden van Zaandam'^n van Amsterdam III wedijverden in bedaard, ingetogen en correct betoogen. Zelfs trok de beer Duys zijn voorstel in om de Bakkerswet vóór hot pantsersèbip te schuiven en bewaarde de heer Troelstra de prioriteit van zijn motie tot Dinsdag, wanneer over het aan de orde stellen van de ziektewet zal worden gesproken. 't Was alles onnatuurlijk netjes. Benauwend fat soenlijk. klaren. Di- vergadering werd daarna gesloten. KORTE BERICHTEN. -- De Zutphensehe rechtbank veroordeelde W. W.ol- n u't Stroe, wegens inbraak bij den heer Drotnkers te Apeldoorn en baron Straconus te Diepenveen, tot twaadf jaar met aftrek van de preventieve hechtenis. -V beklaagde werd vrijgesproken van de inbraak bii de weduwe Nijpels te Twello. De eiseh was 16 jaar. Het heeft in Friesland gisternacht hard gevro ren, zoo lat op sonunige plaatsen de bloemen op de gla zen stonden. De in bloei staande ooftboomen, en d yocge aardnppoien hebben dientengevolge veel den. de gelc- ITIT HFNSBROEK. Gisternacht (30 April—1 Mei) heeft het hier sterk gevroren; vele aardappelvelden hebben geducht van den vorst geleden, tn] van planton zagen zwart. Hier en daar zag men zelfs een laagje ijs op het water. UIT BERGEN. Mejuffrouw II. M. den Dam alhier slaagde te Tlanr- ipm voor het examen voor onderwijzeres. UIT ST. PANCRAS. In do gistermorgen alhier gehouden voltallige raadsvergadering werd ter tafel gebracht het in de vorige vergadering aangehouden adres der Kiesveroo- niging „Burgerplicht in zake de invoering eener progressie bij de heffing van den Hoofdelijken Om slag. B. en W. stelden voor daarover geen besprekingen meer te houden en deelden mee, dat zij niet in hunne inzichten daaromtrent waren veranderd. De heer Duif verklaarde zich met de ideeën van B. Gistennorgen is in den politiepost in de St. Jan straat te Rotterdam verbonden een 19-jarige jonge man, die 111 de Breedestrnat door zijn 17-jarige zuster met een mes in den rug is gestoken. Te Lishout is het 4-jarig zoontje van een land bouwer m een onbewaakt oogenblik in een welput ge vallen. leen bet knaapje op liet droge werd gebracht waren de levensgeesten reeds geweken. De recherche bij de Ilaagsehe politie heeft gister aangebouc.en een 29-jarig persoon, die verdacht wordt f na(|ecle van een groot aantal zakenmenscheu te s-Gravenhage en elders aam oplichting te hebben schuldig gemaakt De verdachte had n.l. bij hen zijn diensten aangeboden, door klanten aan te werven en daarvoor by vooruitbetaling een zeker bedrag voor reiskosten vragend, maar had, toen hij' het geld een maal binnen had, niets meer van zich laten hooren. In ons land zijn er tihans aangesloten bij gehcel- onthotKhng-vereonigingen: 11000 bij Sobriëtns; 15000 bij Lnkrateia, de federatie van prot. Chr. vereenigin gen; 15000 by de Ned. Ver. t. afsch. v. alk. dr., 2500 bij den Alg. Ned. Oeh. Bond; 6500 bij kleinere neutra- Je vereenigingen. Gireren kreeg te Rotterdam een palingkoopman over dem verkoop van zyn waar twist met een viertal Diiitteche varensgezellen. Die vreemdelingen gingen hem te lyf en een hunner bracht den palingkoopman met een mes een steek toe in den rechterarm. Een van de Du.tscliers heeft men in het bezit gevonden van een revolver, waarop beslag is gelegd. 1 f),e, 11 "Uemsche gemeenteraad heeft gistermid dag gelden toegestaan voor de electrische verlichting van de stadsbibliotheek, en eerstdaags is van B en W een voorstel te verwachten om die bibliotheek dan ook s avonds open te stellen. Gistermiddag had op het erf van een architect en aannemer te Oegstgeest, een droevig ongeluk plaats. Twee vyf-jange kinderen uit dit gezin (twee lingen) waren aan het spelen, toen CfHn Twnro lzioL Qp eein der knaapjes viel, daardoor zoo ernstig werd ge wond, dat liet spoedig daarna overleed - Gisteravond zou de heer John Loke, die op het oogenblik het land doorreist met zijn aanbevelingen van titaauyzerzand, ook te Utrecht zijn demonstraties geven. De Utrechtsche industrieelen en fabrikanten bleken met zeer nieuwsgierig naar het procédé, want do vierde stad .des lande baarde vijf belangstellenden ERNSTIGE BRAND. Dat was vandaag een consternatie in de stad! Om elf uur stegen dikke rookwolken uit het gebouw Diligentia op, zag men boven de daken uit vlammen, die ras over grooter oppervlakte streken, weldra klonk somber het gelui van de brandklok over de stad, heel de stad brengend in rep en roer. En terwijl alles wat de Alkmaarsche brandweer beeft te bieden bezig was om den brand te lokaliseeren, klonk er weldra de kreet: „nog een brand, het pakhuis van Paleari in de Pieterstraat staat in brand." Men kan zich voorstellen, welk een drakte en ver warring er heerschte in de buurt van de beide bran dende perceelen, juist op het middaguur, waarop on geveer ieder vrij is Vertellen we echter wat er gebeurd is. Om elf uur werden we gewaarschuwd en toen we op de Nieuwesloot kwamen, was daar „Kracht en Vlug heid; die een brandmeester en een spuitenhuisje vlak in de buurt had, reeds bezig eeai slang af te rollen. I11 het gebouw brandde toen alleen nog maar het tooneel, zoodat de brand achter in het gebouw schijnt te zij» begonnen. Het was een schitterend gezicht, die vlam mengloed, welke licht brandbare stof te over vond, in '1® donkere zaal. Wat zich daar aan het oog voordeed, dat had men in een voorstelling der Bioscoop moderne op dezelfde plaats op precies dezelfde wijze gezien, die lekkende vlammen, dien rooden schijn, dien voortdu rend bcwegenden nevel van verlichte rookwolken. Maar wat toen slechts- nabootsing was, was nu werke lijkheid en een we rkel ijldie id, die steeds en snel groo ter afmetingen aannemen ging. Van den grond tot den nok stond het achterste gedeelte in brand en drei- geud kwam het vuur naar voren. Reeds klonk d°or bet knetteren der vlammen heen het doffe gerommel van neerploffende gebinten en ander bovenwerk en de lichte laaie gloed kwam zoo dichtbij, dat er aldra rui ten bersten gingen, zoodat, er „trekking" ontstond en het vuur krachtig werd aangewakkerd. Hopeloos was het geval toen, niemand twijfelde er meer aan. het lokaal Diligentia was ten vure gedoemd. Inmiddels waren de brandmeesters tengevolge van hot alarmsysteem, dat uitstekend moet hebben gewerkt in grooten getale aanwezig. Maar er waren geen man schappen en daarom gelastte de burgemeester, die evenals andere autoriteiten spoedig aanwezig was, dat de brandklok moest worden geluid. Nu konden wel dra in het voorste gedeelte eerst drie, later vier, en achteraan twee waterstralen op de vlammenzee worden gericht. „Waterstralen" klinkt intusschen wel wat al te weidsch. Het was in letterlijken zin erg „dun" en het deed eenigszins denken aan zeker wereldberoemd beeldje, dat te Brussel op den hoek der Stoof- en Koolstraat staat en waarvan in Nederland geen af beeldingen mogen worden verkocht. Lag het aan het slangenmateriaal, aan de wijze, waarop dit behandeld werd? Tfet is best mogelijk, maar tevens is het zeer de vraag, of de drukking van de waterleiding wel vol doende was. Tn elk geval zijn er uit dezen brand ze ker belangrijke lessen te trekken en is er wel aanlei ding ernstig te overwegen, of de blusclimiddelen in Alkmaar voldoende zijn, om een emstigen brand te bestrijden. Naar het bekende revueliedje was de president af wezig. Naar wij vernamen was hij uitstedig. Het commando werd gevoerd door den heer Jb. Lutterot, vice-president-brandmeester. Toevallig was ook de' oud-presidont-brandmeester, de heer F. II. Ringers, aanwezig, wiens tegenwoordigheid ongetwijfeld zeer op prijs gesteld werd. Intusschen rommelden er voortdurend stukken naar beneden, en de ploffen, die daardoor ontstonden, de den denken aan ontploffingen. liet vuur breidde zich spoedig uit tot de kegelbaan, die ook niet meer te behouden viel. Gelukkig was er een steeg tusschen dit gebouw en het belendende per- ee< een grof-, hoef- en kachelsmederij van den heer Bestoman, dat wel nat gehouden werd, maar overigens zeer dreigend gevaar zou hebben geloopen. Hoewel men niet zoo duidelijk de vonkenregens kon zien als dat natuurlijk in den nacht het geval zou zijn geweest, waren deze wel degelijk aanwezig. Op meer dan een plaats ontstond dan ook een vonkenbrand. Zoo in de Achterstraat en ook in de Koningstraat waar de jalouzieën ongemerkt vlam vatten geluk kig kon men bier erger voorkomen. Tegen twaalf uur bereikte het vuur zijn hoogte punt. Men zag de hooge muren van het gebouw scheu ren en wankelen. Er werd wel gesproken over het omverhalen, maar de brandbeken bleken niet lang ge noeg. Eindelijk daar stortten met donderend ge- laas de muren in. Eerst de veebtsohe zijmuur, toen waaronder de waterslangen dreigden bedolven en ver plet te wordenHeel veel is er dan ook niet gered Het gebouw en de inventaris waren evenals de bios coop-installatie van den heer Strous, verzekerd bij de eerste en tweede koloniale maatschappij te Amster dam, de inboedel van den heer Harp op beurspolis. J onslotte zy melding gemaakt van het volgende ge val,- dat ernstiger had kunnen afloopen. De driejarige harddravershengst „Caruso" van den heer Schermerhorn stond in de box in de Achter- straat grenzende aan het tooneel, waar de brand begon. Reeds stond de box vol rook, terwijl een raamkozijn afbrandde en de vlammen naar binnen sloegen toen de heer Schermerhorn binnen kwam om zijn paard te redden De hoogst zenuwachtige hengst werd hierna bn den Heer de Vries in de stal gebracht, brak even later los en rende de Achterstraat in tot de Lange- straat, alwaar hjj gekeerd werd. Het beest sprong toen fv.er..ff dwars .ehouden ladder, waarvoor men hem tot stilstand hoopte te brengen. Toen het beest de stem van zijn eigenaar herkende, werd het rustiger en dezen gelukte het spoedig het te grppen. EEN JUBILEUM. Zooals we in ons nummer van gisteren vermeldden herdacht de lieer L. Moly'n heden den dag, waarop hij 'aar verbonden is aan de N. V. Alkmaarsche IJzer en Metaal gieterij De jubilaris werd met vrouw en kinderen om 1 uur per rytuig van zijn woning gehaald e.n later door di recteur en commissarissen in een der fabriekslokalen binnengeleid, waar het geheele personeel, geen afdee- ling uitgezonderd, hem opwachtte. De commissaris der vennootschap, de heer P F Te- gdberg te Amsterdam, die zeide in de 30 jaar,' dat hij aan t hootif van groote bedrijven heeft gestaan veel personen heeft lecTen kennen, die met trouw eneer lijkheid, met lust en ijver hun taak vervulden, maar nooit nog iemand heeft- mogen ontmoeten, die den heer Molyn daarin overtrof. Daarvoor zegde spreker de,n jubiterA hartelijk dank ook namens zijne mededirecteuren. Aangenaam was het spr. hom een gouden horloge en ketting aan te bieden, niet om hem aan deu tijd te bermneren, doch geleid door de gedachte dat dit ca deau in de fèmilie blijft. Spr. hooptemede namens zijne medebestuurderen dat de jubilaris dit horloge nog langen tijd in gezond heid zal kunnen gebruiken en dat hij met lust en ij ver nog, vele jaren zal mogen werkzaam zjjn, niet alleen in t belang van zich en de zijnen doch ook in dat der maatschappij. De heer an Spall, directeur der maatschappij, wees tr op dat hoewel de voornaamste afdeeling der fa- bnok de technische is, zonder boekhouding geen zaak zou kunnen bestaan. Spr. vergeleek de maatschappij by c-cn ketting, waarvan de heer Molijn zich als een sterke schakel heeft doen leeren kennen; steeds heeft by met goeden trouw de belangen der fabriek voorge staan, steeds toonde hij niet te moeten maar ook te wil.cn werken. Het was spreker daarom persoonlijk een aangename taak den jubilaris een inktstel te mo gen aanbieden. De heer J. G. Ernste zeide daarop dat oek het ge heele personeel, zoowel kantoor als fabriek, niet ach terwege had willen blijven en den jubilaris een schrijf bureau met stoel aanbood, in de hoop dat hij in de kiing zyn er familie daar nog vele jaren van zou mo gen gebruik maken. De lieer Molijn bedankte daarna voor de hem bewe- zen hulde, daarbij verklarende dat hij zich nu werko- iyl< klein gevoelt, daar hij geen woorden kan vinden om genoegzaam te bedanken voor al hetgeen hij nu heeft mogen ondervinden. In t byzonder richtte hij een woord van dank aan den heer Tegelberg, niet alleen voor 't cadeau, maar ook voor <le eer hem bewezen, door diens tegenwoor digheid daarna aan den heer Van Spall voor de steeds betoonde medewerking en humaan optreden, zoodat dions naam een eereplaats in zijn hart innam en ton slotte aan het personeel dat hij uitnoodigde op een Zondagmiddag eens een kijkje naar het geschenk in zjjnc* woningr te komen nemen. Iliornu volgde een algemeene felicitatie, waarmee oezo plechtigheitl was afgeloop-en. 1>£h geheelen dag heeft de heer Molijn verder zeer vele blijken van belangstelling mogen ontvangen. EEN ZELDZAAM JUBILEUM. Wanneer we schrijven „een zeldzaam jubileum" dan is daarmee mets te veel gezegd. Het is immers een groote zeldzaamheid, niet alleen hier. maar overal el ders voorkomende dat twee menschen gedurende 65 zegge vijf en zestig jaren de vaak zoo brooze band van liet huwelykdeven niet zagen verbroken. Dit voorrecht is heden ten deel gevallen aan twee stadgenooten, n.l. Jan de Groot en Antje Ligthart beiden 89 jaar oud en wonende aan de Noorderkada

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2