1 Zeeuwscli Bruiubrood MtLK te koop F. W.DROGE, Ondergoederen. Roto, Rouw, Sokken. Breigarens. IU-. De echte pi'of- de Nederlanden 1845 Het Amstei Rijwiel inet veerende vork en kettingkast kost slechts f 105. I AiUHfSClli; Cl Klimt- fti UkGlftMl Ondeikleeding 1 A VERTENTT E N. VILX's dagdienst bode J. KOEMAN, Zevenhaizew 3 en Geer»! No. 1. Firma H. S. CLOECK, LAAT. boek BOTERSTRAAT, Alkmaar, Tel. 212. 1 Firma H. S. CLOECK, LAAT, hosk BOTERSTRAAT. Alkmaar, Tel. 212. Van Hollands Noorderkwartier de grootste en meest moderne inrichting, SPECIA AL voor Heeren- en Kinderkleeding, gemaakt en op maat "f 7<K j BRAND - -I VERZEKERING INBRAAK KAPITAAL vOOUUUO.UU Fiiiaal Stationstraat. Te lef. 286. eene nette DIENSTBODE, Geeft voorschot op incasso'». witte gemaakte, tricot, gebreide, katoenen en wollen Dr. G. JAEGER nermsaï voor HFVRFNÏ>AME> m KINDEKEN, gq dstiic tstoifen^aa'tstuk en Gakieu'de fporttruisn. Ie Rijwieltabriek „de Amstei Amsterdam. JK Kleetlvrniakern, Elfen werkplaatsen a.l». magazijn. -Tt r-iÏX; I Hleederuiahens Eigen werkplaatsen a.U. lUMfazUu. Voornaamste inrichting voor Kinderkloedin 17. Zeker, ze zullen bij velen onbekend zijn, terwijl we weer anderen liooren vragen: hé, zijn het die twee oud jes, die bijna nog iederen dag arrn in arm men kan zoo zien, trotseh nog op elkanders bezit hun gods dienstplichten in de R. K. kerk aan 't Verdronken Oord gaan vervullen? Ja, die zijn het. Bijna iederen morgen om ongeveer 9 uur zien we ze bij eenig guns tig weer over den Voordam gaan om hunne eenvoudi ge woning op te zoeken, waar ze sinds jaren de wel verdiende rust. van hun vroeger zoo arbeidzaam leven genietendank zij zeker de goede zorgen van hun kinderen en kleinkinderen. Want arbeidzaam was dit eenvoudig landmansleven te Spierdijk, gemeente Spanbroek Met genongen wees de oude heer daar nog op en sprak niet met minder trots over zijn vijf kinderen, 28 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen, die allen zoo nipt rijk dan toch een flink menschwaardig bestaan hebben. Toen de jubilaris en de jubilart-sse voor 15 jaar hun intrek namen bij hun schoonzoon alhier, en deze een kamertje voor hen in orde liet maken, werd er dik wijls gezegd „och zooveel drukte is niet noodig, we zijn al 50 jaar getrouwd, zoolang zal het niet duren." Doch nog 15 jaren hebben zij zich na dien tijd alwe der in elkanders bezit mogen verheugen, dank zij zeker de goede trouwe zorgen door hun dochter en hun schoonzoon hun bewezen. t Hoe trotseh stopte de bruigom zijn lange „Gouwe naar" uit een tabakspot van ongeveer 200 jaar, hoe vergenoegd was hij zoowel als zijne bruid, hoewel deze lichamelijk en geestelijk niet zoo sterk meer is. Niet alleen brachten de jubileerenden e6n gezelligen dag door te midden hunner familie, ook van anderen mochten zij zeer veel blijken van belangstelling ontvangen. Het wekte echter onze verwondering, dat aan de Noor derkade niet één vlag ter eere van dit zeldzaam feest was uitgestoken. GESLAAGD. De heer Th. J. A. Kraakman, burgemeester van Groenlo, vroeger alhier, behaalde na afgelegd examen voor gemeente-belangen het daaraan verbonden di ploma. De heer J. J. Cupido alhier behaalde in het op 27, 28 April on 1 Mei j.l. te Utrecht gehouden examen voor machinist ter koopvaardij, het diploma B. AGENDA. DONDERDAG. Kegelclub „Onze Club." 8 utir. de Unie. Schaak- en Damclub V. V. V. VRIJDAG: „Nieuw Leven" niet mannenkoor Orpheus," repeti titie voor heeren 8V2 uur, lokaal van den heer Mooij, Choorstraat. „Nieuw Leven" met mannenkoor Orpheus," repe tie voor dames, 7! 2 uur, lokaal van den heer Mooij, Choorstraat. Gemengde Koor j van Viijziimigen, repetitie S uur Café Central. DE 1-MEI-VIERING IN DILIGENTIA. De 1-Me.i-viering, welke gisteravond1 in „Diligeutia onder de leuze „Algemeen kiesrecht en Wettelijke acht-urendag" plaats had op initiatief van den Alk maarschen Bestuurdersbond, werd door den voorzitter van dien Bond, den heer de Vries, geopend met het gebruikelijke welkom aan de talrijke aanwezigen. Spreker deelde mede, dat door de coöperatieve ar- beiders-vereeniging den nachtarbeid is afgeschaft en dat de federatie der transportarbeiders zich bij don bond heeft aangesloten. (Applaus). Nadat hij den feestavond voor geopend verklaard had, gaf hij het woord aan de zangvereeniging 1). O. V., Directeur de heer G. Anderso-n, die op verdienste lijke wijze de liederen „Voorwaarts" en „Morgen" van F rod. Roeske ten gehoore bracht. De heer K. ter Laan, lid) der Tweede Kamer, hield een rede e,n begon met een aanhaling van de woorden „Troost mijn volk," waarna hij verwees naar de in den laatste jaren gevoerden politieken strijd, vooral in ver band met de onderwerpen wettelijke aehturendng en algemeen kiesrecht. De aandacht vestigende op den strijd in de Tweede Kamer den vorigen dag gevoerd, releveerde spr. do door don heer Troelstra gesproken woorden „de Arbei ders zijn werkvee en stemvee." Breedvoerig schetste spr. de tegen liberalen en clo ricalen gevoerde actie in de verbetering van het soci ale leven der arbeiders, daarbij tot de conclusie, ko mende dat door den onwil der bezittende klasse niets is tot stand gekomen; als tegenstelling daarvan noem de spr. de dwangwetten en andere z. i. onbeduidende wetten die door de verschillende regeeringen zijn aan genomen. Bij de bekende motie-Troelstra inzake ouderdotns- pensioeneering werdi langen tijd stil gestaan in don- zelfden zin waarop de heer Schaper den 30 Januari 1.1. in die Harmonie dit onderwerp hesprak. Na het in het licht stellen der verschillende social,- wetsontwerpen besprak spr. de komst van algemeen kiesrecht, als een noodzakelijke eiseh om in dezer, voor de arbeiders zoo treurigen toestand verbetering te krijgen, waarom hij een ieder met kracht aanspoor de om in het openbaar en in eigen kring propaganda te maken voor organisatie en eendracht, opdat spoe dig zal komen de ontvoogding der arbeider; klas-. ten bate van den. arbeider, zijn vrouw en zijn kind, en die propaganda zal men voeren indien men bezield is met liefde voor de organisatie, want dan ook alleen kan men met zichzelf verzoend zijn. Nadat deze met daverend applaus beloonde rede was geëindigd en spreker door den voorzitter was be dankt, besprak de voorzitter der afd. Alkmaar der S. D. A. P. het ongunstig praeadvies van B. en W. in zake de verminderde prijzen van cokes en muntgas en op JOOA :}oojS :j( m tinto,ppimsuoA^i uba 8u.ijjm;5sui'is arbeiders. Spr. zag in de winst der gasfabriek een verkapte belasting, die vooral door de muutgasver- bruikers wordt betaald. Mas het antwoord eeniger- mate verwacht, de motieven waarop de weigering be rustte waren naar spr. meening onjuist en werden daarom weerlegd, waarna hij voorstelde tegen deze motieven te protesteeren, welk voorstel met applaus werd aangenomen. Na de daarop volgende pauze werd ten tconeele ge bracht de oorsproni liike tooneelschets „De Heilige Dienst", die evenee daverend applaus, zoowel door inhoud als spel de aanwezigen ontlokte, waarna D. O. „Na den storm en „liet groot gt - vaar" wederom op zeer verdienstelijke wijze zong. De voorzitter sloot daarna met een woord van dank aan de aanwezigen voor hun belangstelling en aan de medewerkenden voor hun stem het officieel gedeelte van den goed geslaagden avond, waarna een gezellig bal volgde. 1-MEI-VIERING. De 1-Mei-vergadering van de Vrije Socialisten, wel ke in de groote zaal van de Harmonie gehouden werd, was goed bezet. Over half negen opende de voorzitter, de heer J. Oudes, de vergadering, den wensch uitspre kende, dat deze zich in tegenstelling met de gisteren door de Juliana-vereerders in hetzelfde lokaal gehou den bijeeukomst zou kenmerken door fatsoenlijkheid, welke daar ontbrak, daar volgens het verslag de decla mator door de herrie moest afbreken met zijn voor dracht. Alvorens zijn rede aan te vangen, zong de spreker, de heer P. H. Meijer uit Amsterdam met een mooie bariSonstem een paar liederen, waarvan de woorden echter onverstaanbaar waren. In zijn rede deed spreker uitkomen dat moet worden gestreefd naar de vrijmaking van de arbeiders uit den loondienst. Het doel van den I-Meidag is niet een ge scharrel om een korteren werkdag, doch een protest tegen den loondienst over de geheele wereld. Langs economisehen weg moet het kapitalisme be streden word'en, zelfs do parlementariërs erkennen de onmacht, van de Wet alszoodanig, daar ook zij steeds met nadruk moeten verklaren, dat de arbeiders er voor hebben te zorgen, dat een arbeidswet wordt uitge voerd. Waar dit zoo is, ligt het voor de hand dat de arbei ders inzien, dat zij zelve hun boontjes hebben te dop pen. De bewustwording van de individuen is hoofdzaak. Kerk. kroegen en kazerne zijn do machten van de kapitalistische samenleving, welke bestreden moeten worden. De mijnwerkersstaking in het Roergebied en de zeeliedenstaking in ons land hebben wederom bewe zen, dat het de christelijke arbeiders zijn, die de lots verbetering hunner kameraden in den weg staan. liet Inwaai in de pers over de auto-bandieten vindt spreker misplaatst de ware autobandieten rijden nog rustig rond en krijgen 25 boete wanneer ze, ge lijk te Halfweg, een armen drommel in zijn hondekar overrijden. Indien het omgekeerde ware gebeurd, zou stellig een half jaar het vonnis zijn geweest. Aan het eind van zijn rede wekte spreker op om te we.rken voor een samenleving- waarin brood een vrij beid is voor allen. Een krachtig applaus volgde op de rede, waarna de heer B. C. Loc-veins naar voren trad en mededeelde, dat wat sinds het S-jnrig bestaan van het „Vrije Too rn el' nimmer was geschied, thans moest gebeuren: men was door verschillende omstandigheden niet in staat het aangekondigde stuk te spelen. Ter elfden- ure hadden zich niet te voorziene moeielijkhedesn voor gedaan. Met behulp van „Kunst na Studie" zou thans gegeven worden „De Meid," het werk van Ileij- ermans, dat hier reeds vaker is opgevoerd. Wij kunnen volstaan met te verklaren dat mejFor- tegies, de Meid subliem weergaf, dat mej. Sjoers Ooikaas als Mevrouw heel goed en do heer v. Vliet als haar man eveneens goed spel leverden. Ook de anderen voldeden. Waar men een dag te voren het besluit tot het spelen van dit stuk nam en het geruimen tijd geleden was sinds de spelers dit stuk opvoerden, komt hun voor deze vertolkiug zeer zeker een woord van lof toe. Ongeveer twaalf uur was deze bijeenkomst geëin digd. Een in de pauze gehouden tulpenverkoop bracht f 7.80 op. HOORN 2 Mei. Kleine kaas f 32.50, commissie f 33.50, fabriekskaas f 31,50, aangevoerd 9S stapels, wegende 43584 K.G., handel vlug. SCHAGEN 2 Mei. Aangevoerd 9 paarden f 65 a 180,0 stieren en ossen f af 15 stieren f 80 a 300, 400 magere geldekoeien f 130 a 260. 76 vette id. f 180 a 312 60, 100 kalfkoeien f 180 a 310, 67 vaarzen f 120 a 170, 58 pinken f 80 0, 0 gras kalveren f a 100 nucht. id. f 7 a 24, 0 lam meren f a magere schapen f a 0.,100 vette id f 28.a33.330 overh. f 20 a 28,50, 20 magere varkens f 16 a 20, 22 vette id. 52 a60 ct, per kilo, 80 biggen f 10 a 16, 20 konijnen f 0.20 a l.—f 15 kippen f 0.50 a 1.20, eenden f 0.— a 0. ganzen f 0.a 0.duiven f 0. - a 0.600 kg. boter f 1.10 a f 1.30, 110 kg. kaas f 0.70 a 0.80, 5000 kipeieren f 3.10 a 3 80 per 100, 800 eendeieren f 3.80 100 lammeren f 8 a 13. AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUW OREDIE T Voordain, C 11, Alkmaar. Koers van Nel Staatalcenin gen. NMJIRLAN W«i. Srliuld pCt. 3% Sumatra Palembauc Pcilak Petroleum-Slij. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 2 Mei. Medegedeeld door het Koninklijk Nedc-rlandsch Meteorologisch Instituut te De Bilt. Geldig tot den avond vat: 3 Mei. In het gebied van de waarneming is de hoogatn ba kende stand van den barometer 768.2 te Seydisfjord. De laagste stand van den barometer 750.9 te Horta. VERWACHTING. Zwakke tot matige zuidwestelijke tot zuidelijken wi.id, licht tot half bewolkt, weinig of geen regen, mo gelijk nachtvorst, overdag zachter. Korgei-iijke stand. GETROUWD. 2 Mei. Jacob Karei Johannes Post en Guurtje Palle- mans. Hendrikus Autonius Theodorus Sche- nau en Margaretha Lover. GEBOREN. 1 Mei. Corneli8, z. van Willem Tesselaar en Grietje Dekker. Johannes, z van Adriaan Boon en Agues Kroon. OVERLEDEN. 1 Mei. Cornells Blankendaal, 81 ja ,r. Mnrbtbcrlciilcsi. BROEK OP LANGENDIJK. 1 Mei. 18 baal uien f 2,20 a 3,45 per baal, baal bieten 1 0,a 0,por baal, 80 zak aardappelen f 1,— a 1,35 per zak. BUITENLAND. Bulgarije Ta akslae»ï»g pCt. 5 Brazilië Fuudiag 5 Mexiao biuuzul. 5 Japaa 4 Oostenrijk Jaa. Jul. 4 Rusland Hops 4 Comal 4 1906 5 1894 öe Km. 4 Iwang Dornbr. 4% Financ. enlndustr. ondernemingen en». Nationale Hypotheek Baak pGt. 4 Nooidhollandsoh Qrondcrediat 4% 4 M Ned. Handelmaatschappij raas. div. Barge ea Moorman Cultuur V orstsalandau Wiustbaw. Westersuiker asad. A/dam Deli Langkat Idem praf. A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia Deli-Maatickappq Mcdan tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Amst. Rubber Cult. Gecons. Hull. Petral. Cert. A Kon. Mij t. axpl. v. Petrolaum Dorische Petroleum Mueara Kuiin i-Alij. Zuid-Parlak Ketuhoeu Gew. pref. Redjang La bang Great Cobar Amalgamated Copper 6*. Amer. Uide and Laatkar Anglo mer. 'telegraph Comm. Steels Car and Foundry Amerik. Stoouiv.- Mij Common Marina Preferent Marinebonds pCt. 4% Comm. Peru zand. div. Preferent - Spoorwegloeningen. Holl. lJz. Su.-Mij Mij. tot expl. I)eli Spoorweg AMERIKA. Ateh. Top. Cert. v. Convert pCt. 4 Dauv. eu.R. Gr. Cert. aand. div. ®ric >1 n Kansas City South. M li pref. Miss K. Texas C. v. ew-Tork and Ontaria Nerfolk vV astern C. v. Rock Island gew Southern Pacific Southern Railway Union Pacific cart v. Wabash gew. RUSLAND. Wladikuwkas 18SI pCt. 4 Fremielooningen. NEDBRLAND. Stad Amstsrd. flOO 3 Kameenie-erad 3 BELG1E Au werpen 1887 2% HONGARIJE. Hongaarse!»» Hyp. 4 dam 3 OOSTENRIJK. Staatsleening I860 5 RUSLAND. 18 4 5 van Staatsspoorw. 7S 1 Mai 92 67 Vs 97 1031/, 467/, 8 7 89»/), 87 881/4 10 16/.. 86, k 901/4 IOO1/4 96 li, 1851/, 118 173% 148,4 löüiu 62V 310^4 365 44 991/4 484 528 234 486 62» 222i 303 5<16 1678/4 233 193»/4 821', 701/4 54 80 835 96 82 261/4 268/4 59i/s> 1727/, 5 19»/4 65 10./4 4534 85 97i 4 2567-, 107 i/t i06Vl4 23% 36»/, 257!, 591/4 28;;, 89% 111" 29i/, 112 28% ITU/, 85 87 n/la 1' 616/,. 1001/4 128i/o 2 Mei 92 47 V, 467/, 899/w 87 88*14, 100»/u 86% 951/s 1851/, 173*/, 148 310 360 481/, 98% 478 524 233 483 520 219 805 537 168 235% 194 80% 71% 63% 78 355 98 83% 27 25% 71 601/, 1727/s 5 19% 64:> 10% 85 97% 256 lOSt, 863, 26% 60 29% 3984 Koers van het geld. Prolongatie 5 pCt. Modedeelingen. Oliewaardon noteerden ongeveer op vorige prjjzen. Noteering Koninklijke 5351/2—38. Ge consolideerde 305—73/4- Amerika iets beter voor Ge wone Steels. Mijnen vast voor aandeeLn Redjang Le- bong. Tabakken aanvankelijk vaster, doch zakton daarna in. J 1 OEN HAAG (vroeger Zutpncn) Dtraciie MENNY j RESERVEFONDS «uim- 1600 000.00 Den 27 April 1912 overleed plotzeling te Rotterdam, onze geliefde broeder, W. SMIT Jr in den ouderdom van 47 jaar. Uit aller naam. K. SMIT Wz. is heerlijk van smaak. Door het verbindend worden der uitdeelingsljjsten, zijn de faillissementen van P. GEERVLIET aannemer te Helder en P. PRONK, meubelmaker te Bergen, geëindigd Alkmaar, 2 Mei 1912. De Curator, Mr. A. PRINS. Voor direct gevraagd een flinke tegen hoog loon en een Uint^s annkniueiHle huin- kuet-li'. Adres in persoon. Hotel „Neuf", Langestraat. Mevr. KLUITMAN, Emmastr. 7, vraagt, om zoo spoedig mogelijk in dienst te tredon, v.gg.v. Hoog loou. TELEFOONNUMMERS 439 en 499. bij J. RIJKELIJKHUHiEN, Watermachine, Boeke- lermeer. C*J5ER Agent voor Alkmaar «n Omztreken

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 3