BÉU a dt LiIIidh C. BRUIN, Bloemist, ELTK, Bouwterrein Noordhoiiandsch Landbouwcrediet. SAFELOKETTEN. J. DE LANGE Corns. Jobs. Zn., C. Verheus, SIDONIl'S DE JONG. GELD •L Uiid Az.. ZadelmakerYSt; HEERENSTRAAT. Stroohoeden z: Tennishemden zz Vestgordels zz Fantasie Sokken zz TWüiNLNG-BUREAU, tWWauric Yh BANO Veerliendaagsche Motordienst, brood-, beschoit-, koek- en banketbakker. Witte Selonboaten met Glasbeschuttiog. DAMES per paar 16 ct. HEEREN U« 25 et- VERKRIJGBAAR TE HUUR i« verhuisd van do PÖP- PELMANSLAAN T 15 naar VARMEBROEK E 37. Bloemisterij BLEEKERSLA AN. is vanaf lieden onder No. 423 telephonisch aangesloten. Zaanlandsche - Spaar- en Voorschotbank, De Ta^etfwet befeekents Duur brood, 't Gezin ivt nood. Deksalon en Promenadedek Stoomdopschere Ongevallenwet. het adres. ALKMAARSCH WARENHUIS Gegarandeerde v v v Gummihakken. bericht de ontvangst van een uitgebreide collectie mooi BOVENHUIS. Landweerdienfii Bevraagd een net PERSOON VERTREK: 3 d&ogsche Uitverkoop Trekkiögsiijst van de Verlotiug, dagen in Koord JAC. MET, Rijtuigfabrikant te Alkmaar. Effen en Fantasie Dameskousen H«nd»choenen. J. H. WILLERS, Dassen. Effen en Fantasie Heeren Sokken. aan den Weaterweg, Na*rmu!<mn, Natsauplein, Egmondcmra&t, Lam or aalstraat en Lindelaan A. G. DEN BOESTERD TomaaMatr. - gevestigd te KROMMENIE. Maatschappelijk kapitaal een ntilflioen geiden, - waarvan uitgegeven en volgestort f 300.000. DirecteurA. DE RUYTEB. Kassier en Commissionair in Effecten. KantoorPastoorsteeg. H. JANSEN, Assuradeur, Heereplein 1 te Groningen, Schouterstraat, bij de Laat' Groote keus. Concutreerende prijzen. Teiephoon 281. MIENT 10 Onovertrefbaar. LAN GESTRA AT en ACHTERSTRAAT. (met of zonder borg) Bij de Oud Hollandsche Voorschotbank, Prinsengracht 838, Amsterdam, Telefoon 10397, vanaf f 50.- tot elk bedrag] tegen 4% 'sjaars, met een aflossing vanaf f 5 per maand, zonder Levensverz. Vraagt toezending onzer voorwaarden met postz. voor antw. Men zij gewaarschuwd tegen geld- aanbiedingen zonder naam en adres. rn waaronder de nieuwste mo dellen Damestasekjes, Porte- monnaies, Portefeuilles, enz. Houttil 64. Telefoon 356. ALKMAAR. Voor den Zomer ontvangen eene groote keuze r MDKHS. NieuweslootB 96, nabij 't Postkantoor Onderstaande Pereeelen zijn uitsluitend te bevragen aan het eerste en grootste Woning-bureau te Alkmaar van BAKKER GOVERS. 1UMECEM Jw Kleeding aanmeten Kleermakerij 74,1 ALKMAAR van 6 tot 11 MEI voor loopwerk, liefst kunnende fietsen, bij A VAN DIJK, Hasgsche Schoenwinkel. TE K.OOP. HOLLANDSCHE: - CHOCOWDEKAftS op Te huur aangeboden een Heerenhuis Bus 1 ons 18 cent Zipond 42Ji 1 80 2 150 FlSCHT BANO WEIGER NAMAAK. Harllngen —Texel- Helder—Alkmaar. van TEXEL naar HAKLINGEN Woensdagmorgen 8 Mei vau HAKLINGEN naar TFXEL Zaterd giuorgeu 11 Mei. van TEXEL nanr DEN HELDER Dinsdagnamiddag 14 Mei. van DEN HELDER naar A1KMAAU Donderdagmorgen 16 Mei. van ALKMAAR na«r TEXEL Vrijdagavond 17 Mei. UEd. dw. dienaar, J. Ph. BAKXEK ZOON. MAANDAG 6 MEI a.s. begint de Beleeld «Aanbevelend, A. Hildering. |ing tot het houden van Fokvee- Lotnr. Catal. nr. Prijsnr. 24 33 1 10182 43b 2 10325 43 3 10300 44 4 4043 46 5 10428 4 6 1977 1 7 3252 3 8 806 5 9 10192 11 10 4026 7 11 1339 9 12 3737 8 13 10025 10 14 1888 17 15 3401 21 16 1876 18 17 2856 18 18 833 12 19 1033 31 20 1045 30 21 2209 32 22 3514 29 23 868 26 24 549 27 25 7812 28 26 2061 1 27 604 7 28 Wij hebben de eer U mede te deelen, dat de N.V. „Het Landbouwhuis" te Alkmaar heelt opgehou den onze vertegenwoordiger te zijn Als vertegenwoordiger voor Alkmaar en Omstreken is aangesteld de Heer alwaar onze hooibouwwerktuigen op iedereu marktdag zijn uitgestald. BOEKE A HEIDEKOOI'EB. Groningen. Haarlem. Kampen. CiKHETTEM K. O. Jl Achter de Vischmarkt. Verdr.oord 117. Verdr oord 117. HEEHEN OVEKHEMUKN. - Te bevragen bij Anti -Tariefwet-Comité. In. en AlschrilTlug van Kapitalen op de Uroothoeken der Nationale Schuld. Van ILKSliH a.80, 4.—, O.7 30 uur. Van IHOTEBUIV «.30, 8. O.SO, 11 30, a.U5. l._, 7.3o n„. en de Exploitanten van stoomdorschmachines, die alsnog aansluiting wensehen bij de OWDFRLINGK OW- 8LAGVKREKNIGING van Stoomdorschers, geves tigd te Groningen, gelieven zich daartoe schriftelijk aan te melden bij den Heer bn wien gratis nadere inlichtlhgen zjjn te bekomen. De omslag over 1910 was 30 0/Q lager dan de Rijks bankpremie. De omslag over 1911 zal vermoedelijk 50 0/Q lager zijn. HET BESTUUR. Uurwerkmaker, :-,w-- v TAPIJTEN LISOLEUMS VLOERZEILEN LODDERS Karpetten Vitrage» hnitgiiivlp pier De BANK verleent erediet voor handel, land bouw en Nijverheid. Gelden worden in depót ge nomen, rente 3' 2 pereent. Verkrijgbaar 4 0depo»ito-obligatlón in stuk- ken van f 500.en f ÏOOO.voorzien van halt', jaariykaehe coupon» per 2 Januari en 1 Juli, met een looptjjd van minstens een jaar. Des ZATERDAGS te ALKMAAR in bet koffie- huis „de TabakshandeJ' aan het Waagplein van 11 tot 1 uur. GEVRAAGD. AdresCoöp. Ver. „ONS BELANG", Laat 219. VOOBDAM C 1. I2ÜKUT15 Of EESTTERREin nUVERHCIO-SPORT lefoon 143. tiwira Tn werkiug te zien en te bevragen Laat D 15—17 Alkmaar. op netten stand, met gas- en waterleiding, zeer ge riefelijk ingerieht, hnnrpry» 1 350.— per Jaar. Aanvaarding dadelijk. Te bevragen bij J. DE ORAAFF, Laat 103, Alkmaar. van den Alhroaarschen Naaimachinehandel. Wegens verplaatsing der zaak uit de llekelstr. 13 naar de Zaadiuarht OO wor den alle artikelen uitverkocht tegen een flinke korting tegen ft contant. gehouden op Woensdag 1 Mei 1013, door de Afd. Eundvee. Stier Goedgekeurd door de Prov. Comm. t/b der Veefokk. in Noorholland. Stier. Kalfstier. Kalfstier. Kalfstier. Afd. Schapen Schaap Ooi R 17. Schaap Ooi R 21. Schaap Ooi R 18. Schaap Ooi R 15. Lam Ram 7 D 24. Lam Ram 7 D 23. Lam Ooi 7 D 30. Lam Ooi 7 D 29. Lam Ram 7 D 22. Afd. Varkens. Beer A 66. Zeug A 66. Beer A 66. Zeug A 67. Beer A 67. Beer B 179. Beer B 179. Zeug B 179. Beer B 179. Zeug B 179. Beer B 179. Zeug B 179. Beer E 160. Beer E 161. TE KOOP: Een flink ingericht WINKELHUIS, «taaide -wn der drukste standen van Alkmaar. Op een goeden stand een ruim WINKELHUIS, be staande uit een ruimen winkel, woonkamer, serre, keu ken, gang, boven 4 kamers en 2 zolderkamertjes met ruime zolder en achter het huis een flinken tuin met vrije steeg. Koopprijs billijk. Aanvaarding bij overeen komst. UIT DE HAND TE KOOP: Ken flink PERCEEL, werkplaats met bovenwoning, aan den Kennemerstraatweg, gem. Alkmaar. Een BURGERWONING, Verlengd© Landstraat. Een riant nieuw gebouwd HEEREN HUIS met TUIN, verhuurd voor 3 jaar, bijzonder geschikt voor aoliede geldbelegging. 16000 vierkante Meter BOUWTERREIN, geheel of bij gedeelten, gelegen aan het Noord-Hollandsch Kanaal, bij Alkmaar, zeer geschikt voor fabriekster rein of landingsterrein voor heeren Aviateuxs. Om gezondheidsredenen uit de hand TE KOOP een best beklant© DROGISTZAAK:, 70 jaren bestaande. Prachtig en degelijk gebouwd perceel. Winkel, wo ning, pakhuis, tuin en schuur en bergplaats voor ben zine. Alles bij elkander staande op een welvarend dorp, waaraan verbonden vele afnemers van nabij ge legen plaatsen. Boeken voor ernstig© reflectanten ter inzage. Een flinke WONING, KANTOOR en twee PAK HUIZEN met ERF, te zamen groot 346 C.A. Te be vragen bij D. Blaauw, Baangracht No. 4, alsmede aan het Woning-Bureau. Nieuwesloot 36. Een degelijk HEERENHUTS, staande aan de Oudegracht nabij het Ritsevoort. Aanvaarding bij overeenkomst. TE HUUR OF TE KOOP Een degelijk flink PAKHUIS, staand* in d« Doelen straat mot een apart verhuurd bovenhuis. Direct te aanvaarden. TE HUUR: Een flink BOVENHUIS met prachtig uitzicht in 't centrum der stad. Huurprijs 3.25 per week. Aan vaarding direct. Een flink ruim PAKHUIS, staande in de Hekel straat, huur billijk, aanvaarding' direct. Een flink PAKHUIS, staande Bleekerslaan, huur prijs 1.75 per week. Een degelijk gebouwd HEERENHUIS, staan de aan de Van Everdingenstraat te Alkmaar, onmid dellijk bij den Alkm. Hout, bevattende beneden 2 ka mers en suite met serre, vestibule, kelder en keuken. Boven 2 groote kamers en suite en twee kabinetjes, alles voorzien van gas en waterleiding, flinke tuin met achteruitgang. Aanvaarding direct, huurprijs bil lijk. Een PERCEEL, Heilo, in de Hondsbosschelaan. Huur 1.50 per week. Een HEERENHI IS, bevattende kamers en suite met serre, vestibule, gang, keuken en bijkeuken, boven 2 groote en 2 kleine kamers, flinke zolder met dienstbodekamertje, gas, waterleiding, voor en achter tuintje, staande in de Van Everdingenstraat. Te be vragen bij BAKKER en GOVERS, Nieuwesloot 36, alsmede bij A. TIP, Oudegracht No. 173. Huurprijs billijk. Aanvaarding direct. Een flink HEEREN HUIS, bevattende diverse ka mers, staande aan dc Steinstraat, alles degelijk inge richt. Een PAKHUIS, staand* Sint-Jacobstraat. Huur prijs 2.per week. Een riant mooi BOVENHUIS, voorzien van mooie suite en drie slaapkamers met keuken en plat, voor zien van gas en water, prachtig uitzicht op de markt, boven flinke zolder met dienstbodekamer. Thans be woond door den heer H. W. Holsmuller. Aanvaarding 1 Augustus, huurprijs 325 gld. per jaar. Ter overname aangebeden Door omstandigheden ter overname aangeboden een goed beklante IvRL IDENIERSZAAK, op mooie stand, in de Nieuwpoortslaan, overnemingssom billijk. Aanvaarding bij overeenkomst. Druk N. V. vooxh. Herms. Ooêter A Zoon,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 4