DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. 106. Honderd en veertiende Jsargang. 1912 ZATERDAG 4 MEI. ï)e Harddraverfllaau. BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk fl,— Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Qroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Dit nummer bestaat uit 3 bladen. VAN DEN OS NAAR DEN EZEL! ALKMAARSC COURANT ALKMAAR, 4 Mei. „Met belangstelling- waeht ik af wat TT Zaterdag avond zult zeggen over het besluit van den Raad om aan „Alcmaria" toe te staan op Juliana-dag een harddraverij in de llarddraverslaan te doen houden." Aldus sprak ons iemand een of twee dagen na dc raadsvergadering van 20 Maart aan. Naar alle waar sehijnlijkheid is het raadsoverzicht hem tegengevallen heeft hij er niet in gevonden, wat hij klaarblijkelijk verwachtte. Hij toch keurde het raadsbesluit af en ontwikkelde eenige aesthetische eu practische urgu inenten daartegen. Het O-ere gras zou bedorven en het jonge geboomte vernield worden, de heer Hoek, die de jonge boompjes met zooveel zorg had gekweekt, zon nu daarvan zooveel verloren zien gaan; Alkmaar moest zijn opzichter over de plantsoenen te zeer waar- deeren, dan dat het doorhem zulke grievende teleur stellingen te berokkenen, kans ging loopem hem spoe dig te verliezen Deze ontboezeming vond geen weerklank in het raadsoverzicht, waarin ten aanzien van dit punt voor namelijk bezwaar werd gemaakt tegen 'sRnads op vatting, alsof de Raad in dezen een college was, waarbij „Alcmaria" van de afwijzende beschikking van B en W. in hooger beroep kon komen, en waarin ver der werd verklaard, dat in do raadsvergadering niet was gebleken of de weigering van B. en W. wel geluk kig gemotiveerd was. Hoe hoog ook wij den heer Hoek schatten, hoe gaar no wij hem steeds steunen, wanneer hij op onze redac tie een beroep komt doen om- beschadiging van den Hout tegen te gaan en nieuwe aanwinsten onder de aandacht van het publiek te brengen, wij konden in dit geval zijn zienswijze niet deelen, omdat wij ver moedden dat er hier een verschrikkelijke overdrijving iik het spel was en wijl bleek, dat andere deskundigei een geheel tegenovergestelde meening waren toege daan. Een proefneming- leek ons dan ook geenszins te gewaagd, ondanks de donkere tafereelen van schen ding en vernieling, welke ook in den Raad werden op gehangen. Intussehon bleek ons van meer dan één zijde, dat het standpunt van B. en W. en van de raadsleden, die zich bij hen aansloten, instemming vond. Ook had den de heeren, die zich voor het houden der harddra verij verklaarden, in andere plaatselijke bladen een slechte pers. Het was, alsof zij voorstanders en bevorderaars wa len van hoornen uittrekken, gras plattrappen en de laan vernielen! Zelfs kwam er „een uit de gewone volksklasse" aan te pas, „die helder van hoofd on geest was," die Jlclmers Hollandschc natie „verdichtte" door liet toepasse lijk(?) te maken op den Hout en die „ouders en op voeders," terwijl er „bliksemstralen uit de oogen van den spreker" schoten, toesprak. De ouders en voog den, ze waren in zijn bliksemend oog niets meer of minder dan te kort geschoten in hun plicht, oui den kinderen liefde en teederheid in te boezemen voor de ontluikende jeugd in de natuur, enz. enz. En in den Raad èn in de pers en onder het publiek gingen er dus stemmen op, die het ergste deden vree zen. Het was, alsof de vandalen uit den doode waren herrezen en op den Juliana-dag in den Alkmaarsehen Hout hoogtij zouden vieren, alsof er dien dag een al- gemeene trap- en scheurmanie' zou ontstaan, dat dooi het raadsbesluit „het teedere gras," „het ontluikend geboomte" ton verderve was gedoemd. De fijnste kropaar kon niet met meer zorg worden omringd als 4e waarlijk niet door bijzondere schoonheid uitmun tende grasbermen van de Harddraverslaan. De boompjes, waaraan men wel eens het geld laat groeien, zouden ternauwernood meer bescherming kunnen vin den tegen de onhebbelijkheid, baldadigheid, ongebon denheid, welke verwacht werden En nu is de harddraverij gehouden in de laan welke haar ouden naam van „Kolverslaan" eens moest ver wisselen tegen een anderen, waarin een be stemming lag opgesloten, een bestemming, welke er van stadswege aan werd gegeven, daar hier van 1825 af aan sinds een aantal jaren door de stad een hard draverij werd gehouden, waarvan de prijs een zilveren koffiekan, de vertering der keurmeesters (de muziek en de politie kwam er blijkbaar minder goed af!) en de kosten der advertenties uit de stedelijke kas werden betaald. .Vu kau men dus nagaan wat er van al die booze voorspellingen verwezenlijkt is. Tevergt - fs zal men naar een gehavend boompje zoeken, dat de llarddra verslaan beschadigd is blijkt niet, noch dat het gras voor een jaar bedorven is. Zelfs al mochten er wat grasscheuten Vertrapt zijn, dan valt ook dat niet tc stellen op rekening van het publieik. wijl het gemak kei ijk te voorkomen ware geweest. De wijze, waaroi de afzetting van het terrein was geregeld, was uit muntend al hooiden we meer dan eens de klacht dat men op sommige plaatsen van den wedstrijd wei nig kon zien, een klacht waaraan stellig wel tegemot: te komen is! maar de bewaking viel niet te roemen Welk een verschil tusschen de manier, waarop liet bt waken in het najaar in den Bergerhout geschiedt en zooals het thans werd gedaan! Wij gelooven niet, dat één lid van het Dagelijksch Bestuur de harddraverij heeft bijgewoond, maar er waren verscheidene raads leden en die zullen zeker, hetzij al of niet in het openbaar, B. en W. wel eens willen inlichten, dat de liewaking ditmaal lang niet zoo was, als wij dit in Alkmaar altijd gewend zijn. Indien het publiek inderdaad eens zoo bandeloos, vernielzuchtig en wat al niet meer was geweest. De toestand) van de llarddraverslaan vóór en na de harddraverij, doet intusschen duidelijk zien, dat van deze kwestie al te zeer een zaak van sentimentali teit is gemaakt. Men wist niet of er schade zou kunnen komen. En omdat de mogelijkheid van beschadiging niet geheel buitengesloten was, moest anderen een genoegen wor den ontzegd, een reden tot bezoek aan de stad worden weggenomen r- het is gemakkelijk wijlen sultan Hoe- zaf-er Eddin na te zeggen, dat hij zonder draverij wel wist „dat het eene paard harder loopt dan het' ande re," maar er zit toch waarlijk wel iets meer aan vast. Het kan haast niet anders, of de tegenstanders van het afstaan van deze prachtige baan, een der mooiste in het geheele land, zullen door de geslaagde proef van Dinsdag tot ander inzicht zijn gekomen, zich ge wonnen geven en geen oppositie meer voeren, wan neer voor hetzelfde doel de llarddraverslaan eens weer mocht worden gevraagd. En ook het koor der protesteerenden buiten het ge meentebestuur zal door de practijk nu wel tot zwijgen zijn gebracht. Onze llarddraverslaan worde weerin eere hersteld 1 TWEEDE KAMER. In de vergadering van gisteren werdl het nieuwe lid voor Hoorn, de heer de Jong geïnstalleerd, waarna do behandeling van het pantsersehip en de moiie-Lohman (Staatscommissie voor onderzoek naar de beste ver dediging van Indiië, alvorens beslissing over nieuwe schepen) werd voortgezet. De heer K u y per (A.-R.) ontraadde het com missoriaal onderzoek, dat te veel werk zal meebrengen en te lang zou duren. Spr. was voor het schip van den minister. De minister van marine (de lieer Wentholt) verdedigde zijn schip en bestreed de torpedovloot. De minister besprak de samenstelling van een artillerie- vloot, zooals hij zich deze wenscht4 schepen van 7600 ton. Einancieele bezwaren en de werving van personeel verbieden om verder te gaan; ook zou ver betering van de haven van Soerabaja noodig zijn. AL moederschip kan het type van den minister best die nen en na flink baggeren komt het best van Texel naar de Vlieree. Dan bestreed spr. de heeren Verhey, Ilugenholtz eu de Jongh. De minister was niet van oordeel, dat grootere schepen niet goed zijn, doch wil men grootere dan zijn Dreadnoughts de beste. Over de kostenberekening van den heer van Karnebeek heeft de minister zich nog geen oordeel gevormd, doch hij waarschuwt, dat grootere schepen per ton veel duurder zijn dan kleine schepen, die daarom niet minder waard zijn. De minister bestreed dan de tech nische opmerkingen van den heer van Karnebeek. Spr. kon zich den tegenstand van den heer Jansen niet verklaren. De minister beloofde den heer van Twist, niet boven de 42 ton gouds per jaar t© zullen gaan. Den heer Ihomson betwistte spr., dat onze zeeofficie ren onder censuur staan. De minister had geen be zwaar tegen de Staatscommissie, door de motie- Lohm.in gewenscht, doeli uitstel vau den aanbouw van het aangevraagde schip wil de minister uiet. Daarom was spr. niet voor de motie te vinden. De heer Y erhey (U.-L.) sprak in ziju repliek nogmaals tegen het schip van den minister en pleit voor een torpedovloot. Spr. voelde voor de motie Lohman en wil hierover het oordeel van den minister van koloniën en van den premier. Do lieer a n W a s s e n a e r van C a tw ij c k (C.-H.) zou zich neerleggen bij het oordeel van di. commissie, als dit op goede gronden steunt. Het voor gestelde schip veroordeelde spr.; li ij gaf er geen 7 millioen voor. Spr. critiseerde het betoog van den minister. Na repliek van den heer van Karnebeek (Y L.) zei de minister van binnenlandsche za ken (de heer Heemskerk), dat hij naar aanleiding van de motie, die niet tegen, maar tot het kabinet is gericht, nog een enkel woord wil zeggen, maar dat hij er prijs op stelt, dit Dinsdag te doen. Daarop verdaagde de voorzitter de vergadering tot Dinsdag 11 uur. UITGEWEZEN. Uit Duisburg-Rulirort wordt d.d. gisteren gemeld: De voorzitter en secretaris van den Nederlandscher Bond van Machinisten en Stokers, G. Kerkhoff en A A. van 'tHoff, die over de aansluiting- van de Hoi landsche schippers bij de Rijnschippersstaking wilden onderhandelen, zijn hedennacht door de politie aange houden en als lastige vreemdelingen het land uitge wezen. Ucmeugtl nieuw*. KONINKLIJK BEZOEK AAN AMSTERDAM. Onder het gebulder der kanonschoten arriveerde gis teren te 11 uur, 45 min. de Koninklijke trein in liet Centraal Station te Amsterdam. Voor de Koninklijke wachtkamer stapte II. M. uit gevolgd door Z. K. II. deu Prins en liet Prinsesje, aan de hand van zuster Marting. De Koningin was gekleed in een wit laken wnndel- pak. waarover een wit tullen stola met zwart afgezet. II. M. droeg een fantasiehoed met lioogc ros© zijden bol en afgeslagen rand. De garneering bestond uit meeuwenvleugels. Prinses Juliana was in 't zaeht-blauw. Op haar manteltje droeg ze een wit-bonten kraag met. bruinen rand. Het capelinehoedje was met bloemen en strik jes getooid. De Prins droeg de nduniraalsuniform. II. M., door burgemeester Rüell in dc hoofdstad wel kom gehf-eten, begroette daarna de op liet perron aan wezige heeren, en had voor elk hunner een vriendelijk woord. Terwijl de Prins eenige woorden met de aan wezigen wisselde, weel liet Prinsesje door II. M. aan gpmoedigd de aanwezigen te begroeten. Met vast op elkaar geknepen lippen en een ernstige uitdrukking in d© oogjes, stapte liet kind op elk der aanwezigen toe en zei parmantig: „Dag mijnheer!" In de Koninklijke wachtkamer werd II. M. door liet. kleindochtertje van den heer mr. C. H. van Tienhoveu een fraai bouquet aangeboden, waarvoor II. M. vrten delijk dank zei. Onmiddellijk daarop ging het vorstelijk gezelschap ïïaar den uitgang aan het Stationsplein, waarde huza ren-eerwacht en tal van vereenigingen waren opge steld, om de hoogo bezoekers een vriendelijke ont vangst te bereiden. Daarna werd naar den Dam gereden, waar een op eengepakte massa stond. Tusschen haar ouders in wandelde het Prinsesje het paleis binnen en even later verscheen de Koninklijke familie op het balkon. Om 2 uur reden H. M. en Z. K. 11. in een landauer naar de beurs voor den diamanthandel, die bezichtigd werd en waar de vorstelijke personen o.a. een. beeld ge geven werd van de wijze, waarop de beurshandel pleegt plaats te vinden. Tal van kostbare diamanten waren er uitgestald. Hare Majesteit betuigde bij het af scheid haar ingenomenheid met alles wat haar ge toond was en complimenteerde het bestuur voor het geen met deze Beurs voor den Diamanthandel bereikt is. Van de beurs voor den Diamanthandel werd gere den naar de Willemstraat, die ieder jaar met een be zoek vereerd wordt en waar II. M. ook nu weer met hartelijk gejuich ontvangen werd. Vervolgens ging liet naar den Zandhoek, waar II. M. toegezongen werd door kinderen; behalve het bekend© Oranjevrouwtje bood ©en 3-jarig meisje, op denzelfden dag als de Prinses geboren, II. M. een tuil bloemen aan. Enkele minuten nauwelijks vóór den terugkeer van IIM. en Z. K. II. van den rit door de Willemstraat, even over vieren reed het Prinsesje uit, verge zeld door zuster Marting en freule Van de Poll. Onder groote belangstelling van de zijde van het publiek, een dicht escadron fietsers omstuwde dra het rijtuig, waarin Juliaant.je naar hot Vondelpark gere den werd. In het gedeelte, even vóór het melkhuis, en daartoe afgezet, werd halt gehouden. Een dichte drom verdrong zich voor de afsluiting, om het koningskind tc aanschouwen. Het Prinsesje peelde ongeveer drie kwartier in het park, kwam daarna, met freule Van de Poll en zuster Marting keuvelende, dicht voorbij het publiek, waarvan vooral bet jeugdig element haar luidruchtig toejuichte. Na ecnigen tijd vermaak te hebben geschept in het aan schouwen der zwanen, ging het naar het paleis teurg. Heden zullen bezoeken worden gebracht aan het Stedelijk museum, aan het R. K. Maagdenhuis, aan het Rijksmuseum, aan de Handelskade en aan deu Stadsschouwburg. ONDER EEN AUTO. Een ernstig ongeluk heeft- gisteren plaats gehad tusschen den ouden Deil en den Ilaagsehen Schouw, nabij 's-Gravenhage. Op dien weg stond een venter met sinaasappelen, toen uit de richting Den Haag naar Amsterdam een grijze auto in volle vaart kwam aangereden, die den mail overreed, zoodat hij met ge broken ledematen eu ernstige kwetsuren op den weg bleef liggen. Zonder naar het slachtoffer om te zien reed' de auto door. Korten tijd daarna kwam jhr. Sand'berg met zijn auto van de andere richting. Hij zag den man op den weg liggen en nam hem op'in zijn auto, waarna hij hem eerst in een boerderij onderbracht eu daarna naar l'.'-i gasthuis te Leiden deed vervoeron. Het is jhr. Sand'berg gelukt het nummer van de auto, die den man overreed, te ontdekken. ONGELUK OP EEN TRAM. Een machinist van do Tramwegmaatschappij Lig- tenv ordeZeddam had) tusschen Terborg en Varsse- veld het ongeluk van de in volle vaart zijnde locomo tief te vallen, doordat hij met zijn hoofd tegen een telophoonpaal sloeg. Zor, dr.r het ongeval tijdig bemerkt werd, reed de tram verder. Eerst toen de naaste halte voorbij gereden werd, merkte de conduc teur dat de machine onbeheerd! was. Ziju optreden voorkwam verder ongelukken. Per keerende tram van Lichtenvoorde werd de bewustelooze machinist naar het ziekenhuis te Terborg gebracht. Zijn toestand' is zorgwekkend. Er morrelt iemand aan mijn kamerdeur en als ik „binnen" roep, stamelt een verlegen iemand, met eou boodschap aan een van nr'n collega's op dezelfde ver dieping, de volgende verontschuldiging: „O, pardon!.... ik zocht naar meneer X, maar ik kan hier den wog niet vinden in al die bureaux;. do portier wee» me van den os naar den ezel...." En ik, opzettelijk: „Dan moet u nog een deur verder zijn." (Hbld.) INBRAAK. Men schrijft uit Utrecht aan de Tel.: Omtrent den inbraak, die Dinsdagavond plaats had bij den heer W„ aan den Tolsteegsingel alhier, kun nen wij nog mededeelen, dat men met. een groot© do sis vrijmoedigheid! is te werk gegaan. In de voorka mer aan de straat werd het schrijfbureau opengebro ken en daaru.it het geld ontvreemd. Tijdens deze ope ratie vonden de dieven het alleen noodig het gordijn voor hot bureau te laten zakken, het andere liet men eenvoudig open, waarna het licht werd opgestoken, -in zoodoend© gemakkelijker werk te hebben. Gistermorgen in de vroegte werdl door de politie in verband met deze inbraak, een persoon in zijn wo ning gearresteerd. D© op hem bevonden voorwerpen als sleutels enz., moeten de recherche aanleiding gege ven hebben te onderzoeken in hoeverre deze persoon bij vroegere inbraken betrokken kan zijn geweest. Dit onderzoek moet naar men wil beweren niet zonder oenig resultaat geweest zijn. Zijn wij goed ingelicht, dan moet de politie thans oen draad in handen hebben van zekere knoeierijen, waarbij hooggeplaatste personen moeten betrokken zijn. EEN VORSTELIJKE OIFT. Ten einde het voortbestaan van het Israëlietisch Oude Mannen- en Vrouwenhuis te verzekeren, heeft mevrouw de weduwe George Rosenthal-May te Am sterdam liet Nederlandsche Israëlietisch Armbestuur de vorstelijke gift van 150.000 doen toekomen. INBRAAK IN HET VREDESPALEIS. De Haagsehe politie heeft een onderzoek ingesteld, naar aanleiding eener poging tot inbraak, welke dezer dagen beproefd is in het in aanbouw zijnde Vredespa leis. Men is door een klein raam binnen het gebouw gekomen en heeft beproefd d© brandkast te openen. Dit is echter niet gelukt. Alleen heeft het morrelen aan die kast teweeggebracht, dat zij eenigen tijd geopend kon worden. Er is niets ontvreemd. Als verdachte bevindt zich een der veile werklieden, die bij den bouw bel rokken zijn, in handen der politie. GEEN RUMBOONEN MEER! Door de Rijksveldwacht is aan de banketbakkers te Assen aangezegd, dat zij geen z.g. „rumboonen" meer mogen verkoopen, omdat zulks in strijd is met de drankwet. Zoonis men weet zijn in sommigo banket bakkers-artikelen likeuren aanwezig. MOORD OP EEN SCHAAPHERDER. Gisteren kwam te Bnrueveld de 27-jarige boeren knecht O. van K„ wonende onder Nijkerk, ten gemeen- tehuize om te trouwen. Daar men vermoedde, dat hij nis zou afweten van den moord op den 82-jarigen schaapherder C. van IlnTten, heeft de burgemeester hem een streng verhoor afgenomen, waarbij K. volle- ig bekend heeft den moord te hebben gepleegd. Hel zal den moordenaar om geld te doen zijn geweest; de in Ie herder schijnt vaak een vrij belangrijke som geld bij zich gehad te hebben. Van K. is gevankelijk naar Utrecht overgebracht. I)E STORM VAN 30 SEPT.—1 OCTOBER 1911 IN nET IIAAOSCHE BOSCI1. De inspecteur der stnatsbosschen en ontginningen, den heer Van Dissel heeft een opdracht van den mi uister van Landbouw, Nijverheid en Handel vanwege het Staatsbosehbeheer uitgegeven „Rapport over den storm van 30 September^—1 October 1911 in het Haag sehe Bosch" geschreven. Deze brochure bevat een omschrijving van de t< t nu toe gevolgde wijze van behandeling van het boseh, van den storm op 30 September, van de sehade ri'i" daardoor werd aangericht en van do oorzaken, die er i"0 hebben geleid, dat deze storm voor het Haagse]#- Bosch zoo bijzonder noodlottig- is geweest. 1 en slotte wordt nagegaan, wat moet geschieden li de aangerichte schade ten spoedigste te herstellen t en herhaling van de ramp in de toekomst zooveel mogelijk te voorkomen. Hieromtrent wor Ir het vel gen de medegedeeld Hoewel de ramp verschrikkelijk is geweest, wordt gezegd, zijn toch neg belangrijke gedeelten van het Boseh, en wel hoofdzakelijk die, rondom de vijvers ge legen, groott-ndeels gespaard gebleven. Het is te ver wachten, dat wanner d ejonge aanplant aan den groei is, het Bosch, met zijn afwisseling van hoog en laag hout, nog altijd veel moois zal bieden en het voor het ingedacht zi behouden blijven, wellicht schooner dan wit te voren. UIT IIÈNSBROEK. Rij den 1 ei- Gun-' r is hier d or de aandeelhouder* lor /uii id; ie*" mimieerde vergadering gu

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1