ÜTtA 0 NI K 0 tv 8. BUITENLAND PAARDENFOKKERIJ IN NEDERLAND. AANGEHOUDEN. regeering maatregelen, treffe, waardoor aan de spel li ng van. onze taal een gepaste vrijheid verzekerd wor de; en wel door te besluiten: lo. Wanneer naast het bestaande spellingstelsel een ander opgekomen is, dat in verschillende bevol kingskringen een groot aantal voorstanders telt en doordringt in de praktijk, worden de schoolautoritei ten gemachtigd de onder hun toezicht staande scholen te veroorloven het nieuwQ spellingstelsel toe te passen Tegelijkertijd1 worde dan de nieuwe spelling toegelaten op alle van overheidswege af te nemen examens. 2o. Wanneer blijkt, dat de nieuwe spelling in den breedsten kring gevolgd wordt, gaat de regeering er ook zelve toe over, zich van die schrijfwijze te bedie nen. BOND VOOR VROUWENKIESRECHT. De jaarvergadering van den Bond voor Vrouwenkies recht te Arnhem, werd Zaterdagavond ingeleid met een propagandn-feestavond, georganiseerd' door de af- deeling Arnhem. In de feestelijk versierde concertzaal van Musis Sacrum was een zeer talrijk publiek bijeen. De voorzitster van de afdeeling Arnhem Mevr. D Hesseling—Bans Becking sprak een woord ter inlei ding, terwijl voorts het woord werd gevoerd door me vrouw M. van EeghenBoissevain, mej. mr. E. C. van Dorp en mevr. Al. BoissevainPijnappel. Een dubbel kwartet, onder leiding van den heer Weghuis voerde eenige zangnummers uit. In de pau ze bood de afdeeling Arnhem hare gasten thee aan. Daarna sprak mevr. IsaachsonDudok van Heel over „het Leven der Noorsche Boeren.'' Zondagmorgen te tien uur werd de nlgemeene ver gadering door n*>vr. van EglienBoissevain met een korte rede geopend, waarbij zij met groote voldoening melding mankte van den bloei van den Bond en het doordringen ook van de denkbeelden van den Bond in alle lagen der bevolking. Dank wordt betuigd aan al len die het bondsbestuur hielpen om in die 5 jaar te komen tot 70 af deel in gen met 5000 Leden. Na eenige modedeelingen bracht de secretaresse, mevr. V. D. Isaachson, het jaarverslag uit, waarin ine dedeeling wordt gedaan van al wat de Bond' in het ofgeloopen jaar deed, de cursussen die gehouden zijn, de afdeolingen enz. De rekening van den penningmeester werd goedge keurd, nn de opmerking dat deze eigenlijk maar een kasrekening is, zoodat. het saldo van 66.90 niet juist weergeeft hoe de bond' er financieel voorstaat. l)e cijfers door den penningmeester daarna medege deeld, hebben dan ook naar hij opmerkte slechts een zeer betrekkelijke waaTdë. Opgemerkt werd dat zeer aanzienlijk is het bedrag der vrijwillige bijdragen. Het bedrag door de afdeelingen aan het hoofdbe stuur af te dragen, werd op 25 pCt. der contributiën bepaald. Amsterdam werd aangewezen als plaats voor de vol gende nlgemeene vergadering. Tn de daarna gehouden huishoudelijke vergadering werd zeer uitvoerig gesproken over de propaganda. Besloten werd eea commissie te benoemen om met me vrouw HosselinkBaas Becking (hoofdbestuur) alle opmerkingen, klachten, wenken en voorstellen hierom trent te onderzoeken. Gemengd nieuws. EEN VALSÜHE AANGIFTE. Juffrouw A. deed bij de politie te Haarlem aangifte dat zij, in den nacht vau Zaterdag op Zondag in haar woning aan de Velserstraat wakker wordende, eert man in de kamer zag. Op haar geroep: „Wat moet jij daar 1 gooide de man haar een bos sleutels naar liet hoofd en verdween door een raam. Zjj ontdekte bij haar opstaan, dat uit een geldkistje, dat op tafel stond, ongeveer 20 was ontvreemd. De recherche ging dadelijk op onderzoek uit, en kwam tot de ontdekking, dat door het raam, waardoor de man zou zijn verdwenen, nog geen groote poes zou kunnen verdwijnen en dat op het kistje, waaruit het geld zou zijn ontvreemd, het stof wel een duim dik lag. Na een scherp verhoor bekende de juffrouw het hee- le verhaal te hebben bedacht, om geen last te hebben van haar schuldeischers. Proces-verba al wegens valsche aangifte is tegen haar opgemaakt. DE VERKEERDE Een onderwijzer, die de zindelijkheid onder zijn leer lingen tracht te bevorderen, vraagt, dagelijks aan de schooljongens, hun zakdoek voor den dag te halen, op dat. hij oordeele over de reinheid daarvan. Op zekeren dag betrapt hij niettemin een jongen, die gebruik maakt van een bijzonder vuilen zakdoek. ,,0!, meneer!" verontschuldigt de jongen zich; „u ziet den verkeerden znkdoek; ik heb er altijd twee bij me: één om te laten zien, en één om m'n neus in te snuiten." (Hbld.) NOGMAALS DE SPAANSCHE SCHATGRAVER. Een ingezetene van Bergen-op-Zoom heeft een in goed Franscli geschreven brief uit. Aladrid gekregen, waarin de schrijver hem mededeelt in de gevangenis te zitten wegens zijn faillissement. Hij heeft echter een valies met frs. 800.000 op een aan hem alleen be kende plaats verborgen en biedt thans aan den ge adresseerde een derde van die som aan, ais deze naar Aladrid komt en zijn proceskosten betalen wil, opdat hij vrij kome en zijn eigendom voor den dag halen kan. DIEFSTAL IN EEN POSTKANTOOR. In de zaak van den diefstal van een rijwiel met postzak uit de bestellerskamer van het bijpostkantoor aan het Stadhoudersplein, veroordeelde de Rechtbank te 's-Grayenhage gisteren J. G. W. P., wegens heling, tot drie jaar en de beide andere beklaagden, Af. D. en A. van L., wegens poging tot heling, ieder tot twee jaar gevangenisstraf. (Het O. Al. had voor deze twee bekl. vrijspraak, voor P. vier jaar geëischt.) De afdeeling „Noo-rd-Holland van de Nationale Vereeniging tot bevordering dor Paardenfokkerij in Nederland hield gistermiddag ouder voorzitterschap van den heer K. Breebaart. «Tzn., een buitengewone vergadering. In deze vergadering werd rekening en verantwoor ding van den penningmeester, de heer T. Oly, slui tend met een batig slot van 254.714/^, goedgekeurd. De vergadering hieM zich vervolgens bezig met de bespreking van de agenda voor do aanstaande alge- meene vergadering der vereeniging. Over punt 12 luidende: „Is het wenschelijk te ach ten, dat. er wordt overgegaan tot de oprichting van ecu Nederlandsch Stamboek voor het luxe tuigpaard?" werd na veel discussie besloten door stemming uit te maken of men met een voorstel in de alge-meene ver gadering zal komen. Alet meerderheid van stommen werd dit aangenomen. Verder werd uitgemaakt, dat een stamboek voor hot luxe tuigpaard gewenscht wordt. Ilierna werden als afgevaardigden benoemd de hee- ren: J. Kaan te WieringerwaardP. Barendtegt te Buiksloot en A an der \A al te Heemstede. De premie- keuringen van hengsten en merriën zal gehouden wor den te Schapen op Dinsdag 18 Juni, te Beverwijk 19 Juni, te Hoofddorp 20 en 21 Juni. Na rondvraag sloot de voorzitter onder dankzegging, vooral aan den heer Heidema, de vergadering. LYCEUM TE 's-GRAVËNHAGË. Gistermiddag half vier ia het nieuwe gebouw van het Nederlandsch Lyceum te 's-Qravenbage aan de Willemstraat geopend in tegenwoordigheid van een aantal genoodigde autoriteiten. De openingsrede werd gehouden door mr. ,T. Lim burg, lid der Tweede Kamer en voorzitter van het cu- ratorencollege, die hulde bracht aan den heer J. H. Knnn, te 's-Gravenhage, aan wiens initiatief de op richting van het Lyceum is te danken. Hij zette ver volgens uitvoerig uiteen, welke uieuwe banen deze in richting op onderwijsgebied betreedt. Als zijn over tuiging gaf hij te kennen, dat het Lyceum thans reeds zaad uitstrooit, dat rijke vruchten zal dragen, door in de twee eerste klassen opvoedingsschool te blijven voor allen. IT ij hoopte, dat het Lyceum zal bijdragen tot verhooging van Noderland's cultuurleven. Na de langdurig toegejuichte rede vau mr. Lim burg, die ook nog hulde bracht aan de bouwmeesters en aannemer, hield de minister van Binnenlandsche Zaken, mr. Th. Heemskerk, een rede. GEEN GELUKKIG VLIEGER. Naar het landgoed Genting nabij Dinxperlo waren Zondag duizenden bijeengekomen om den vliegenier Krumsieck met zijn eigen gemaakte eendekker te zien vliegen. Krumsieck had een ongelukkigen dag. Hij kwam niet honger dan 5 Meter en viel toen in een sloot. Toen hij nogmaals opsteeg stortte hij in een roggeakker K. kwam met zijn hoofd in het ijzerdraad en verwondde zich, terwijl de machine zoo defect raakte, dat hij het vliegeD moest staken. ZAKKENROLLERS AAN HET WERK. Dat in deze drukke dagen van het koninklijk be zoek aan Amsterdam de zakkenrollers weer op hun post zijn is te begrijpen. Zoo werd Vrijdag aan twee personen hun gouden horloge met gouden kettiüg ontrold, terwijl gisteren wederom drie personen bij de politie kwamen klagen dat hun h'-rloges door heeren langvingers waren buit gemaakt. Zaterdag werd een man gearresteerd, die er van verdacht wordt op den Dam iemands horloge te hebben gerold. Dit horloge werd later op den Dam teruggevonden. EGMONDSCHE TENTOONSTELLING. De heer Mr. W. F. van Leeuwen, Commissaris der Koningin in Noord Holland, heeft van het Eere-Comité het Eere-Voorzitterschap aanvaard. De voorbereidende werkzaamheden der Tentoonstel ling vorderen uitstekend. Reeds zijn 25 tenten, waar onder zeer groote, besproken door exposanten en on dernemers. In een steenen gebouwtje wordt een col lectie kostbare prentwerken uit het Alkmaarsche Museum onder dak gebracht. Onder de verschillende attracties behoort ook de karakterestieke Poesjenellen kelder uit Antwerpen, (volgens een artikel in Else- vifrs Maandschrift) „de eenige, uitsluitende uiting op tooneelgebied, die geen haarbreed geweken is van de eigen tradities van het Vlaamsche, en meer in het bijzonder, van het Antwerpsche volk." Van de Verloting met twee villa's als hoofdprijs zijn reeds een groot aantal loten verkocht. UIT WINKEL. De kaasfabriek te Winkel en die te Lutjewinkel en de Winkeler Rundfokvereeniging hebben een gemeen- schappeljjken controleur aangesteld en als zoodanig benoemd den heer C. Koorn Jz. te Lutjewinkel. UIT SCIIERMERHORN. lu den polder Mijzen wordt, zeer ten ongerieve van de eigenaars of gebruikers der landerijen aldaar, de waterstand nog steeds gehouden op het winterpeil, terwijl met Mei het zomerpeil reeds behoorde in te gaan. Wordt hierin niet spoedig verandering ge bracht, dan zal de veenlaag te veel uitdrogen en neemt dan niet gemakkelijk meer regenwater aan, zoodat dit an nadeelige gevolgen voor het grasgewas zal heb ben. Deze polder heeft veel behoefte aan water, wat best te zien is bij het land van den heer Alblas, waar door middel van een hevel steeds water in de greppels wordt gehouden. UIT SINT PANCRAS. Maandagnamiddag vergaderde het Bestuur en de In gelanden van Westbeverkoog, ter bespreking van het bouwen van een sluis, waardoor de bouwers in dien polder rechtstreeks de producten kunnen vervoeren zonder overlading. Na eenige bespreking werd met 32 d.i. algenieene stemmen uitgebracht door 22 stem gerechtigde Ingelanden, besloten tot dien bouw over te gaan. De kosten zullen bedragen f 2800. De om slag is bepaald op 25 ets. per bunder weiland en pl.m. 32 et. per snees H.A. bouwland. De bjjdra^e van het weiland zal vervallen, zoo er 25 H.A bouw land in den polder ligt. Mede werd goedgevonden, dat het eigenaars van daarvoor geschikte perceelen vergund zal zijn door verlenging der kaden, hun land in 't Ambacht te brengen. KORTE BERICHTEN. Sedert Donderdag ligt een juffrouw in de Maria- stichting te Haarlem lijdende aan slaapziekte, zjj is niet wakker te krijgen. Haar toestand is bedenkelijk. Te Veendam is Zondagmorgen de westelijke helft van een groote boerenschuur geheel ingestort door het uitwijken van den zijgevel. Ongelukken had den er niet plaats. Een 18-jarige voermansknecht te Groningen heeft Zondagavond een 16-jarig meisje onverhoeds op het Zuiderdiep aldaar met een mes door den linker bovenarm gestoken en in de bovenborst. De toestand van het meisje is niet levensgevaarlijk. De dader is gearresteerd. C. v. N„ die verdacht werd de inbraak gepleegd te hebben bjj den lieer W., aan den Tolsteegsingel te Utrechten deswege door de politie aangehouden werd, is na verhoor door den officier van Justi'ie op vrije voeten gesteld, v. N. moet n.l. zijn alibi kunnen bewijzen. Toen dezer dagen de postkar, die van Bergen- op-Zoom over Tholen naar Stavenisse rijdt aldaar aankwambleek een van de postzakken door een groot gat in den bodem van do kar verdwenen te zijn. Wel werd op de terugreis de zak met inhoud teruggevonden, maar verscheiden brieven waren on- dertusschen geopend en een aangeteekende brief ver dwenen. Op het hoofdbureau van politie te Rotterdam heeft zich vrijwillig gemeld een stoker, die meedeelde dat hij in den nacht van 23 op 24 Maart met een kermis te Soest heeft ingebroken in een tijdelijk on bewoonde villa. Een aantal kleedingstukken, in die villa gestolen, verkochten zij te Utrecht. De man is naar Soest overgebracht. Op den overweg van de stoomtram der H.IJ.S. M. 'bij de Groothortoginnelaan te 's-Gravenhage, is Zondag een heer, die daar wandelde en blijkbaar het bellen van de stoomtram niet gehoord had, door de stoomtram aangereden. Hij was onmiddellijk dood. Dsr. Ewoldt zal 23 dezer voor de rechtbank te Ileereuveen terechtstaan. Zijn verdediger, mr. van Gigch, advocaat te Amsterdam, had Zaterdag j.l. met ds. E. een onderhoud' in het Huis van Bewaring te Heerenveen. Eenigen tjjd geleden kreeg de vrouw van een landbouwer te Meyel (L.) een klein puistje aan de linkerhand. Zij sloeg daarop geen acht, doch voor eenige dagen begonnen hand en arm hevig te zwellen en de vrouw leed hevige pijnen. Door den geneesheer werd bloedvergiftiging geconstateerdwaaraan de vrouw thans na hevig lijden bezweken is. Zondagmiddag is op de Waal voor Nijmegen een roeibootje, waarin twee jongens, dat in aanraking kwam met den staaldraad van een sleepbootje, omge slagen. Een der jongens verdronk. STAATSLOTERIJ. Trekking van heden. 4e klasse, No. 13199 f 25,000; No. 7062 f 1500; 8492 ieder f 1000. 2e lijst. Nos. 2199 en Laatste Herichten. IIET. PANTSERSCHIP NIET TOEGESTAAN. s-GRA\ ENHAGE, 7 Mei. De Tweede Kamer ver- irierp^met 63 tegen 26 stemmen de aanvraag van den Minister van Marine tot aanbouw van een pantser- schip voor Tndië. De Minister van Marine verzocht naar aanleiding van deze beslissing schorsing der ver- Jere beraadslagingen. GEDEPUTEERDE STATEN. HAARLEM, 7 Alei. Tot lid van de Gedeputeerde Staten, in de plaats van den heer Ferf, werd heden met 45 van de 72 stemmen gekozen de heer Th. M. Ketelaar, lid van de 2e Kamer der Staten-Qeneraal. De heer Ketelaar hee't de benoeming aangenomen, blijft zijn lidmaatschap van de 2e Kamer vervullen en blijft te Amsterdam wonen. In Amsterdam VIII ontstaat dus een raadsvacature. VOLKSHUISVESTING. Morgen zal de eerste steenlegging plaats hebben voor de te bouwen woningen der vereeniging „Volks huisvesting" op het terrein Oostwijk, einde Baanpad, alhier. CADETTENSCHOOL. Den lOen Mei a.s. zal den Adjudant-onderofficier- opzichter der oorlogstelegraafverbindingen le klas A. G, Genefaas den zilveren gesp voor 30-jarigen trou wen dienst worden uitgereikt. De landlooper K. A. H. werd hier door de politie aangehouden en naar het Huis van Bewaring overge bracht. ARROND1SSEMENTS-RECHTBANK Uitspraken van heden. Johannes Heinrich W., zwervend, diefstal uit offer bussen, 2 jaar en 8 maanden gevangenisstraf. Wouter H., Andijk, dierenmishandeling, vrijgespro ken. Pieter van der H., Hoorn, mishandeling, f 15 boete ■ubs. 15 dagen hechtenis. Jochem van W., Purmerend, beleediging, f 15 boete subs. 15 dagen hechtenis, Dominicus Nicolaas D., hooger dronkenschap), bevestiging vonnis rechter. beroep (openbare van den kanton- DE BRAND IN „DILIGENTLA." In verband met het financieel nadeel, dat „D. O. V. heeft geleden bij den brand van Donderdag j.l. is in de gisteravond gehouden huishoudelijke vergade ring van de afd. Alkmaar v. d. Alg. Ned. Geheelonth Bond, op voorstel van den voorzitter, den lieer W Sauër, met 13 tegen 8 stemmen de volgende motie aangenomen „De afd. Alkmaar van den A. N. G. O. B.; gehoord de groote schade, die de Gem. Geh. Onth. Zangv. ,,D. O. V." geleden heeft bij den brand op Donderdag 2 Mei j.l.; erkennende den steun, die de afd. meermaleu van „D. O. V." op haar uitvoeringen gehad' heeft; voelt zich verplicht deze vereeniging te steunen door een bedrag uit de ka6 te trekken; en wekt alle vak- en politieke vereenigingen, die ook haren steun meermn hebben ondervonden, op, het zelfde te doen besluit deze motie te doen publiceeren in de pers. Daarna werd 5 uitgetrokken. De tegenstemmers wilden met vrijwillige bijdragen trachten „D. O. te steunen, om de kas te sparen. DE ZEDELIJKHEIDS WET. Hedennamiddag werd voor de rechtbank een inte ressante appèlzaak behandeld. Appellant was de 48-jarige 2de hands boekhandelaar 1' rederik C. alhier, die bij vonnis van den kantonrech ter veroordeeld werd wegens overtdeding vain artikel I51bis van het Wetboek van Strafrecht. oor het feit, dat hij den 8sten December te Alk maar voor het winkelraam van perceel 17 gelegen aan den openbaren weg de Doelenstraat en van af dien weg zichtbaar, openlijk had ten toom gesteld een twee tal boeken.-waarvan de op den omslag leesbare titels en afbeeldingen geschikt waren om de zinnelijkheid der jeugd te prikkelen, veroordeelde de kantonrechter hem tot 2 geldboeten, elk van 6, terwijl twee der in beslag genomen boeken, die voor het winkelraam la gen, werden verbeurd verklaard en de andere 6 exem plaren werden teruggegeven. De eiseh van de ambtenaar van het O. M. luidde 2 geldboeten elk van 2 en verbeurdverklaring van alle boeken. Over de vraag, of de leesbaar gestelde titel en het omslag van de twee bedoelde boeken geschikt wa ren, om de zinnelijkheid der jeugd te prikkelen, stelde de heer J. Klootsema, directeur van het Rijksopvoe dingsgesticht alhier, een zeer uitvoerig rapport voor den ambtenaar van het O. M. op, hetwelk werd overge legd ter zitting van het Kantongerecht en later als .Bijdrage tot de verklaring van art. 451bis van het otboek van Strafrecht" in het „Tijdschrift voor Strafrecht" is verschenen. De getuige-deskundige ontwikkelde op tal van gron den, zijn meening, dat de titels en omslagen niet ge schikt. waren om de zinnelijkheid der jeugd te prikke len. Wel was hij van oordeel, dat ze de kuischheid der jeugd iai gevaar konden brengen. De ambtenaar van liet O. M. betoogde op grond van de Memorie van Beantwoording, dat mochten beide uitdrukkingen zielkundig niet hetzelfde beteekenen, ze toch syno niem zijn in jirridieken zin en de kantonrechter sloot zich in zijn vonnis bij deze opvatting aan. Door den ambtenaar van het O. M. bij de rechtbank waren heden als getuigen-doskundigen gedagvaard prof. dr. J. K. A. Werfheim Salomonson, buitenge woon hoogleeraar in de radiogr. aan de universiteit te Amsterdam en de heer M. A. Terwen, oud-schoolopzie ner te Amsterdam. Als verdediger trad op mr. Ernst. Polak sterdam. De heer J. Klootsema was heden zijde der verdediging. Wij brengen nog even in herinnering dat heide boe ken een onsehuldigen inhoud' hebben. De titel van het eene luidt: „Alcoofgeheimen, een roman van wel lust en van het andere „Het weeuwtje van iedereen, e«n roman van ontucht." geen Am- deskundige van Beklaagde zeide in appèl te zijn gekomen, omdat hij geen gevaar had gezien in het. uitstallen der boeken. Zijn verhoor duurde kort, daar beklaagde de feiten bekende. Prof. ertheim Salomonson werd het eerst gehoord, j Hij had niet- den indruk gekregen, dat de afbeeldingen aanleiding zouden kunnen geven om de zinnelijkheid te prikkelen, misschien wel de nieuwsgierigheid, maar dat is niet anders. Met de titels staat het naar zijn meening precies zoo. De verdediger stelde enkele vragen. Uit de beantwoording bleek dat volgens dezen deskun- uige do nieuwsgierigheid ongezond kan worden, door het pogen, om nadere inlichtingen te krijgen omtrent de woorden wellust en ontucht. Gewaagd zal- wor den aan oudere jongens en daardoor kan hot gemoed ontijdig rijp worden. De getuige was van meoning, dat de boeken, wellustige gevoelens teweeg kunnen brengen. Sommige kinderen zullen de abstracte begrippen kennen .anderen niet. aren de boeken uitgegeven zonder illustraties, dan zou de deskundige van meening zijn, dat de boe ken niet in meerdere mate geschikt zijn om de zede lijkheid te prikkelen. De illustratie geeft slechts zeer weinig verschil. Naar getuiges oordeel sprong van het eene boek het plantje, van het andere meer de titel in het oog. Op een vraag van rechter Lodeboor zeide getuige, dat de kuischheid in gevaar gebracht kan worden, maar dit is met een massa dingen het geval, welke niet door de wet kunnen worden achterhaald. Do deskundige Terwen achtte de titels en de af- h eel dingen niet geschikt- om de zinnelijkheid deT jeugd te prikkelen, wel om do nieuwsgierigheid te prikkelen. Op een vraag van den verdediger antwoordde getui ge, dat zij ook niet gesehikt zijn om de kuischheid der jeugd in gevaar te brengen. Hij geloofde ook niet, dat de kinderen lang over deze boeken zullen nadenken, wanneer ze ze eenmaal gezien hebben. Zondert' de illustraties zou hij ze evenmin gevaarlijk achten voor de jeugd. W erd de jeugd' hierdoor geprikkeld, dan is ze al een heel eind ver. De deskundige van de zijde der verdediging, de lieer Klootsema, bleef bij zijn vroegere verklaringen, achtte dus ook titels en afbeeldingen niet geschikt om de zinnelijkheid der jeugd te prikkelen- Ongeïllustreerd achtte deze deskundige het eene boek nog ongevaarlijker, het andere niet gevaarlijker. Uitvoerig werd nog stil gestaan bij de begrippen zinnelijkheid en kuischheid, waaromtrent de verdedi ger aan den eersten deskundige verschillende vragen stelde. Hieruit bleek o.a., dat de deskundige de jeugd kwalificeerde als kuisch, niet als zinnelijk. De ambtenaar van het O. M. zeide de beide deskuu- digen te hebben geproduceerd op wenk van hooger hand, daar ze reeds als zoodanig waren opgetreden te Amsterdam. Het was tot voor een half uur een raad sel wat ze zouden verklaren. Spreker wist niet of ze zouden zijn opbouwend dan wel afbrekend voor het vonnis van den kantonrechter. Spreker had absoluut geen oordeel in deze zaak, toen hij op deze terechtzit ting kwam. Hij had met nieuwsgierigheid geluisterd, maar hoe deze zaak zal afloopen, liet hem finaal on verschillig. Hij kwam tot de slotsom, dat het vonnis zal moeten worden ve»nietigd en beklaagde zal moeten worden vrijgesproken. (De zitting duurt voort.) ITALTAANSCH-TURKSCIIE OORLOG. er schil lende Italia arische couranten verzekeren, dat het met de bezetting van Rhodos nog* niet volledig* is uitgevoerd. Het plan is een reeks andere eilandjes te bezetten als pand voor de staking der vijandelijkheden en als een soort van waarborg, dat Turkije den mogelijk te sluiten vrede loyaal zal uitvoeren. De officieuze Tribuna zegt, dat als de Porte voor nemens is den oorlog voor onbepaalden tijd te verlen gen, Italië alle verbindingswegen zal afsnijden en snel het programma voor de isoleering van Konstantinopel van het overige keizerrijk zal uitvoeren. Dan kunnen wij zien, zegt het blad, in hoeverre men te Stamboel zijn oogen sluit voor de nieuwe positie, waarin Turkije zich weldra door onze actie zal bevinden. De Turken denken er nog niet aan, den oorlog op te geven. In het senaatsadres van antwoord op de 1 urksche troonrede wordt ten minste gezegd: „Ofschoon het voortzetten van den oorlog, tegen al le recht en alle verdragen en beginselen der billijkheid en nienschelijkheid d'oor Italië verklaard, de vredelie vendheid van onze regeering kwetst, gaat toch de va derlandsliefde, die den Ottomaan aangeboren is, boven elk ander gevoel. Gesteund door de vaderlandsliefde en de dapperheid harer zonen, en in het vertrouwen op de beschaafde wereld, zal de Ottomaansehe natie niet aarzelen, tot aan den laatsten droppel bloed de rechten der Ottomanen en de eer van het vaderland te. verde digen. BELGIE. Zondagmiddag kwam het te Laeken na afloop van een vergadering van Katholieken tot een bloedigo botsing tusschon bezoekers van de vergade ring en een aantal socialisten. Toen een groep „Katholieke Wachten" naar hun vereenigingslokaal terugkeerden, werden ze door een bende socialisten achtervolgd. Een aanval voorzien de, plaatsten de „Katholieke Wachters" zich voor den ingang van het verecnigingsgebouw om de vaandels te verdedigen, welke zij bij zich droegen. Op een gegeven teeken van den aanvoerder der roo- de bende stormden de socialisten op de Katholieken toe, doch dezen verdedigden zich dapper. Dit maakte de aanvallers nog woedender. Ze klommen over de heining van een nabij gelegen bouwterrein, raapten daar steenen en andere voorwerpen op en bombardeer den daarmede het vereenigingsgebouw, zoodat de rui ten werden verbrijzeld en zeven personen, waaronder vrouwen en kinderen, door de neervallende stukken werden gewond. Pelitie-agenten en gendarmen kwamen de rust her stellen en maaklen tegen eenige roode belhnr ces-verbaal op. DU imels pro ITSCHLAND. De Berlijnsche bladen raden er naar wat de Duitsche gezant te Konstantinopel, frei- herr Marshall von Bieberstein, wel bekend van de vre- des-conferentie, plotseling te Berlijn moet doen. De een weet te vertellen, dat de heer Marscha 11 naar Londen zal gaan om Graaf Metternich op te vol gen, de ander verklaart, dat de gezant uit Konstanti nopel de plaats komt innemen van minister Von Ki- derlen-Wiichter. Zelfs gaan stemmen op, die den heer von Mnrschnll den opvolger noemen van dén rijkskan selier. Einde dezer week, zal de keizer, nauwelijks uit Kor- foe teruggekeerd, in Karlsruhe een onderhoud! hebben met von Bethmann-Hollweg en von Marschall en daar zal moeten blijken, wat er waar is van al deze geruch ten. Waarschijnlijk klinkt het echter, dat de lieer von Marschall naar Londen' gaat en dat de heer von Ki- derlen-Wiichter zijn opvolger in Konstantinopel wordt. let bestuur van de nationaol-liberale organisa tie in het kiesdistrict voor den Rijksdag Barel-Jever,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2