Eendeïeren. [Éotain! 13.90. Zeeuwsch Bruinbrood volbloed stier, rgez. een aankomend klerk. Bureel-ambtenaar - Rijkswaterstaat. N in i (Ik k 11 echt* dagmeisje, ■KOELHUIS Bij de ALKM. BROODFABRIEK kan een een groote voorraad Nieuwe en 2e hands Rijtuigen, J£/- Jr. 1K Aiüisaarschti Ciediet- en tltanDank, De Alkiaertclie Uier- en IHetaalgieterij {ong bureei-ambtenaar geplaatst worden. den Inientaris ven een eereten rang hotel, Uf- J" 0 A bY ËR T ÊYf l E N VALX's Nederlegging Uitdeeliugslyst, Vereeniging Volkshuisvesting „ALKMAAR". Sudegracht 245, Te koop I Smidsknechf| een &£r»ij kater, te ALKMAAR, GEPLAATST worden voor ongeveer 2 uur in den morgen (Zaterdags ook na den middag). Loon f 3,50 per week met provisie. Persoonlyke aanbieding BAANGRACHT. O Aan de RIJTUIGFABRIEK van Wed. J. ASJES Ez. te ALKMAAR voorhanden voor LUXE en LANDBOUWGEBRUIK.. De Vereenigde Eierhandelaars Aan de Rijtuigfabriek van de Weduwe J. ASJES Ez. te Alkmaar, kan een bekend met Rijtuigwerk, DIRECT GEPAATST worden. waar de vrijzinnige dr. Wiemer in herstemming st-aat met een sociaal-democraat, heeft besloten de natio- naal-liberale kiezers niet aan te bevelen op dr. Wie mer te stemmen. Het Tageblatt zegt dat de Oldenburger nationaal- liberalen blijkbaar naar de eer snakken 0111 den hon derdelfden sociaal-democraat in den Rijk-dag te bren- gen 1 Daar de socialist Heeg een voorsprong van 1500 stommen had en de nationaal-liberalen er 1800 kunnen uitbrengen, hebben zij de beslissing in handen. FRANKRIJK. De berichten uit Fez worden van dag tot dag onrustwekkende!-. Het vertrek van den Sultan is voor onbepaalden tijd uitgesteld. Voor dien tocht zal Moelaï ITafid in elk geval een gewapend geleide moeten hebben en daarvoor zijn op het oogen- blik geen troepen te krijgen; men zou slechts 1500 man bijeen kunnen brengen zonder de garnizoenen te veel te verzwakken en 1500 man is niet genoeg. Uit Fez wordt aan den Matin gemeld, dat men daar geschutvuur gehoord heeft. Vermoedelijk heeft een botsing plaatsgehad tusschen de op Fez aanrukkende troepen en de rebellen. OOSTENRIJK-HONGARIJE. Het miuistcrie-Lu- kacs schijnt dezelfde wegen te moeten bewandelen als die waarop het ministerie-Khuon reeds gestruikeld is; althans de laatste berichten uit Boedapest doen de kans daarop groot schijnen. De wisseling van minis terie is Zondag in een vergadering van de Nationale Arbeiderspartij furmeel medegedeeld-en minister-pre sident Lukacs heeft daarbij een rede gehouden, die door de scherpte van den aanval op de dwarsdrijverij- voerende oppositie opviel. Lukacs verklaarde zich nog wel voor een aanhanger van een vreedzame oplossing en een opfrissching van de Kamer door eon liberale kiesrechthervorming, doch hij liet nog veel sterker zijn vastbeslotenheid aan het licht komen om het door de oppositie gevoerde terrorisme zoo nood'ig met een ter rorisme van de meerderheid te bestrijden en de' orde in de Kamer met de uiterste middelen te herstellen. Men had uit zijn rede den indruk gekregen, dat hij zelf bijna niet meer op den parlementairen vrede hoopt, terwijl de aankondiging van de mogelijkheid van een vastbesloten strijd tegen de dwarsdrijverij door de geheele partij met stormaehtigen bijval be groet is. AMERIKA. Tienduizend vertegenwoordigsters van vrouwenkiesrecht, met vele minnelijke aanlmngers hielden Zaterdag te Niew-York in de 5tli Avenue een optocht, die groot opzien baarde. Bijzonder veel ge noegen bood den talrijken toeschouwers een deputatie Chineesche vrouwen, die in een open rijtuig met de vlag van de republiek China reden. Later had een monstermeeting plaats. Generaal Gomez is door de opstandelingen tot voorloopig president van Mexico uitgeroepen. Het revolutionaire bewind heeft nu dr. Rueda met twee begeleiders naar Washington gezonden om de erken ning der opstandelingen als oorlogvoerende partij te verkrijgen. Zij zeggen, dat er nu 60.000 goed gewa pende mannen in het veld staan en de opstandelingen twee derde gedeelte van het land beheerschen. De volksvertegenwoordigingen van twee staten hebben zich aan hun zijde geschaard en ook Zapata in den staat Morelos erkent den heer Gomez als voorloopig president. Dr. Rueda beweert, dat het geheele land in opschudding verkeert. De leider Madero is niet in staat zijn eigen aanhangers te beschermen, laat staan de vreemdelingen. Zijn rurales, vroegere bandieten, zouden onmensehelijke wreedheden bedreven hebben. Van verscheidene honderden Indianen zouden de ooren zijn afgesneden, zooals photograpliieën uitwij zen. De Amerikaansehe Sun bevatte een scherp artikel tegen de regeering der Vereenlgde Staten, die op grond van de Monroeleer de vreemde mogendheden van een tusschenkomst afhoudt, doeli zelve niets voor de vreemdelingen doet. China en Spanje kunnen niets doen, doch Duitschland, tegen wiens onderdanen in Cavadonga zoo afzichtelijke wreedheden gepleegd zijn, dat het. weergeven van bijzonderheden daarom trent onmogelijk is, is in staat en geneigd tusschen- beide te komen, wanneer de Monroe-lecr niet als hin derpaal in den weg stond. Het voortbestaan van de tegenwoordige anarchie maakt de positie van de Me/xi- cannsehe regeering onhoudbaar, meent de Sun. De drif millioen Chicagoër lezers hadden Zondag in het geheel maar vijf duizend exemplaren, van slechts vier pagina's, terwijl anders de Zondagsnum mers ware boekdeelen zijn. De geïllustreerd bladen kreeg men meest uit Nieuw-York. De arbeiders hebben intusschen gedreigd de sta king uit te breiden tot alle bladen, die tot den Uitge versbond behooren. Drukwerken worden onder be scherming der politie bezorgd. Behalve de arbeiders in de drukkerijen, hebben de 6000 vracht arbeiders, di bijna alle spoorlijnen in Chicago bedienen, liet werk gestaakt, doordat onderhandelingen over loonsverhoo ging mislukt waren. De politie moet vijf man verrast hebben, die op het punt waren de machines van het „Avondblad" te ver nielen. Gemengde mededeeltngeu. DE AUTO BANDIETEN. De Parijsche politie heeft bij de moeder van den in de zaak der auto-bandietem in hechtenis genomen me canicien Det.twiller, die na den aanslag in do rue Ordener den daarbij gebruikten auto verboor gen zou hebben, huiszoeking gedaan en deze vrouw, madame. Diebold geheeten, in hechtenis genomen. E werd een geldswaardig papier van de Crédit Eoncicr gevonden, dat afkomstig moet zijn van een door Ca rouy gepleegden diefstal. DE DAAD VAN EEN WAANZINNIGE. Op het Domplein te Milaan heeft Zondagmiddag een afschuwelijke priestermoord plaats gehad. Een onbekend persoon viel een geestelijke, Dillaville ge heeten, onverhoeds aan en bracht hem met een hak mes zulk een vreeseüjken slag in den hals toe, dat de groote slagader werd doorgesneden. De moordenaar ioste vervolgens zes schoten op de menigte, en ver wondde eemige personen, waaronder twee vrouwen. Met veel moeite kon men den man eindelijk arrestee ren. Een nader bericht zegt, dat een der gewonden een Nederlandsch toerist is, n.l. de industrieel Brinck. De toegebrachte verwondingen zijn echter niet van ernsti gen aard. De dader weigert zijn naam te noemen. KORTE BERICHTEN. De toestand in het gebied der overstroomingen vai de Missisippi wordt steeds ernstiger. Er worden mo torbooten gezonden om de personen op de daken der huizen te redden, maar zij kwamen in vele gevallen te laat. Het is tot nu toe onmogelijk het aantal slachtoffers te schatten. In Kraïn (Oostenrijk) zijn 3 Italiaansche toeris ten in hechtenis genomen, die werden verdacht van spionuage. Twee hunner bleken officieren van het Italiaansehe garnizoen te Vividale te wezen. In de buurt van Leipzig zijn twee flanelfabrie ken afgebrand. De schade wordt op 1.200.000 guldei geraamd. Zeshonderd arbeiders zijn broodeloos. Te Berlijn is liet proces inzake den bekenden ju weliersdiefstal en drievoudigen moord in de Alte Ja- cobstrasse begonnen. De beklaagde Erenekler wa- 11a zijn eerste verhoor dood op, bloedde uit neus en mond en hoestte voortdurend. De geneesheeren verzochten de zitting op te heffen. Zij konden uiet zeggen of de beklaagde heden verhoord kon worden. Ilij bevindt zich in een zeer ver gevorderd stadium van longtuber- culose. De Parijsche politie-prefect, die reeds duizenden deed arresteeren, werd door een Zwitsersehe gendar me gearresteerd en bedreigd met bekeuring, omdat zijn automobiel niet voorzierf was van de voorgeschre ven plaats. De hoer Lépine moest zich beroepen op zijn qualiteit van vreemdeling en identiteitspapieren vertoonen om weer vrij te komen. Henry Williams, een Engelschnian, heeft, naar uit Marseille wordt gemeld, van een oogenblik van on oplettendheid bij den maharad(ja van Alwar gebruik gemaakt om een geldkistje met juweelon ter waarde van 50.000 franos te stelen. Het kistje was in een ba gagenet gelegd. De dief is aangehouden. Marktberichten. Burgerlijke stand. Geboren; 7 Mei. Maria Christina, d. v. Hen drik Blumink en Constantia Johanna Wiese. Overleden: 6 Mei. Wilhelmina Maria Hemels, 1 dag. Ingezonden uiededeelingen. Staatsleeningen. N*)KItLAND. Ned. Werk. Sdkuld pCt. 3i/s 11 ji it 'U BUITENLAN». Bulgarije Tabaksleeaiag pCt. 6 Brazilië Funding 5 Mexico biunenl. 5 Japan 4 Oostenrijk Jam. Jul. 4 Rusland Hope 4 Consol 4 1906 5 1894 6e Bm. 4 Iwang Dombr. üf% Financ. r n Induetr. ondernemingen ene. Nationale Hypotheek Bank pCt. 4 Noordhollandsck Grondcrediet 41^ 11 V 11 4 Ned. Handelmaatichappij rees. dir. Barge em Moorman Cultuur Toritenlanden Winetbew. Westersuiker aamd. A'dam Deli I. Langkat Idem pref. A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia Deli-Maatschappij Medan tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Arnst. Rubber Cult. Gecons. Holl. Petrol. Cert. A Kon. Mij. t. expl. v. Petroleum Dortsche Petroleum Moeara £oim (1 Sumatra Palembang Perlak Petroleum-Mij. Zuid Perlak Ketahoen Gew. pr8f* Redjang Lebong Great Cobar n Amalgamated Copper Cy, Amer. Hide and Leather Anglo ..mer. Iele,graph Comm. Steels Car and Foundry Amerik. Stoomv.-Mij Common Marine Preferent Marinebonds pCt. 41/j Comm. Peru aand. div. Preferent n Spoorwegleenin gen. Holl. iJz. Sp.-Mij. Mii. tot expl. van Staatsspoorw. Deli Spoorweg AMBR1KA. Atch. Top. Cert. v. Convert pCt. 4 Den v. en^R. 9r. Cert. aand. div. ■no Kansas City South. n i) Pref-11 ii Miss K. Texas C. v. f ew-Tork and Ontarie N erfolk W estern C. v Rock Island gew Southern Pacific Southern Railway It Uniou Pacific cert v. Wabash gew. RUSLAND. Wladikawkas 188S pCt. 4 Premieleeningen. NEDIJtLAND. Stad Amsterd. flOO Aemeente-cred. BILGIE An werpen 1887 HONGAKIJA. Hongaarsclie Hyp. Idem OOSTENRIJK. Staatsleenimg I860 RUSLAND. 18 4 3 3 91/t 4 3 5 5 6 Mei 9D/s Ö7V* 976/8 103 l/g 467/, 87 su 891/2 87 88 101 lfe 87i/i, 051V,6 093;, 1001/4 96 i/s 1851/4 118 1787/s 147 8/4 159 690 316 367 Sii/a 100 498 520 237 44/1 5:25 214 308 650 170 242 198 85i/2 V61/0 59 81 368 95 821/4 253/4 201/2 671/4 58 l/n 173 5 191/4 64s.'4 lOs/4 45l/s 85 071/s 2421/» 107 IO51/4 23 34i/8 253'8 587/g 28r, 39 III1/2 27.r", 1101/2 28) I681/4 8s H 867 J6 1061/,, 100l/4 83'i 8 1226/8 11514 162 451 7 Mi 017/, «73/4 07 6/8 1031/0 466/, 89i/i 86i5/16 888/4 101 87 to. 95 6/k 185 l/g 173 148.— 1523/4 317 521/a 991/s 497 529 237 445 532 215 310 556 1701/s 241 198 561/2 80 869 891/4 SOW/w 346/8 255/8 65 57 4H/ii 1811/16 64VS lOs/4 2421,2 106*1 225/s 33S 26 587,8 273,4 38»/4 1101/8 27Vl6 IO9I/2 27 L 1673/4 8 86'/uj 10615/16 122-'i AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSOH LANDBOUWCREDIET. Voordam, C 11, Alkmaar. Koera van Koers van het geld. .Prolongatie 43/t pCt. Mededeelingen. in nfivolging van New-York was <>ok hier de stemming voor de Amerikaansehe markt flauw, in het bijzonder voor Steels, die 3 procent lagt-r afkwamen. De Oliemarkt viel over het algemeen me de; in aandeden Koninklijke was een flinke handel. Noteeriug 554',2—558 slot 556. Tabakken verdeeld met vasten grondtoon. Mijnen va-ri voor Redjang Lebong Culturen op vorige prijzen. BROEK OP LANGENDIJK 7 Mei. Heden werd besteed voor 200 baal uier. f 3 35 a 3.45 per baal, zak aardappelen f 0,a 0,per zak. 100 baal bieten f 0,25 a 0,40 per baal, 800 bos ra barber f 4,75 a 6,50 per 100 bos. PURMEREND, 7 Mei. Aangevoerd 358 runderen, waaronder 148 vette 70 a 85 ct. per K.O. en 210 inelke- en geldekoeien f 140 a 320, prijshoud. matig, 29 stieren f 0 a 0, 91 vette ka'veren f 0.90 a 1.10 per kilo, matig, 831 nuchtere f 13,a 26.matig, 3 paarden f a 2328 schapen f 20.a 36.—, 1231 lammeren f 7,a 15,—, prijshoud vlug, 184jvette varkens 57 a 63 ct. per kilo, matig. 98 magere id. f 18.a 30.stug, 305 biggen f 10 a 15, matig. Kleine fabriekskaas f 32.kleine boerenkaas f 32 50, middelbare f 30. commissie f vol vette f 33.aangev. 96 stapels, handel stugger, 1413 kilo boter f 1.30 a 1.35, kipoieren f 3 50 a 4. eendeieren f4,per 100. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 7 Mei. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bilt. Geldig tot den avond van 8 Mei. In het gebied van de waarneming is de hoogst» be kende stand van den barometer 771.6 te Perpignan. De laagste stand van den barometer 748.0 te Yest- manoer. VERWACHTING. Moest matige zuidwestelijke tot zuidelijken wind, zwaar bewolkt, waarschijnlijk enkele regen- of on- weersbuien, zelfde temperatuur. Geboren: Dochter van AKNA XELLY Alkmaar, 7 Mei 1912. J. LIND Az. au A. E. LIND-PRONK. Aan allen die mij op 1 Mei j.l. hunna blijken van belangstelling hebben betoond en mij dien dag tot een onvergetelijken hebben gemaakt, breng ik langs dezen weg mijn hartelijken dank. Heiloo, 5 Mei 1912.P. VOS. Voor de vele blijken van belangstelling die ik den 2en Mei 1.1. mocht ontvangen, zeg ik allen, die hiertoe hebben bijgedragen, ook namens mijne vrouw, harte lijk dank. Alkmaar, 7 Mei 1912. L. MüLIJN. Voor de vele blijken van belangstelling bij onze 45-jarige Eahtvereeniging ondervonden betuigen wij door deze onzen hartelijken dank. J. LAAN Kz. en M. LAAN-BERKHOUT. Heiloo, Mei 1912. U blijft gebruiker van wanneer U liet kent. Fil. Stat. Straat, Telef. 286. De door den Ed.Achtb. Heer Reehter-Commissaris goedgekeurde uitdeelingslijst, opgemaakt in het fail lissement van PJETER SCHRIEKEN te Behagen, is gedeponeerd ter griffie der Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar en van het Kantongerecht te Schagen, teneinde aldaar gedurende tien dagen ter kostelooze inzage van de schuldeischers te liggen. Alkmaar, 6 Mei 1912. De Curator, J. P. BOSMAN. De eenige uitdeelingslijst in het faillissement van A. H. DE LANGE, Broodbakker te Alkmaar, is heden ter griffie der Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar ge leponeerd, en ligt aldaar gedurende 10 dagen ter kostelooze inzage van de crediteuren. Alkmaar, De Curator, 6 Mei 1912. Mr. TH. GOUVERNE. Kantoor: Langestraat 88. Het Bestuur van bovengenoemde Vereeniging geeft kennis aan Aandeelhouders, dat op inorgeu, lVortiM- dag 8 Mel 19IH, 's namiddags twee uur, de eerhte Bteenlegglug zal plaats vinden voor de te bouwen wouingen op het terrein Oostwijk, einde Baanpad, al hier. HET BESTUUR. Alkmaar, 7 April 1912. TELEFOONNUMMERS 439 en 499. Uitvoering van Beursorders. een mooie douker-zwarlboute ééu-|arlge met heele beste papteren. Adres JAC. MET, Ilugowaard. Een net burgerambtenaar, die veel slytage van bo- venkleeding heeft, vraagt beleefd een gedrageu pak Brieven onder lett. E 238 bureau van dit blad. te ALKMAAR, voor oen Meisje eenigszins bekend met Costuumuaarên, om zich daarin verder te bekwamen. Inlichtingen worden gaarne afgewacht onder letter G, DE ROOIJ's Advertentie-Bureau, Alkmaar. VRAAGT Op het Bureel van den Ingenieur van den Rijks waterstaat te Alkmaar, kan een Jongelieden met einddiploma H. B. 8. 6 j. C. of diploma Opzichter van den Waterstaat genieten de voorkeur. Brieven met inlichtingen te richten aan deu lugenieur DE GROOT te Alkmaar. Gevraagd een flinke AGENT voor N.-Hollaud zjj die de Firma's in de ichernen- branche bezoeken, genieten do voorkeur. Br. lett. W 866 aan Fa. ZWAAN Zu., Alkmaar. Ter Kt oud gevraagd een net leeftijd 16 a 18 jaar. Persoonlijk zich aan te melden bij A. DUINEVELD, Café Stationsplein hoek Spoor straat. Direct getraagd voor twee dagen in de week. Adres: A. VREDEN- BURG—GILLES, hoek Oosterkolkstraat no. 11. GEVRAAGD om zoo spoedig mcgelyk in dienst te treden een JFEFROIIW ter assistentie in de huishouding en om in 't buffet behulpzaam te zijn. Brieven onder lett D 238 bureau van dit blad. op DONDERDAG 9 MEI 1912, 's morgens te ÏO nren, in het lokaal HARMONIE aldaar, en niet in Dili -entia, zooals reeds is geannonceerd, van bestaande uitlees-, café-, speel- en andere tafels, hou ten en ijzeren ledikanten met en zonder springveeren matrassen, uitmuntende veeren bedden met toebehoo- ren, wollen-, cbitsen- en molton dekens, wachtafels met en zonder garnituren, nachtkasten, linnen- en p»- nantkasten, stoven, spiegels, schilderyen, vloerkleeden, vloerzeilen en karpetten, klokken, kachels en fornui zen, gasornamenten, lampen, eet- en ontbijtserviesen, glas-, aarde-, koper-, tin- en blikwerk enz Een en ander op 8 Mei van 12—3 uur te zien. Vooraf verkoopiug op het Hof van grove meube len, al braak en rommeling Deurw. KLEIN. Rijtuigen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 3