Stroohoeden z: Tennishemden Vestgonlels zr Fantasie Sokken Witte SÉnbooten met Glasbeschiitting. SIDONIUS DE JONG. Echte PANAMA-HOEDEN. DAALDERS J. J. DE ROOS. NETTEN's Schoenwerk. Hotel-Restaurant PROOT, C. Verheus, Bouwterrein Nassauplein M. "ZOMERDIENST Spoor, Tramwegen en Booten. Noordhollandsch Landbouwcrediet. PROLONGATlëN. Veerliendaagsche fflotordienst, Groote keuze! Na elke proef met een ander merk, zult ge de kwaliteit van nog meer waardeeren dan ge reeds deedt. rillen Wed. JAC. VAN BEEK, Schoutenst. 18. Deksalon en Promenadedek. Pracht Collectie Firma P. J. DE HAAN. Een wonderbaar^geneesmïddel. Langestraat A 15, hoek Boterstraat. ALKMAARSCH WARENHUIS Langestraat en Achterstraat. het adres. Ondergeteekende is ver huisd naar A. G. DEN BOESTERD. VERTREK: ZBLFBIJV Dfc; H H. _De Tarief wet beteekent i „Verzwaring wan 't Gezinsonderhoud. ciaal adres voor Glas, Porcelein, Kristal, fijn en grof Aardewerk, is en blijft Hcfpleïn O 57, ilkmassv1. zwakke maag - ongeregelde spijsvertering - verstoorde lever, m B daagsche Uitverkoop J. H. WILLERS, C. O. PROOT. in alle maten 25 ct. Houttil 64. Telefoon 356. ALKMAAR Voor den Zomer ontvangen eene groote keuze Groote keus. Concurreerende prijzen. Telephoon 281. MIENT 19. étiL Daardoor bewijst u werkelijk op de hoogte Van uw tijd en voordeel te zijn. Onberispelijk in kwaliteit en afwerking. Nieuwste modellen. Gemakkelijke pasvorm. Beleefd aaubevelend, A. Hildering. Effen en Fantasie Dameskousen Handschoenen. Dassen. Effen en Fantasie Heeren Sokken. dat mijn zaak, het Café met Uit spanning, Café „Noord-Holland*', mede de Hooi- en Stroohandel, is overgegaan aan den Heer E. SCHERMERHORN. Langestraat 70, ALKMAAR. Telefoon 43. Schoutenstraat, btf de Laat, aan den Westerweg, Nassaulaan, NassaupleinEgmonderstraat Lamoraalstraat en Lindelaan. AjG. DEN BOESTERD. Nassauplein 41. Harlingen —Texel - Helder—Alkmaar. van TEXEL naar HARLINGEN Woensdagmorgen -22 Mei. van HARLINGEN naar TEXEL Zaterdagmorgen 11 Mei. van TEXEL naar DEN HELDER Dinsdagnamiddag 14 Mei. van DEN HELDER naar ALKMAAR Douderdagmorgen 16 Mei. van ALKMAAR naar TEXEL Vrijdagavond 17 Mei. UEd. dw. dienaar, J. Ph. BAKKER ZOON. iwnr Anti-Tariefwet-Comité. FA KT. IIOKDIV 4 SLAPPE HOEDEN STROOHOEDEN PETTEN DASSEN BOORDEN FRONTS WANDELSTOKKEN Aanbevelend Eau ALKMAAR 8 lO—18.—, 8.SO, 4.—, 7 SO nur. Van AMSTERDAM 8.0.80, 11.30, 8.15, 4.—, ö-, 7.30 nur. TAPIJTEN LINOLEUMS VLOERZEILEN LOOPERS Karpetten Vitrages Behangsel papier. Gevestigd sedert 1837. BLOOKER'S CACAO Aanbevelend «5* - 3EECHAM5 PtLLEN Voor Galachtige en zenuwachtige Ongesteldheden, zooals Winden en Pijn in de maag, Hoofdpijn met misselijkheid, Duizeligheid, Volheid en Benauwdheid na het eten, Sufheid en dofheid in het hoofd, koude rillingen, koortsige gloeil'ngen, verlies van eetlust, kortademigheid, verstopping, blaren op de huid, onrustige slaap, angstige droomen en allerlei zenuwachtige en beverige aandoeningen, enz. I>E EEKNTL ]>ONI8 zal spoedige verzuchting geven. Dit is geen inbeelding. Ieder lijder wordt ernstig uitgenoodigd om één doos van deze Pillen te probeeren en men zal bekennen, dat zij „een goud Tientje per doos waard zijn". REECHAM's PI1XEX naar het voor schrift ingenomen, zullen rouwelijke gestellen spoedig volmaakt gezond maken. Zij verwijderen direct elke opstopping of onregelmatigheid van het gestel; voor een werken zij als een toovermiddel enkele weinige doses zullen wonderen doen voor de levens organen het spierstelsel verstel kend de lang verloren Gelaatskleur herstellend de echte gezonde trek van de eetlust terugbrengend en met de blo» der gezondheid de geheele lichame lijke kracht van liet menschelijk lichaam herstellende. Voor het verdrijven van koortsen in heete klimaten zijn zij speciaal beroemd. Dit zijn „feiten" door duizenden geconstateerd, in alle klassen der maatschappij, en een van de beste waarborgen voor Zenuw- en Gallijders is, dat BEECH AM*» PILLEN het ruimste debiet hebbeu van eeulg patent middel in de wereld. Bij iedere doos volledige aanwijzingen. Uitsluitend vervaardigd door THOMAS BEECHAM, St. Helens, England. Alom verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten in doozen van t 0,75 (56 pillen) en van t 1,75 (168 pillen). Bij zes doozen tegelijk t' 4,85 en f 10,en bij den Vertegenwoordiger van Th. Beecham Amsterdam, Overtoom 341. Telefoon 4318. van den Alkinaarscben Naaimachinehandel Wegens verplaatsing der zaak nit de Hekelstr. 13 naar de Zaadmarkt 64J wor den alle artikelen uitverkocht tegen een flinke korting tegen A contant. Lepels en VorkeD voor tafel- en dessert, ontbijt- n eetserviezenzilvera, verzil verde en zilv ren soep-, saus- en groentenlepel nikkelen Ko'fie- en Theeserviezen van ui T sluitend le kwaliteit worden onder garantie verkocht. Thee-, Likeur- en |j| ienbladen Lampen, Lederwaren en Kr| stal b(j H. Bossert en Zoon, HuigbrouwerstraaT CORSETTEN R. c. JFPONS. Achter de Vischmarkt. Verdr.oord 117. Verdr.oord 117. HEEREN OVERHEMDEN. Fijnste delicatesse op brood, beschuit en gebak. 'susv Kg. f0.42x BUS 'h Kg. f 0.80 BUS~ 1 Kg. fl.SO f»brikante Cacaofabriek Alcroaria J. C. BAAN C, Co., ALKMAAR. Hiermede heb ik de eer U med* te deelen, U dankende voor het 14 jaren genoten vertrouwen en mjjn opvolger helee'd bij U aanbevelend, verblijf ik hoogachtend, UBd. dw. dn., M. BREGMA N Szn. Alkmaar, 6 Mei 1912. Onder verwijzing naar bovenstaande mededeeling, heb ik de eer U te melden, «lat ik ket Caté met Uitspanning „Noord-Holland" met de Hooi- 1 en Stroohandel van M. BREGMAN met in- I 1 MEI heb overgenomen. U beleefd verzoekende het vertrouwen, wat mijn voorganger die jaren heeft genoten, mij te blijven sshenken, teeken ik Hoogachtend, E. SCHERMERHORN. Alkmaar, 6 Mei 1912. Uitstekende Keuken. Uitzending van Diners. Zalen voor FartRen, Vergaderingen, enz. Plat dn Jour 18—3. Diner 5—7. Aanbevelend DE BESTE. U ur werk maker, Te bevragen bij Voorhanden in den ,'Boekhandel van de N V. v/li. HERMs. COSTER fd' ZOON, Voordam C Telel. no. 3, Alkmaar. Druk N. V. voorh. Hernis. Coster Zoon.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 4