In de klauwen van een nierziekte. Damrubriek. m zoo seed nieuw AMERiK ORGEL. llUliT Woning te huur Bouwterrein HET BROOD OER - Eerste Hygiënische - uiim 7 71171 i JËJ A I) V ERT eITIe¥. -EP staat bekend als Door den grooten omzet kan het brood tevens - - steeds zeer billijk geleverd worden. - - Vraag en aanbod. SPAART TIJD, ARBEID EN GELD. UB VERLAAT U OP ZE IS ZUIVER 2 gebruikte Hooiharken en 2 Maai- machines bij J MET Jr., Vier Staten, Alkmaar. aan den Westerweg, Nassaulaan, NassaupleinEgmonderatraat Lamoraalstraat en Lindelaan. A. G. DEN BÖE3TERD. Nassauplein 41. Duitscheu naam, Dr. J. Schuiner, vestigde er iu „lliu Hampshire Post", waarin de oplossing van No. 344 verscheen, de aandacht op, dat het aardige idee thema, zouden wij hier liever zeggen niet nieuw was en geeft als voorbeeld den volgenden. 2zet van LoycL, ongeveer 60 jaar oud: Kol, Dh4, Tal en g2, Le3 en h3, Pa3 en b2, Pi a4, b3, c3 en d2; kfl, da6, ta8 en e8, lb7 en g7, pdl, pi a7, c7, f7, g6 en h7. Bovendien deelt hij mede hoe de Russische compo nist Dr. A. W. Galitzky verscheidene prijzen met dit thema behaalde. De redacteur der H. P., de bekende probleem componist G. W. Chandler, laat dan nog den volgen den 2zet van Dr. Galitzky zien, die den eersten prijs in een Russisch tornooi (1892/93) behaalde. Kgl, DdO, Te4, Lc6, Pc4, Pi g4 en h4; kf3, lc2, pbl en eö, pi h5, onder opmerking, dat deze opgave ons eenige werkelijk schoone varianten laat zien, doch dat de sleutelzet niet zoo verrassend1 is als bij Loyd en in No. 344. Voorts deelt hij dan nog mede, hoe deze beide opga ven hem bekend waren, doch dat hij toch niet geaar zeld had den 2zet van den heer Bick te publiceeren, omdat de geestige- sleutelzet hier met eenige aardige varianten was gecombineerd, die op natuurlijke wijze waren aangebracht. Wij geven den heer Chandler groot gelijk en zijn het geheel met hem eens. Waar zou het heen indien men alleen eerste publicaties van 2zetten wilde doen zien, die een nieuw thema vertoonden Naar onze meening eenvoudig tot het nimmer publieeeren van opgaven, die nog nooit elders verschenen waren 1 Im mers het aantal reeds verschenen tweezetten is zoo reusachtig groot, dat men veilig kan aannemen nooit of te nimmer een werkelijk nieuw thema in zulk een opgave aan te treffen, zelfs al zoekt men met een lan taarntje. Daarom doet men o. i. dan ook verstandig die 2zet- ten als eerste publicaties aan te nemen waarin twee of meer bekende thema's op artistieke wijze zijn gecom bineerd. Toch heeft het, naar onze meening, ook al weder veel nut, bij dergelijke eerste publicaties op de opga ven te wijzen waarin dezelfde thema's reeds een plaats vonden. In een der voornaamste buitenlandsche schaakru brieken troffen wij als „original" den volgenden 2zet aan: Kd8, Ta0, Le3, Pc7 en d6, Pi g3 en g5; ke5. Al konden wij de gebeele „Alkmaarsche Courant" volzetten met schaakproblemen, op diagram afgedrukt, zoo zouden wij deze opgave toch stellig in letters en cijfers geven. 't Is altijd mogelijk, dat zij een 2zet is, doch o. i. is het een.... éénling! Oordeel zelf, vriendelijke lezer. Ad. No. 341. Onze getrouwe medewerker, de heer J. Deuzeman te Frederiksoord, deelt ons mede hoe er in de „Katho lieke Illustratie" van 28 Juli 1909 een 2zet va*n zijne liand verschenen is, geheel identiek aan No. 341. Al leen was zijne opgave het spiegelbeeld. Hoewel wij ons hoogst zelden uitlaten over bekroon de problemen, omdat wij bij ondervinding weten hoe een oerdeel over oen probleem na een ernstig onder zoek belangrijk kan gewijzigd worden, hebben wij over No. 341 gezegd, dat wij het feitelijk een kleinigheidje vonden al was het dan ook allerliefst. Indien wij hier nu nogmaals den nadruk op leggen, zoo is dit volstrekt niet omdat wij het verkeerd1 ach ten, dat zulke 2zetjes in een belangrijken wedstrijd bekroond worden. Want dit moet de jury zelf weten, die bovendien mans genoeg is haar standpunt te ver dedigen. Doch wij halen het hier aan omdat het o. i. werke lijk geen wonder is, dat eenvoudige 2zetjes onbewust nagevolgd worden. Aan plagraat toch denken wij in dit geval geen oogenblik. Ingeioadon Mededeeltngen. Dikwijls maakt een nierziekte zich geheel van een lyder meester, vóórdat deze er zich in het minst iets van bewust is. Jarenlang heeft deze ziekte zich mis schien reeds kunnen ontwikkelenterwijl hij er een geheel andere oo zaak voor zocht en er een v rkcerd geneesmiddel tegen gebruikte. Dan leidt zijn kwaal plotseling tot niersteen, waterzucht^ lendenjicht en martelende urinastoornissen. Zijn nieren worden gaan deweg cel na cel vernietigd en verliezen hun kracht om het bloed te filtreeren en wanne r het bloed niet b-goor lijk gefi treerd wordtdan wordt het gelteele lich am langzamerhand vergiftigd. Indien gij e-n nier- of blaasaandoening hebt, zult gjj opmerken, dat de urine bewolkt en zanderig is, dat de loozing moeilijk gesahiedt, of dat gij geen macht meer hebt over het watar. 's Mcrgens staat gij met een ellendig gevoel in uw rug op, uw oogen zijn opgeblazen, uw enkels gezwollen. Bij slecht weer ge voelt gjj u prikkelbaar, terneergeslagen en a'gemat, en krijgt gij rheumatische pijnen in de spieren en ge wrichten. Alleen een geneesmiddel, ui'sluitend voor de nieren kan de nie en g nezen. Foster's Rugpijn Nieren Pillen zijn uitsluitend voor nier- en blaasziekten. Zij werken rechtstreeks op de nieren en komen deze op een zachte wijze te hulp. Zij heelen de nieren en geven hun gaandeweg de kracht terug om de ziekte-aan brengende stoffen uit het bloed te verwijderen. De naam Foster's Rugpijn Nieren Pillen staat vol uit op iedere doos Zij zijn te Alkmaar verkrijgbaar bjj de hoeren Nierop Slothouber, Langestraat 83. Toezending geschiedt franco na ontvaDgst van p' st- wissel f 1.75 voor één, of f 10.voor zes doozen. Aan de Dammers. Met dank voor de ontvangen oplossingen van pro bleem 181. Stand: Zwart: 3, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 35. Wit: 25, 28, 30, 32, 34, 36, 37. 41. 43. 44. 45, 48. Oplossing: 1. 44—40 1. 35 44 2. 36—31 2. 24 35 3. 25—20 3. 15 24 4. 28-2-2 4. 17 28 5. 43—39 5. 44 33 6. 34—29 6. 23 34 7. 32 14 7. 9 20 8. 31—27 8. 21 32 9. 87 6 en wint. Wij ontvingen van dit probleem goede oplossingen van de heeren G. Cloeck, D. Gerling, J. Houtkooper, J. K., G. van Nicuwkuijk te Alkmaar, II. E. Lnntinga te Haarlem. Van 't vorige probleem ontvingen wij nog een goede oplossing van den heer J. P. de R. te Alkmaar. Naar bet ons- wil voorkomen is de heer Homan, de componist van bovenstaand probleem, tot deze compo sitie geïnspireerd door het volgeude probleem van j Weiss. Wit wint dan door de volgende zetten: 1. 37—31 1. 26 37 2. 28—23 2. 17 26 3. 23—19 3. 14 23 4. 3832 4. 37 28 5. 16—11 5. 6 17 6. 27—22 6. 18 27 7. 29 7 7. 2 11 8. 30—24 8. 20 29 9. 34 5 Indien men beide eomposities met de ontleding na elkaar op 't bord naspeelt, zal de overeenkomst in spelgang duidelijk blijken. Toch kan het heel best mogelijk zijn, dat de heer Iloman dit probleem van Weiss nooit heeft gezien en dan is 't voor hem nog grooter eer zoo'n mooie combi natie vervaardigd te hebben. Kende hij 't probleem wel, dan verdieut de wijze, waarop hij een dergelijke slag samenstelde, toch alle waardeering. Wellicht wil de heer Homau ons hieromtrent nog wel inlichten. SLAGZET IN DE PARTIJ. De heer Bruin te Sint-Pancras ontwikkelde in een partij een mooien slagzet, toen onderstaande stand was bereikt: Wit aan zet, speelde als volgt: 1.37—31 1.26:37 2. 32 41 2. 23 32 3. 38 27 3. 21 32 4. 22—18 4. 13 22 5. 33—29 5. 24 33 6. 43—38 - 0. 32 43 7. 48 6. Heel mooi. Ter oplossing voor deze week de volgende composi tie van Bourquin. De ontleding is zeer moeilijk. La ten alle oplossers er hun krachten eens aan beproeven Probleem 182 van J. BOURQUIN. jjjj Zwart: 4, 5, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 25, 28. Wit: 26, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 43, 49. Oplossingen vóór of op 16 Mei. VOOlt DtMES. Ki|kjes in de modewereld. Ieder jaar vroeger, dit jaar was het reeds aan liet einde van Februari, houdt men zich bezig met de voorjaarsmode. Men gaat eens een kijkje nemen van betgeen uitgestald is, maakt zijn op- en aanmerkin gen en wacht nieuwsgierig af, wat er nog meer voor nieuws zal komen, daar de lente-mode toch pas eigen lijk in haar ware gedaante verschijnt als Paschen in het land' is. Men kan dan ook gerust van een Paasch- mode spreken, wat vóór dien tijd gezien of zelfs ge dragen is, omvat niet veel meer dan een vage voor stelling van wat er met en na Paschen gedragen zal worden. De Frangaise vooral tooit zich met die feest dagen op haar „Paaschbest" en trotseert dan koude, regen of wind, op gevaar af om verkouden te worden of om influenza op te loopen, om haar toilet W laten bewonderen. Zij wil in de kerk en na de kerk op be kende wandelplaatsen gezien worden en zelf zien. Na Paschen ziet men de meer voorzichtigen met nieuwe toiletten voor den dag komen, zij zijn zoo ver standig geweest eerst eens af te wachten wat wel en wat niet elegant kleedt en vooral dit jaar was dat te begrijpen, daar die groote vraag was: zullen de paniers, de hoepelrokken, werkelijk opgang maken? Inderdaad blijkt dit het geval te zijn. Zij hebben de proef glans rijk doorstaan en nemen een plaats in de nieuwe mo dellen in. Of ze echter spoedig tot ons land zullen doordringen, betwijfelen we. Ook de omgeslagen tunica, d'e „tunique repliée," heeft zich weten te handhaven en neemt een allereers te plants in. Zij hangt, soepel van het middel tot de knieën af of wordt geplooid op het onderste deel van den van boven nauwsluitende rok, zonder het gemak- kelijk-loopen ook maar eenigszina te belemmeren. Over het algemeen zijn de rokken onder de tunica nog nauw, hoewel men reeds door het aanbrengen van enkele op een bijzondere wijze geplooide banen tracht ze wat wijder te maken zonder dat dit dadelijk in het oog valt. Ook tracht men weer rokken te vervaardi gen met zoo weinig mogelijk naden- er in en neemt daartoe de slof dwars, zoodat, wanneer dezé breed is, men maar één enkelen naad iu den rok krijgt en de los vallende stuf op behendige wijze in plooien schikt. Van d'e panier-rokken wordt veel werk gemaakt, op zijden-mousseline onder-kleeden worden paniers van zijde aangebracht. De lijfjes van deze panier-costuums zijn laag uitgesneden. Bloementoques, die bij het begin van het voorjaar de aandacht tot zich trokken, en later weer verdron gen werden door de flatterende steekhoeden, die met veeren gegarneerd waren, hebben opnieuw hun intre de gedaan. Hun beseheiden, bijna cirkelvormig mo del is van boven geopend, om plaats te maken voor een bol van zijde, veeren of fluweel, die echter meest al Weer geheel bedekt wordt met garneering. Hoezeer er ook tegen de veerenmode geageerd wordt, wil me vrouw Mode ietier seizoen weer veeren op de hoofddek sels zien. Dezen zomer zullen er echter veel, zeer veel bloemen op de hoeden gedragen worden, maar toch ook weer veeren zoo zijn er bijv. bloementoques vervaardigd, waaruit wuivende vederbossen van goud-faisanten of reigers opstijgen. Groote hoeveelheden rozen, vergeet - mij-nieten of primula-vera's aangebracht op toques dienen tot nesten van witte vogels die hun vlerken zoo uitspreiden alsof ze moeite doen zich op te heffen. Mooier en graoieuser zijn de groote breed-geraude stroohoeden, die het gelaat tegen de zon beschermen en op zij een weinig opgeslagen worden. Voor garnee ring van deze hoeden worden losse bloemkransen en bladeren gebruikt. UITSLAG VEILING, gehouden bij afslag door notaris Gottmer te Obdam, den 9 Mei 1912 te Alkmaar. 1. Woonhuis en erf, aan de Popelmanslaan, F 16, groot 1 A. 6 cA. Str. de heer J. P. Schoon 1500. 2. Woonhuis en erf, aan do Westerkolkstraat D 4, gr. 65 cA. Str. de heer C. Peperkamp qq 1235. 3. Woonhuis en erf, naast het vorige, D 6, gr. 66 cA. Str. de heer S. P. Kapteijn 1200. 4. Woonhuis en erf. naast liet vorige, D 8, gr. 67 cA. Str. de heer Joh. Geels, 1200. 5. Woonhuis en erf, naast het vorige, D 10. gr. 68 cA. Str. de heer J. P. Schoon, 1215. 6. Woonhuis en erf, naast het vorige, D 12, gr. 69 cA. Str. de heer J. P. Schoon, 1220. 7. Woonhuis en erf, naast het vorige, D 14, gr. 70 cA. Str. de heer J. P. Schoon, 1225. 8. Woonhuis en erf, aan het Groenelaantje, nabij den Wésterweg en den Bergerhout. E 4, gr. 86 cA. Str. de heer J. P. Schoon, 1520. 9. Het huis met afzonderlijk verhuurde bovenwoning, erf en steeg, op den hoek der Prins-Hendrik- en Toussaintstraat, Nos. 26 en 41, groot 1 A. 26 cA. Str. de heer A. Hoekmeijer, 4350. Perceel 1 en 8 verhoogd door den heer J. P. Schoon tot 3055. Pere. 2 en 3 verhoogd door den heer II. Punt tot 2505. Perc. 4 tot en met 7 verhoogd door den heer C. Peperkamp qq tot 5070. Samen 10.030. Perc. 9 opgehouden. Van 1—5 regels 25 Cents, bij vooruitbetaling. TE KOOP dubbel spel, 11 reg., zonder gebreken, prijs zeer billijk. Te bevragen BUfesslraal weg Cl 88. (Heiloërzijde). •JE KOOPMeubeleD, Stoelen en Spiegels in ver schillende stylen, Kamermeubelen, ook solied Stof- feerwerk te leveren. Aanbevelend, Firma P. J. C. NIEROP. Alkmaar. Fnidsen 113. Langestraat 58 T B. L. SIMONAlkmaar. Steenhouwerij K o* n i n g s w e g 46. Grafteekenen, Schoorsteen mantels enz. Tn- en Verkoop van Huisraad en Inboedel. Ook aan huis te ontbieden. Beleefd aanbevelendK. VER- WER, Koningsweg 64, Alkmaar. 11 andel in nieuwe en gebruikte Machineries n, Ge reedschappen, enz. Motoren ten alle tijde in wer king te zien. Werkplaats Koningsweg 65, Magazijn Kanaalkade 41. G. DOESCHOT en ZOON, Alkmaar. fï RANDKASTEN. 2 gebruikte Brandkasten te koop aangeboden ad f 40 en f 60. Brieven letter O 238, bureau dezer courant. SCHOUW, Coiffeur, Spoorstraat 29, vraagt een netten LEERLING. Zondags vrij. AANGE BODEN. Op netten stand, een HEEREN HUIS mot TUIN, gas ea waterleiding en andere gemakken, dadelijk te aanvaarden. Huu'prijs f 250 p. j. Te bevr. bij J. DE GRAAFF, Laat 103.' fPE KOOP Een zoo goed als nieuw, mooi bekleed ZIEKEN WANDELWAGENTJE met gummiban den te koop. Te bevragen OUDEGRACHT 151. Lepels en VorkeD voor tafel- en dessert, ontbjjt-n eetserviezen; zilvera, verzil verde en zilv ren soep-, saus- en groentenlepel nikkelen Ko.'fle- en Theeserviezen van ui sluitend lekwaliteit! worden onder garantie verkocht. Thee-, Likeur- en Q ienbladenl Lampen, Lederwaren en K r J stall b(j H. Bossert en Zoon, HuigbrouwerstraaT GEVRAAGD, bevattende twee Kamers, Slaapkamer en Keuken. HnurprUs ongeveer f 18.per maand. Brieven onder letter S 238, bureau van dit blad. Te bevragen bjj - - "A.-£ -7' FBI Sr Neemt proef.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 10