DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN No. !I2. Honderd en veertiende Jaargang. 1912 ZATERDAG 11 M E I. Brieven uit Marokko. SPROKKELINGEN. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk f 1, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentie» Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Dit nummer bestaat uit 3 bladen. AARSC MEKNEZ. De vorige maal schreef ik hoe wij aankwamen in Souk-el-Arba met ons konvooi, waarvan door de Ma rokkanen 40.000 francs waren ontnomen. Souk-el-Ar ba is slechts een kleine post, eveneens gevestigd door de kolonne Brullard op haar weg naar Eez. Tusschen twee bergketens gelegen aan een snel stroomende ri vier is deze post niet slecht geplaatst, doch de bezet ting laat steeds te wenschen over, de verkenningen vereischen te veel krachten, zoodat op een moment dat de troelen op verkenning zijn, zoo'n post bloot ligt voor een overval. De Joden hebben weder gepro- j fiteerd van den doortocht der Eranschen en hebben in onzer les blijmoedig verdragen. „aparte vrouw was ge- bestemming. Voor men over den opmarsch naar een stad, 20 K.M. van hier, om daar Enfin, in mijn volgenden brief over v. d. V. naast het kamp een markt opgeslagen, waar men al- lerhande snuisterijen tegen de hoogste prijzen moet be- 1 van den wagen met dezelfde tusschenpoozen over talen, b.v. een prentbriefkaart 5 sou (12V2 cent), fleschje bier 1 francs, en de wijn, 0, die is onbetaal baar. Wanneer er één vat aankomt, dan staat het ge heele garnizoen voor de deur der tent en menigmaal moet de gendarmerie er aan te pas komen om de dors- tigen tot rede te brengen. Er wordt beslist gezorgd dat de Joodsche handela ren den soldaten geen alcoholische dranken verkoopen en des avond® reeds een uur vóór het avondappèl moeten de handelaren hunne zaken sluiten, zoodat de koopers van zelf genoodzaakt zijn bij gemis aan vermaak om hun tent op te zoeken. Ik behoef niet verder uit te wijden over het eentonige leven in zoo 11 kamp; de eenige uitspanning is nog het visschen in de rivier, natuurlijk niet al te ver van den post, an ders zou men kans hebben zelf gevangen te worden door de „biko's." Ik voor mij was dan ook maar blijde toen ik hoorde, dat de kolonne den volgenden dag terugkeerde en wij dan op marsch zouden gaan naar ons nieuwe gami zoen in Méknez. Ik hoorde reeds vaak spreken over een groote stad en dat alles daar veel goedkooper was. Ik voor mij geloofde er niet veel van. immers, Meknez is nog verder van de zeehavens gelegen als Souk-el-Arba, bijgevolg moesten de waren ook duur der zijn. Later bleek mij evenwel dat alles, wat in Meknez verkocht wordt, aangevoerd wordt uit Tanger, hetgeen Jen afstand aanmerkelijk verkort. Des morgens om 10 uur kwamen de verkenners aan uit het gebergte. Het ontbrak ons als altijd niet aan dooden en gewonden. Vooral waren het de Senegalee- zen,- die de zwaarste verliezen hadden geleden. Bo vendien telden ze nog 16 vermisten, waaronder hun luitenant. Men had, zooak men mij verhaalde, de gan- sche omgeving doorzocht, doch niet het minste spoor was van hem te vinden. Men zeide, dat het een fout van den kapitein der compagnie was, die zijn man schappen bij te kleine afdeelingen op groote afstanden had weggezonden. Er moest iet® aan gehaperd heb ben, want nauwelijks was men gekampeerd, of de or donnans van den kapitein kwam melden, dat zij pa troon zich een kogel door het hoofd had gejaagd. Hij liet een brief achter, waarin hij zich verdedigde te genover den generaal. Wanneer hij, zou ik meenen, werkelijk een gegronde reden had gehad; behoefde hij J zich niet dood te schieten. Den volgenden morgen gingen we op weg naar Meknez; daar de afstand te groot was om op een dag af te leggen (52 K.M.), kampeerden we op de helft van onzen weg op eene plaats waar juist een af deeling tirailleurs bezig was den weg te herstellen. Daar in dit kamp trof ik onzen ouden kolonel Brullard, die mij eens, toen ik den eersten dag in het legioen was, mij er aan herinnerde, dat de Hollanders zelf kolo niën hebben. Hu zou ik hem niet herkend hebben, de vroegere'kleine doch kloek gebouwde gestalte was ge bogen en zijn gelaat zoo bruin, dat men meenen zou een Marokkaan voor zich te hebben. Hij was zeer verheugd weder eens legionairs aan te treffen en toen wij den volgenden morgen weder on zen tocht hervatten hij ging in de tegenovergestel de richting riep hij ons een hartelijk vaarwel toe. Men zegt, dat hij tot generaal zal worden benoemd in dienst van den Sultan, met het oog op het aanwerven van recruten voor de Mehalla. Dezen dag hadden we slechts 26 K.M. voor ons, maar wat een weg! Niets dan natte vochtige aarde, die als natte sneeuw zich vastkleefde aan onze schoe nen, zoodat wij herhaaldelijk schommelden en tuimel den. Soms moesten we door een rivier, die nog niet overbrugd wasj, zoodat men genoodzaakt was tot aan de knieën door water en modder te waden. In 't kort, de gansche weg van Rabat tot aan Fez is één modder poel, waaruit de eeuwenoude muren van vroegere ves tingwerken uitsteken. Reeds 5 K.M. voor de stad stond) een groep der Me- halla-soldaten van den Sultan ons op te wachten. Die lieden maken geen onaardig figuur met hunne roode uniformen, maar met die ouderwetsche proppen schieters, waarmede ze zijn gewapend, met hunne ba jonetten. die nog doen denken aan den slag van Wa terloo, zijn ze ver achter bij de moderne bewapening der Fransche troepen. Zij staan onder toezicht- van het Fransche kader, doch worden gecommandeerd door den Sultan. Ze stonden langs den weg geschaard en presenteerden hunne geweren voor ons, toen we voorbij trokken. Vervolgens kwamen we binnen de muren van Meknez, maar nog niet in de stad. Want overal in den omtrek verheffen zich stukken muur, die vroeger dienst déden om de stad! te verdedigen. Acht verschillende poorten gingen we door en toen stonden we weer aan de andere zijde der stad), waar het Fran sche kamp is opgeslagen. Ook ons kamp was er, onze kleine barakken waren opgebouwd van riet en beplakt met aarde. Het zijn slechts holen, doch in ieder ge val zijn ze beter dan de groote tenten, die bij veel re gen het water doorlaten en bij veel wind veranderen pen vliptrmachine Zoo zijn we dan op de plaats Een vreemdeling staat er verbaasd over, welk een - - i- - hoelang? Reeds spreekt eigenaardige chic de burgerlijke elementen ten toon schapen, die het tegen den man in de wetenseh p 1 oude Romeinsche spreiden. Het gevoel, dat er geen standsverschillen durfde opnemen. Zg trachtte ook naar buiten een opgravingen te doen. zijn, brengt met zich mee, dat niet alleen in de z.g.n. nieuw type te zijn eet werd echtter overdreven en per Meknez. betere kringen het type. van een „heer" voorkomt, j te recht bespot Korte haren en blauwe bnllen von- maar dat ook de jonge koopmansbediende met een sa- den velen van haar „stijlvol Menige mooie vlecht laris van 86 a 100 kronen per maand) in zijn uiterlijke viel ten offer wegens gebrek aan tgd om liet liaar smaak verraadt en zich uitnemend voordoet. „Simili" goed te verzorgen! Met de kleed ir «namen zg het namaak van dit en namaak van dat, is hem ten eenen ook niet zoo nauw, zij veronachtzaamden die totaal. I male vreemd. Hetzelde geldt van de jonge dames, j Geen wonder dus, dat de „nieuwe' vrouw minder be- Dikwijls vraagt, men zich af tot welke „voorname fa- i wonderaars dan bespotters vond. Langzamerhand milie" een elegante jonge dame behoort, zonder te ver- wende men echter aan het type._ Er werd voel en ïjye- moeden, dat zij op een kantoor haar dagelijkseh brood i rig gestudeerd. En de Universiteit werd door menige verdient. Overal geldt de wet, dat arbeid, zelfstandi- j degelijke vrouwelijke arts verlaten, die de bevolking ge arbeid, ook van jonge dames, adelt en men heeft op het land een zegen werd. gelegenheid genoeg om op te merken, dat kantoorwerk geen diepe rimpels in een) mager, bleek gelaat ploegt, geen invloed heeft op de jeugd en frissehe bekoorlijk heid, indien de vrije uren maar buiten en met sportbe oefening worden doorgebracht. De jeugd te Kopenhagen houdt van1 beiden. Het percentage burgers, dat er de voorkeur aan geeft in DE RHYTHMUS DER TECHNIEK. Ge zit in den trein, sluit de oogen en gaat een beetje dommelen. Een vers valt u in of een wijsje. Of ge wilt of niet, ge moet het versje steeds weer herhalen, het wijsje kunt ge niet weer kwijt worden. Zoodra ge den trein verlaten hebt, zijn echter ook vers en wijsje weer vergeten. Waarom vielen ze u in? Alleen omdat de raderen plekken reden, waar de rails aan elkaar gelegd zijn. Hierdoor kreeg de waggon gelijkmatige schokken, die zich met het eveneens gelijkmatige geluid op het ze nuwstelsel voortplantten. De rythmus der rails-stoo- ten werd een rythmusi der gedachten. De schokken, De Russische Hoogescholen waren van den beginne af plaatsen van politieke agitaties. In den omgang met haar mannelijke collega's ging de studente zich al heel spoedig voor de politiek interesseeren. Velen hebben dit met opsluiting in de gevangenis, enkelen met den dood moeten bekoopen. In den tegenwoordigen tijd komen de vrouwelijke welke spoorwegrijtuigen en alle veerende of op andere lokalen den Zondag door te brengen, is zeer gering, f studenten niet evenals eertijdsi voort uit den kring der De Kopenhager houdt in het algemeen niet van bier- minderbedeelden. Op 't oogenblik worden de ooileges wgze elastisch gemaakte lichamen door rhythmisehe lucht en tabakswalm. In „lokalen" zoekt men alleen j zelfs door gefortuneerde jongedame® ge'«^<1 Wtó; stooten krijgen, noemt men resonans, welke dikwijls dan verstrooiing indien men in bosch of aan zee zgn Zg geneeren zich er met voor de mode te volgen onweerstaanbaar is, en in de techniek ernstige ram- longen veel zuurstof gegeven heeft en de aangename pen maar ook groote uitvindingen tengevolge heeft lichamelijke vermoeidheid1 bespeurt, welke liet buiten- gehad. leven tengevolge heeft. Den 16en April 1850 marcheerde een bataljon Fransche soldaten over de hangende brug van An gers, welke 102 .meter lang was. Tengevolge van den gelijkmatigen pas der troep begon de brug te wiege- len, de beweging werd steeds sterker, evenals bij een j schommel, wanneer deze voortdurend nieuwe st-ooten krijgt Ten slotte konden de kettingen de brug niet De begrippen voorjaar en fiets zijn dan ook onaf scheidelijk met elkaar verbonden. Op den strandweg naar het naburige „Klampenborg" kan men de fietsen op een mooien lentezondag bij duizenden en duizenden tellen. Aan het strand zijn tallooze villa's met prach tige tuinen, welke echter het uitzicht op den Oeresund geheel belemmeren. Men zou dan) ook daar niet veel meer houden, zij braken, een deel van het bataljon kunnen zien haair uiterlijk goed te verzorgen, en studeeren niet minder hard, dan de „pioniers', die blauwe brillen en kort haar droegen. De Russische studente is. buiten gewoon taai. Zij blijft niet halverwege staan, maar streeft zelfbewust naar de bereiking van haar doel. Ontberingen maken haar niet moedeloos, integendeel, deze versterken haar energie. Zij gunt zich geen af dwalingen van haar studie, maar wel zoo nu en dan kunstgenot. Ze houdt bijzonder veel van het tooneel en al moet zij ook op de 5de rang plaats nemen, zij bij 1 verdween1 in de diepte en 226 soldaten verloren het lo ven. Hoe stevig een brug ook gebouwd moge zijn, zij is niet bestand tegen de macht van zich steeds her halende rhythmisehe trillingen. Vandaar dat bij het gaan over een brug, den militairen meestal wordt be volen niet in de pas te marcheeren. Tot dezelfde noodlottigé gevolgen van de rhythmisehe trillingen bebooren ook de ongelukken bij het spelevaren, wan neer men een bootje zoo laat schommelen, dat het niet meer tot stilstand te krijgen is en kantelt. Me nige toren stortte in, omdat hij geen weerstand bieden kon aan de trillingen, welke ontstaan bij het luiden van klokken. Om van de kracht van zulke trillingen eenig denkbeeld te krijgen, moet men een gewicht aan een touw binden en dit met uitgestrekten arm vasthouden. Zelfs wanneer dit gewicht klein is, zal het den sterksten man enmogelijk zijn, den arm rustig te houden, zoodra het door gelijkmatige stooten heen en weer geslingerd wordt. De gevolgen van rhythmisehe trillingen zijn het ergst, wanneer hun aantal tot de lengte of grootte der voorwerpen in een bepaalde verhouding is. Proeven hebben bijv. aangetoond', dat in een trein met 70 a 80 kilometer snelheid het schokken zeer hinderlijk is, ÏLLICX C IL. AHJL-CtiJL Z/V/LL UOU VJV1V V*U,€*M. Uiyv 3 111 *"u w -"O f ware het niet, dat de koning zich niet j zorgt er voor zoo nu en dan tooneelvoorstelhngen over de Kopenhager» ontfermde. Hij heeft daar een zomerverblijf en li ij heeft het gedeelte van het strand, dat daarbij behoort, voor het publiek toegankelijk ge- j steld, zoodat dit van een vrij eni heerlijk uitzicht over de zee kan genieten. Daar het bezoek van deze plek bijzonder groot is, heeft zij den eigenaardigen naam van „vliegen-papier" gekregen als de te wonen. SPINNENTEELT. Wie kan het gelooven, dat spinnen, deze algemeen verachte en verafschuwde dieren, geteeld worden? En toch is dit inderdaad het geval. Zooals bekend is, be vliegen zoo dekken de wijnhandelaren de flesschen wel eens met dicht liggen de vele fietsers en de spaarzame wande- stof en spinneWebben om den schijn te verwekken als- laars uren lang in het zand, om zich door de zon te la ten beschijnen en' verbranden! of de wijn oud is. Daar nu echter 't publiek argwaan krijgt tegen zulk met stof en webben bedekte fles- schen en niet meer gelooven wil, dat de wijn werkelijk oud is, hebben de wijnhandelaren! in Warschau ge tracht „echte" spinnewebben over de flesschen te krij gen. Hierdoor is de vraag naar hun wijntjes zoo ge- stegen, dat zij levende spinnen koopen om in hun kelders te teelen. De leveranciers van deze eigenaar- DE RUSSISCHE STUDENTE. Het type van de Russische studente kan reeds haar veertig-jarig jubileum vieren, zoo lezen we in een buitenlaudsck blad. Het was immer® even na 1870, dat dit type ontstond. De drang naar wetenschap deed de geestelijke boeien der vrouw verbreken. Drie j dige koopwaar zijn boerenkinderen uit de omgeving, vooruitstrevende vrouwen stonden toen de leergierige, die ijverig spinnen zoeken en ze naar de wijnhandela- vrouwelijke jeugd krachtig ter zijde: Nadesjka Staf- 5 ren brengen, die ze per stuk betalen. fow, Maria Troebnikow en Anna Eilisofow. De vo- rige maand overleed de laatst-overgeblevene van de j drie, Anna Filosofow, als een oud besje, ten grave 1 geleid door een eindelooze schare dankbare vereer- sters. Toen de vrouwenbeweging begon was de alom gevreesde graaf Dmitri Tolstoi minister van binnen- dat een trein met 120 kilometer daarentegen geruisch loos loopt. Bij stoombooten neemt men verder het- landselie zaken, en van een hoogere ontwikkeling van zelfde waar enkele beven verschrikkelijk, andere de vrouwelijke jeugd wilde deze niemendal weten. Een in het geheel niet. Sommige machines doen de fa- vrouwelijke student! De gedachte alleen vond hij brieken, zelfs de huizen in den omtrek, beven, anderen reeds ontzettend en angstwekkend, liet gewone niet. omdat hun grootte tot het aantal slagen per mi- schoolprogramma achtte hij voor Je meisjes voldoende nuut in een bepaalde verhouding staat. Men behoeft en wanneer ze dit achter den rug luidden, moesten ze de snelheid dér machines slechts te wijzigen of door maar trouwen. Dat was in de oogen van dezen mi- j vergrooting dér fundamenten de massa van het huis nister de ideale opvoeding voor de vrouw. Maar toch te vergrooten, om het beven te doen ophouden. Onder k;1' hij eindelijk aan den drang van de vrouwen en het pianospelen kan hij een bepaalden toon plotse- haar invloedrijke beschermsters toe en keurde hij goed ling een glas of een bordje beginnen) te trillen en zij hat de colleges door mannelijke en vrouwelijke toe- zullen dit; doen zoo vaak dezelfde toon aangeslagen hoorders tezamen, mochten worden bezocht. Evenwel wordt evenals voorwerpen op de waschtafel beginnen was met naar den zin van de vrouwelijke stu- te rinkelen, zoodra een wagen van bepaalde zwaarte denten. Zij wilden den weg naar de wetenschap ai over de straat rijdt. Een geldstukje in het glas of leen bewandelen. Prins Peter van Oldenburg, de be- wat water in het bordje doet het rinkelen ophouden;: schermheer van liet Alexander-gymnasium voor meisi- men heeft, evenals bij het bevende huis, de massa ver- hwam den vrouwen te hulp. Hij stichtte in zijn anderd j inrichting een' hoogeren cursus, die alleen voor Vrou- Bij de draadlooze telegrafie spelen deze rhythmi- welijke studenten1 toegankelijk was. Graaf lolstoi sche trillingen een belangrijke rol. Zoodra het eene wari overrompeld; maar hield niet op tegen de „stu- station zijn golven uitzendt, begint de draad van het dente" te vechten. De regeering kon natuurlijk over 1 andere de trillingen op te nemen. Alle overige, niet middelen te over beschikken 0111 den studeerenden van hetzelfde trillingsgetal ingerichte toestellen blij- vrouwen het leven onaangenaam te maken. De „vrij- ven in rust. heidsgeest" zou noodlottig voor de vrouw worden. An- Ja, nog sterker! Men is zelfs begonnen, een stelsel na ktafiow, heette het, had de vrijzinnige stroo- 1 van electrisch „verzien" op toepassing van rhythme en resonans te bouwen. De resultaten moeten reeds zeer' aardig zijn en het schijnt lang niet uitgesloten, dat hierdoor eens het probleem wordt opgelost, om elkaar op dezelfde groote afstanden) te zien, waarop men thans met. elkaar spreekt. KONING EN STIERENVECHTER. Evenals ieder jaar bij de intrede van de lente, stond ook dezen keer de hoofdstad van Spanje in het teeken der stierengevechten, waaraan de beste mata dors uit Spa n'e deelnamen. Het eerste stierengevecht, dat in April plaats vond, zal zeker een gedenkdag in) de levensgeschiedenis van den verafg ->id der dierengevechten Bomfita zijn. Over de groote, cirkelvormige arena aan het uiterste eind van Madrid welfde zich dé vlekkenloos blauwe Spaansche hemel. De buitengewoon groote strijd plaats was niettegenstaande de hooge prijzen geheel met vroolijke menschen gevuld. De licht-gekleurde, met roze, ..n 'en versierde kanten mantillea van de meisjes en vrouwen, de van goudblinkende ge waden der stierenvechters, de vuurroode jasjes van de arena-knechten, de kleurrijke uniformen van de offi cieren, de duizenden bont-gekleurde waaiers, boden een schitterenden aanblik. Plotse'in, swam ei be veging onder de menigte, de meesten stonder op, en een s ormaratig gejuich brak los. De jonge koning met zijn gemalin, die de Spaan sche mantille droeg, de populaire infante Isabella, de infanten Karei en Ferdinand verschenen in de hofloge en dankten voor de ovaties, die hun gebracht worden. „Wat is de koningin toch mooi, wat staat de mantille haar g 'I" werd er gezegd. Een korte stoot op een trompet, het geroep van „sentarse" én iedereen neemt de voor hem bestemde plaats in. Tegenover de koningsloge wordt een deur ming onder da studeerende vrouwelijke jeugd in het opengemaakt en langzaam schrijdt de stoet van stie leven geroepen. Zij werd van haar werk weggehaald i ren vechter.» de arena binnen om Zich aan het publiek en de cursus werd gesloten als „gevaarlijk voor den voor te stellen. Dan neemt het gevecht een aanvang. Staat". Niemand had er aan gedacht den Staat ook Bombita toonde zich een meester, door een enkelen maar eenig nadeel te berokkenen! Toen de studie steeds meer werd belemmerd, ontwaakte natuurlijk de oppositiegeest. Na 1883 trad! een verbetering in. De beelschoons barones van Uexhüll, echtgenoote van den toe urn al i gen Kussischen gezant in Rome, j reep met vaste hand in ontwikkeling der Russi- welgemikten stoot van zijn degen stortte de wild© stier, die reeds verschillende paarden had neergeveld!, j ter aarde. Het publiek is uitgelaten; als bewijs van de hoogste hulde werden hoeden., sigaretten, Spaan- sehe mantels, bloemen en waaiers in de arena gewor- pen. Maar dat is nog niet genoeg. Men roept den sche vrouw in. Hare betrekkingen reikten tot den president toe, Bombita het oor van den dooden stier te troon van den keizer. Dank zij haar ^nergie werden geven: de hoogste eer voor een stierenvechter, vooral, LENTE-TIJD IN DENEMARKEN. In een brief uit Kopenhagen, geschreven aan een buitenlandsch blad, wordt de gezellige en aangename drukte beschreven, welke ©r in de Deensche hoofdstad in dit jaargetijde heerscht op zon- en feestdagen tus- schen 3 en 5 uur. Diplomaten, ministers, financiers, eerste colleges 111 de medicijnen voor rouwen aan als dit gebeurt in Madrid, welks arena de hoogcschool tooneelspelers, ook leden van het koninklijk huis, die Universiteit te Sint 1 etersburg ingesteld. De ree- voor stierenvechtkunst is. tor van de Universiteit, de heer Koslow, verklaarde j De president aarzelde. Woedend geschreeuw, flui- weliswaar, dat de weg van de vrouwelijke student ten en woest zwaaien van duizenden zakdoeken gaven naar de hoogeschool over zijn lijk zou gaan, maar zoo 1 uiting aan den wil van de aanwezigen. Maar nog ver kwam het toch niethij bleef kalm leven en be- aarzelde de president. antwoordde der vrouwen groet in het gebouw, al was j Toen kwam er beweging in de hofloge, de koning liet dan ook onvriendelijk en stuursch. Weinig meis- haalde zijn zakdoek uit zijn zak en1 zwaaide er even en- jes uit den gegoeden stand lieten zich inschrijven. De nklijk het publiek rechts en links vriendelijk groeten, wande- len er vrij en ongedwongen. Van straten afzetten, j van geheime bewaking van het publiek, wanneer iemand van koninklijke bloed© zich onder de menigte wil bewegen, is geen sprake. Aan „aanslagen" denkt niemand in dit democratische land. Ook de koning en zijn omgeving zijn democratisch en de Deensche dynastie is ini waarheid populair. Tusschen de aris- armoede scheen meer lust tot studie te geven! tocratie en d© breedere lagen der bevolking bestaan studente had in den regel dan ook geen zonnige thousiast mee door de lucht als de kinderen van zijn volk. Dat gaf den doorslag, de president stemde toe. En niet de onoverbrugbare kloven welke men elders meest- al aantreft. De eene klasse vindt het volstrekt niet onaangenaam, wanneer zij met de andere in aanra king komt en men denkt er niet aan „afstand te be waren", „den neus op te trekken." jeugd. Het ontbrak haar aan het allernoodzakelijkste de toeschouwers gingen weer rustig op de steenen bam en zij was blij als zij haar kostgeld betalen kon. De weelde van een eigen kamer konden de meesten zich niet veroorloven. Maar de vreugde aan de studie, aan het nieuwe, aan het geheimzinnige, deed haar al ken zitten, totdat een nieuwe stier woedend1 snuivend in de arena sprong en door een niet minder gevierde toreador dan Bombita neergeveld werd. Toen het ge vecht afgeloopen was, werd Bombita, de held van den

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 5