DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Honderd en veertiende Jaargang. MAANDAG 13 MEI. BUV1VEJN LAM) No. Ï13. Nationale üüüfiei Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk f 1, Afzondei lijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3, Prijs der gewone advertentiën Per regel f0,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. VAN H0UTEN5 t HERHALINGSOEFENINGEN. De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR gelast, krachtens bekomen aanschrijving, op grond van art. 80 in verband met art. 114 der Militiewet (Staats blad 1912 No. 21) de onderstaande bier wonende verlofganger, om zich, ter bijwoning der herhalingsoe feningen, bij zijn korps te vervoegen als volgt Regiment Genietroepen, lichting 1909, Legerplaats bij Zeist. 28 Juni 1912: CIIRISTIAAN JACOBUS KERK- HOFF. Den verlofganger wordt hierbij gewezen op de na volgende bepalingen lo. dat de miliciens-verlofgangers woonachtig in de plaats van opkomst, zich op den dag voor de op komst bepaald, uiterlijk te 8 uur voormiddags bij liet korps moeten aanmelden; 2o. dat de miliciens-verlofgangers woonachtig bin nen 20 K.M. van de plaats van opkomst, op den dag voor de opkomst bepaald, uiterlijk te 10 uur voormiddags bij bet korps aanwezig moeten zijn; 3o. dat de overige miliciens-verlofgangers voor zoo veel zij binnen het Rijk gevestigd zijn, zich op den dag voor de opkomst bepaald, met het eerst vertrekkende openbaar middel van versneld ver voer van hunne woonplaats of naaste station naar de plaats van opkomst moeten begeven, en voor zooveel zij buiten het Rijk gevestigd zijn, zich op dien dag vóór 4 uur namiddags bij bun korps moeten aanmelden. Voor zooveel de milicien door ziekte of om eone an dere reden niet tot den werkelijken dienst kan over gaan, wordt hij verzocht daarvan vóór bet tijds ip voor de opkomst bepaald, ter -gemeente-secretarie uie- dedeeling te doen. De Burgemeester voornoemd. G. RIPPING. Alkmaar, 11 Mei 1912. ALKMAAR, 13 Mei. De terugkeer van den Duitscben Keizer van Korfoe en de ontvangst van den rijkskanselier, van den ge zant te Konst'antinopel. baron Marsehall v. Bieberstein en van den minister van buitenlandsehe zaken te Karlsruhe, werd deze week het,meest gesproken. liet schijnt, dat Duitsehland aan'een keerpunt staat met zijn buitenlandsehe politiek en dat men thans het zwaartepunt te Londen wil zoeken, waarheen Duitsch- 'ands beste diplomaat nu gaat. Zooals bekend is stond' tot dusverre graaf Metter- uieb op dezen post, maar boe goed diens naam ook klinkt ia de wereld der diplomaten, bii heeft hem geen eer aangedaan. In den moeielijken tijd van ver wikkelingen heeft hij getoond) niet de rechte man op de rechte plaats te zijn, en dat beeft hem behalve zijn betrekking ook zijn loopbaan gekoste In verband met de pogingen om een betere verstandhouding tusschen Engeland en Duitsehland in het leven te roepen, wordt de benoeming van baron vo-n Marschall van ge wicht. geacht. Men is in Duitsehland) verheugd over zijn benoeming en men ziet in Engeland) den nieuwen gezant met blijdschap komen. Maar ook elders houdt men zich met deze persoonsverwisseling, die een groo te politieke wijziging ten gevolge kan hebben bezig. Zoo schrijft bijv. Roland de Mares iu het nummer van inden van l'lndépendance beige: „De politieke horizont van Europa zal ophelderen, wanneer er meer wederzijd'scli vertrouwen zal heerschen, niet slechts tusschen de kabinetten te Londen en te Berlijn, maar ook tusschen het Engelsche en Duit- 9che volk in hun dagelijksche betrekkingen. Men kan zeggen dat baron Marschall te Londen een zending gaat vervullen, bij welker succes de geheele wereld be trokken is. Indien hij niet mocht slagen, indien zijn streven niet mocht beantwoorden aan de hoop, welke er door gewekt is, dan mag men rekenen op politieke rampen, welke men niet kan overzien." Op deze laatste mogelijkheid zinspeelt ook de Ld*. Anz. waar he( blad schrijft: „Mocht de diplomatieke handigheid van dezen vertrouwden staatsman er in slagen de tegenstrijdige belangen te verzoenen en een toenadering tot stand te brengen, dan zou dit een fdgemeene ontspanning ten gevolge hebben. Maar aan den anderen kant zou een mislukking een bedenkelijke Verergering van den toestand ton gevolge hebben." Ook de oorlog tusschen Italië en Turkije zal wel te Karlsruhe besproken zijn. De Italianen hebben na elkaar de verschillende tooneelen, waar de balladen van Schiller spelen, Hellespont, Samos en Rhodes door hun oorlogsschepen aangevallen en in Rhodes zich blijk baar met succes neergezet, al wijken de lezingen van beide partijen ook nu weer van elkaar af. Bij Rhodes is het echter niet gebleven. Vandaag toeh wordt gemeld, dat de Italiaansche vlag gehesehen werd op de eilanden Karpathos en Kasos, waar de garnizoen? en civiele autoriteiten gevangen genomen werden, terwijl dezelfde categorieën van personen ook gevangen genómen werden op twee naburige eilanden. Wordt dit bericht bevestigd, dan zijn de Italianen steeds meer Kreta en den Peloponnesos genaderd. Tegelijk met de gebeurtenissen in do Egeïsche z.i c duiken de geruchten over onlusten in Albanië en Ma cedonië weer op. Zij Spreken van gevechten, waarin dooden vallen en gewonden komen. Dan is er nog de Da rilnnellen-kwestie. De Porte had. zooals men weet op aandrang van Rusland, dat zijn levensbelangen bedreigd zag en- tot blijdschap van Europa, dat groot- nadeel ondervond, besloten do üardanellen weer te openen, welke in ver band met een gevreesden aanval van de Italianen ge sloten waren. De afsluiting was voornamelijk ge schied door mijnen en hoe gevaarlijk deze zijn, onder vond de kapitein van de Texas, die met zijn schip do haven van Smyrna uitliep en leelijk te pas kwam of de man uit onvoorzichtigheid het schip en zeven tig personen opofferde dan wel of hij oen Italinansch spion was, wordt onderzocht. Inmiddels zijn de üardanellen nog steeds niet ge opend. Het schijnt dat men de mijnen niet spoedig weer opvis,-hen kan. Maar het is ook lang niet on waarschijnlijk, dat hier weer de Turksehe methode in het spe] is, welke zich baseert op steeds uitstellen en welke den Turken, zoowel van het oude als van het oicuüe régime, in het bloed zit. Natuurlijk is er lang en .breed over dit geval ge schreven en gesproken. Men vindt, dat de Dardanel les) niet langer onder toezicht van Turkije kunnen blijven het eigenbelang leidt tot de overweging, dat de verdediging van Turkije ten achter moet staan bij het algemeen belang van wat genoemd wordt „de beschaafde wereld." liet Engelsche Lagerhuis heelt met 372 tegen 271 stemmen in tweede lezing het wetsontwerp nopens de Ierseho zelfregeering aangenomen. Ondanks deze aanzienlijke meerderheid laten de tegenstanders den moed en de hoop neg niet varen. Zij meenen, dat een dergelijke belangrijke zaak niet mag worden uitge maakt, voordat het geheele volk er in wordt gekend. Maar is dit niet geschied? In den laatsten verkie zingstijd hebben de conservatieven genoeg munt trachten te slaan uit de wetenschap, dat een liberale regeering Ierland zelfregeering zou geven Alleen het heeft hun niet gebaat immers de kiezers hebben er geen bezwaar in gezien de liberale regeering te blijven steunen. (taf de Iersche kwestie vroeger aanleiding tot opge wonden tooneelen in het parlement, de besprekingen hadden thans een kalm verloop. Een opgewonden tooneel vond er in het Pruisische Huis van afgevaardigden plaats, waar politieagenten moesten komen om een onwilligen afgevaardigde, dc sociaal-democratische heer Borchardt, met geweld uit de zaal te verwijderen. Natuurlijk veroorzaakt deze pijnlijke gebeurtenis heel wat. verontwaardiging, zoo wel onder de sociaal-democraten als onder hunne te genstanders en reeds werd zij een graag aangegrepen agitatie-middel. De Duitsche rijksdag nam in tweede lezing het !e- gerwelsontwerp aan. Ook het marine-ontwerp zal in •don rijksdag wel zijn meerderheid vinden. In Portugal worden de toestanden steeds moeilij ker. Nu weer heeft de voorzitter van de Kamer zijn Ontslag ingediend. En de partijen der linkerzijde, de Cevolutionnairen, de democraten en de republikeinsehe unie-mannen zitten elkaar zoo geducht in het haar, dat er op een samengaan niet meer te rekenen valt. erwaeht wordt dan ook, dat dc republiek wel weer si»c lig nieuwe beproevingen zal hebben te doorstaan. 4 ekenend voor den toestand is een corresponden tie in de N. Rett. Ct., welke aldus begint: „In de Portugeesehe politiek gaat alles nog steeds ills van een leien dakje. omlaag. De toestand wordt dag aan dag benauwender, de ontevredenheid groeit, de hoop op een blij der toe komst daalt, het vrijheid, gelijkheid en broederschap is een paskwil geworden, in een groot deel der kolo niën woedt ile opstand, aan de noordgrens roeren zich de monai'ehistcn.en in den lande zwijgen de mo narchisten zóó stil, dat het nog benauwender is: het zwijgen vóór lret onweer. In de dagen van Franco wist een ieder, dat er oen koningsmoord zou volgen, het hing in de lucht, de atmosfeer was er zwanger van. Ook nu is de atmos feer zwoel, er dreigt iets, men noemt het met name, een tegen-oftiwenteling, het hangt in de lucht. Het zwoele zwijgen dei natuur voör het onweer. Aan alle horizonten dreigen de donderkoppen. Men huivert, zwijgt, ziet stil naar den horizont en wacht ademloos. Hot kan zoo niet voortduren! heet het overal! Een volk laat zich lang tarten, trappen en uitmergelen.., maar even vóór don doodtrap heft het don kop weer op. De geschiedenis heeft het bewezen." De heer Affonso Costa regeert, ook al heeft hij nog geen portefeuille. Hij regeert nl9 een dictator. Hij hoeft de ministers en de afgevaardigden op zijn hand. En hij stoort zich niet aan het geroep van „verkiezin gen," dat aangeheven wordt, wijl het Portugeesehe volk, dat tot dusverre nog geen beslissing heeft ge had, van „dezo" republiek niemendal meer weten wil. MOTIE-TROELSTRA. Do voorzitter en de secretaris van de S. D. P. heb ben tot de Tweede Kamer het verzoek gericht, de mo tie-Troelstra in zake pensionneering van oude werk lieden zoodanig gewijzigd aan te nemen, dat daarin niet verwezen wordt naar de personen bedoeld in art. 357 van het ontwerp tot verzekering tegen de geldelij ke gevolgen van invaliditeit en ouderdom, doch het bedoelde eenvoudige wetsontwerp een regeling treft tot verzekering van alle volgens dë termen van dit ontwerp van verzekering tegen invaliditeit en ouder dom in aanmerking komende personen, die den leeftijd van OU jaar en onder bereikt hebben en zulk» met een wekelijkseh bedrag, groot genoeg om daarvan te kun nen leven, doch in geen geval minder dan 5 gulden per week. In een memorie, van toelichting zeggen zij, dat de ongewijzigde aanneming van de motie-Troelstra de in voering van een werkelijk en doeltreffend staatspensi oen niet alleen geen stap verder zou brengen, doch eer nndeelig zou zijn voor die invoering. tienieiiK<l ulenus. HET MES. Te Mnurik ontstond twist onder knikkerende jon gens, onder wie de vijftienjarige G. van der Heijden behoorde. Zekere Smit mengde zich daarin. Gister avond wachtte Van der Heijden Smit op en bracht den 24-jarigon oppassenden jongeling met een omgebogen klompenmakersmes een vijftal levensgevaarlijke won den, o. m. in de lever toe. Meende de veldwachter, die den dader direct voor den burgemeester en later naar Tiel voerde, dat de getroffene dood was, na ver leende geneeskundige hulp bleek, dat het leven nog niet geweken was. De dader, die als zeer lastig be kend staat, legde kalm een volledige bekentenis af. Hij zou niet den getroffene, maar diens broer liedoeld hebben. Het gerecht is met den dader naar Mnurik vertrokken. EEN JEUGDIGE DIEF. De politie te Seheveningen heeft aangehouden een 15-jarigen jongen uit Rotterdam, die ten nadeele van zijn vader een vrij aanzienlijk bedrag aan geld! had ontvreemd. In een warenhuis iu Den Haag had hij allerlei speelgoed, feestartikelen, nikkelen horloges, mirlitons, papieren mutsen, muziekinstrumentjes, enz. gekocht. Bovendien in het pak, dat hij onder den arm droeg, toen de politie hem aanhield, lagen niet minder dan veertien boekjes van Nick Carter en Lord Lister. Op de vraag, wat hij met al die inkoopen wou doen, antwoordde de jongen, te Seheveningen een kunste- makerstent te willen opslaan, waarin hij goochel- en dere voorstellingen wilde geven EEN TREURIG ONGELUK. Een 9-jarige jongen te Zaandam bracht menigmaal een bezoek aan de stoomzagerij „De Beer," van de firma Berghouwer A Co., aldaar, een fabriek, gelegen aan den Zuiddijk, op ongeveer 5 minuten afstands vun den openbaren weg. Meer dan eens werd' hij van het terrein gestuurd. Zaterdagmiddag kwam hij we der op de werf en zonder dat de kleine opgemerkt werd begaf hij zich onder den molen, waar het drijf werk der machines loopt. Wat er toen gebeurd is weet men niet met zeker heid. doch te omstreeks 4 uur vond' men den kleine ernstig verminkt tusschen een drijfriem, zoodnt de flood reels was ingetreden. VISCHACTE. liet geval heeft zich voorgedaan, dat een jongen van 10 jaar, zoon van een beambte, aan wien ingevolge art. 10, lid 9, der Visseheiijwet, geen acte mag worden uit- geieikt, eenc vischacte verzocht. Vermoed) wordt, dat le acte wordt aangevraagd om den vader in de gele genheid te stellen, te visschen. De minister van Landbouw, Nijverheid en Handel is van oordeel, dat de Yi-scherijwot de bevoegdheid niet geeft, om in een dergelijk geval de uitreiking der acte te weigeren. Ten einde intussehen te kunnen voorkomen, dat op de bedeelde wijze do wet wordt ontdoken, zijn ter voldoe ning aan 's ministers verzoek de gemeentebesturen uitgenoodigd, om, indien eene akte wordt aangevraagd door een minderjarige, aan wiens vader of voogd in gevolge de wet geen akte kan worden uitgereikt, er de aandacht van belanghebbenden op te vestigen: le. dat die akte den vader of voogd niet in staat zal stellen, om te vissehen, aangezien hij niet geacht kan worden in dienst te zijn van zijn kind, of pupil, en 2e. dat, mocht de akte niettemin worden aangevraagd, uitrei king daarvan velgen zal, doch dat hiervan dan tevens kenrris zal worden gegeven aan den betrokken inspec teur der visscherijen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1