Een flinke Jongen Ds ftlKmaauctie Uier- en ietaalgieterii een aankomend Klerk. fa]®! es Bwütt 0. ill. Uns. Costa 4 Zn, Leesgezelschap, Oi de 14 degen wordt een roman verstrekt A. J. ELZAS en ZOON, zijn eenige plaatsen /vacant SPROKKELINGEN. Zijn eerste Heldendaad. Vraag en aanbod. ABVERTENT1BN naaijftiffrouw, P.O. Strijksters* "Een GROOTE HOND is aan" komen loopen 50 Patronen van Langestraat 35 en 37. Degelijk onderwijs aangeboden in de Smids- en Macbineteekenen. Oproeping. BOEKHANDEL Ib uw kwaal misschien een nierkwaal rpE KOOPMeubelen, Stoelen en Spiegels in ver schillende stjjlen, Kamermeubelen, ook solied Stof- feerwerk te leveren. Aanbevelend, gevrasgd vnor loop- en winkelwerk Firma O. KEG, Langestraat. Aan de stoom wasscherij, firma S KROM, kunnen direct? strijksters geplaatst worden, UITVERKOOP van eenig« restante VLOERZEIL en L00PERS. Conditiën billijk. P. LANGEBERG. k f 2.per kwartaal, Probleem 183 van A. ME ANDRE. ■'//y/m, Zwart 8, 10/15, 17, 18, 21, 22, 26, 27, 80. Wit: 23, 24, 25, 28, 29, 30, 33, 37, 38, 41, 42, 47, 48. >V 11 &0% *-T, A»**, Een mooie interessante ontleding. Oplossingen vóór of op 23 Mei bureau van dit blad. ROME EN DE OORLOG. In de straten der eeuwige stad' heerscht, zegt eer. te Rome wonend' briefschrijver van een buitenlandeed blad, steeds drukte en beweging, van den vroegen morgen af aan. De stemmen der venters zwijgen nimmer. Do tweede, derde „edizione', (uitgave.) var. een courant moet worden aangekondigd en de venter» rennen de straat op en roepen met luide stem bun blad en de nieuwste berichten uit. Berichten zijn et steeds van het oorlogsterrein. Maar van den oorlog zelf merkt men op straat weinig. Alleen de reclame- biljetten van de bioscoop-theaters, waarin steeds eeni ge opnamen worden vertoond uit het veroverde gebied, getuigen van den oorlog. Onder de bezoekers van die instellingen heerscht steeds veel geestdrift, liet lan den van oorlogsschepen, bet oprukken der troepen, de nieuwgebouwde spoorwegen, het kampeeren in de oty- zen, alles wordt met gejubel begroef. oor de cal és spreekt men nog wel eens over den oorlog. „Wat zal Turkije doen!".... „Zullen de üardauel- len geopend worden?" wordt er gevraagd. Algemeen is men het eens over de aanmatiging der Jong-Tur- ken, die immers niet slechts de vernietiging van het inlijvingsbesluit inzake Tripolis eischen, maar ook on middellijke ontruiming van Lybië van het gnnsche gebied, ,,'t Is om te lachen." De uitgaande wereld stoort zich overigens weinig aan den oorlog. Alleen de families, waarin rouw heerscht over bloedverwante:*, die in den oorlog ble ven, bezoeken geen feesten. In het begin van den winter scheen het wel, alsof bet een stil seizoen zou worden, maar nadat de couranten maar eerst versla gen hadden gegeven over bals en diners, werden deze in grooten getale gehouden. Achter mij praten drie jonge studenten met veel drukte en weinig ervaring over oorlog en vredesvoor waarden. Hun vertrouwen op een goeden afloop schijnt even vast als ongegrond. „Giornaler dfltalia terza Edizione...." brullen de courantenventers. Een vreemdeling vraagt wat dit geschreeuw betee- kent. Oorlog? Nieuwe gevechten? Het land en de zee zijn ver, men vecht op grooten afstand van Rome. De vreemdeling kijkt eens na, hoe hij den avond zal doorbrengen. En in gesloten rijtuigen rijden feeste lijk getooide dames en hoeren naar den dans en naar het genoegen. Het is alsof zij zeggen„Moeten we treuren? Nog kwam de beurt niet aan ons. Heden gij morgen ikl" STANDBEELDEN VOOR STIEREN VECHTERS. Onlangs deelden wij mede, dat den meest gevierden stierenvechter van Spanje, Bombita, een eer te beurt viel, die slechts weinig stierenvechters genieten. Hij mocht een der ooren van den door hem ueergevelden stier als aandenken aan den strijd behouden. Men moet zich echter niet voorstellen, dat een dergelijk eere-teeken aan den horloge-ketting of in hot knoops gat wordt gedragen.. Het oor is slechts een symbool dat verkondigt dat de stierenvechter den stoot juist heeft toegebracht. Nadat hij het een oogenblik in de hand heeft gehouden, werpt hij het onder de toeschou wers en wie het geluk heeft het op te vaugeu, drenkt zijn zakdoek als een aandenken aan alen glorie-rijken dag in het bloed, dat er nog uitdruipt. In Cordova zal een standbeeld' voor den stierenvech ter Lagartijo opgericht worden. Voor de verscheidene beroemde mannen, die van Cordova afkomstig zijn, is nooit een standbeeld vervaardigd, maar Lagartijo is zeker de beroemdste van allen, hem zal deze eer ten minste te beurt vallen. Nog altijd' wordt e.r met ont roering over zijn heldendaden gesproken. Toen hij in 1893 in Madrid zijn afscheidsvoorstelling gaf, had hij eon schitterende loopbaan afgelegd, aan 1700 „corri das had hij deelgenomen en meer dan 5000 stieren had hij neergeveld. In de Spaanscho pers werd indertijd heftig gedis cussieerd over het plan van de cordovcsen om een standbeeld voor Lagartijo op te richten. De eene par tij vond het een schande den vertegenwoordiger van zulke ruwe schouwspelen te vereeuwigen, terwijl de an dere er tegen in brachten, dat ook in het oude Grie kenland en Rome standbeelden werden opgericht voor vuistvechters en gladiatoren. En, merkt een van de geestigste kroniekschrijvers op, een Italiaansch ge leerde van de school van Lombroso heeft Lagartijo anthropologisch onderzocht en alle kenteekenen van een genie bij hem waargenomen. Het kan niet ont kend worden, zegt de bedoelde, dat de stierengevech ten een bloedig, gruwelijk barbaarseh vermaak zijn, inaar bij den aanblik van de wijze waarop Lagartijo de stieren bestrijdt, verandert zich alles in gratie, sierlij ke krachtsinspanning, werkelijke kunst. Het is te voorzien, dat de voorstanders van de vereeuwiging van den stierendooder ten slotte zullen zegevieren. De beeldhouwer Julio Ant-onio heeft het model voor het standbeeld' van Lagartijo reeds vastge steld en zal binnenkort beginnen het in Carrarisch marmer uit te houwen. De stierenvechter ia uitge beeld op het oogenblik, waarop hij den strijd zijner collega's aanschouwt, maar den tijd nog niet gekomen acht om zelf in te grijpen. Een klassieke rust ligt er in dit beeld uitgedrukt. Geheel anders is dat met de kolossale groep van Benleiure, waarmee de kunstenaar op de laatste tentoonstelling in Rome zooveel furore heeft gemaakt. Het stelt een woedende stier voor, wien een degen in den nek is geplant, maar die eer hij zelf sterft, dood en verderf aan zijn vijanden toe brengt, de hoTens van den stier rijten den buik van een paard open en zullen ook weldra den stierenvech ter bereiken, die wanhopig aan zijn staart trekt, om zijn kameraad als 't mogelijk is nog te redden. De groep maakt een diepen indruk en de roode sehakee- ringen van het brons geven wonderwel de bloedige wonden in den strijd toegebracht, weer. HET MOOISTE MEISJE VAN DE WERELD. Carnegie, de bekende staalkoning, heeft het mooiste meisje van de wereld ontdekt en verkondigde haai' roem het eerst in Hat Springs, een badplaats, waar hp zich op 't oogenblik bevindt. Voor de tallooze journalisten, die de milhardair met een bewonderenswaardig geduld te woord! staat, haalt hij het portret van een beeldschoon meisje te voor schijn. „Dit is juffrouw Virginia Lee, het mooiste meisje van de wereld, dat ik in Pittsburg ontdekt heb. Men moet een man voor haar zoeken. Was ik niet wie ik ben, dan ging ik dadelijk naar Pittsburg en vroeg haar ten huwelijk," beweert Carnegie. Verder vertelt hij, dat hij het portret, van den vader van het meisje heeft gekregen en dat hij de schoone nog niet van aangezicht tot aangezicht heeft gezien. Natuur lijk bevatten den dag daarna alle couranten in Amen- ka het portret van juffrouw Lee en ontspon zich in de bladen een heftige discussie over vrouwenschoonheid. De jonge dame werd overstroomd met huwelijksaan zoeken en aanbiedingen van schouwburgdirecteuren. Zij is echter allesbehalve gesticht over deze behande ling, wijst alle aanzoeken af en blijft in haar betrok - king als typewriter op een ingenieursbureau. Zij heeft geduld en kan ook met een gerust hart de toe komst afwachten, nu Cnrnegie haar voor het mooiste meisje van de wereld verklaard heeft, is haar weg ge baand. DE CINEMATOGRAAE IN HET JAAR 200Ó. Het laatst verschenen nummer van de „Kinemato- grafisehe Wochenschau" komt met het volgende fan tastische toekomst-beeld1: „Tk wachtte in mijn stu deerkamer op den brievenbesteller. Eindelijk hoorde ik het snorren van de post-vliegmachine, die op mijn vensterbank landde. Ik nam m'n brieven aan, de brievenbesteller vertrok, maar de motor liet een heer lijke viooltjesgeur achter. Ik ging er toe over uit het geen de post mij gebracht had m'n d'agelijksche filin- berichten af te wikkelen. Een weverij schreef mij, dat het geleverde weefge touw niet in orde was en zond mij er een kinematogra- fische opname van. Mijn klant had gelijk en ik be speurde de fout spoedig. Plotseling hoorde ik uit mijn drnadlooze kino een geweldig suizen. De pro jectie vertoonde zich en wie zio ik daarop verschijnen? m'n jongste dochter, die op de huwelijksreis is. Op gewekt en vroolijk zagen man en vrouw er uit. Vroe ger moest men dagenlang wachten op berichten van bon, die pen reis maken; thans in het jaar 2000 spreekt men met z'n famjlie, die ver af is, terwijl men ze tegelijkertijd ziet. Ingebonden mededeelingen. Er zijn tal van vrouwen, die voortdurend aan ze nuwhoofdpijn lijden, die zich altijd even afgemat ge voelen en Inst hebben van uitputtende pijn in de len denen en den rug, en van aanvallen van duizeligheid, flauwten en lusteloosheid, d'oeh die niet begrijpen wat haar eigenlijk scheelt. Gewoonlijk dienen de nieren hiervoor aansprakelijk gesteld te worden. Zij zijn zwak of ziek en kannen zoodoende uw bloed niet rein en krachtig houden, en gij kunt niet gezond zijn tenzij dit behoorlijk ge schiedt. Stelt het geen dag uit om te beginnen met het ge bruik van Foster's Rugpijn Nieren Pillen, wanneer gij waarschuwingen als de bovenstaande opmerkt die bij vcrwaarloozing zich spoedig zullen uitbreiden en lei den kunnen tot gevaarlijke ziekten. Foster's Rugpijn Nieren Pillen zijn een speciaal geneesmiddel voor de nieren en dan ook alleen voor de nieren. Zij geven de gezondheid aan deze belang rijke organen terug en wanneer de nieren gezond en sterk zijn, brengen deze gezondheid aan alle andere organen door het volkomen gezonde bloed, dat dan uw lichaam doorstroomt. Wacht u voor namaak en let er daartoe op, dat de handteekening van James Foster op het etiket voor komt. Foster's Rugpijn Nieren Pillen zijn te Alkmaar verkrijgbaar bij de hoeren Nierop Slothouber, Lan- gestraat 83. Toezending geschiedt franco na ont vangst van postwissel a 1.75 voor één, of 10 voor zes doozen. Max Herbert was wel een der jongste, maar ook een der ijverigste ambtenaren van onze politie-afdeeling. Hij was reeds in verschillende bureau's werkzaam ge weest cu had overal de grootste bekwaamheden aan den dag gelegd. Toch was hij er tot dusverer niet in geslaagd, een of ander gewichtig of interessant geval op het spoor te komen, waardoor hij, beter dan op eenige andere wijze, zijn reputatie van behendig en slim politic-ambtenaar of detective had kunnen vesti gen, en waarnaar hij zoozeer verlangde. Men kan zich dus gemakkelijk de opgewondenheid voorstellen, welke den joiigen man beving, toen hij kort voor het einde van een theater-voorstelling, een schriftelijke opdracht van den hoofd'commissaris ont ving, welke op staanden voet ten uitvoeï gebracht moest worden. De inhoud er van was als volgt: „Zooeven werd mij het ingesloten, toevallig ge vonden en. zeer bedenkelijk briefje overhandigd. Be geef u onmiddellijk ter plaatse, om de nood'ige maatregelen te treffen. Groote omzichtigheid en per omgaande bericht." De Hoofd-commissaris van Politie. Het daarbij ingesloten briefje droeg geen en-tête en luidde aldus „Heb alles geprobeerd, maar te vergeefs. Het be sluit moet ten uitvoer gebracht, en C. uit den weg geruimd worden. Vergif bevalt mij niet, veel beter een kogel door den kop. De gelegenheid is vandaag prachtig; de oude is tot middernacht buitenhuis. Ik verwacht u zonder mankeeren bij het tuindeur- tje in de Wiesensteeg, no. 6. Klokslag tien uur. Eén man, één woord! F. Terwijl de jonge ambtenaar dit las, verhelderde zijn gelaat. „Ha ha! eindelijk toch eens een interessant geval! een moord, of minstens, een poging tot moord 1 Dc hoofdcommissairs zal dan eindelijk toch eens zien, dat hij zich in mij niet vergist heeft. Zonder zelfs een seconde te dralen, verliet hij met een agent het theater, waar hij dien avond zijn dienst te verrichten had' gehad en snelde naar een huurrij tuig. „Reeds besteld, mijnheer de commissaris!" „Doet er niet toe! de dienst eischt het 1 rijd in den kortst mogelijken tijd naar den hoek van de Wiesen steeg! Maar.... zoo hard de paarden maar kunnen draven! je zult er niet slecht bij varen!" „Op uw verantwoording, mijnheer de commissaris!" De koetsier legde de zweep op de beide „bruintjes" en het rijtuig vloog over den straat, zoodat de vonken uit de steenen spatten. Herbert stak een lucifer aan, om op zijn horloge te kijken. „Kwart over negen! Kunnen wij over een kwar tier de Wiesensteeg bereikt hebben?" „Ik vrees er voor, ofschoon de koetsier zijn beestjes flink laat draven," hernam de agent. „De Wiesen steeg ligt in het nieuwe gedeelte der stad e-n men rekent er gewoonlijk een goed half uur rijden voor." „Maar wij zullen wij moeten op tijd aankomen! Hoe jammer zou het rijn, als door een paar minuten ,te laat aankomen alles bedorven werd." Herbert was te moede, alsof hij op een pijnbank lag uitgestrekt, de rit scheen hem een eeuwigheid te du ren. Toen het rijtuig eindelijk stil hield en hij er uit stapte, wierp hij nogmaals een blik op zijn horloge. „Het is reeds overtienen gauw, voor het te laat is!" Er verliep nogmaals een tijdruimte van ongeveer tien minuten, tot zij het tuindeurtje no. 6 in de Wie sensteeg, die bijna uitsluitend uit tuinmuren en ijze ren hekken bestond, bereikt hadden. Het deurtje was stijf dicht en in den omtrek zag men niemand. „Commissaris," zei nu de andere, „ik heb mij on danks de duisternis kunnen orienteeren. Dit deurtje voert naar den tuin van het woonhuis van den heer R....; de hoofdingang er van ligt daar ginder op den hóek van de Allostraat, links." „Mijnheer R.... oh! dus moet hij het zijn, tegen wiens leven dat plan is gesmeed! Houd u hier de wacht, en maak u onmiddellijk meester van ieder ver dacht persoon, die naar het deurtje toekomt, ik zal zejf aan de voorzijde het huis binnengaan. De commissaris snelde jn de richting, welke de agent hem aangewezen had, en vond het ijzeren hok van den voortuin en de deur van het huis openstaan. Den jongen man scheen dit, in zijn opgewondenheid, niet te verwonderen. Binnen weinige oogenblikken Stond hij in de helder verlichte vestibule van het huis, en wilde juist do trap naar ue eerste verulêplilg op- snellen, toen plotseling ecp in 't licht gekleede vrou wengestalte, schijnbaar ten prooi aan hevige gemoeds bewegingen op de bovenste treden verscheen. „O God, is u daar eindelijk! Als het nu maar niet te laat is!" riep zij hem toe en snelde de weinig9 tre den af. „Te laat!" deze woorden troffen Herbert als een bliksemstraal. „Wat is er dan gebeurd, mejuffrouw?" „Houd mij voor het oogenblik alle inlichtingen ten goede, zoo juist hebben zij hem weggesleept om hem te dooden. Wij moeten dit voorkomen. U moet hem redden I" Zij sprak deze woorden met snikkende stem uit, greep den jongen man bij de hand en trok hem met zich mede naar den tuin. „Ik zal hem reddenbevestigde Herbert, die in middels do grootste moeite had om den snellen gang van het meisje over de donkere paden van den tuin te volgen. Daar dreunde plotseling een schot te midden van de nachtelijke stilte. Onder een angstigen gil strekte het meisje vol ver twijfeling haar armen ten hemel uit. „Te laat! Zij hebben hem gedood!" Herbert stond een oogenblik als door den donder getroffen. De moord was dus voltrokken, en dat wel in zijn onmiddellijke nabijheid, zonder dat hij het had kun nen verhinderen. Daar waar het schot een oogenblik eenig licht ver spreid hud, had hij duidelijk eenige gestalten ontdekt. Hij wilde er heen snellen, toen plotseling een man naar het nieisjo toeliep, roepende: „Elsa, om Godswil, wat doet u hier?" Het meisje duwde echter den man van zich af. „Raak mij niet aan, uw handen zijn met bloed be- vlektl" Met een sprong was Herbert nan de zijde van den man en greep zijn arm vast. „Moordenaar, gij zijt mijn gevangene, in naam der wet 1" Do man begon opeens te proesten van lachen. „Wie is u dan, mijnheer?" „Commissaris van politie. Al kom ik ook te laat om een misdaad te verhinderen de dader zal mij toch niet ontsnappen." „Maar, dat is nu toch al te gek! Ik ben de jurist Fritz R.zoon van den advocaat R. „Dat zal wel terechtkomen, wien hebt gij gedood?" „Gedood? ik? nog geen vlieg in mijn leven!" „En het schot dan, dat daar zooeven gevallen is?" „Dat schot.V' Do jonge man keek met. zichtbare verlegenheid het meisje aan. „Beken het nu maar, ik weet toch alles!" snikte zij, „jelui onmeusehen hebt onzen Cesar doodgeschoten „Cesarl" „Nu ja, onze oude hond! Hij was de lieveling Van mijn zuster, en ik hield ook veel van het beest, zoo zelfs, dat ik mijn vriend Otto, luitenant bij de dra gonders. moest verzoeken hein het genadeschot te ge ven. Nietwaar, Otto?" zeide hij, zich tot den jongen officier wenden, die nu ook naderbij was gekomen. „Jawel. En ik geloof, dat ik er deze taak zoo goed mogelijk afgebracht heb, door den armen Cesar het einde gemakkelijk en zacht te maken. Hij was on middellijk dood en werd zooeven door den tuinman weggehaald. De teleurstelling van den jongen commissaris, wiens schoonste verwachting zoo plotseling de bodem was ingeslagen, laat zich niet beschrijven. Het grappige echter van het voorval en een goed glas wijn, waarop de heer des huizes hem uitnoodigde, verdreef weldra zijn minder aangename stemming. De zaak was niet moeilijk op te helderen. Het toe val had hier weer een zijner zonderlinge rollen ge speeld. Cesar, de hoogbejaarde huishond, moest wegens ouderdomsgebreken gedood worden. Daar niemand in huis hiertoe over wilde gaan, had Fritz bovengenoemd briefje naar zijn vriend Otto gezonden. Deze had het haastig en in korte bewoordingen opgesteld biljetje hetzij achteloos weggeworpen of misschien verloren en de raadselachtige inhoud was oorzaak, dat het aan stonds door den vinder naar den hoofdcommissaris van politie gebracht werd. De zuster echter van Fritz, die niet van haar lieveling kon scheiden, had in allerijl om den veearts van de dicht nabij gelegen kazerne der dragonders gezonden. In haar opgewon denheid had zij den jongen commissaris in zijn uni- formmnntel voor den militairen veearts aangezien! Als Herbert later goed gehumeurd was, vertelde hij nog wel dezen allerzonderlingsten samenloop van om standigheden. De politie-earrière had echter, na deze ontgoocheling, geen aantrekkelijkheid meer voor den held van deze moordgeschiedenis; hij betrad kort daarna de politieke loopbaan, welke hem niet nood zaakte des middernachts het dooden van honden te gaan coustateeren. Van 15 regels 25 Cents, bij vooruitbetaling. Firma P. J. C. NIEROP. Alkmaar. Fnidsen 113. Langestraat 58. T B. L. SIMONAlkmaar. Steenhouwerij K o- ningsweg46. Grafteekenen, Schoorsteen mantels enz. IJandel in nieuwe en gebruikte Machineries n, Ge reedschappen. enz. Motoren ten alle tijde in wer king te zien. Werkplaats Koningsweg 65, Magazijn Kanaalkade 41. G. DOESCHOT en ZOON, Alkmaar. J£i wordt TE HUUR AANGEBODEN, een HEE RENHUIS op netten stand, met gas en waterlei ding en andere gemakken. Huurprijs f 250 per jaar. Te bevr. bjj J. DE GRAAFF, Laat 103. - a Eti flinke Jongto mil Coöp. Vereen. „Ons Belang", Huigbrouwerstraat. NET JONGMENSCH, biedt zich aan voor Diploma Boekhouden, uitstekend kunnende re kenen omschrijven. Brieven letter P 289 aan het Bur. van dit Blad. VRAAGT In het BURGERWEESHUIS te ALKMAAR wordt tegen half Juni gevraagd eene Vereischten zijngrondig bekend met linnen en wollen naaien, knippen, stoppen en mazen. Het salaris bedraagt f 200, benevens kost en inwo ning. Brieven te zenden aan Mevrouw TELJER DRUIJVESTEIJN. Mevrouw PREIJER, Voordam, vraagt een voor halve dagen. Terug te bekomen tegen ad vertent iekos ten bij JAN SEN, Breectraat No 82. Vlnil 6» Karpetten alsmede in het Aanbevelend Leeraar aan de A. B. S. eu B. A. 8. Stationstraat 43. De bekende en onbekende schuldeisehers in de na latenschappen van de echtelieden, den Heer D1BK PJLUISTEH en Mejuffrouw JAN'HJE NAP, ge woond hebbende te Broek op Langendijk en aldaar overleden den 24 November en 17 Juni 1911, welke nalatenschappen door de [/daartoe gerechtigden zijn aanvaard onder voorrecht v.. n'boadel beschrijving, wor den bij deze opgeroepen, om op DINSDAG 28 MEI 14)12, veormlrtdKgs ÏO uur, te verschijnen ten kantore van den Notaris L. TOP te Bcrgeu alwaar alsdan door de erven rekening en verant woording van hun beheer in die nalatenschappen zal worden afgelegd on wanneer g6eu verzet plaats heeft, tot betaling zal worden overgegaan, voor zoover het bedrag der nalatenschappen toereikende zal zijn. lOOUDAM G O, ALKMAAR. In het bevattende GIDS, - ELSEVIER's MAANDSCHRIFT, HOLLANDSCHE REVUE,-TIJDSPIEGEL,- BUITEN, EIGEN HAARD, - DE PRINS, - GARTENLAUBE, FLIEGENDE BLflTTER, - ILLUSTRATION

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 10