Jb. PRONK, Broodbakker, AtkmaarEStis Crediet- en EffeGtenbank. wm Pinkster rijdenT" Het speciale adres Bouwterrein Tuintafels, Tuinstoelen, Tuinbanken. Harken, Schoffels, Spaden, Schoppen. :o: Tonking-Bamboe Planlenstokken:o: S1D0NIÜS DE JONG. Romein en Oudenhoven volkomen, Firma li. LI ND. Dames- en Kinderhoeden, ZOMERDIENST %m£sméwimMÊÉêÊÈÊÈ, A, J. Elzas Zoon, WONING-BUREAU, C.Verheus, Noordhollandsch Landbouwcrediet. SAFELOKETTEN. JTto. XXa.111. TUIN GIETE RS, TUINSPROEIERS, HAND WIED- en SCHOFFELMACHINES Zeer goedkoope prijzen IJz6r- en fVieubelm^tgazija het adres. BOEÏLiHUIS Mr. A P. H. DE LANGE, Ridderstraat Wijk A, No. 6, Alkmaar, 0ë*deffiFa&ltf GadetterifseiKQgil» Waarschuwing i A. a DEN BOESTEBD. Natwupleln 41. \n de Magazijnen voor Werktuigen en Gereedschappen van PRUIMGRAAFF Co., - Hof li 2, - Alkmaar. SPOORBOEKJES i. H« WSLLERS, w LANGESTRAAT 35 en 37. te HEER HÜGOWAARD 1 Paard, 2 Boerenwagens, Bak" wagen, 2 driewielde Karren, Dorsch zeil,. PJceg, Eg, Tuigen cn Bouwge reedscbappen enz. WIT- en BRUIN BROOD, WIT- en ZWART ROGGEBROOD, Hoorrsche Broeder», Tulband, Krentenbrood alle soorten van klein Brood. - PRIMA BESCHUIT - 1852 1912, TELEFOONNUMMERS 439 en 499. Verschaft credieten en neemt gelden a deposito. De wjjze, waarop de Algehieene Paarden- en Veeverzekering-Maatschappij te 's-Gravonhage (De Oude Zwolsche van 1895), Directeur LINTHOUT, de schade van mijn afgemaakt rund geregeld heeft, geeft mij aanleiding, alsook wegens hare billijke ver zekeringsconditiën, deze onderneming aan te bevelen. Grootste gelegenheid voor uitspanning te Egmond aan Zee, is bij Afgesloten terrein voor rijtuigen, wr* Gelegenheid tot dan?en in de greote saai Entróe 15 ot. Vrij dansen. Met ingang van 1 Juli a.s. zullen worden vernieuwd i de contracten der levering voor het tijdvsk ven I Juli tot en met 3! Decern ber d a.v. van het benoodigde over de mensges. Langestraat, Alkmaar aan den Westerweg, Na»saulaan„ Nassaupldn, Egmcnderstraai LamoiaalstraAt en Lindelaan. zeer goedkoop, in verschillende lengten, Groote keus. Concirreerende pvijzen. Telephoon 281. ..v. - MIFNÏ 19. Het guustige uiterlijk van het wolvee is voor een goed deel toe te schrijven aan het doelmatig en tijdig wasschen (liefst 2 maal per jaar). Maar ook en voornamelijk aan een waschmiddel dat zoowel de zuivering als de ont smettirg bevordert. Aan deze eischen voldoet het waschmiddel van vooral wat ontsmetting aangaat en is daarom op dit gebied als het gunstigst bekende aan te bevelen. Verkrijgbaar in bussen voor 5 en 10 schapen 40 tn 80 cta. bij de agenten. zoowel ln de fijnste als meer gewone soorten Zondags tot nader aankondiging GEOPEND van 10 tot 4 uur. I Effen cn Fantasie Dameskousen Handschoenen. Dassen, Effen en Fantasie Heeren Sokken. co F- O x O c a s - 2 a C Tuinbanken, Tuinstoelen, Tuintafels, Tuingieters, Tuinmatten, Tuinharken, V ee voeder ketels, Gegoten en geémaill. Fornuizeü, Giftvrije Pannen en Ketels, Holtapijtschuiers, Waterfllters, Melkemmers en Roomschalen, IJzeren Waschtafels, Ledikanten, Sportkarren, Kinderwagens. Bloempotten en Standaards. Rieten Stoelen, Ligstoelen. ZATERDAGS GESLOTEN. NieuweslootB 96, nabij 't Postkantoor Onderstaande Perceelen rfj° uitsluitend te bevragen aan het eerste en grootste Woning-bureau te Alkmaar van BAKKER GOTERS. Schouten straat, bjj de Laat, bij de Spoorhalte Middenweg, op Woensdae 5 Juni 1912 des morgens 10 uur. ten huize van Mej. de Wed. O. ROOTJES, van N o t a r i s. 1852. 1912. beveelt zich beleefd aan tot het laveren van W. VAN DE MOLEN Kzn. Broek op Langendjjk, den 22 April 1912. Agent de Heer JAN DAM, Bergerhout, Alkmaar. Beleefd aanbevelend. Tevens bestaat gelegenheid in te schrijven voor het weghalen der spoeling gedurende hetzelfde tijdvak. Gegadigden worden uitgenoodigd hunne inschry- vingsbiljetten vóór den 29en M e i 1912, des na middags ten 1 uur in te leveren. Inlichtingen zijn op iederen werkdag van 1012 uur te bekomen op het bureel van den Officier, be last met het beheer der menages aan gemelde school, waar tevens de voorwaarden ter inzage liegen. Alkmaar, den 15 Mei 1912. De Luitenant-Kolonel-Directeur. GREVINCK. Daar de verpakking" onzer KlRADIiPP- l'KI.N veelvuldig wordt nagebootst om Kina- praeparaten van andere herkomst aan den man te brengen, wijzen wij er op, dat roode doozen, zonder den naam I)r. H, Running, doch voorzien van het woord „Kinadruppels" of an derszins, RIET uit onze fabriek afkomstig ziin. Men eische daarom steeds Dr. Running*» Klnadrnppels! Alom verkrijgbaar a f O 75. voor I Koks- en Banketbakkersbuizen, Stofjassen voor j kantoor, fabriek en magazijn, Huisknechtjassen, Kappersjassen, Ketelpakken, Slagersjassen, Machinistjaesen, Kruideniersjassen, Drillen Jassen, Drillen Broeken, Zettorskielen, Schil I dershemden en alle soorten Werkmansbroeken, j is «oliede goederen. Lage prijzen In alle gewenschte modellen. Te bevragen bjj OHMSTEDE DIJK ALKMAAR TAPIJTER LINOLEUMS VLOEKZEILER LOOPEK8 Karpetten Vitrage» Behang»el papier. JAIIM ONGEVALLEN. ZIEKTEN. WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID. ARBEIDSCONTRACT. BORGTOCHT. BEROOVING. ONEERLIJKHEID. Volteekend Kapitaal f 1.000.000. Premie-inkomen 1890 1912 f 8.818.830. Uitbetaalde schaden id. f 2.707.189. Hoofdagenten voor Alkmaar en Omstreken Alkmaar: J. Ph. MttlJLEK Jr. t« spreken op de markt te Alkmaar, Formerend, Behagen en Hoorn. Anna Paulowna Schipper VOLDER. Bareingerhorn a. d. Kreil, A. BUIK. Beemater A. DE VRIES. Burgerbrug H. BREGMAN. Driehuizen P. HOOGLAND Jr. Oud« Sluis JOH. v. d. OORD. Schagen W. PURMER. Se.hagerbrug Schipper P. BRUIN. Warmenhuizen firma W«d. H. ZON. H.H. Waard A. KOELMEIJ. Grootste en meest gesorteerde magazijn van GEGAIiAKEROE Voorhanden in den Boekhandel van de N.V. v/h, UEKMs. DOSTEH >V ZOOR, Yoordam Telef. no. S, Aikmaar. DOKSETTER K. C. JDPOKN. Achter de Vischmarkt. Verdr.oord 117. Yerdr.oord 117. HEKKEN OVEHHEMDER. 01 N a tt) ei Cs! VAN SO versclillleude soorten TE KOOP: Een flink ingericht WTNKELHUI8, «taaide e#n der drukste «tanden van Alkmssr. Op een. goeden stand een ruim WINKELHUIS, be staande uit een ruimen winkel, woonkamer, serre, keu ken, gang, boven 4 kamers en 2 zolderkamertjes met ruime zolder en achter het huis een flinken tuin met vrije steeg. Koopprijs billijk. Aanvaarding bij overeen komst. PIT DE HARD TE KOOP: E«n flink PERCEEL, werkplaats met bovenwoning, aan den Kennemerstraatweg, gsm. Alkmaar. Een BURGERWONING, Varlongde Landstraat. Een riant nieuw gebouwd HEERENHUIS met TUIN, verhuurd voor 3 jaar, bijzondeT geschikt voor soliede geldbelegging. 16000 vierkante Meter BOUWTERREIN, geheel of bij gedeelten, gelegen aan het Noord-Hollandscb Kanaal, bij Alkmaar, zeer geschikt voor fabriekster rein of landingsterrein voor heeren Aviateuis. Om gezondheidsredenen uit de hand TE KOOP een best beklante DROGISTZAAK, 70 jaren bestaande. Prachtig en degelijk gebouwd perceel. Winkel, wo ning, pakhuis, tuin eu schuur en bergplaats voor ben zine. Alles bij elkander staande op een welvarend dorp, waaraan verbonden vele afnemers van nabij ge legen plaatsen. Boeken voor ernstige reflectanten ter inzage. Een flinke WONING, KANTOOR es twee PAK HUIZEN niet ERF, te zamen groot. 348 C.A. Ts be vragen bij D. Blaauw, Baangracht No. 4, alsmede »a« het Woning-Bureau, Nieuwesloot 36. Een degelijk HEERENHUIS, staande aan de Oudegracht nabij bat Ritsevoort. Aanvaarding bij overeenkomst. TE II1I K OF TE KOOPt Een degelijk flink PAKHUIS, staande in de Deelea- straat met een apart verhuurd beveabuis. Direct te aanvaarden. TE Hl'PB Een flink BOVENHUIS met praehtig uitaiekt ie 't centrum der stad. Huurprijs 8.25 per w eek. Aan vaarding direct. Een flink ruim PAKHUIS, «taande ie de Hekel- straat, huur billijk, aanvaarding direot. Een flink PAKHUIS, staande Bleekerslaau, huur prijs 1.75 per week. Een degelijk gebouwd HEERENHUIS, staan de aan de Van Everdingenstraat te Alkmaar, onmid dellijk bij den Alkm. Hout, bevattend© beneden 2 ka mers en suite met serre, vestibule, kelder en keuken. Boven 2 groote kamers en suite en twee kabinetjes, alles voorzien van gas en waterleiding, flink© tuin met achteruitgang. Aanvaarding direct, huurprijs bil lijk. Een PERCEEL, Heilo, in dn Hondsbosschelaan. Huur 1.50 per week. Een HEERENHUIS, bevattend© knnanrn ©u suite met «©rre, ventibul©, gang, k©uk©n ©n bijkeuken, boven 2 groots ©n 2 kleine kamers, flinke ©older met dien8tbodekamertj«, gas, waterleiding, voor ©n aohter tuintje, staande in de Van Everdingenstraat. T© be vragen bij BAKKER era GOVER8, Nieuwesloot 86, alsmede bij A. TIP, Oudegraeht No. 178. Huurprijs billijk. Aanvaarding direct. Een flink HEERENHUIS, bevattende divers© ka mers, staande aan de Steinstraat, alles degelijk inge richt. Een PAKHUIS, staand© Sint-Jaeobstraat. Huur prijs 2.— por wook. Een riant mooi BOVENHUIS, voorzien van me©i© suito ©n drie slaapkamers met keuken en plat, voor zien van gas en water, prachtig uitzicht op de markl, boven flinke zolder met dienstbodekamer. Thans be woond door den heer H. W. Holemuller. Aanvaarding 1 Augustus, huurprijs 325 gld. per jaar. Ter overuftme aangeboden Door omstandigheden ter overname aangeboden «e© goed beklante KRUIDENIERSZAAK, op mooie stand, in de Nieuwpoortslaan, overnemingssom billijk. Aanvaarding bij overeenkomst. Pur werk maker,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 11