STADSNIEUWS. BUITENLAND 85'/s 98 I's 242 21 28 Vb KORTE BERICHTEN. Een bewoner Tan de Reiaaldbtraat te Arnhem bemerkte gisternacht, dat er een dief in zijn huis be zig was. Toen de inbreker merkte, dat hij ontdekt was, trachtte hij langs een laddleT te ontsnappen. Toen de bewoner dit wilde beletten, schoot de inbreker en trof zijn vervolger in den bovenarm. Vermist wordt een gouden horlo'ge en ketting, een portemonnaie met geld en een Zeeuwsche speld. De dief ontkwam. Gisternacht zijn te Wedde tweearbeiders in een vechtpartij door messteken levensgevaarlijk gewond. Drie boerenarbeiders, de vermoedelijke daders, zijn ter beschikking van de justitie te Winschoten gesteld. Te Middelburg is Donderdagmiddag uit het ka naal opgehaald het lijk van een sedert enkele dagen vermist persoon uit Arnemuiden. Nadat op de be graafplaats te Middelburg de lijkschouwing had plaats gehad, is het lijk naar de ouderlijke woning te Arne muiden vervoerd. Gisternacht is een. ruim 18-jarige jongen van Martenahoek in het Hoofddiep te Kielwindeweer ver dronken. De ongelukkige had juist een nieuw rijwiel gekregen en heeft daarmee waarschijnlijk een ongeluk gehad. Een clubje wielrijders uit Haarlem was Donder dag voornemens naar Den Haag te fietsen. In Oegst- geest werd even gerust. Een der dames werd plotse ling ongesteld1, zóó dat de dood spoedig intrad. Haar dochtertje was bij het droeve tooneel tegenwoordig. Op den IJsel bij Kampen is gister namiddag een 11-jarige knaap, die met kameraden aan het. bootje roeien was, over boord geslagen en gezonken. Na lang dreggen, waarbij de vader behulpzaam was, heeft men het lijk gevonden. Gistermorgen is het zoontje van een landbouwer te Zeddam bij het uithalen van vogelnestjes uit een boom gevallen. Deerlijk verminkt werd hij naaT de ouderlijke wo ning vervoerd. Zijn toestand is zeer ernstig. In het kantoor van de firma Beerhorst Zn., bloemisten te Sassenheim, is in den nacht van Woens dag op Donderdag ingebroken. Uit de brandkast, die met geweld is geopend, wordt ongeveer 300 vermist. Gistermiddag is een reizigster le kl., nabij de Keulsehevaart uit den trein, vertrekkende 12 uur van het Centraalstation te Utrecht, gevallen. De dame was zenuwpatiënte en naar men vermoedt moet zij uit den trein zijn gesprongen. Zij bekwam daarbij alleen eenige ontvellingen. Donderdagmorgen ontlastte zich een windhoos op het terrein van het festival, even buiten de ge meente Zevenhuizen. Een verversehingstent werd opgenomen en gedeeltelijk in een sloot geworpen. Vijf personen geraakten er onder, waarvan één in een sloot, die door een kameraad gered werd. Lampen, flesschen en glazen werden gedeeltelijk vernield. Een andere tent werd een voet hoog opgetild. DE GEMEENTERAADSVERGADERING. De Haagsche N. Courant schrijft: In de Woensdagavond voortgezette raadsvergade ring werd de verordening op het gemeentelijk werkloo- zenfonds, na herhaaldelijk te voren van de agenda te zijn afgevoerd, behandeld en vastgesteld. Ook niet-vakvereenigingen kunnen voor hun leden op een bijslag uit het fonds aanspraak maken. Verder werd nog een nieuwe algemeene politie-ver- ordening vastgesteld. BENOEMD. Naar wij vernemen is de heer A. F. Schreuder, vo lontair bij de politie alhier, met ingang van 27 Mei benoemd tot inspecteur van politie 2de klasse te Mid delburg. Programma: 1. Unter dem Sternenbanner, marsch v. Sousa. 2. Lustapiel-OuvertureKéler Béla. 3. Tesoro-mio, valseBeccuci, 4. Fan'asie uit de opera „Traviata"Verdi. P u a e. 5. The Senegambian patrol, marsch Rosey. 6. Fantasie over het lied „Mei Dirndl is harb auf mi, i weis nit warum" Neibig. (Clarinet-solo door den Heer Nijenhuis). 7. Wals uit de operette „Der Graf von Luxomburg"v. Léh&r. 8. Finale. delkaart, die flink groot, duidelijk, goedi van kleur en naar het ons voorkomt zeer nauwkeurig en geheel bij gewerkt is. De kaart doet den bewerker den heer L. Bouwman, bestuurslid der vereeniging alle eer aan en zal haar afnemers wel vinden. Moge zij het doel bevorderen, waarvoor zij is uitgegeven, het wan delen in Heiloo's mooie bossehen doen toenemen! HOTEL „NEUF". De heer de Greeff heeft van den heer Dolmans het hotel „Neuf" overgenomen, welk hotel thans geheel gerestaureerd, een goede indruk maakt. Ongetwijfeld zal de heer de Greeff als kok wel voor een goede keu ken zorgdragen. GESLAAGD. Merj. Th. A. M. Flens, alhier slaagde gisteren te Haarlem voor het examen nuttige handwerken. Voor het examen in Engelsche Handelscorrespon dentie, uitgaande van de Vereeniging van Leeraren in het Boekhouden slaagde de heer C. Kerkmeer alhier. DIPLOMA TOEGEKEND. Aan de Dresseersohool van den heer G. N. H. van Riesen alhier, werd ten overstaan van de Raad van toezicht met goed gevolg het schriftelijk en mondeling examen afgelegd door den leerling B. S. Wijlneker iu Phijsiologische en Anatomische paardenkennis, hoef beslag, ouderdomkennis en dressuur van rij- en tuig- paarden, waarvoor hem een diploma werd uitgereikt. ALKMAARSCHE KEGELBONI). De prijsuitreiking van het laatst gehouden onder ling concours zal plaats hebben hedenavond, tc 9 uur. in „de Unie" (kegelbaan). De uitslag is als volgt: Korpswedstrijd, (50 ballen) le prijs „Koekoek", met 298, (houder van.don wis selbeker) 2o pr. „De Unie", met 292; 3e pr. „Z. E. K. Z.", met 285; 4e pr. „De Club", mot 274, (medailles). Eereprijs(hoogste korpsgooier) do heer .T. Die pen met 70. Vrije Baan-Wedstrijd (6 ballen): De 10 prijzen werden gewonnen met 53. 53, 52, 51, 51, 51, 51, 49, 49, en 48. EEN KIND VERDWAALD. Hedenmorgen ging een kleine dreumes van een jsar of vier met zijn grootmoeder aan het wandelen. De oude dame liet waarschijnlijk het kind even al leen op straat, waarvan de kleine gebruik maakte om de wandeling alleen voort te zetten. Spoedig zat hij echter in angst en ccn behulpzame juffrouw bracht de zwerveling naar het politie-burenu. waar direct alle pogingen werden in 't. werk gesteld om den jongen naar zijn woning te kunnen brengen. MUZTEKUITVOERI NO door het STEDELIJK MUZIEKKORPS, Directeur de heer II. A. MAAS op Zondag 19 Mei van2V) tot 4V2 uur, in den Hout. ALKMAAR-PACKET. In ons nummer van gisteren vonden onze lezers een dienstregeling van den stoombootdienst Alkmaar- Paeket. Ongetwijfeld zal deze algemeene versprei ding der dienstregeling er toe bijdragen dat zoo'n heerlijk watertochtje niet deze onderneming veelvul dig wordt gemaakt. WANDELKAART VAN HELLO. ..Ileiloo Vooruit," vereeniging' ter bevordering van het vreemdelingenverkeer zond ons een nieuwen wan- ALKM. BAD- EN ZWEMINRICHTING. Van 15 tot en met 17 Mei zijn de volgende baden genomen door heeren 18, door dames door wee zen en door onvermogenden 20, totaal 38 baden. Hoogste temp. van het water 609, laagste 679. AGENDA. ZONDAG: Zangvereeniging „Nieuw Leven" met mannenkoor „Orpheus," repetitie voor het geheele koor, 12 uur precies, lokaal Mooij, Koorstraat. Bnrgerlljke Miami. Geboren: 1G Mei. Maria, d. v. Hendrikus Her nia nus Sander en Antje Kleverlnan. 18 Mei. Jacob, z. v. Petrus Obdam en Johanna Kramer. -f TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 18 Mei. Medegedeeld door bet Koninklijk Nederlaadseh Meteorologisch Instituut te D» Bilt. Geldig tot den avond van 19 Mei. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 7G8.8 te Ilorta. De laagste stand van den barometer 752.3 te Thors- hnvn. VERWACHTING. Zwakke tot matige zuidelijke tot westelijken wind, veranderlijke bewolking, kans op regen- of onweers buien, zelfde temperatuur. Neerslag te Alkmaar: 18 Mei 1.8 m.M. [Laatste berichten. BRANI) IN EEN BIOSCOOPTHEATER. ARNHEM, 18 Mei. Gisteravond te 10 uur ontstond er tijdens de voorstelling brand in 't Apollo-Bioscoop- theater aan de Kortestraat te Arnhem. Door weige ren van den motor stond de film stil en ontvlamde. De operatèur wierp den brandenden filmrol uit de ijzeren cabine, met het gevolg, dat in de vestibule het houten beschot vlam vatte. In een oogwenk stond de vesti bule in lichterlaaie en werd ook de bovenverdieping aangetast. De bezoekers, een veertigtal, hadden in een oogwenk de zaal door nooddeuren verlaten. Poli tie en brandweer bluschten het vuur. In de zaal is alleen waterschade aangericht, maar er verbrandde voor een aanzienlijke waarde aan films. LU. ITALJAANSCH-TUTtKSCHE OOIU.OG. In de Italiaanscho Kamer las minister-president Giolitti gisteren een serie telegrammen voor, meldend de ontscheping van de Italiaansche troepen in het noorden van het eiland Rhodos; op 15 dezer had een gevecht plaats, waarbij de Turken omsingeld en ver slagen werden. Zij werden uit elkaar gedreven met achterlating van 83 dooden, 26 gewonden en vele wa penen en ammunitie. De Italianen hadden 4 dooden en 26 gewonden. Ten slotte las Giolitti een telegram voor meldend, dat de Turken zich overgaven, op de voorwaarden, door generaal Ameglio gesteld. Officieel is medegedeeld, dat de Dardanellen morgenochtend weder geopend' zullen worden. I DUITSCHLAND. Het heeft gisteren in den. Rijks dag gestormd. De socianl-democratische afgevaardig de heeft ter gelegenheid van de bespreking der be kende woorden des Keizers over Elzas-Lotharingen, zich op buitengewone krasse wijze uitgelaten over Pruisen. Zijn rede wordt zelfs een smaadrede op Pruisen genoemd. Hij werd daarbij niet eens door den voorzitter den heer Kainf tot de orde geroepen. De correspondent der „N. Rott. Ct." seint hierover o. m. In de zaal heerschte op de rechterzijde vrijwel revo lutie. Alles liep, schreeuwde, dreigde daar door el kaar. De Rijkskanselier, de heer Bethmann Hollweg, keek verbijsterd naar den voorzitter, die dat alles toe liet. De heer Scheidemann zelf bleef daarbij hoogst kalm en stak bij iedere pauze in het lawaai 'n nieuwe innigheid af. Toen verliet de rijkskanselier de zaal. Een onderstaatssecretaris riep de andere hooge amb tenaren weg. Ook de Bondsraad, die zeer voltallig tegenwoordig was, ruimde nu het veld. Alle regee- ringsbanken stonden verlaten, toen de heer Scheide mann verder sprak. Op den president had) dit voor- val blijkbaar diepen indruk gemaakt. Wat hij eerst te weinig gedaan had, deed hij nu te veel. Ilij riep den lieer Scheidemann, zijn gewezen collega, in het bureau, nog wel een half dozijn malen tot de orde, vaak om de nietigste redenen. Maar de regeering bleef weg, ook toen de heer Spahn en daarna de con servatieve graaf von Sclvwerin-Löwitz aan het woord kwam. Toen ontstond in liet Huis een soort pijnlijke stem ming. De wildste geruchten deden de ronde en von den zelfs bij ernstige menschen geloof. Er werd ver teld, dat de lieer Bethmann Hollweg met den Keizer in Homburg- getelefoneerd had en om dat conflict met het bureau van den Rijksdag, dat de regeering niet voldoende beschermd had, het parlement ontbinden wilde. Daarover, zoo heette het verder, werd nu een zitting van den Bondsraad gehouden. Inderdaad von den er besprekingen met den Bondsraad plaats, die wel van ernstigen aard moesten zijn, omdat de conser vatieve spreker merkbaar zijn best deed' om zijn reds zoo veel mogelijk te rekken. Naar men meende, was dit om den Bondsraad tijd tot beraadslagen te geven. Toen hij uitgesproken had, riep de heer Kanrpf den heer Scheidemann nog eens tot de'orde voor zijn uit latingen over Pruissen. Met dit offer waren de ver toornde goden blijkbaar verzoend. Terwijl een nationaal-liberale afgevaardigde een strafpredikatie tegen Scheidemann hield, staken eerst eenige staatssecretarissen schuchter het hoofd om den hoek en kwamen daarna naar binnen. Even InteT kwam de heer Bethmann Hollweg zelf. Hij werd met een kinderachtig A Al! van de socialisten begroet. Scherpe terechtwijzingen uit verschillende kanten van het huis brachten hen echter spoedig het bewustzijn bij, dat dit toch al te kinderachtig was. Ook de socia listen schenen intusschen het. ernstige van Seheide- mann's rede ingezien te hebben. De heer Bebel werd in den Rijksdag gehaald en onmiddellijk van alle kan ten door zijn partijgenooten omgeven. Er werd daar druk beraadslaagd eu aan het slot van de zitting kwam nog één van die radicale socialisten op het spreekgestoelte, naar het heette, om Seheidemann's woorden nader toe te lichten, in werkelijkheid echter om ze te verzachten. Wat de woorden des keizers betreft de hoofdzaak zeide de heer v. Bethmann Hollweg. dat de keizer aan een gerechtvaardigd* ontstemming lucht gegeven had. In het gezelschap van genoodigde gasten had hij gesproken en door een betreurenswaardige onbeschei denheid waren zijn woorden nog wel in een buiten- laudsch blad openbaar gemaakt. Ondanks deze open baarmaking was niet een toestand ontstaan, waarvoor hij, de rijkskanselier, de verantwoordelijkheid niet kon dragen. Zoolang ik op deze plaats sta, zeide hij, kom ik voor den keizer op, niet omdat ik een hoveling ben, maar uit politiek plichtsgevoel. Als ik dezen politie- ken plicht niet meer vervullen kan, dan zult gij mij niet meer op dezen plaats zien. Verder zei hij nog, dat het volstrekt niet in de bedoeling van den keizer gelegen had in de rechten van den Rijksdag in het minst in te grijpen. Daarna hield hij nog een dreig- red'e tegen Elzas Lotharingen. Het is eigenaardig, dat na deze rede de kanselier sterk toegejuicht werd, ofschoon hij niet een enkel van de bezwaren, die er tegen de woorden van den Keizer ingebracht zijn, ontzenuwd had. Gesist werd alleen door de socialisten. Wat hij zeide, wist ieder een al en desniettemin was het oordeel er niet zach ter door geworden. Op de tegenwerping, dat de Keizer in besloten gezelschap gesproken heeft, had men ge antwoord met de herinnering aan de verklaring van den heer von Biilow, dat de keizer ook met particulie re gesprekken voorzichtiger zou zijn. Men had vooral gewezen op de ongelukkige uitwerking, die deze woor den in Frankrijk en in het rijksland zelf moesten heb ben. Dat alles scheen gistermiddag volkomen verge ten. Hei huis was door het voorafgegane, murw ge worden en dat kwam den keizer en den kanselier ten goede. Het is zeer wel denkbaar, dat dit muisje nog' een staart zal hebben, om te beginnen voor den heer Xiiinpf, den voorzitter, die gistermiddag werkelijk een al te ongelukkig figuur gemaakt heeft en dan voor de verhouding van de socialisten eu de burgerlijke lin kerzijde. Het trof al heel ongelukkig, dat de man, die zich zoo vergaloppeerde en zich over alle parlementai re vormen keeuzette, diegeen was, die de vereenigde liberalen eenige maanden geleden waardig gekeurd hadden voor den post van eerste ondervoorzitter. Daar zullen de vijanden hun heel wat over te hooren geven. Maar de heer Bethmann Hollweg, hij is in deze zaak weer over het ernstige heen. ENGELAND. Even voor het Lagerhuis Donderdag tot stemming van de wet op scheiding van Kerk en Staat in Wales overging, had' er een heftig incident plaats. Minister Lloyd George, die de wet zou verde digen, voer daarbij heftig uit tegen den hertog van Devonshire, omdat deze circulaires ter teekening had rondgezonden, waarin de regeering van roof beschul digd wordt. „Weet de hertog dan niet", zoo vroeg de minister, „dat zijn heele vermogen afkomstig is van kerkeroof en geplunderde altaars?" Hierop ontstond een geweldig kabaal, zoodat het verder gedeelte van Lloyd George's rede nagenoeg onverstaanbaar werd. Eerst toen de heer Bonar Law aan het woord kwam keerde de kalmte weer. De leider der oppositie noem de het ongehoord, dat een minister een dergelijkeu aanval deed op een achtbaar medelid. Nog nooit heb ik zoo iets in hét Lagerhuis gehoord^ zeide de heer Bonar Law, en iedereen zal het met mij afkeuren, dat men iemand beschuldigt van daden, die misschien honderden jaren geleden door zijn voorouders bedre ven zijn. Zoo iets te doen is beneden de waardigheid van het Lagerhuis. (Geestdriftige toejuichingen van de oppositie). DENEMARKEN. Onder groote deelneming van de bevolking had gisteren de overbrenging van het lijk des konings naar de Slotkerk plaats. Van de lan dingsplaats af stonden de troepen en haie geschaard. Op de landingsplaats waren alle ministers, het presi dium van den Rijksdag, afgevaardigden, buitenland- sche gezanten, provinciale en stedelijke autoriteiten, tal van officieren met den commandeerenden generaal aan het hoofd, de bisschop van Seeland, de rector der universiteit en vele leden der hofhouding en andere belangstellenden aanwezig. Even na twaalf uur kwam het koninklijke jacht „Danebrog" in de haven aan. Twaalf hoofdofficieren droegen de lijkkist van boord naar den lijkwagen. In pleehtigen optocht trok men door de voornaamste straten nhar de Slotkerk. Een bataljon der garde ging vooraf, dan volgde een afdeeling matrozen, een batterij artillerie en een esca- dron der gardehuzaren. Daarop kwam de lijkwagen, gevolgd door 's konings lijfpaard. Hierna volgden ko ning Christinan X en de overige leden der koninklijke familie en het gevolg. Bij aankomst aan de kerk droegen weder twaalf hooge officieren de lijkkist van den wagen naar de katafalk. De koninklijke familie woonde de korte treurdienst bij en verliet daarop de kerk. OOSTENRIJK. De minister-president, graaf Stu- ergkl, is plotseling blind geworden. De geneesheeren hebben alle hoop op een gelukkige operatie opgegeven. Drie andere, leden van het Oostenrijksche Kabinet, de ministers Jaleski, Braf en Reffler, zijn ernstig' on gesteld. PORTUGAL. De Diario de Notieias maakt een telegram van Valenca de Minilo openbaar, dat beves tigt dat de gewezen koning Manuel te Pontepedro ver blijf houdt. AMERIKA. Volgens een mededeeling in de Ami- goe di Curagao bevindt de voormalige president van Venezuela, de heer Castro, zich op Teneriffe, waar generaal Hernandez, bijgenaam El Moeho, zich bij hem is komen voegen. De heeren Castro en Hernan dez zouden daar bezig zijn met de voorbereiding van eeu omwenteling in Venezuela, van welke het uitbre ken in Juli of Augustus zou kunnen worden verwacht. Tengevolge van nieuwe overstroomingen van den Mississippi zijn 6 negers verdronken. 25 steden zijn verlaten door de bevolking. De regeering moet le vensmiddelen uitdeden aan 140 dakloozen, die door bet wassen der rivier uit hun woningen zijn verjaagd. tiemeugde mededeeliugeu. ZIJN HAKT OP DE VERKEERDE PLAATS. In het St, Anna-hospitaal van Toulon ligt thans een matroos, wiens hart niet in de linkerzijde, doch in de rechterzijde van zijn borst ligt. Eerst thans is dit door de geneesheeren geconstateerd. De matroos, die zich vroeger meermalen ziek gevoelde, werd dan van simulptie verdacht en daarvoor verscheidene kee- ren gestraft. Onlangs eehter, toen hij over hevige kloppingen in de rechter zijde klaagde, werd de man naar bovengenoemd hospitaal overgebracht, waar de geneesheeren de verrassende ontdekking deden. EEN AANHOUDING. De chef vun de politie te St. Petersburg heeft een bevel tot aanhouding uitgevaardigd tegen en vraagt opsporing van Alexei Maximoff Pieshkoff, lid van 't huisschildersgilde van Nisjni Novgorod. Pieslikoff, de huisschilder, is niemand anders dan.. Maxim Gorki. LICHTE STRAF! De gewezen politiemeester von Oeralsk, die 2 joden vermoord heeft, omdat, zij aangifte gedaan hadden van zijn afpersen en die wegens dezen moord door het ge recht tot 3 jaar tuchthuisstraf veroordeeld werd, heeft zijn straf door een bevel van den Staat in 3 maanden vestingstraf veranderd gekregen. EEN JALOERSCHE PADVINDER. De liefde voor een mooie jonge tooneelspeelster, Nellie Payne, bracht gisteren in Derby een 16-jarige padvinder voor de rechtbank. De 20-jarige jongedame, die met de troep van haar vader voorstellingen gaf in Derby, veroorloofde zich de vrijheid met een padvin der een wandeling te gaan maken in het park om de Mad. De wandeling eindigde bij een mooien groenen heuvel, waarop de geliefden gingen zitten om, zooals dat meer gebeurt, een praatje over het weer te houden. Op handen en voeten, een pistool tusschen de tan den, sloop echter een andere padvinder maar boven, die eveneens wel eens een praatje met de schoone Nel lie had willen maken. Toen hij bemerkte, dat hij ont dekt was, sprong hij op en loste een schot op zijn me deminnaar, wien de kogel vlak langs het gelaat vloog. Deze, die grooter en sterker was dan zijn tegenstan der, stortte zich op zijn belager, ontrukte hem het wa pen en gaf hom een pak slaag. De zaak kwam echter de politie ter oore, die bij het onderzoek bemerkte, dat de jaloersche padvinder reeds menigeen met zijn pistool bedreigd had. SLACHTOFFERS VAN DE TITANIC. De „Oceanic" van de White-star-lijn, die gisteren te Xew-1 ork aankwam, had onderweg een reddingsboot gevonden, waarin drie lijken waren, een van een ma troos, een van een stoker en een van een passagier. Zij waren waarschijnlijk van honger gestorven en hadden nog kurk van hun zwemgordel in den mond, waarop zij geknaagd haddén om den honger te verdrijven. De reddingsboot was geheel zonder levensmiddelen of water. IIAAR DOODGEWAANDE KINDEREN TERUG GEVONDEN. Te New-York is mevrouw Moratie aangekomen om haar kinderen te zoeken, die zich op de „Titanic" be vonden tijdens de catastrophe. Zij vond hare jongens in het gebouw van de Vereeniging voor Kinderbe scherming. Weenend klommen de kleinen op haar schoot. Buiten wachtte een groote menigte, die eerst wegging, toen de portier mededeelde, dat de moeder haar kinderen gevonden had. DE FATSOENLIJKE PETER. Ofschoon het in Londen geenszins ontbreekt aan publieke vermakelijkheden van allerlei soort, uit de oude puriteinsche geest zieh toch nu en dan wel eens op een bijzondere wijze. In een der schouwburgen wordt reeds eenigen tijd een stuk opgevoerd) dat den titel draagt van: „De onfatsoenlijke Peter." De in houd van het stuk is eehter geenszins wat de titel vermoeden doet. Toen echter gisteravond de bezoo- kers van den schouwburg het gebouw binnengingen, bemerkten zij dat niet meer aangekondigd werd: „De onfatsoenlijke Peter," maar „De fatsoenlijke Peter." Ook de programma's en de advertenties in de couran ten hadden dezelfde wijziging ondergaan. De direc teur van den schouwburg verklaarde, dat deze veran dering te wijten was aan de vele klachten der vaders en moeders, die beweerden hunne dochters niet te kun nen meenemen naar een schouwburg, waar stukken werden aangekondigd met een dergelijken titel. AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET. Voordam, C 11, Alkmaar. Staatsleeningen. NBDKRLANt). Ned. W»rh. Schuld BfnVENLANS. Bulgarije Tavaksl#e«i«g Brazilië Fundimg Mexito biunanl. Japan Oostenrijk Jan. Jnl. Rusland Hope Consul 1906 1894 6e Em, Iwang üombr. Koers 'in pCt. 8 81/, pCt. 5 5 S 4 4 4 4 5 4 4 ijl Financ.enlndustr. ondernemingen«uz. Nationale Hypotheek Bank Noordhollandsck Grondcrediet >9 99 Ned. Handelmaatschappij resc. Barge en Moorman Cultuur Torstenlanden Winitbew, pCt. 4 UJ, div. Westersuiker A'dam Deli Langkat Idem pref. A'dam Serdang Bindjey Deli batavia Deli-Maatschappij Medan tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Amst. Rubber Cult. Gecons. Holl. Petrol. Cert. A Kon. Mij. t. expl. v. Petreleun» Dortsche Petroleum Moeara Enim Sumatra Palembang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Ketahoen Gew. pref. Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Cepper 6y. Amer. Hide and Leatker Anglo Amer. 'telegraph Comm. Steels Car and Foundry Amerik. Stoomv.-Mij Common Marine Preferent Marinebouds Comm. Peru Preferent Spoorwegleeningen. Holl. iJz. Sp.-Mij. Mij. tot eipl. aand. pCt, aand 41/3 div. 'J- Deli Spoorweg ■Rl"" van Staatsspoor* AM1TUKA. Atch. Top. Cert. v. Convert pCt. 4 Denv. en_R. 8r. Cert. aand. div. Ene Kansas City South. ii pref. Miss K. Texas C. v. A ew-Tork and OntRrie Nerfolk Western C. v. Rock Island gew Southern Pacific Southern Railway Union Pacific cert v. Wabash gew. RUSLAND. Wladikawka» 1886 pOt. 4 Premieleeningen. NEDBRLAND. Stad Amsterd. flOO 3 •emeente-cred. 3 BELGIE Anwerpen 1887 2 Va HONGARIJE. Uongaarsche Hyp. 4 idem 8 OOSTENRIJK. Staatsleeuing 1860 5 RUSLAND. 18 4 5 Koers van bet- geld. Prolongatie 41/, Mededeelingen. Oliewaarden opendeu voor Konink lijke op 554V2 en voor Geconsolideerde op 313, liepen iniddenbeurs iets op en sloten op 557 en SIB1/). Ame rika herstelde zich voor Gewone Ufnions. Tabakkeu iets luier voor Senembah en Rotterdam Deli. Cultu ren onveranderd. Mijnen wederom flauw voor Aan deden Redjang 1/cbong. 17 Mei 916/s 681/2 97t/, 103»/K 46i/, 87a /4 80l/3 868/4 88 101 871/u, 967m 998/4 IOO1/4 961'k 1841/, 1221/4 174i/, 148 159 643 SIO1/4 3621/0 51 986/, 510 538 238 439 538 212 i/a 312 558 1711/, 2401/, 201 871/, 70 561/, 8O1/4 350 96 831/8 263/4 251/2 691/4 58o 4 174 46/, 181,/* 643/4 11 461/, 85i 98 1071/4 1043/4 21 351/4 251/4 591/0 28 39 281,8 UDVie 288/, 1681 9 863/4 1061/is IOO1/4 833/9 1226/8 1141/a 162 451 pCt. 18 Mei 92 68 467/8 891/, 86716 881/4 10016/16 871/2 967/is 1851/4 1221/4 1741/s 148 315 368 981/2 505 536 2351/4 4461/2 6361/s 21:2 316V, 557 171 241 201 86V2 53 80 330 95 836/, 27 251/2 69», 10 59 175 41/2 I8V4 643/4 10»/16 46 V* SS3 8 251,4 59s 8 28 39 28 Va 169% 8V2 868/4 1067i6

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2