Zeeuwsch Bruinbrood Feestartikelen. ONTVANGEN PMfflH TROMMELTJES, A. BURGER. Jean Pierre Querelle, Langstraat, hoek HouttiL B. BEEKMAN, Alkmaar, Voordam 5. Telef. 184 Fabrikant van Koper- en Blikwerken, Gereedschappen voor Zuivelbereiding, van Jansen Tilanus. JAC. MET, Rijtuigfabrikant, en S. BOUMA Zijd am C Szn„ 9. Beige Koeliaar Tapis Axminsler Haarbrussels Behangerij. Tapijt Loopers Mallen Stoffeerderij. BROMMER &HARTEVELD. Limonades en Essences, Nierop Slolhouber, nelle Dienstbode tlrtteij Ruime voorraad Billijke prijzen. in Mode-Artikelen voor \,y Onze Amerikaansche Corset Ondertailles „CEKA", vervangen het Corset, zijn practisch, elegant en hygiënisch, voldoen aan de hoogst gestelde eischen. In alle maten en modellen alleen verkrijg baar bij den Generaal "V ertegenwoordiger voor Alkmaar en Omstreken. POSIT I El. van J. J. VAN DER LINDEN, P. BAKKUM, Melkinrichting, TELFFOON 36 een jongste AIDE (Koksleerllog). V ALU's ADVERTENTIEN „de Feestvreugde." „de Feestvreugde." in „de Feestvreugde." |in „de Feestvreugde" uit de stoomzuivelfabriek „I)e Wijk", BEVERWIJK. Oudegracht 150Alkmaar. Faillissementsbeëindiging. ALKM. JONGENS. Parapluies. Wandelstokken, Parapluies. Wandelstokken. Parapluies. Wandelstokken. rijelstei reuze. HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN onz. enz. Soliede artikelen. Lage prQzen. zaak in boter, kaas, eieren, rooinkarnemelk, melk, enz. Dames Netflanellen Heeren Tricot Heeren Pantalons Tricot Jongens Pantalons f 1.10 af f 100 133. 332 O LEVERT) Payglop 25, Alkmaar. GROOTSTE KEUZE Parpche Glacé Handschoenen, eene flinke DIENSTBODE, P O DIENSTMEISjE. Stads-Reiziger. Telefoon 247. MANTELS, MANTEL-COSTUUMS, COSTÜÜMROK KEN, J A l'ONSTOFFEN, HI.0 USES, Gekleede COSTUMES, enz. achter de Vischmarkt. Dames en Heeren. Filiaal Stat..-str. Tel. 286. De ondergeteekende beveelt zich beleefd aan het leveren van ge- passiceerde flesvchen Melk, heele en halve fle88chen, alsmede ROOJY3 KARNEMELK met GORT on ROOMBOTER in verpakking en potjes, alles 1ste kwaliteit, Minzaam aanbevelend, nieuw model, met kiekjes uit de Omstreken, ter verpakkiug van Machinale inrichting voor repa reeren en overtrekken- Voor JONGELIEDEN bestaat door bizondere omstandigheden gelegenheid een florisiante over te nemen. Mooie winkel, eerste stand op drukke plaats in 't GOOI- De man geschikt om de melkwijk waar te nemen. Bij overname voor 2000 GULDEN een ruim bestaan, waar van men z'ch eerst kan overtuigen. der beroemde Mc. CORMICK MAAIMACHINES is thans gevestigd bij andere soorten Landbouwwerktuigen verkrijgbaar zijn, waar tevens alle welke franco en op proef worden geleverd Dames en SPECIAAL ADRES van KANTEN, ENTRE- DEUX. KANTSTOF, TAFFETM0US8ELINE, MES SALINE en FANTASIE ZIJDE voor BLOUSES. Meest, gesorteerd in KRAGEN. TDILE TUL LES. STRIKKEN, JABOTS, BOORDEN, DASSEN, élastiek voor CEINTUURS, GFSPEN, POCHETS enz., enz. "ïfii élegante coupe. C' EVRA&GD direct of i Juni eene Langestraat 83, Alkmaar. loon f 2,50, Wesch vrij, door Mejuffr. WILLIG„Café Central". Hof Gevrapgd in Hofel TROMPENBERG, Egmond aan Zee UITSLAG VEILING, bij opbod gehouden ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden notaris Mr. A. P. H. de Lange, op den 15den Mei 1912, van: twee perceelen weiland en weg te Heiloo, in de Boe- kelermeer, aan den nieuw aangelegden weg, kadaster sectie O nos. 280, 281 en 282 te zamen groot 3,43,70 Hectaren. Str. de heer S. Bregman te Alkmaar, voor 6000. De afslag en combinatiën blijven bepaald op Woens dag den 22sten Mei 1912, des morgens 10 uur, in het hotel „De Nachtegaal," aan den Geesterweg, te Alk maar. Marktberichten. Door het verbindend worden der eenige uitdeelings- lijst is het faillissement van PIETER SCHRIEKEN, LandAan, wonende te Schagen, geëindigd. Alkmaaar, De Curator, 17 Mei 1912. J. P. BOSMAN. uioet u voldoen. ALKMAAR17 Mei. Kaas. Kleine volvette met rijksmerk fkleine fabriekskaas f 81.kleine boerenkaas f 32,50. commissie f 32.middelbare f 33 50. Aangevoerd 292 stapels, wegende 198048 Kilogram, waaronder KG. volvette kleine f Handel stug. ALKMAAR, 18 Mei. Aangevoerd 17 paarden f 90 k 300, 0 veulens f 0 k 0, 78 koeien en ossen f 90 k 280, vette kalveren f a per ned. pond f 0 a 110 nuchtere kalveren f 8 k 22, 0 ezels f k 0, 424 magere schapen f 22.k 30.0 vette id. f 0 k 0, 783 lammeren f 8a 16,0 vette var kens, per ned. pond 0 k 0 et., 87 magere id. f 18 k31, 207 biggen f 10.k 16.50, 27 hokken en geiten f 3 k 8,0 18 kleine bokjes f 0.75,a f 1.50, boter, per I/a ned. pond hoogste prijs f0.75 middelprijs f 0.70 laagste prijs f 0.65 aangevoerd 5710 kop, kipeieren f 3.50 a 4.50, eendeneieren f 4 Afslagvereeniging BEEMSTER, PÜRMEREND en OMSTREKEN, 17 Mei. Op de afslagmarkt werd ver handeld Spinazie 18 a 40 ct. per dubb. mand, sla f 0.50 a 1.per 100 krop, wortel, f 9.90 a 11.50 per 100 bos. rabarber 4.10 a 4.60 per 100 bos. HOORN, 18 Mei. Tarwe f 8.50 k f 9.25, rogge a 0.— k gerst f7.— k f 7.25 haver f 4.90 k f 5.2§, witte erwten f k f groene dito f 12.k f 16.—, grauwe f 16.— k f 18.— vale 1k f bruine boonen f 16.k f 17.50 karweizaad f 19.k f mosterdzaad f 23.50 k k f 23.75, 27 paarden f 100 k f 300, 26 koeien f 150 k f 310, 400 schapen f 19.k 32.661 lammeren f 7.k 15.11 kalveren f 12.k f24.10 var kens f 70 k f 80.0 zeugen f k f 168 biggen f 8.k f 16.kippen f 0 k kipeieren f 3.75 k f 4.eendeieren f 0.a f 0 3700 kop boter 65 k 70. Op den 28 Mei lioopt TEUN18 VEEST den dag te herdenken, dat bij 10 jaar bij de familie VAN TWIST, Ritsevoort, als tuinman werkzaam is geweest, tevens zal het AO |aar zijn, dat hij bij het tuiniersvak is. Dat hij nog jaren gezond mag blijven, om zijn werkzaamheden te kunnen verrichten, is de wensch van EEN VRIEND. IVat In liet Grootste Magazijn Wat is liet Goedkoopste Adres? Waar vindt uien de rijkste keuze? Waar krRgt men een accurate bediening tnsschen Lange*!raat en Kaasmarkt, Den 25en Mei hopen onze geliefde Ouders JOHANNES HOEBE en GUIJRTJE GEKKER hunne 50-jarlgc Eehivereeniging te her denken. Hunne dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen Doordat de eenige nitdeellngslijst verbindend is geworden, heeft het faillissement van A. H. DE LANGE, broodbakker alhier, een einde genomen. Alkmaar, 17 Mei 1912. De Curator, Mr. Th. GOUVERNE BANKETBAKKER. Pfijs f 11 1.60, 1151 f. sunns. FNIDSED Si i r. Brieven letter I! 3.39, bureau vim dit blad. j t 13» gr. 8 85 et. t 1.40 gr. 4 WO Ct I 1.50 gr. 5 9» C Mevrouw de Wed. B. SWETS, Parkstraat 9, vraagt Mevrouw JANSSEN, Voordam 10, vraagt wegens huwelijk der tegenwoordige met 1 Augustus een ne, GEVRAAGD een net bespraakt voor huishoudelijk artikel. Zij die borg kunneu storten of stellen, genieten de voorkeur. Br. onder letter T 239, Bureau van dit Blad. om zeil LIMONADE te uiaken met recept. Verkrijg baar bij 56U die in de Banketbakkerij hebben ge werkt genieten de voorkeur. in volle werking. Egmond aan Zoo. Ml. ,f.H.WILL ilï. HANDSCHOENEN, G acé, Zijden, Linnen en Oaren. •Zwarte en Fantaisie KOUSEN. CORSETTEN, ZAKDOEKEN. Alle mogelijke ondergoederen in elke kwaliteit. OVERHEMDEN. MANCHETTEN. BOORDEN, DASSEN, SOKKEN, HANDSCHOENEN. ONDERGOEDEREN in Jaeger. MAOCO, RAMEH, FILET, NETWEEFSEL. Te bevragen hij II. v. PEL, KS&

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 3