„DE STAD PARIJS", Langestraat A 45. Langeslraat bij de Steenenbrug. Telef, 355. en NICO VAN VUURE. Zaadmarkt 50. Zuivelbereiding. BOTERKARNS, Boter- en Kaasbereiding, Melkvervoer enz J. DE LANGE Corns. Johs. Zn., Tuinmeubelen. Dames- en Kinderhoeden magazijn S. Dorregeest-Kossen. h«. die op de hoogte van zyn tijd is, Zelf Schilderen. Plegings bereide NIEROP en SLOTHOUBER. Brandkasten. NICO VAN VUURE. Zaadmarkt 50. E. G. WENT1NK, BAZAR „ALCMARIA", R. KEUTER Az. COMPLETE Vuile Stroohoeden Tuin- Meubelen. Slang- Sproeiers. Gereedschap. v.h. M. DE WILD, Cinema-Americain. llOIIUiüll IJAfif Wegens verkoop van het perceel, vanaf MAANDAG 20 MEI groote uitverkoop van alle voorradige goederen, waaronder Modelhoeden, Dames- en Hinderhoeden, Voile Tules, Linten, Hoeden- spelden, Zijde, Bloemen, enz., tegen ongekende lage prijzen. De verkoop geschiedt a contant. Hoeden worden t niet op zicht gezonden. SKI a Ha no-A f Alle Luxe en Huishoudelyke Artikelen. Grootste voorraad, enorm veel soorten voor Jongelui, voor Huwelyks-, Verjarings- Cadeaux en Feestpryzen. Hoteliers en Pensionhouders speciale prijzen. Kaaspersen, Kaasbakken, Kaasvormen, enz. Landbouw werktuigen. Alkmaar. Dijk De Tarief wet beteekent s Dure tijden door de Tarief wet bestendigd. NICO VAN VUURE. ZAADMARDT 50. Houttil 56. Zjjn voordeel in het oog houdt, Prfls stelt op kwaliteit en afwerking, Draagt Van Nieuwkuyk's Schoenwerk. op Dinsdag 21 Mei, 's avonds ten 8 uur, HEEBEM ITROOHOEDE ECHTE PANAMAHOEDEN vanaf f 6.50 Shilling O De ondergeteekende geeft kennis, dat de verkoop vam bef ijs van bovengenoemde fabriek door hem zal ter band genomen worden, en wel voor den prijs vastgesteld bij Raads besluit d.d. 20 Maart 1912. Degene, die verzekerd wil zijn van een vasten en goedkoopen prijs, van levering op tijd van bet benoo- digde ijs en geen teleurstellingen wil ondervinden, geven hem zijn adres op, die gaarne tot het geven van alle gewenschte inlich tingen bereid is. LuttiK-Oudorp C 2-6, bij de Vlotbrug. Telephoon Interc. 151. Groote voorraad Café-Glaswerk en andere geschikte artikelen. LANGESTRAAT, bij de STEEN EN BRUG. VERDRONKENOORD. 113—115. NIEROP en SLOTHOUBER, Prachtige Collectie Laat over de Boterstraat. Bioscoop-Voorstelling benevens verdere gereedschappen voor Vraagt Prijscouranten. - Kantoor Pastoorsteeg. Transportverzekeringen voor het vervoer van inboedels en koopman sgoed eren Steeds groote voorraad in zoowel in de goedkoope als duurdere soorten. Aanbevelend HOUTTIL IV. Houttil 64 Telefoon 356. ALKMAAR. H. OYERbT, Red. van „Da Transport .rbeider" tn O. EEKHUF, Roudsbestnnrder. verkrijgbaar in 48 verschillende kleuren. Vraagt inzage klenrkaart en prijscourant. geïllustreerde catalogus franco. Prijs per pakje voor 2 hoeden 15 Cts. uitsluitend op Zaterdag. Zondag en Maandag, 18, 19 en 20 Mei. Entrée 85 25 en 15 ets. (bt halve Zondags). Aanvang 8 nnr. KIEUW SCHITTEREND PROGRAMMA. Zie voor gunstige beoordeeliug „DE ALK- M A A R D E R." N.V. rfk. HERM8. COSTEE A ZOON. FINALE UITVERKOOP. K»tlon.»ta. Il lIII „U.OI UII V. r m as worden vervaardigd en ge everd door Ohmstede Anti-Tariefwet-Comité. gegarneerde Dames- en Kinderhoeden, Jarenlange ondervinding heelt bewezen, dat onze hoeden ln kwaliteit onovertrefbaar «Nu. WLEUWSTE MODELLEN. GEMAKKELIJKE PA8TOKM. v. - ,ii GROOTSTE KEUZE ln het lokaal „Harmonie". van den Bond van Arbeiders in Handels- en Transport- bedi y f te land, als Loop-, Pakhuispersoneel, Beatellers, Koetsiers, losse en vaste Sjouwerlieden, Melkbezorgers enz., enz Sprekers: Onderwerp: „Wat wij in 1911 voor onze leden en in dit jaar reeds voor de Alkmaarsche Transport arbeiders bereikten Toegang vrij. HET BESTUUR. Grond- en Glansverf Drogisten. Alkmaar. Cliiqne vormen. De laagste prijzen. (60 cent) raagt onze BEGROOTING EN - SCHETSEN GRATIS MODELLEN EN ZENDINGEN FRANCO LEVERING ONDER GARANTIE. worden zoo wit als sneeuw, wanneer men ze wasoht met Verkrijgbaar by Drogisten te Alkmaar. NAMAAK verkrijgbaar A 10 Cents per pakje. ii

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 4