II an d schoen en J, LIND Hz., Mient 21, Spe J. J. DE ROOS. Firma II. E. JUNG, Mient 1 Alkmaar, modellen voor lie! a.s. seizoen J. LIND Hz., o Mient 1. Costuumgarneering en Fournituren. Prijzen zeer billijk. Beste adres voor dames costuumnaaisters VIOOL OCTROOIEN Landbouwcrediet, WEET GIJ „WANNEER?"!/ mm. VELO Waschmachines VELO Wringmachines Velo Waschmachinei Mij.i HERMs. COSTER ZOON, Aanbesteding. Openbare Verkooping uitmuntend BOUW- en WEILAND 3 Vertegenwoordiger J. WONDER Pz. M. A. Erkamp, Openbare Verknoping Het s G. KROON, Fotograaf Villa Erica, Bergen N-ü H. J. Kooy en A. E. Jurriaanse W I. in prijzen vanaf f 22,50. UADJMRKT C 12. ALKMAAR. Olso Spaarl. Bur, 8 perceelen BOUWTERREIN, Üams&s-Haifdsohaapen ciaal adres voor Glas, Porcelein, Kristal, fijn en grof Aardewerk, is en blijft Hofplein B 57, Albn^aap. a I.V. HET LANDBOUtVHUIS. Meest gesorteerd magazijn van alle soorten Dagelijksche ontvangst van nieuwe artikelen. Bezichtig de Foto's, vervaardigd door in de Etalage van den Heer NEDERKOORN, Schoutenstraat, Te huur of te koop: Ui! Een best Werkpaard, i^arnierglas voor naam- en reclameplaten Firma A. F. KERREBLTN, Hei. W, 8. SCHILLING, S A F E DEP O S I T. v.h. HERMs. COSTER Zn Sigarentnagazfln. „SP00KZICHT". Spoorstraat 88. Heeren Rookers. BOSBOOM TOUSSAiNT, Majoor FRANS Voordam C 9, ALKMAAR, Int. Tel. no. 3. het houwen van een Bakkerij en Winkelhuis te Koedijk. ■ie Notaris Mr. A. P. H. BE LANGE, te Warmenhuizen, heeft de eer te berichten dat het artikel in zeer uitgebreide sorteering en scherp concurreerende prijzen, zoowel in gewone stof als kjour, linnen, zijde, placé en peau de Suède, in den BQNTWINKEL, Mient 21, worden verkocht. Aanbevelend, 3 (zi At.I5.MAAB., ZAADMAREtT 48-70. 3 Magazijn van Veevoederwerktuigen alsLynkoekbrekers, Stroo- r en Wortelsnijders, Graanbreker. Verder Melatte en andere Ploegen. 3 g Centrifuge voor melkouderzoek, Futijrometers, Gummistoppen enz. 22 O bericht de ontvangst der nieuwste Mandoline enz. Glazen deurplaten en etaleerplaten. Vergulden van lijsten Opnieuw verzilveren van Spiegelglazen. LIJSTEN, SPIEGELS, ENCADREMENTEN enz. Fnidsen O 115, Alkmaar. DEPOSITO RENTE 3 »|0 tegenover het Station. Aanbevelend, J. G. SCHAAF. (met 2 jaar garantie), (met 5 jaar garantie), zijn BESLIST de BESTE, Ingenaaid f 0.40. In traaien stempelband f 0.70. ^^itzSchutzi^-^ de levering van aardappelen en roggebrood, henoodigd gedurende de tweede helft van 1912. P. J. C. VAN TOORNENBURGH, Glacé van de bekende firma LAIMBOCK uit Tyrol, tegen door die firma vastgestelde prijzen. Aanbevelend OQ e*" p—1 een IIFEBFKHVIN, Nicuwlandersingel bij de h tn maatraat E 52, huurprijs f500.— per jaar bevat; eude v kamers, dienstboden kamer en sousterrein. Aanvaarding dadelijk. Te bevragen Kinheimstraat 39, Alkmaar. mak in alle tuigen, of in bruiideen voor vergoeding der kost. Te bevragen bij Jb. STRIJBIS, Zuidschar- woude. onderwijs door II. A. M AAS, I)ir. Sted. Orkest, SPOORSTRAAT. Zaad markt 61-63-65, Fm id sum lfi-lN. Briefadres: Vennootschap „T. A. E V. O." Frederikstraat 2, 's-Gravenhage, behandelen uitsluitend als SPECIALITEIT zaken betreffende Diploma N. T. V. GEESTEE SINGEL E 32. beveelt zich aan tot het geven van PIANO-ONDERWIJSk. Foto-Artikelen. Doukere kamer disponibel. HOOBDHOLLAK»SCH HOOFDRA NTOOlt ALKMAAR, Voordam O 11. Telefoon 73. Agentschappen: HOOItlV, ESKHlJIïEJf, Kaasmarkt 16. Westerstraat 6. TJ21DEN, 'g-GUAVEAHAGE, Kort Rapenburg, hoek Breestraat. Molenstraat 45. IIETFT, ROTTERDAM, Koornmarkt 99. Leuvehaven 107. KapitaalTwee »i i 11 i o e n dulden, geheel geplaatst en volgestort. De VENNOOTSCHAP verleent Credieten, neemt gelden in deposito, belast zich met den aan» en verkoop van effecten en coupons, sluit bclee- ningen en proloiigatiën en verricht verder alle werkzaamheden tot het kassiersvak behoorende. Staat op 31 Maart 1912. Loopende Credieten f 6.192.203.57 Deposito's n 1.463.25H.35 Reserve B 276.477.42 De Vice-Voorzitter De Directie, van Commissarissen, J. F. MOENS. Jhr. Mr. P. VAN FOREEST. Mr. M. MOENS. Vulpenhouders. A-V. Boek- en Handelsdrukkerij Voordam C 9, Telefoon no. 3, Alkmaar. Weet gij wanneer gij de Sanguinose moet gebruiken Wanneer Uw bloed arm is en daardoor de stofwisseling traag. Wanneer gij last hebt van bleeke kleur, bleeke lippen, bleek tandvleesch. Wanneer gij te zwak zijt om te eten Wanneer gij te moe zjjt om te slapen Wanneer gij nooit eens recht verkwikt, uitgerust en versterkt wakker wordt. Wanneer gij gedurig moede zjjt, en alles U te veel is; Wanneer gij last hebt van pijn in de maag, pijn in de lenden. Wanneer gij prikkelbaar of gedrukt zijt, of angstig zonder dat gij weet waarvoor. Dan moet gij de Sanguinose gebruiken. Neem dan eens geregeld een tijdlang tweemalen per dag één eetlepel SANGUINOSE. SANGUINOSE versterkt Uw bloed, zuivert en verrijkt het. En doordat zij Uw bloed versterkt, grijpt zij met vasto hand in de oorzaak van vele kwalen, die in schijn zeer verschillend zijn. Vooi' jonge meisjes, in den tijd der vorming van het gestel, is de Sanguinose een welbeproefd middel. SANGUINOSE wordt verkocht in groote vierkante flacons van ruim 300 gram inhoud en kost per flacon f 1 50, 6 flac. f8-, 12 flac. f 15.—. Zorg dat gij de echte krijgt. Wees gewaarschuwd tegen namaak In de meeste gevallen is tweemaal per dag een eetlepel (16 gram) voldoende. Dan duurt een flacon tien dagen, en kost U de behandeling slechts 12112 0f 15 ets. per dag. lint ia goedkwwper d*u eenig ander dergelijk middel. Te verkrijgen hij alle Apothekers en goede Drogisten. Den Haag, de Riemerstraat 2c/4. VAN DAM Co. Te Alkmaar bijNIEROP SLOTHOUBER, firma SCHOUTEN Co., AN- SINGH en MESMAN, Apothekers; Heiloo bij G. JONGEJAN; Noord-Scharwoude A. SWAGER P. HOFFBroek op Langendijk J. PLOEG; Zuidscharwoude G. LUITING; AVinkel Wed. J. BlI'J TER; Stompetoren K. HOS; Avenhorn A. BELSAnna Paulowna H. DEN ENGELSCHENOudkarspel H. HART, J. TIMMER- MAN; St. Pancras R. PLOEGER; Warmenhuizen P. BAKKUM PASTOOR. M f Rookt de speciaal voor mij vervaardigde overheerlijk smakende en geurende Sigaar 3 10 cent. Ook verkrijgbaar in kisf jes van 39, 60 en 90 sinks. Bij bekende firma's zijn 10 Oct. 1911 Olsobran- ders geplaatst, die met de gasbesparing zouden be taald worden en wat nu 1 Mei j.l. is geschied. Alkmaar, Koorstraat A 47a. A contant en op afbetaling. Op proel te {bekomen en in werking te zien lederen I Vrijdag en Zaterdag van II—1 nnr, nit- I sluitend in het liliaal der Repels en VorkeD voor tafel- en dessert, I Iontbijt-n eetserviezen; zilvera, verzil verde en zilv ren soep-, saus- en gr oe nt en lepel nikkelen Ko'fie- en I Theeserviezen van ui T sluitend le kwaliteit i worden onder garantie verkocht. Thee-, Likeur- en ï|jiienl)laden| Lampen, Lederwaren en Krj| stal bij H. Bossert en Zoon, Huigbrouwerstraa"^ (Jubileum Uitgave). Verkrijgbaar in den Roekbn idel van de K.V. Boek- en Handelsdrukkerij v.b. Op Woensdag 22 Mei 1912, des namiddags 2 nre, zal door J. MEIJER, Bouwkundige te Koedijk, namens zijne principale aanbesteden Aanwijs Maandag 20 Mei 1912, voorm. 10 ure. Bestek en 2 teekeningen te bekomen ad f 1.50 bij J. MEIJER, Bouwkundige, aldaar. ■ICHUTZ h ARKE SCHMTZ-feS» MARKE Het COLLEGE van REGENTEN over de GEVANGENISSEN te ALKMAAR zal op Woensdag 29 Mei e.k., des namiddags te 31/., unr, in de regentenkamer van de strafgevangenis, bij inschrijving aanbesteden: Inschrijvingsbiljetten, gesteld op zegel van f 0.225 en veteekend door den aannemer met zijne twee bor gen, moeten op den dag der aanbesteding vóór 3l/2 uur des namiddags zijn ingeleverd in eene bus ten bureele van den Directeur der strafgevangenis, alwaar dage lijks, uitgezonderd des Zondags, van 10-8 uur, de voorwaarden der aanbesteding ter lezing liggen. Het College voornoemd N. H. DE LANGE, Voorzitter. DONATHLid en Secretaris. op Wocusdag 29 Mei 1912. bij opbod en op W oensdag 5 Jnni 1912, bij afslag en combinatiën, telkens des avonds 7 uur. in het Café „Het Wapen van Haarlem" van den heer C. VAN TWISK, aan de Nieuwesloot, ten overstaan van VAN: aan de 2e Tauddwarsstraat te 1LKMAAR, tezamen groot 9 A. 36 e.A., benevens een onverdeeld aandeel in die straat, geheel groot 3 A. 35 c.A. Eigendom van J. G. MEIJER. IV aanvaarden bij de betaling der kooppenningen. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van voor noemden notaris aan de Breedstraat No. 10 te Alkmaar en ten kantore van den heer Mr. C. P. DONKER, ad- vócaat en notaris te Hoorn. in het Café van F. LINGER A K, op DOlt DEiiDAG 80 MEI 19l£, des avonds 6 uur, ten overstaan van No>aris te ATHMAAB, van in het Geestmerambacht aan de Grebsloot, in de ge meenten Warmen buizen en Ondkarspel, samen groot 4 H.A. 57 A. 40 c.A., genaamd „de Kruissen." le veilen in 10 akkers bouwland en 1 perceel wei- land, breeder op billetten en kaartjes vernield Aanvaarding Kerstmis 1912; het land is thans nog in huur bij MAARTEN- en DIRK MORSCH te War menhuizen. Meerdere inlichtingen geeft de notaris.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 7