MEIJER PELS, LANGESTRAAT ALKMAAR, ALGEMEENE Gebrs. Üelienke. Heerenkleeding naar Maat. AI stoomt m m STAM Will Dl. HsÉÉif Hpl HÈlir n Iiiéii TE HUUR. HEEREN HUIZEN, Nassauplein. Mr. GOIIBEKI T, Accountant, iimatroÉ Pillen advert entiën abonnementen Lijnzaadk oeken, MERK TC 1?. CROK, Meys Stoflwaschei Badenia Patent. Gras maai machine. HOOI en STROO. Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente 2 Naar Zuid- en Oost-Afrika per „UNION CASTLE LIJN". NIGHTCAP 3D Soyaboonenkoeken mark W. L. Donderdags 9-10'|2 uur Hotel Langenegger te SCHAGEM. Steeds voorhanden de beste Engelsche en Duitsche Stoffen uitsluitend voor Breed 28, Hct-orn. Gang der werkzaamheden Breed 28, Hoorn. li D&pöfüü x Koninkl. Wekelijksche Maildienst m de Kaap. Masndelijksche dienst m het Suez Kanaal. lie Vries Co., Iioyman <fe Schuurman's Scheepsagentuur, Nederïandsch-Canadeesche Hypotheekbank. Te Alkmaar bij (len Heer J. HE LANGE Corn. Johs.zn. Amsterdam 138, Reguliersgracht, 'elephoon 7801). ECHTE OUDE GENEVER HALFOM HALF. CHERRY BRANDY. CRÈME DE MENTHE, MARASQUIN, ENZ ENZ- m L, J. GROOTENDORST, Apotheker, Utrecht, Herms.«Coster Zoon, Zuivere murwe Slechte S<sl3rk£jwei*&« In 15 lessen goed loopend schrift S. BAKKER Ds., G nyers3t;e, handelscoirexamsnopl., literataar- "wESSHÜEII LHHNV LIJNZAAD KOEKEN, Stearine KCas» }yIpoSlo"te$chied«im Landbouw-werktuigen Dijk* ilkifisar» Dijk. 1». LEEUWENKAMP, Alkmaar. Alkmaarsche Stoom- Steenhouwerij. Hebben beschikbaar kapitaal voor le hypotheken, bij voorkeur op lande rijen, tegen zeer billijke rente en voorwaarden, w.o. particulier geld, geld van levensverz.-maatschappijon en spaarbanken, benevens Belgisch kapitaal zijn correspondenten der Utrechtsche Hypotheekbank te Utrecht; bezorgen credieten belasten zich met aan- en verkoop van landerijen administreeren kapitalen en vaste goederen sluiten verzekeringen op allerlei gebied. TE AMSTERDAM, DAMRAK 74. ALKMAAR, MI ENT. '9 Telet. 544. Gestoomd wordt iederen werkdag. KARPETTEN, VLOERKLEEDEN, DEKENS, BEDDEN worden 1 a 2 maal per week gestoomd. GORDIJNEN alle dagen n opnieuw geappreteerd, ook lancastergordijnen. Zwart wordt iederen werkdag geverfd. Alle kleuren blauw worden 's Maandags geverfd. rood 's Woensdags bruin en groen Donderdags en Vrijdags geverfd. andere kleuren en zijde Zaterdags en Dinsdags Aanbevelend, Uw dw. dnr., te Alkmaar, Gez. KAAN. te Bergen, J. VRASDONK. te Limmen, J. H. WILLERS. te Castrcum, v. BEN THEMLüte. te Heiloo, P. DE GROOT, te Egmond aan Zee, G. FOOR. te Dirkshorn, P. WINK te Warmenhuizen A.SöTEMANN. te Heer Hugowaard, P. LODDER. beveelt zich beleefd san bij H.H. Notarissen, Bankdirecteuren, alsmede Particu lieren voor bet SCHATTEN van Vaste Goederen en regelen van Brandschade. 1 1000, f 500, f 100 5°/0 Pandbrieven k 101V, 0/0- GRONINGEN. Inrichten, bijhouden en coutroleeren van administraties, opmaken van balansen en staten van vermogen en inkomsten. Onderzoek van boeken bij overname of inbreng van zaken. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v.h. V Fabrieksmerk gedeponeerd van Koog m. d. Zaan. Uermr la het tchcontcbrljveo, HO "F* 3NTo. WORMERVEfR. Koninklijke F&brieken. APOLLO KAARSEN en BOUGIES APOLLO. PRACTISCH, ELEGANT, Van jaar tot jaar stijgt regelmatig het aantal koo- pers van de BADENIA PATENT GRAS- MAAIMACHINE, Het beste bewijs dat de machine sterk en doelmatig is. Wenscht men een GRAS- MAAIMACHINE die aan soli diteit, paart gemakkelijke behandeling en uitstekende werking, dan koope men een Badenia Patent Vraagt Prijscouranten Kantoor Lnttik-Ondorp 23. HOUTTIL B 11. Directeuren E. W. SCOTT, J. F. L. BLANKENBERG en Mr. VAN SCHEVICHAVEN. Verzekerd Kapiiail ruim168.150.000,— Verzekerde Rente u 3.150.000,— Reserven 57.200.000,—. Tot 31 December 1910 aan verzekerden of rechthebbenden betaald 53.800.000,— Billijke preraiën. - Vrijgevige voorwaarden. - Prospectus op aanvrage verkrijgbaar. Hoofdinspecteur voor Nederland P. A. ADAMA VAN SCHELTEMA. Nic. Maesstraat 51, AMSTERDAM. Inspecteur voor Noord-Holland P. L. TH IERENS, Johan van Vlletstraat NO. 83, HAARLEM. Agent voor Alkmaar en Omstreken de heer H. J. HAASBROEK, Luttik-Oudorp 61. Stoomgoederen en zwart te verven rouwgoederen dus desverlangd binnen 24 uren. De laatste uitgebreide verbeteringen maken de vlugste aflevering mogelijk, aooals slechts de beste en modernst ingerichte fabrieken vermogen. _l n u n ii KERKI'LEÜV 4, ILKMAAR. Naar tie eisehen (les lijd» ingericht niet grooten tnin voor en achter. Bevattende heg. gr. Suite, Ontvangkamer, Hall, Vestibulen, Kelder en Keuken, le Verd. 3 groote Slaapkamers, Badkamer, Zitkamer en Hall. 2e Verd. 2 groote Slaapkamers Meidenkamer Zolder en Bergruimten. Alles voorzien van de nieuwste e soheu des tijds o.a. 2 closets, electrische verbinding door het geheelen huis, gas, zoowel licht als stookgas. Te bevragen dagelijks aan het werk. Nadere inlichtingen hij dc Agenten: AMSTEKhAM. Raad van Toezicht W. A. SCHOLTEN. H. D. DETMERS. Mr. P. W. BONTHUIS DE VRIES. Directie H. D. EBBENS. Dr. B. W. SIEMENS. n MIGHT CAP HALF ott Eischt dit zuiveren het bloed, verdrijven gal en slijm en bevorderen den goeden stoel gang, zij munten uit door hunne zach te werking, zonder kramp of eenige nadeelige gevolgen, zoodat men in staat blijft zijne gewone bezigheden te ver fabrieksmerk. richten. Prijs per doos met gebruiksaanwijzing 27'/2 oent. Verkrijgbaar bij de firma NIEROP SLOTIIOUBER en firma SCHOUTEN <te Co., Drogisten te Alkmaar. Eischt vooral merk „GROOTENDORST". plaatst in en levert op alle Binnen- en buitenlandsche Tijdschriften, Dag en Weekbladen. Verkoopers en gebruikers hebben op aanvrage steeds toegang tot mijne stoomfabriek „de Wachter", om zich van de zuiverheid te overtuigen. J. B. VAX AMERONGEJf, U fdijkutraat 10. Leeraar n;h (jljmuaminm. Opgericht 1765. Voedert uw VEE met de zuivere murwe merk „Ster" en W. L. uitmuntende door hoog eiwit- en vetgehalte en grootste voedingswaarde. EERE-DIPLOMA Parijs 1900. NEGEN GOUDEN MEDAILLES. Vraagt uwen Winkelier van de Stearine Kaarsenfabriek Prima kwaliteitonovertroffen in brandduurzeer billijk in prijs. Let op de etiquetten. Hoogste onderscheidingen, Grand Prix Parijs 1900 uit één stuk vervaardigd, is van echt linnen niet te onderscheiden en goedkooper dan het waschloon voor linnengoed. Verkrijgbaar te Alkmaar bij: IMHiiL- SEN HOIJER, Laat 67: Gebr. SCHENKE, Mient 26; J. C. THEISS- LING Langestraat, 7. Vraagt Brommers Vraagt prüs e» Inlichtingen hij den Verlegen woordiger Ohmstede Voortdurend in voorraad verschillende soor ten KOE-en PAARI>EXHOOI,TAUWE-GER8T en HAVEBSTROÖ tegen scherp concurreerende prijzen. I.et vooral op wieht en kwaliteit. Lr Groote keuze. Nette bewerking. Teekeningen en Fotografische af beeldingen op aanvraag. Fijnste delicatesse op brood, beschuit en gebak. BUS 18 cent Fabrikante Cacaofabriek AIcmaria J. C. BAAN Co., ALKMAAR

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 8