DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Om het koude goud. No. 118. Honderd en veertiende Jaargang. 1912 MAANDAO 20 MEI. Zitting van den Keuringsraad. FEUILLETON. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en a Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk f 1, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. COURANT De BURGEMEESTER der Gemeente ALKMAAR maakt bekend, dat de Keuringsraad voor de ingeschre venen voor de militie, lichting 1913, dezer Gemeente zitting zal houden te ALKMAAR, ten stadhui ze tel kens des voorm. te 9 ure, op DONDERDAG den 30en MEI 1912, voor do ingeschrevenen wier namen begin nen met de letters A tot en met J, op VRIJDAG, den Sleur MEI 1912, voor hen wier namen beginnen met de letters K. tot en met R. en op ZATERDAG 1 JU NI J912 voor lien wier namen beginnen met de let ters S tot en met Z. De Israëlieten, die op 1 Juni 1912 zijn opgeroepen, kunnen den volgenden Maandag voor den Raad verschijnen. TAAK VAN DEN KEURINGSRAAD. Behalve in de hierna te noemen uitzonderingsgeval len geschieden voor den Keuringsraad! de meting en het geneeskundig onderzoek naar de gesohiktheid voor den dienst. Ongeschikt voor den dienst worden geacht: lo. zij, die kleiner zijn dan 1.55 M. 2o. zij, die lijden aan of behept zijn met een der ziekten of gebreken, vermeld! op eene bij Koninklijk besluit vastgestelde lijst. Alleeu zij, die bij de meting blijken de vereiachte lichaamslengte te bezitten, worden onderworpen aan liet geneeskundig- onderzoek. De uitspraken van den Keuringsraad worden in het openbaar medegedeeld. WIE VOOR DEN KEURINGSRAAD MOETEN VERSCHIJNEN. Voor den Keuringsraad! moet in bet algemeen ver schijnen ieder ingeschrevene, die niet bij onherroepe lijk geworden uitspraak van den dienst voorgoed) of tijdelijk vrijgesteld dan wel voorgoed) of voorloopig uitgesloten is. Onherroepelijk is een uitspraak tot vrijstelling of uitsluiting eerst, wanneer tegen de uit spraak geen bezwaar ingebracht of beroep ingesteld is binnen den daarvoor bij de wet gestelden termijn of de uitspraak bij de eindbeslissing is gehandhaafd. Hij, die voor den Keuringsraad moet verschijnen, is verplicht zich aldaar aanbeen onderzoek naar zijn li chaamslengte en, zoo nood'ig, aan een geneeskundig onderzoek te onderwerpen. Hij kan echter aan den Commissaris der Koningin in de provincie liet ver zoek doen om het onderzoek voor een anderen Keu ringsraad te ondergaan. Dit verzoek kan bngezegeld zijn, doch moet gefrankeerd! verzonden worden. Het staat, den ingeschrevene vrij bij de keuring eene geneeskundige verklaring omtrent de lichaamsgesteld heid over te leggen, opdat de keurende geneesheeren daarmede rekening kunnen houden. WIE NIET VOOR DEN KEURINGSRAAD BE HOEVEN TE VERSCHIJNEN. Voor den Keuringsraad behoeven niet te verschijnen de ingeschrevenen, die in vrijwilligen militairen dienst zijn, en verder: lo. die doen blijken door ziekte of gebreken tot die verschijning buiten staat te zijn; De hier bedoelde ingeschrevenen worden onderzocht op de plaats, waar zij zich bevinden, mits deze binnen liet Rijk gelegen is; zij zijn verplicht zich aan dit on derzoek te onderwerpen. 2o. die zich in verzekerde bewaring bevinden of die verpleegd worden in een rijkswerkinrichting, een rijk opvoedingsgesticht of een tuchtschool. Roman uit het Duitsch van GEORG HARTWIG. 39) -o- „Wanr is het?" siste Bergitzky hem in groote span nhig toe. Hoeveel kan Ella krijgen?" Nu kon Biekenbach zich niet langer staande hou den. IJ ij wierp zich op zijn bed neer hij hijgde naar lucht. Bergitzky stond' er radeloos en ongeduldig bij. TL: geld was er dus nog en goed belegd, veilig orgen- g- deponeerd. Zoodra Bickenboeh ontoerekenbaar ver klaard was, zou hij pogingen kunnen doen het op te sporen om het dair op te nemen. Ook als een snelle dood een einde aan Bickenbaeh's leven maakte, zou alles ia orde komen. Nogmaals wilde hij een poging doen. Hij naderde den zieke. „Denk toch aan je dochter, aan je lieve Ella zij wil trouwen. Wien heb je haar gc I in bewaring gi geven? Het arme kind! Bedenk je toch eens! Ik zal haar ook hier brengen als je het 'rshuidige ant woord geeft. Waar is het geld?'' Het plotselinge van Bickenbaeh's i pringen van zijn bed, het rollen van zijn oogen deed R rgitzky ont stellen. Als uit een slaap ontwakend streek Bick n- bach zich over het voorhoofd en verscheiden co.i u drukte hij de handen voor de oogen. Eindelijk hij op recht in het gezicht van zijn schoonvader alsof hij iets geheel nieuws in dat sluwe gelaat las. Toen ging hij met ijzingwekkende kalmte op hem af, bleef voor hem staan en wees naar hem als wilde hij Ber gitzky aan andere aanwezigen voorstellen. „Jij bent het dus!" zei hij toen met zoo heldere stem, dat het zelfs Bergitzky na het gebeurde verbaas de. „Ik dacht nog steeds met een duivelsche spookge stalte te doen te hebben. Nu zie ik wien ik voor heb. Voor het onderzoek van deze categorie van inge schrevenen gelden dezelfde bepalingen als voor de ca tegorie onder lo. vermeld. 3o. die verpleegd' worden in een krankzinnigen-,, idioten-, doofstommen- of blindengestieht; Voor deze ingeschrevenen wordt door de bestuur ders der gestichten eene geneeskundige verklaring overgelegd. 4o. die hun beroep majeen van de buitenlandsche zeevaart of van de zeevisscherij buitenslands. Deze ingeschrevenen kunnen, zoo zij keuring wen- schten, zich hetzij voor den Keuringsraad' aan het ou- lerzoek onderwerpen, hetzij vóór 16 Mei tot het onder gaan van dit onderzoek aanmelden bij den Plaatselij ke- of Garnizoenscommandant in een garnizoen té hunner keuze, waar een officier van gezondheid is, of bij den Commandant der Afdeeling Mariniers te Rot terdam. Bij deze aanmelding, die op een werkdag des voormiddags negen uur moet geschieden, moet de in- geschervene zijn bewijs van inschrijving voor de mili tie medebrengen en ten genoegen van den Comman dant aantoonen, dat hij een beroep als hierbedoeld uitoefent. Ten minste één dag vóór de aanmelding- moet de aanvrage om keuring aan den Commandant hetzij schriftelijk, hetzij mondeling worden gedaan. 5o. die woonplaats hebben of verblijf houden in het buitenland. Deze ingeschrevenen kunnen niettemin, zoo zij keuring wemfchen, zich bij den Keuringsraad aan het onderzoek onderwerpen. Zij kunnen bovendien op de hiervoren aangegeven wijze verzoeken om het onder zoek voor een anderen Keuringsraad te ondergaan. Voor zooveel deze ingeschrevenen echter door ziekte of gebreken buiten staat zijn voor den Keuringsraad te verschijnen; kunnen zij volstaan met bij den Keu ringsraad vóór de sluiting zijner zitting- in te zenden eene na 1 Mei afgegeven verklaring, waaruit blijkt: a. "dat de ingeschrevene met geslachtsnaam, voornamen en leeftijd aan te duiden'wegens ziekte of gebreken buiten staat is voor den Keuringsraad' te verschijnen; b. dat de ingeschrevene door hen, die de verkla ring hebben afgegeven, ongeschikt voor den dienst wordt geoordeeld; c. de aard en de g-raadi van de ziekte of van het gebrek, op grond) waarvan de ongeschiktheid) aanwe zig wordt geacht, zoomede de bezwaren, door de ziekte of het gebrek veroorzaakt. Deze verklaring moet de onderteekening dragen van twee geneeskundigen, die ter plaatse van afgifte bevoegd zijn tot uitoefening van de genees- en heel kunde. In de Nederlandsche koloniën mag de verkla ring door enkel dokters-djawa echter alleen dan wor den afgegeven, wanneer ter plaatse geen andter ge neeskundige is, en mag zij door een dtekter-djawa met een ander geneeskundige alleen dan wordten afgege ven, wanneer ter plaatse niet meer dan één ander ge neeskundige is. De handteekeningen van hen, die de verklaring hebben afgegeven, moeten behoorlijk voor echt zijn verklaard, onder bijvoeging, dat zij, door wie do handteekeningen zijn gesteld, ter plaatse bevoegd zijn tot uitoefening van de genees- en heelkunde, dan wel dtekter-djawa zijn. Zoo het stuk is oudeTteekend door dokters-djawa of mede-onderteekend door een dokter-djawa, moet bovendien blijken, welk van de hiervi ren bedoelde gevallen aanwezig is. STRAFBEPALINGEN. De ingeschrevene, die verplicht is voor den Keu ringsraad te verschijnen en niet op de daarvoor aan gewezen plaats of tijd verschijnt, of die, aldaar ver schenen zijnde, zich niet aan de meting of aan het Ga heenriep hij met heftigheid en een handbewe ging van groote verachting makend. „Ga heen! Je hebt hier niets te maken. Hier is geen leven te verwoesten, geen geluk te vernietigen. Ga weg zeg ik je! Ik wil de plaats waar je staat weer rein zien. Ik wil je afschuwelijk gezicht niet lan ger zien. Ik roep om hulp als je niet dadelijk de ka mer verlaat." Hij schudde dreigend de hand. „Ik heb reeds gezegd wat ik wil, wat ik van je we ten moet!" riep Bergitzky buiten zich-zelf van woed de. j,Fidelia moet weten waar je het geld gelaten hebt. Zij kan zoo niet leven met Ella." Een bittere lach was het antwoord. ..Zij zoeken zij zqeken, de goede mensehen, naar mijn geld mij laten zij hier," riep Biekenbach harts tochtelijk. „Zoekt maar zooveel als jelui wilt. Jelui zult niets vinden. Voor mijn kind is gezorgd, aati haar geld kunnen jelui niet komen." ilij lachte weer en greep naar zijn hart alsof hi, daar een stekende pijn gevoelde. „Je bent mijn booze geest," ging hij toen voort, „mijn rust heb je verwoest, een woordbreker heb je van j mij gemaakt, een schurk. Als koppelaar heb je ge speeld tusschen je dochter ensmij. Met schaamtelooze zelfzucht ben je te werk gegaan. Maar weg nu! Weg uit mijn nabijheid. Er uit!" Doodsbleek, ingevallen om den mond alsof dit c>ogeublik hem jaren ouder gemaakt had, wierp Bie kenbach zich met fonkelende oogen op Bergitzky en greep hem bij zijn baard. Ontsteld week Berg:tzky terug, maar de pijn die bij door den greep van Biekenbach gevoelde, deed hem eer nader komen; lxij sloeg van zich af en trof Bic- n-nbach op het voorhoofd. Biekenbach werd razend, een doordringende kreet -napte hem. met ijzeren greep vatte hij nu zijn vij- ïd <;-u. Beide zijn handen sioeg hij om diens hals. „Hulp .Met moeite gilde Bergitzky dit woord uit. leiNtond snelden de verplegers naar binnen scheidden de twee mannen van elkander. geneeskundig onderzoek onderwerpt, alsmede de inge-- van welgestelde ouders te Darmstadt en Frankfort, sehrevene, die moet worden onderzocht op de plaats, terwijl zijn vrouw zelf haar japonnen en hoeden maak- waar hij zich bevindt, en zich niet onderwerpt aan de meting of het geneeskundig onderzoek, wordt gestraft -r, met hechtenis van ten hoogste veertien dagen of geld- Onverwacht werd de vader van dezen Fredenk boete van ten hoogste^ honderd vijftig gulden. Pleegt' hij het feit opzettelijk, dan wordt hij gestraft met ge vangenisstraf van ten hoogste twee maanden of geld boete van ten hoogste zeshonderd gulden. NIEUW GENEESKUNDIG ONDERZOEK. Een nieuw geneeskundig onderzoek van een inge schrevene heeft plaats, zoo het gevoelen van de. beide geneeskundigen van den Keuringsraad' niet van de- zelfde strekking is. Het nieuwe onderzoek geschiedt voor den Militieraad, in zijn tweedte zitting in Angus 1 Onverwacht werd de vader van evenwel in 1863 koning der Denen en dit koningshuis bracht het tot roem en aanzien in Europa, daar het met de meeste Europeesche koningshuizen door bloed verwantschap werd verbonden. Eigenaardig is het zeker, dat Frederik in 1863 dadelijk aan de Universiteit te Oxford ging studee- ren in rechts- en staatswetenschappen. In 1869 trad Hij in het huwelijk met prinses Louise van Zweden en Noorwegen, kleindochter van prinses Louise Amelia der Nederlanden. Beiden waren even eenvoudig en tus. j Overigens kan van een ingeschrevene, omtrent i wien door den Keuringsraad uitspraak is gedaan, bij gingen ongedwongen onder de bevolking. Ook toen den Militieraad een nieuw geneeskundig onderzoek j kroonprins Frederik in 1906 koning was geworden, worden aangeviaagdbleef hij de eenvoud zelve, wandelde dikwijls en lo. door den ingeschrevene, wien de uitspraak j it* i i lii-riM Ir*» tMmn mnHcU'On IAT. 7iin Hha/i! geldt, of door zijn vader, moeder, voogd ot curator; verklaren: tot zijn dood' toe Hier kan men geheel alleen. Een half jaar geleden moet er eens gesproken zijn over deze wandelingen. Een der kumerheeren maakte tot tweemaal toe daarop een aanmerking. Maar de koning zeide met nadruk: „Reeds eenmaal heb ik het U liooren zeggen en een herhteling is dus niet noodig. Ik hen van plan mijn oude gewoonte te blijven volgen." Het doodsbericht van dezen vorst wekte natuurlijk groote ontroering in het land. De couranten, die in rouwrand verschenen, huldigden de nagedachtenis van den koning; zelfs de sociaal-democratische pers roem de hem. Trouwens kort nadat Frederik VIII de 'FN^VAN 'heV^T FGFR^ i regeering had aanvaard, verklaarde de socinal-demo- den Keuringsraad verzamelt tij- «atische leider Klausen, naar het Hbid. in herinno- ring bracht, namens zijn partij, dat deze bereid was om snmen te werken niet dezen koning voor de bevor dering van de w-elvaart en de eer des vaderlands. Overigens gold' vooral voor koning Frederik het klassieke woord: „Gelukkige koningen hebben geen geschiedenis." De groote droefheid van het Dee-nsche volk, bewijst echter hoe zijn heengaan wordt gevoeld als een ernstig verlies. Zijn 41-jarige zoon, die als Christiaan X de regee ring aanvaardde, kon dan ook niets beters doen, dati in het vooruitzicht te stellen, dat hij de voetstappen zijns vaders zal drukken. Gelukt hem dat dan zal Denemarken ook aan hem een goeden koning hebben. 2o. door elk der overige voor de gemeente inge schrevenen, of door zijn vader, moeder, voogd of cura tor. De aanvrage moet, zoo zij wordt ingediend! door een der onder 2o. bedoelde personen, berusten op aanne melijke, in de aanvrage omschreven gronden, en bin nen tien dagen na den dag, waarop de uitspraak van den Keuringsraad in het openbaar wenl medegedeeld, zijn ingeleverd bij dten Burgemeester der Gemeente, I waar de ingeschrevene, wien het geldt, voor de mili- tie is ingeschreven. Yau de inlevering wordt*een be- wijs van ontvangst afgegeven. Aanvragen, niet inge- j licht of niet ingeleverd o pde wijze, hier omschreven, kunnen geen gevolg hebben. INDKELING BIJ DE ZEEMILITIE OF BIJ EEN DER KORPSE De Voorzitter van dens de zitting gegevens omtrent de indeeling. j ln verband hiermede staat het den «geschrevene vrij alsdan aan dien Voorzitter mede te deelen, of hij zou wenschen te worden bestemd voor de zeemilitie, voor een bereden korps of voor de administratietroe pen en ook aan welk korps of garnizoen hij zich an ders gaarne zou zien toegewezen. Ook kan de inge schrevene den Voorzitter een schriftelijke verklaring ter hand stellen, ten bewijze, dat hij voor eenig vak of eenigen arbeid bijzondere geschiktheid bezit. Alkmaar, den 18en Mei 1912. De Burgemeester voornoemd, JAN DE WIT Dz„ lo.-Burg. ALKMAAR, 20 Mei. Plotseling is in de afgeloopen week koning. Frede rik VIII van Denemarken overleden. Tragisch is zijn heengaan geweest: in een straat van Hamburg zakte Dinsdagmorgen een man in elkaar en daar hij hoege naamd geen legitimatie-bewijs bij zich had, werd hij. door niemand' herkend, naar de lijkenzaal van een zie- kenliuis gebracht. Eerst toen de hofhouding, ongerust over het lange uitblijven van den ko-ning op zijn och- 1 tendwandeling door Hamburg hij was op de door- 1 reis van Nizza naar Kopenhagen nasporingen deed, 1 bleek, dat het Frederik VIII was, dien men op straat had' gevonden. In de Italiaansche Kamer werd Vrijdag medege deeld, dat liet Turksche garnizoen van liet eiland Rho- dos zich had overgegeven, welke mededeeling natuur lijk geestdrift ten gevolge had. De Turksche regee- ï-ing heeft verklaard, de Italiaansche berichten noch te kunnen tegenspreken noch te kunnen bevestigen, maar er aan toegevoegd, dat de Italianen in elk geval ver in de meerderheid! waren. Wat wil Italië met deze zegepraal? De couranten te f Rome verzekeren, dat de bezetting van Turksche eilan- I eekenend voor dezen koning is overigens dit over jeu ;Q (j0 Egeïsche zee noodig is om een basis voor lijden geweest. Hij was de zoon van uiet-rijke ouders, je verzorging der Italiaansche vloot te hebben en vij- en moest als prins teekenlessen geven aan kinderen j andelijke oorlogsschepen voor dte voorziening met „Die ellendeling!" stiet Bergitzky met bleek lippen uit, terwijl Biekenbach bewusteloos op zijn bed werd gelegd. „Hij moest aan de ketting gelegd1 worden." Geen schijn van medelijden kwam er in hem op bij bet zien van Biekenbach, die machteloos neer lag. „Is het. mislukt?" vroeg de hoofdVerpleger. „Totaalzei Bergitzky bitter. Bergitzky vroeg zich af wat nu te doen? Zich wre ken dat wilde hij. Maar wat1 kon hij doen? Sodens aanbod om het te kort bij te passen in naam van z'n dochter afstaan en Biekenbach dan in de derde klasse laten plaatsen, dat kon hij. Maar deze daad van wraak zou spoedig aan den dag komen, en daarmee zou hij de achting in de familie verliezen. Dan bleef hem alleen de hoop op een spo-edigen dood van Bieken bach. „Hoor eens, waarde heer, kan men hem de gevolgen van dergelijke aanvöllen niet wat onaangenamer ma ken Dan komen zij misschien minder voor," vroeg liij met 'n valsch lachje aan den hoofdverpleger Rie- mann. ,,lk zou zoo'n woesteling aan den ketting leg gen. Wat denkt dokter Lenzfeld' daarvan? Ik zou hem nog wel even willen spreken." „Hij is op 't oogejiblik in de ziekenzaal, maar de portier heeft daar juist gezegdl dat uw koetsier niet 'langer wilde wachten." „Wilt u dan den dokter zeggen, dat ik na wat ik gezien heb, onverbiddelijk de noodige stappen zal doen tot ontoerekenbaarverklaring?" „Zooals u wil!" zei Riemann, hem in zijn pels hel pend. „Anders nog iets van uw dienst?" „Dank u. Zeg maar tegen den dokter dat ik het bejammer dat voor zulke woestelingen geen kettingen en dwangbuizen dadelijk bij de hand! zijn." Kwaadaardig ging hij de stoep af en door de poort, maar niet zonder den portier vriendelijk to groeten. Men moet de menschen te vriend houden om ze, als de gelegenheid er voor is, te kunnen gebruiken, was een van de principes van Bergitzky. Buiten stond de geheel besneeuwde slede te midden van het vlokgedans. „Dat heeft een beetje lang geduurd', meneer," zei de halfbevroren koetsier brommerig. „Je zult daar geen schade van hebben. Nu voor uit!" Die voorspiegeling dreef de rimpels van het gefrons te voorhoofd van den koetsier. Hij liet de zweep knal len en voort ging de slede, terug naar het station Waldstein. I Do trein stond al voor. De portieren werden reeds gesloten. Het gelukte Bergitzky nog juist in een coupé te springeu; terstond kwamen de raderen in be weging. Het geld het geld! Waar was het? Waar zou hij het zoeken, zonder een publieke oproeping te doen in de bladen? En dan die Soden, die ongevraagd zijn neus in dc zaak stak! Do gedachte dat Biekenbach j werkelijk allerverwardst was in zijn denken en daar door moest lijden, deed Bergitzky goed. Ilij dacht daar met een sluwen lach aan. Nu dacht hij aan El- la Met Krocht-1 zou het wel in orde komen. Maar geen cent van haar vermugen zou zij hebben. Haar uitzet zelfs zou niet van haar geld' betaald worden. Als Krocliel haar niet nam zonder uitzet, dan.... Ja wat dan? Hij kwam hierover niet tot helderheid. Weer ec-n station. Bergitzky stak een oogaublik liet hoofd uit het raampje. Op het perron stond een groep officieren met hun dames in druk gesprek. Tusschen hen merkte Hij Willi Baclimann op. Hoewel het schemerig was, zag Willi toch dadelijk met zijn scherpe oogen wie het was die uit het raampje keek. Al zijn verdriet, al zijn strijd kwam weer boven en, alles vergetend, liep hij bij zijn gezelschap weg en snelde op dc coupé van Bergitzky toe. Ilij rukto de deur open en sprong binnen. „Meneer Bergitzky Bergitzky, die nog niet weer geheel tot kalmte ge komen was na wat er me) Biekenbach was voorgeval len, schrok eerst hevig, maar hij herstelde zich dade lijk, hoewel met moeite. „Welzoo, meneer v. Baehmanu!" (Wordt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1