BINNEN LAN 1), ?oU^rS^,eP' V6rZOek d -k®^ken sloegen afle schietvoorraad van Tripolis en Barka den weg te ver sperren. Bovendien meent men te Rome, dat deze be zetting Turkije berooft van zijn moreel aanzien in de Mohammedaansche wereld en een vredespand kan wor den. 1 e Konstantinopel maakt men het zich overigens niet druk over deze nederlaag. Men zegt dkar, dat, zoo de Italiauen werkelijke overwinningen willen be halen, zij op het vaste land van Tripolis vechten moe ten. Men voelt zich veilig en krachtig op den Noord- Afrikaansclien bodom en denkt er voorloopig niet aan, den oorlog onder ongunstige voorwaarden te beëindi gen. Er kwamen verder verontrustende berichten over de Albaniërs, die den strijdbijl weer opgegraven hebben en met een ernstigon opstand dreigen. De Porte heeft troepen en onderhandelaars naar de bedreigde streken gezonden. Dat men in Italië gaarne een Albanee- schen opstand zou zien, is te begrijpen. hebben, mei name dr. Bos wat aangaat de erkenning van de urgentie van algemeen kiesrecht. Ten slotte zeide spr., dat het hoofdbestuur ook ge tracht heeft tot onderling overleg te komen, tot sa menwerking met vrijzinnigen buiten onze eigen orga nisatie, overeenkomstig de beginselen, die het meent daarbij op den voorgrond te moeten stellen en het heeft reeds ervaren, dat de ingeslagen weg van onef fenheden niet vrij, met hindernissen hier en daar be zet blijkt. Het is onbegrijpelijk dat het comité door het fiasco fiehuis was geweest en had gedronken. gesteld, dat de hoofdinspecteur langen tijd in het kof- Den volgenden morgen werd de hoofdinspecteur ter verantwoording geroepen en deze ontkende niet, dat hij in dat koffiehuis was geweest, maar wel, dat hij laar langen tijd had gezeten en zou hebben gedron- ken; hij zou er tegen kwart voor twee gekomen zijn, om, naar gewoonte, een boterham mede te nemen. De burgemeester heeft daarop den hoofdinspecteur door den commissaris uit zijn naam doen berispen, Zou minister Tahnu er aan denken om na zijn ■Steenhouwers-, zijn Bakkers- en zijn Stuwadoorswet ook een Kappers- en Barbierswet in te dienen? GASONTPLOFFING. Zaterdag werd de brandweer te 's-Gravenhage ge alarmeerd voor een kleinen binnenbrand in het per ceel Herschelstraat 30, aldaar. Het bleek, dat de brand het gevolg was van een gasontploffing. De bewoner had in een kabinet een Duitscliland vroeg deze week bijzonder de aandacht. In de buiteulandsche politiek van het keizerrijk stond nog steeds de benoeming van baron von Marscha 11 tot gezant te Londen op den voorgrond. En dit valt te begrijpen: alleen zeer gewichtige redenen kunnen er toe geleid hebben een man van Marschalk beteekenis juist nu uit dert Europeeschen znkenlioek (Konstanti nopel) weg te halen en hem naar de Theems te ver plaatsen. Algemeen wordt in deze benoeming het be wijs gezien, dat Duitschland het streven van Enge land, gelijk dit bleek uit het bezoek van lord Ilaldnne te Berlijn, niet in het zand wil laten verloopen. Een streven, dat vooral gericht is op een betere verstand houding, waardoor het mogelijk is het te voren eens te worden over die punten, welke allicht anders tot een botsing zouden kunnen leiden. In het Pruisische Huis van afgevaardigden is met 318 tegen 8 stemmen uitgemaakt, dat de verwijdering van het sociaal-democratische lid Borchardt wettig was. Inmiddels ontving het Huis van Afgevaardigden van den Minister van Justitie een schrijven, waarin toestemming gevraagd werd tot vervolging der afge vaardigden Borchardt en Leinert, wegens huisvrede breuk en verzet tegen de stnatsautoriteiten in de uit oefening van dit beroep 1 De commissie uit het Huis besloot te adviseeren het verzoek tot vervolging der beide heeren toe te staan. Het lluis zelve zal wel geen ander besluit ge ven, zoodat deze zaak voor den rechter zal worden ge bracht. Een ongewoon stormachtige zittingdag had de Rijks dag deze week. De begrooting van den Rijkskanselier stond Vrijdag op de agenda. Daarbij kwam ter sprake de woorden, welke Keizer Wilhelm aan een maaltijd te Straatsburg bezigde. De Keizer verklaarde n.l. naar uitgelekt is dat indien de toestand' in Elzas- Lothiaringen niet verbeterde, hij de grondwet zou af schaffen en het land tot een Pruisische provincie ma ken. Hieruit kwam een aanval op den rijkskanselier voort, een herhaling der befaamde Novemberdebatten van 1908, daar men wilde weten, of hij zich verant woordelijk stelde voor dez uitlating. De sociaal-de mocraat Scheidemann bedierf echter het politieke spel, door zijn grove aanvallen op Pruisen. Toen deze •preker niet tot de orde geroepen werd, verliet de rijks kanselier met alle leden van de regeering en bonds raad de zaal. Eerst later keerde hij terug en toen bleek duidelijk hoe de heer Scheidemann hem uit den klem had geholpen, immers hij kon thans op de va derlandslievende gevoelens der niet-sociaal-democra- ten een beroep doen en stemming verwekken, ondanks alle heersckende verontwaardiging over 's Keizers woorden: de gekrenkte eer van Pruisen drong het Straatsburgsche voorval op den achtergrond. Van een verdediger, wiens kansen niet al te best stonden, kon de Rijkskanselier een openbaar aanklager worden, uit de verdedigende tot een aanvallende houding over gaan. Een orgaan, maakte dan ook spottend op, dat de heer Scheidemann na afloop der zitting van den rijkskanselierde reddingsmedaille ontving! net is onbegrijpelijk dat het comité door het fiasco I hem bovendien ziin on B-enne"^,, en oowouer nau m een kabinet eer Raad mede adresseerde over uniformkleeding, waarna het kabinet aan de straatzijde werd stukgesWen en Dat door dez edingen de verhouding van den hoofd inspecteur tot den commissaris scheef werd, is duide lijk. De hoofdinspecteur meende grieven tegen den commissaris te kunnen bijbrengen; hij formuleerde de ze schriftelijk en vond het raadslid Van Dijk bereid, het wel-onderteekende stuk in eene geheime vergade ring van den gemeenteraad ter tafel te brengen. De klachten tegen den commissaris aantal: le. zou de commissaris mers van de di-ie, die zouden moeten samenwerken, hebben twee geweigerd en dit feit is door het „ge juich van de derde trouwens eerst na heel wat eritiek aangeheven -niet ongedaan te maken. Er ger is, dat de behandeling van debekende motie aan leiding is geweest, dat in elke der drie kiesvereeni- gingen scherpe, bitse woorden zijn gevallen aan het adres van één of beide andere vereenigingen, woorden die alleen konden verbitteren en niet verbeteren, die onnoodig waren, maar die men had kunnen verwach ten, waar het toch wel vaststaat en bekend is dat plaatselijke organisaties van verschillende partijen, wegens hun wederzijdsche gevoeligheden en de onder linge wrijving die daartusschen meestal bestaat, aller minst de geschikte colleges zijn om zulke teere quaes- ties, die door haar aard tot de algemeene partijleiding behooren, tot oplossing te brengen of deze zelfs maar te bevorderen. Eindelijk richtte spreker een ernstig verwijt tot die partijgenooten, die zich hebben aangesloten bij een po litieke actie, buiten de politieke organisatie om, waar toe zij natuurlijk uit vrijen wil en met volle overtui ging als lid zijn toegetreden. Besloten werd dat dc Bond zal toetreden als lid tot het internationaal congres voor staat-spensioneering, op 3 en 4 Augustus te 's-Gravenhage te houden. oorts bracht de oorzitter o. a. nog een woord van dank aan de commissie voor de herziening van het burgerlijk procesrecht, voor habr uitnemend rapport. Bij de volgende motie: »I^e rijzinnig-Democratische Bond, kennis geno men hebbende van het. pauselijk Motu proprio „Quan- tavis diligentiia" van 9 October 1911, waarin o.a. wordt bepaald: „Teder privaat persoon, wereldlijk of gees telijk, man of vrouw, die, zonder toestemming der geestelijke macht, ooit een geestelijk persoon voor de staats-, burgerlijke of crimineele rechtbanken daagt of voor te komen dwingt, wordt getroffen door de eommunicatio latae sententiae romano Pontiflci cialiter reservata"; acte nemende van de verklaring door den minister \an Justitie op dit punt afgelegd in de vergadering van de Eerste Kamer van 8 Februari 1912, is van oordeel, dat het nog niet vaststaat dat boven genoemd Motu proprio, en in verband hiermede de constitutio „Apostolieae sedis" van 1869, niet voor ons land van kracht zouden zijn, spreekt den wensch uit, dat alsnog door de regee- ring stappen zullen worden gedaan, teneinde de mee9t mogelijke zekerheid1 dienaangaande te verschaffen," gaf de voorzitter in overweging hierover niet nader van gedachten te wisselen, doch de motie aan te ne men, daarvan mededeeling aan de regeering te doen en af te wachten welke stappen de regeering naar aanleiding daarvan zal doen. Dienovereenkomstig werd bij acclamatie besloten. Daarop was aan de orde de inleiding tot de behan deling van het verslag der commissie benoemd inge volge besluit der Alg. Verg. van 1909, inzake rechts- toestand van ambtenaren. Als inleider trad op mr. E. lokker, te Utrecht, voorzitter dier commissie. 8*dachtenwisseling zegde de voorzitter toe, dat het hoofdbestuur de vraagpunten zal herzien in over leg met de commissie en verzoekt, indien men nieuwe vraagpunten wenscht te stellen, deze vóór 15 Juli in te dienen. De vergadering werd daarna huishoudelijk. Nnmid- ilags vereenigde zich een groot aantal afgevaardigden en leden aan een gemeenschnppelijken maaltijd; gis teravond bood de Haagsehe Vrijzinnig-Democratische Kios\ereeniging aan de aanwezige partijgenooten een gezellig samenzijn aan. ncuaou ölUügüU Hiie ruiten kapot en ook in een aan de straatzijde gelegen kamer werden ruiten vernield door den slag. De bewoner zelf werd ernstig aan hoofd en handen gewond hij werd door den gemeentelijken eerste hulp dienst verbonden. De brand was bij de komst van de brandweer reeds door buren gebluseht. „ex- spc- zyn twee in van een der inspec teurs een som van 100 ontvangen hebben, omdat de inspecteur met gestraft zou zijn, na tekortkoming in den dienst; 2e. zou de commissaris gelden, onder zijn beheer, niet aan hun bestemming gegeven ^hebben. Omtrent het eerstgenoemde feit wordt gezegd, dat de bedoelde inspecteur wel 100 gaf, maar als er kenning voor rijkelijk betoonde welwillendheid buiten den dienst. Omtrent het tweede zij dit gezegd: de agenten hadden tot voor enkele jaren een soort wedu- wenfonds, dat in stand werd gehouden door bijdragen der agenten en van donateurs. In 1904 werd dit fonds opgeheven en deelden de agenten het kassaldo, behalve de gelden der donateurs. Aan hen werd gevraagd, wat met hunne giften moest worden gedaan, waarop zij antwoordden, dat zij deze gelden ter beschikking van den commissaris stelden. De commissaris heeft tegen de schriftelijke klacht zijne eveneens schriftelijke memorie van verweer ge steld en overgelegd zijne administratie van gevoerd beheer. Vast moet staan, dat uit de hem indertijd te gen kwitantie overhandigde 000 aan zieke eene extra ondersteuning werd verleend, zij daaraan behoefte hadden. Dt hoofdinspecteur is intusschen op zijn verzoek met een maand verlof, en de justitie zal nu wel uit maken wat er van dit alles waar is. agenten voor zooverre ESPERANTO-ONDERWIJS TE 'a-GRAVENHAGE. Ter uitvoering van de motie-Thomaon c.s. hebben B. en \V. van s-Gravenhage bij den gemeenteraad ingediend een voorstel om een proef te nemen met het geven van onderwijs in Esperanto van gameen- tewege. De cursussen zullen zelfstandig worden gehouden, afgescheiden van eenigen bestaanden tak van onder wijs. Er zal een cursus zijn van één jaar voor per sonen boven de 18 jaren, en een van D/2 jaar voor personen van 1418 jaar. Per week zal er ll/2 uur 'e® worden gegeven het maximum-aantal deelnemers zal 25 bedragenzij moeten voldoende lager onder- wijs hebben genoten. B. en W. willen f 2.50 per cursus schoolgeld heffen. De deelnemers aan den cursus voor de jongeren zullen eventueel slechts toegelaten worden, wanneer zjj overleggen een verklaring van het hoofd der on- der wijsinrichting, welke zij bezoeken dat het volgen van den Esperanto cursus geen nadeel zal opleveren voor hun overige studie. De kosten van deze proef zullen ongeveer f 150 be dragen. CONGRES S. D. P. In het Geheelonthouderskoffiehuis in de Nieuwe Molstraat te 's-Grnveuhage werd Zaterdagavond het congres van de S. D. P. geopend met een rede van den voorzitter, den heer D. J. Wijnkoop, die daarin een cntiek leverde op de S. D. A. P. Uit den uitslag van <onnmge verkiezingen maakte hij op, dat de Sociaal- Do mocratische Arbeiderspartij achteruit gaat, maar aan den anderen kunt klaagde hij, dat de leden van zijn eigen partij zich te weinig voor verkiezingswerk interessecren. Er waren 13 afdeelingen, zijnde alle op twee na, door afgevaardigden vertegenwoordigd. Aan de orde was de behandeling van 't jaarverslag. De lieer Boleman (Bussum) verklaarde, dat zijn af- neeung het betreurt, dat bij gelegenheid van den 1 NAAR AANLEIDING VAN EEN TE DIKKEN LANDWEERMAN. Een humorist schrijft aan de „Arnh. Ct.": M ij kunnen ons in Nederland beroemen, het nieuwste op militair gebied te hebben uitgevonden. Wij verhoogen de marsehvaardigheid van onze Land weer door de corpulentie te weren. Bravo! Wie nu nog twijfelt aan het voortdurend behoud onzer neutra- iteit kan zich gerust een „Nurks in den Haarlemmer hout noemen. De Haarlemmers hebben de primeuz van den eerst otgekeurde, wiens uniform te nauw is geworden. Het Departement van Oorlog dacht er over, den landweerman op Staatskosten naar Carlsbad te zen den; een ondernemend fabrikant in gummi bood een nieuwe elastische uniform ter beproeving aan, passen de voor iederen omvang, maar 't mocht geen genade vinden bij de bevoegde autoriteit, die nu een premie stelt op het hebben van te véél omvang. Het Haar- lomsch gemeentebestuur is daarmede zéér ingenomen; de aanwas van bevolking neemt sterk toe. Aanvragen komen zelfs uit Duitschland, speciaal uit Beijeren, van Duitschers, die, prifiteerend van de gunstige be palingen op militair gebied, zich hier willen laten neu- traliseeren. Zij stellen zich voor hier meerdere bier brouwerijen op te richten, ten einde de corpulentie aan te wakkeren, maar de Regeering ziet daarin een poging van Duittsche zijde om onze weermacht te ver minderen, daar ten slotte alle uniformen te nauw zul len worden, zoodat wij in gemoede willen waarschu wen tegen al te spoedige verhuizing naar Haarlem, te meer daar er kans bestaat, dat de dikke landweerman nen bij de rijdende artillerie worden gedétacheerd wat veel zal bijdragen voor het zomer-amusement van de talrijke vreemdelingen, die in Arnhem worden ver wacht en die zich wel eens beklagen dat zij meer be hoefte hebben aan afwisseling (behalve hetgeen Musis er bied) iets waarvan Haarlem gebruik maakt ten bate van de badplaats Zandvoort, die steeds meer en meer in bloei toeneemt. VAN DEN LANGENDIJK. In de week van 3 tot en met 18 Mei bedroeg de aanvoer aan de veiling te Broek op Langendijk 69 baal uien en 650 bos rabarber. Er werd slechts één veiling gehouden. Men verwacht in! 't laatst maand aanvoer van wortelen. maal dezer UIT WEST-GRAFTDIJK. Te W est-Graftdijk is een vereeniging „Vischlust" opgericht met aanvankelijk 16 leden. Men zal trachten zich bij den Noordhollandsehen Hengelaarsbond aan te sluiten. Tot leden van het bestuur zijn benoemd de heeren M. Bak K. van Petten P. de Haan J. KoningP. Bankersen en A. Boldewijn. UIT HOORN. Alhier wordt thans de derde huisvlijttentoonstelliTig gehouden, uitgaande van de afdeeling van den Volks bond tegen drankmisbruik en gisteren geopend door den eere-voorzitter van het tentoonstellrngs-comité, <le heer II. W. de Joncheere, burgemeester Keurig en smaakvol is alles gerangschikt en het geheel maakt een hoogst gunstigen indruk. In alle afdeelingen is zeer veel schoons ingezonden en onge twijfeld is over het algemeen veel beter werk geleverd, dan dit bij vorige tentoonstellingen het geval was. Duidelijk was merkbaar, dat daarvan leering was uit gegaan. De inzenders hebben geleerd het mooie in anderer voorwerpen te zien en ook In eigen arbeid in toepassing tet brengen. UIT DE RIJP. Gisteravond is de 73-jarige P. Bakker alhier in het water geraakt en verdronken. reiziger verkeer EEN VASTGERAAKTE REM. Donderdagavond is door toedoen van een per Staatsspoor belangrijke vertraging in het en aanzienlijke niaterieele schade voorkomen. De heer P. II. Begemann, directeur der Kon. Ma chinefabriek te Helmond, reizende met den avondsnel trein No. 112, van Helmond naar Amsterdam, bemerk te, dat na liet passeeren van de Lingebrug bij Gelder- malsen, de Westinghouse-rem van iiet VRIJZINNIG DEMOCRATISCHE BOND. Do algemeene vergadering van den V.rijzinnig-de- mocratischen Bond werd Zaterdag in Ilotel de Witte Brug, in den Haag, door den voorzitter, den lieer Her man Snijders, geopend met een toespraak, waarin spr. o.a. zeide niet zonder bevreemding kennis te hebben genomen van do circulaire d.d. 15 April 1912, namens „het Haagsehe oniité tot bevordering van samenwer king onder de vrijzinnige partijen." aan do besturen van kiesvereenigingen van vrijzinnige richting ge- udrpeeerd en ook aan het hoofdbestuur van den Vrijz.-dem. Bond toegezonden. Het wil hem voorko men, dat de actie van dit comité bezig is schade te doen aan datgene wat zij wil bevorderen, dat zij moet leiden tot een bedenkelijke verwarring in de politieke begrippen en inzichten, tot een allerminst onschade- lijko vertroebeling van de politieke verhoudingen en omstandigheden juist op een tijdstip, dat deze aan verheldering dringend behoefte hebben, om zuivering ©n zuiverheid als het ware luidkeels roepen. Als men tot werkelijk vruchtbare samenwerking van vrijzinni gen wil komen, niet slechts tot een ras voorbijgaande stombusglorie of tot de grootste optelsom van verkre gen zetels, maar tot een „working majority," tot een meerderheid in het parlement, die wat tot stand kan brengen, waarop een hervormend kabinet van links steunen kan dan moet men niet doen wat het Haagsehe comité doet in zijn circulaire en wat door sommige vrijzinnige, organen en sprekers wordt nage volgd'. samenwerking aanprijzen, zonder tevens den wog te wijzen die daartoe leiden kan en den grondslag aan te geven, waarop zij mogelijk en bereikbaar is, wil zy werkelijk en daarom gaat. het bij hen allen dan toch immers duurzaam den vrijzinnigen ten goede komen. Maar de Haagsehe circulaire zoowel als de overige verdedigers van „concentratie zonder meer" op dit, punt in gebreke blijven, komen zij te kort ten op zichte van datgene wat ten dezen zooal niet het éénige, dan toch het eerst noodige is. Nog een andere ernstige bedenking moet rijzen te gen den inhoud vau meergenoemde circulaire. Zij zegt. dat „de beweging' bij onderscheidene mannen van hoog gezag op politiek gebied sympathie en steun gevonden heeft. Als met die mannen dr. Bos en mr. Treub bedoeld worden, dan zegt spr. dat die beiden wel degelijk aan hun wenseh tot concentratie voorwaarden verbonden Af j .7,®o—tuu Kixju x- Miouugjivusc-mu van nei rij tui er waarin Meidag een zoo scherp strijdmanifest tegen de S. D. I hu z^li bevond, niet losliet. 19 uitgegeven: wanneer men gemeenschappelijk I Na enkele minuten vlogen optreedt, dan moet men niet bij die gelegenheid' zoo I wielen af. Er was scherp tegen elkaar optreden. Ook vindt hij een deel Kuilenburg bij bet van de eritiek op de S. D. A. P. ten aanzien van haar houding bij de zeeliedenstaking (desbewuste denun- eiatie)ietwat te kras. De heer Wolf (afd. Amsterdam) was niet tevreden met de verklaring, die het jaarverslag van den achter uitgang van liet ledental geeft, n.l. weinig werken van de leden. Hij schrijft dien achteruitgang o.a. toe uan een te grooten voorkeur voor het syndicalisme bij vele S. D. A. P.'ers. De secretaris bestreed de meening, dat de S. D. P. zou gedoemd zijn, een kleine partij te blijven. N. V. S. D. A. P. en N. A. S. hebben nog volstrekt niet liet ïndustneele prdetariaat georganiseerd. Het is de taak van de S. I). P. dit proletariaat te brengen tot 't socialisme en de vakbeweging. Dat hetgeen de S. D. A. P. deed bij de zeeliedenstaking inderdaad denunci atie was, achtte hij reed's bewezen en men is verplicht daartegen op te komen. De aan de S. D. A. P. verweten denunciatie acht hij bewust geschied, hoewel hij het nog erger zou vinden, wanneer zij onbewust ware gebeurd. De vergadering duurt voort. vlogen de. vonken reeds van de nog één kans, dat bij de brug te aan- en afzetten der VVestingliou- se-rem, dat daar noodzakelijk moet plaats hebben, de remmen weder zouden loslaten. Dc heer B. besloot dit oogenblik af te wachten. Maar toen de trein na het passeeren van de Lekbrug weder op gang kwam, bleef het euvel bestaan. Een ware vonkenregen kwam van onder het rijtuig vandaan, zoodat" elk oogenblik brand dreigde te ontstaan. De heer B. bracht door 't krachtig trekken aan de noodrem den trein onmiddel lijk tot stilstaan. M ielbanden en remklossen waren reeds roodgloeiend maar door dit optreden kon de trein, nadat het reni- toestel in orde was gebraeht, met geringe vertraging doorrijden. De machinist had wel bemerkt dat de trein zwaar trok, maar op de machine had hij de oorzaak niet kunnen ontdekken. Gemengd nieuws. WANVERHOUDINGEN BIJ DE POLITIE TE DELFT. De correspondent vau de Tel. te Delft schrijft: En zoo zullen dan de reeds gemolde wanverhoudin gen in de hoogere rangen van het politiekorps alhier oorzaak zijn van een justitieel onderzoek. De burgemeester heeft het verhoor, voor zooverre dat op zijn terrein lag. gesloten eu het dossier in han den gesteld van den officier van justitie te 's-Graven hage. De verwijderde aanleiding tot dit schandaaltje zoo het althans dezen naam verdient is te zoeken in de maand Januari, toen door ziekte van een der due inspecteurs de hoofdinspecteur de nachtelijke ronden om toerbeurt moest doen, daarbij acht gevende op het ty'dig sluiten der koffiehuizen. Er waren, meende men, redenen om den hoofdin specteur te verdeuken, dat bij de nachtelijke ronden niet naar behooren deed eu dat hij in een zeker koffie huis neerstreek. De commissaris deed den hoofdin specteur eon troleeren, met het gevolg, dat werd vast- IIOE MEN ARGUMENTEERT. De „Christ.-Hist. Nederlander" schrijft: In de Bondsvergadering van den Bond van Jongel. Vereen, op Geref. Grondslag is een spreker, op illus ter voorbeeld, nog eens weer komen uitpakken tegen de openbare leeszalen. Er werd ook debat gevoerd De voorzitter: Is er nog iemand die de openbare leeszalen verdedigen durft? .Er was niemand. Dus zijn de openbare leeszalen veroordeeld. Na de ze komen nu vermoedelijk de openbare Musea aan de beurt, vervolgens de openbare bad- en zwemgelegenhc- den, daarna do openbare universiteiten, met of zonder Gereformeerde hoogleeraren. En dan. blijft nog wel wat openbaars over! KORTE BERICHTEN. Te Breda, nabij de halte „De Driesprong", is een lijn welker uit Oosterhout, die op de stoomtram naar Breda wilde springen, gevallen en door den volgen den wagen overreden. Beide beenen werden verbrijzeld. Te Terheijden bij Breda is Vrijdag op klaar lichten dag ingebroken bij den alleenwonenden Ver meulen. De dieven hebben alles nagesnuffeld, doch niets dan een zakdoek en een zakmes meegenomen. De daders, zekere Terlinden en Van Gelder, die in een woonwagen rondtrekken, zijn reeds gearresteerd. Een sedert 19 April j.J. te Hengelo vermiste 28-jarige ongehuwde arbeider werd Zaterdag door de politie bij zijn vader teruggebracht. Hjj werd in Duitschland zwervende gevonden en ter beschikking gesteld van den grens commissaris van 's-Rijks politie te Enschedé. Naar het „Vad." verneemt, moet bij de Kerk voogdij der Ned. Hervormde Gemeente te 's-Graven hage het voornemen bestaan, de Kloosterkerk te ver- koopen. Onder de gemeente Wanssum (Limb.) is Don derdagavond gevonden het in staat van ontbinding verkeerende lijk van een vrouw, in een dichtgebonden zak. Om den hals van het lijk was een touw geknoopt. Per rijwielbrancard is Zaterdagavond een man naar het Binnengasthuis te Amsterdam vervoerd en aldaar kort na aankomst overleden, die op den Singel uit een in beweging zijnde auto was gesprongen en daardoor aan het hoofd verwond en bewusteloos was geraakt. Zaterdagmiddag waren een paar kinderen in de Westzijde te Zaandam spelende met een eigenge maakt wagentje. Een zesjarige jongen slingerde er af, juist toen een automobiel passeerde. Het voertuig ging het ventje over den buik. Een graanwerker te Rotterdam, werkzaam op een graanelevator, is bij het verhalen van die ele vator in de Maashaven, door het onklaar worden van een staaldraad, dien hjj uitbracht, uit de.roeiboot ge slagen en verdronken. Naar zijn lijk heeft men vruch teloos geviacht. Laatste berichten. nn ja, er BARBIERS EN KAPPERS. Do Amsterdamsche medewerker van de Prov. Gron. i. meldt, dat minister 1 alma op het oogenblik door ambtenaren der arbeidsinspectie te Amsterdam een onderzoek laat instellen omtrent de toestanden in onze barbiers- en kapperswinkels. Er wordt geïnformeerd naar de talrijkheid van de bedienden, den arbeidstijd, den Zondagsdienst, enz. en als een patroon op zijn beurt vraagt, waartoe die belaugstelHng dient, krijgt bij - ten antwoord, dat men materiaal verzamelt voc een arbeidsregeling in zijn bedrijf. DE TABAKSSTRIPSTERS. ARNHEM, 20 Mei. In de bekende rechtzaak tegen 'le tabaksstripsters te Wageningen deed het Gerechts hof alhier heden uitspraak en verminderde de straf van vrouw J. O. van 4 tot 1 maand en die van vtouw v. G. v. R. van 6 tot 2 maanden. EEN GOEDE VANGST. ARNHEM, 20 Mei. Je Emmerik is een zeer be rucht persoon aangehouden uit Velp. Op hem word een revolver met patronen gevonden en valsche papie ren. Eveneens werden in verband met de talrijke in braken te Velp gepleegd, nog 5 verdachten aangehou den. ONGELUK. DEN HAAG, 20 Mei. In den afgeloopen nacht zijn op den Ouden Seheveningschen weg twee electrische irams, waarin bruiloftsgasten zaten, op elkaar gere den. I wee dames kregen ernstige inwendige kneuzin gen en verscheidene andere passagiers werden gewond. EEN ATELIER VERBRAND. GENNEP, 20 Mei. Heden is afgebrand het atelier van den schilder van Maurik. De waarde der aanwe zige goederen wordt geraamd op 10.000. Niets wa« verzekerd en weinig werd gered.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2